Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Postępujące procesy globalizacyjne, zmiany w strukturze gospodarki światowej, europejskiej i lokalnej wymagają zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem państw, regionów i miast – a dotyczących m.in.: środowiska, źródeł energii, klimatu, transformacji technologicznej. Każdy kraj Unii Europejskiej ma prawo tworzenia własnego miksu energetycznego. Polska posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny) zostanie również w przyszłości stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju i będzie pełnił ważną rolę w polskim miksie energetycznym w kolejnych latach. Stosowanie tego surowca wymaga inwestycji w nowe technologie niskoemisyjne, które w przypadku jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych będą również wysokosprawne oraz inwestycje w wysokosprawną kogenerację. Należy podkreślić zasadność pełnego wykorzystania potencjału kogeneracji. W tym sektorze pracują co prawda jednostki kosztowniejsze w eksploatacji od elektrowni, ale pozwalające efektywniej i oszczędniej wykorzystywać paliwa oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa należy wspierać i rozwijać gospodarkę niskoemisyjną w formie odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej. Równocześnie nie należy zapominać o wspieraniu odtwarzania wycofywanych mocy w dużych elektrowniach systemowych pod warunkiem, że będą one wysokosprawne i niskoemisyjne.
EN
The progressive processes of globalization and changes in the global, European and local economy require integrated efforts aimed at solving problems related to development at the national regional and the local level involving the environment, energy sources, climate and technological transformation issues. European Union Member States are given right to create an individual Energy mix. Coal will continue to play a major role in Poland’s energy mix during the next decades. Polish coal reserves can provide energy security for decades. Despite crude oil and natural gas growth in fuel consumption, coal will continue to be the stabilizer of energy security for the country and play an important role in Poland’s energy mix in the years to come. However, further coal consumption requires investments in low carbon technologies which are of high efficiency and in high-efficiency cogeneration. The validity of the full utilization of cogeneration potential should be highlighted. Operating cogeneration plants are more expensive than power plants but they are more efficient and generate less carbon emissions. In accordance with the assumptions of the Energy policy of Poland, a low-carbon economy with renewable Energy sources and nuclear Energy should be supported and developed, however the obsolete coal generators should be replaced with low-carbon high-efficient ones.
PL
Organizacja techniki prac pod napięciem (PPN) na urządzeniach prądu przemiennego 50Hz o różnych poziomach napięcia nie jest objęta w Polsce systemowym rozwiązaniem. Krajowe koncerny energetyczne kształtują ją pod kątem własnych możliwości starając się poprawić jakość i efektywność pracy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Impuls do rozwoju tej techniki dano w latach 1973-76 tworząc pod egidą ówczesnych władz energetyki i pierwsze przepisy regulujące wykonywanie tych prac, poparte ostatnim Rozporządzeniem MG ds. wymagań BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 roku. W artykule zamieszczono aktualny przegląd osiągnięć i zamierzenia rozwojowe w technice PPN w sieciowej energetyce zawodowej.
EN
The organization of live-line working with AC 50Hz devices of different voltage levels is not covered by a systemic solution. National power engineering companies organize this work according to their own capabilities, trying to improve the quality and efficiency of distribution and transmission networks. The live-line technology was launched in the period 1973-76 by Poland's power engineering authorities. Then the first laws how to conduct such works were passed. The issue was supported in 2013 by the decree of the Minister of Economy on occupational work and safety with respect to power engineering equipment. The article contains a review of achievements and development plans related to live-line working in power engineering networks.
3
Content available Badania termowizyjne w stacjach dystrybucyjnych 15kV
PL
Pomiary termowizyjne są doskonałą metodą szybkiej diagnostyki systemu elektroenergetycznego, nie mniej jednak są obarczone pewnymi niedoskonałościami. Błędy popełniane w trakcie badania mogą wpłynąć na ich wynik i spowodować, że ich interpretacja nie będzie rzetelna. Oprócz typowej niepewności pomiaru wynikającej min. z przyczyn sprzętowych, zdarzają się również błędy przypadkowe, których źródło jest w ogólnym przypadku trudne do zidentyfikowania. Umiejętność ich unikania, znajomość sprzętu badawczego oraz prawidłowe rozpoznanie środowiska wykonywania pomiarów pozwalają uzyskać wiarygodne termogramy.
EN
Thermovision measurements are an excellent method of quick diagnostics of the power system, however, they are burdened with some imperfections. Mistakes made during the test can offset the results and make the interpretation of the thermograms unreliable. In addition to the typical uncertainty of measurement resulting from min. due to hardware reasons, there are also accidental errors whose origin address is diametrically opposed. The ability to avoid them, knowledge of test equipment and correct recognition of the measurement environment allow us to obtain reliable thermograms.
PL
Węgiel jest w Polsce dostępnym paliwem konwencjonalnym, zapewniającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju. Z tego powodu energetyka konwencjonalna powinna pozostać oparta na węglu, jednocześnie zapewniając optymalną rozbudowę energetyki opartej na OZE. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, mające podstawy w paliwie kopalnym, jakim jest węgiel, dzięki czemu jesteśmy i będziemy niezależni od zawirowań politycznych i koniunkturalnych na światowych rynkach. Polska natomiast posiada zasoby węgla kamiennego, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju na kilka dziesięcioleci. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż mimo wzrastającego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel (kamienny i brunatny), będzie również w przyszłości ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozwój energetyki opartej na OZE możliwy będzie przy zapewnieniu przez energetykę konwencjonalną regulowalności, umożliwiającej kompensowanie niestabilnej pracy źródeł odnawialnych, ponieważ uwarunkowania klimatyczne Polski nie pozwalają na stabilne korzystanie ze źródeł OZE, a tym samym efektywne ich wykorzystanie. Przy obecnej polityce Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych i podobnych tendencji światowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniu paryskim z 2015 roku, jako kraj będziemy zmuszeni do znacznego zwiększenia udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym. Proces ten nie może się jednak odbić na bezpieczeństwie energetycznym oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do konsumentów. Poszukiwanie kompromisu jest przy obecnym miksie energetycznym Polski najlepszą drogą do jego stopniowej zmiany, przy równoczesnym nieeliminowaniu żadnego źródła wytwarzania. Wiadomo, że Polska nie może być samotną wyspą energetyczną w Europie i na świecie, który coraz bardziej rozwija technologie rozproszone/ /odnawialne oraz technologie magazynowania energii. Bez energii z OZE i przy dalszym spadku udziału węgla w krajowym miksie energetycznym staniemy się importerem energii elektrycznej i zależność energetyczna Polski będzie rosła.
EN
Coal in Poland is an available conventional fuel providing energy security and independence of the country. Therefore, conventional energy generation should be based on coal with the optimal development of renewable energy sources. Such a solution secures the energy supply based on coal and the independence of political and economic turmoil of global markets. Polish coal reserves can secure the energy supply for decades. Coal will surely be important for energy security in the future despite the growing share of oil and gas in energy mix. The development of renewable power generation will be possible with the conventional energy generation offsetting volatile renewable power generation as Poland’s climate doesn’t allow for the stable and effective use of renewable energy sources. Considering the policy of the European Union with respect to emission reductions of greenhouse gasses and general trends as reflected in the Paris agreement in 2016, as a country we will be forced to increase renewable energy production in our energy mix. However, this process cannot impact the energy security of the country and stability and the uninterrupted supply of energy to consumers. Therefore seeking the compromise with the current energy mix in Poland is the best way to its gradual change with the simultaneous conservation of each of the sources of energy. It’s obvious that Poland can not be lonely energy island in Europe and in the world, which increasingly develops distributed energy and/ renewable technologies as well as energy storage ones. One can notice that without renewable generation and the reduction of coal’s share in country’s energy mix we will become the importer of electricity with raising energy dependence.
5
Content available Polski indeks rynku węgla
PL
Podstawowym nośnikiem energii w polskiej gospodarce jest węgiel kamienny. Ze względu na tak wysoki udział w bilansie energetycznym ważnym jest zagwarantowanie stabilnych i przewidywalnych cen tego surowca. Dlatego też dla rynku wewnętrznego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. postanowiły utworzyć Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego PSCMI. W artykule omówiono indeksy dla węgla sprzedawanego na krajowym rynku dla energetyki (PSCMI 1) i ciepłownictwa (PSCMI 2). Omówiono również trendy cenowe i analizę zmian cen dla tych indeksów.
EN
Coal is the primary energy carrier in the Polish economy. Due to such a high share of the energy balance, it is important to guarantee stable and predictable prices of this raw material. Therefore, for the internal market, the Industrial Development Agency S.A. And Towarowa Giełda Energii S.A. They decided to set up the Polish Index of PSCMI Energy Market. The indices for carbon sold on the domestic market for energy (PSCMI 1) and district heating (PSCMI 2) are discussed. Price trends and price developments for these indices are also discussed.
EN
: The new legislative provisions, regulating the solid fuel trade in Poland, and the resolutions of provincial assemblies assume, inter alia, a ban on the household use of lignite fuels and solid fuels produced with its use; this also applies to coal sludge, coal flotation concentrates, and mixtures produced with their use. These changes will force the producers of these materials to find new ways and methods of their development, including their modification (mixing with other products or waste) in order to increase their attractiveness for the commercial power industry. The presented paper focuses on the analysis of coal sludge, classified as waste (codes 01 04 12 and 01 04 81) or as a by-product in the production of coals of different types. A preliminary analysis aimed at presenting changes in quality parameters and based on the mixtures of hard coal sludge (PG SILESIA) with coal dusts from lignite (pulverized lignite) (LEAG) has been carried out. The analysis of quality parameters of the discussed mixtures included the determination of the calorific value, ash content, volatile matter content, moisture content, heavy metal content (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, and W), and sulfur content. The preliminary analysis has shown that mixing coal sludge with coal dust from lignite and their granulation allows a product with the desired quality and physical parameters to be obtained, which is attractive to the commercial power industry. Compared to coal sludge, granulates made of coal sludge and coal dust from lignite with or without ground dolomite have a higher sulfur content (in the range of 1–1.4%). However, this is still an acceptable content for solid fuels in the commercial power industry. Compared to the basic coal sludge sample, the observed increase in the content of individual toxic components in the mixture samples is small and it therefore can be concluded that the addition of coal dust from lignite or carbonates has no significant effect on the total content of the individual elements. The calorific value is a key parameter determining the usefulness in the power industry. The size of this parameter for coal sludge in an as received basis is in the range of 9.4–10.6 MJ/kg. In the case of the examined mixtures of coal sludge with coal dust from lignite, the calorific value significantly increases to the range of 14.0–14.5 MJ/kg (as received). The obtained values increase the usefulness in the commercial power industry while, at the same time, the requirements for the combustion of solid fuels are met to a greater extent. A slight decrease in the calorific value is observed in the case of granulation with the addition of CaO or carbonates. Taking the analyzed parameters into account, it can be concluded that the prepared mixtures can be used in the combustion in units with flue gas desulfurization plants and a nominal thermal power not less than 1 MW. At this stage of work no cost analysis was carried out.
PL
Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi oraz uchwały sejmików poszczególnych województw zakładają między innymi zakaz stosowania w gospodarstwach domowych jako paliwa węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, a także mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Zmiany te będą wymuszały na producentach tych materiałów znalezienie nowych sposobów i metod ich zagospodarowania, m.in. poprzez modyfikację (mieszanie z innymi produktami lub odpadami) w celu wzrostu ich atrakcyjności dla energetyki zawodowej. Praca obejmuje swoją analizą muły węglowe, klasyfikowane jako odpad o kodzie 01 04 12 i 01 04 81 lub jako produkt uboczny w produkcji węgla kamiennego o zróżnicowanym znaczeniu energetycznym. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian ich parametrów jakościowych poprzez sporządzanie mieszanek na bazie mułów węglowych węgla kamiennego (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). W ramach analizy parametrów jakościowych sporządzonych mieszanek badano wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, zawartość wilgoci całkowitej oraz zawartość metali ciężkich (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, W) i siarki. Badania wstępne pokazały, że w wyniku mieszania mułów węglowych z pyłem węglowym z węgla brunatnego, a następnie ich granulowania, istnieje możliwość powstania produktu o odpowiednich parametrach jakościowych i fizycznych, atrakcyjnych dla energetyki zawodowej. W porównaniu do samych mułów węglowych, granulaty sporządzone z mułu i pyłu węglowego z węgla brunatnego z dodatkiem zmielonego dolomitu lub bez, charakteryzują się wzrostem zawartości siarki do 1–1,4% Jest to nadal zawartość akceptowalna dla paliwa stałego w niektórych przypadkach w energetyce zawodowej. W odniesieniu do próbki podstawowej mułu węglowego obserwowany wzrost zawartości poszczególnych składników toksycznych w próbkach mieszanek jest niewielki i można stwierdzić, że dodatek pyłu węglowego z węgla brunatnego czy węglanów nie ma znaczącego wpływu na całkowitą zawartość poszczególnych pierwiastków. Parametrem decydującym o przydatności w energetyce zawodowej jest wartość opałowa. Wielkość tego parametru dla mułów węglowych w stanie roboczym mieści się w granicach 9,4–10,6 MJ/kg. W przypadku przygotowanych mieszanin mułu węglowego z pyłami z węgla brunatnego wartość opałowa zdecydowanie wzrasta do wartości 14,0–14,5 MJ/kg (w stanie roboczym). Takie wartości zwiększają możliwości zastosowania w energetyce zawodowej i spełniają w szerszym zakresie wymagania stawiane dla jakości paliw stałych. Obserwuje się nieznaczne obniżenie wartości opałowej w przypadku granulowania z dodatkiem CaO lub węglanów. Biorąc pod uwagę analizowane parametry można stwierdzić, że przygotowane mieszanki mogą znaleźć zastosowanie w instalacjach do spalania paliw stałych z odsiarczaniem spalin o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW. Na tym etapie pracy nie prowadzono analizy kosztowej przedsięwzięcia.
PL
Omówiony problem dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego prefabrykowanej konstrukcji stalowej w przemyśle energetycznym. Autorzy podkreślają, że o ile upowszechnienie wiedzy rośnie, to jakość prac antykorozyjnych nie zawsze jest zadowalająca. Częstym źródłem problemu okazuje się specyfikacja, której zapisy często są nieprzemyślane.
EN
The problem described in the paper is related to protective coatings applied onto prefabricated elements for power plant. The authors emphasise that despite outspreading knowledge, the quality of work is not always satisfying. Specification is quite often the source of error, because its statements tend to be unreliably written.
PL
Wykorzystanie kamery termowizyjnej do oceny stanu technicznego aparatury rozdzielczej i dystrybucyjnej systemu energetycznego ma bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Szczególne warunki środowiskowe, odnoszą się bezpośrednio do sposobu interpretacji wyników pomiarów. Zaprezentowane przykłady badań termowizyjnych, obrazują mechanizmy działań stosowane w praktyce zawodowej. Uzmysławiają, że zignorowanie nawet najmniejszych nieprawidłowości może skutkować rozległą awarią systemu energetycznego. Natomiast prawidłowa weryfikacja termogramów umożliwia diagnostykę sytemu bez konieczności pozbawiania dopływu energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych i indywidualnych.
EN
The use of a thermal imaging cameras to analyze the technical condition of the switchgear and distribution of the energy system has a direct impact on the continuity of electricity supply. Specific environmental conditions relate directly to how to interpret the results. The presented examples of research of the thermal imaging, illustrate the mechanisms of action used in professional practice. They make clear that ignoring even the smallest irregularities may result in the failure of an extensive energy systems. Whereas the correct verification of the thermal image allows diagnostics of the system without depriving voltage transmission facilities and thus without disconnecting customers.
PL
W artykule omówiono pozycję węgla w zużyciu pierwotnych nośników energii w świecie oraz w Polsce. Mimo spadku zużycia węgla w ostatnich dwóch latach jego udział w skali globalnej kształtuje się na poziomie ok. 28%. Dla porównania w Europie ten udział wynosi 15%, natomiast w Polsce 56%. Światowa produkcja węgla w 2016 r. wyniosła 3,66 mld toe. Spadek światowej produkcji węgla w stosunku do roku 2015 zmniejszył się o 6% i w głównej mierze był spowodowany spadkiem produkcji w Chinach. Największy udział węgla w zużyciu pierwotnych nośników w świecie posiadają: Republika Południowej Afryki (ok. 70%), następnie Chiny (62%) oraz Indie (57%). W 2015 roku światowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 24 255 TWh, z czego udział energii wytworzonej z węgla wyniósł 39% (tj. 9538 TWh). Był to najniższy udział energetyki węglowej uzyskany w latach 2010–2015. Udział energii elektrycznej wytworzonej z węgla w krajach Unii Europejskiej w 2015 r. wyniósł 26% (tj. 826 TWh). W Polsce udział paliw stałych w produkcji energii elektrycznej w 2015 r. kształtował się na poziomie 79%, w tym na węglu kamiennym – 47%, a na węglu brunatnym – 32%. Od 2010 r. udział paliw stałych w produkcji energii elektrycznej zmniejszył się o 7,4 punkty procentowe. W Polsce najbardziej dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa. Z tej energetyki produkuje się już około 11 TWh (dane za 2015 r.). Od 2010 roku energetyka ta odnotowała ponad 5-krotny wzrost. W latach 2010–2016 elektrownie i elektrociepłownie zawodowe zużyły od 36,78 do 42,94 mln ton węgla energetycznego. Z tego udział sprzedaży realizowanej przez krajowych producentów węgla stanowił od 81 do 93% (32,45–38,88 mln ton). Niedobór rodzimego surowca uzupełniany był dostawami węgla z importu. W latach 2010–2016 łączny import węgla energetycznego do Polski zmieniał się od 5,61 do 12,72 mln ton. W latach 2010–2014 r. Polska była importerem netto węgla energetycznego. Sprzedaż importowanego węgla energetycznego do energetyki zawodowej w latach 2012–2016 zmieniała się od 0,32 do 1,66 mln ton. Udział sprzedanego węgla importowanego zakupionego przez energetykę zawodową w latach 2012–2016 stanowił: (i) 4,6–17,5% sprzedaży ogólnie zaimportowanego węgla energetycznego; (ii) 0,9–3,7% sprzedaży krajowej do energetyki oraz (iii) 0,8–4,3% zużycia węgla przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe.
EN
The article discusses the position of coal in the consumption of primary energy carriers in the world and in Poland. Despite a decrease in the consumption of coal in the last two years, its share in the global economy is about 28%. For comparison in Europe this share is 15%, while in Poland 56%. Total world coal production in 2016 amounted to 3.66 billion toe. The decline of world coal production in relation to 2015 has decreased by 6% and was mainly due to a decline in production in China. The largest share of coal in the world's primary consumables is South Africa (about 70%), followed by China (62%) and India (57%). In 2015, world electricity production amounted to 24,255 TWh, of which the share of energy generated from coal was 39% (9538 TWh). This was the lowest share of coal energy generated in 2010–2015. The share of electricity produced from coal in the European Union in 2015 was 26% (ie 826 TWh). In Poland, the share of solid fuels in electricity production in 2011 was 79%, including on hard coal – 47%, and on lignite – 32%. Since 2010, the share of solid fuels in electricity production has decreased by 7.4 percentage points. In Poland, wind energy is the most dynamically developing. The power industry is already producing about 11 TWh (data for 2015). Since 2010, the energy sector has recorded more than 5-fold growth. In 2010-2016, power plants and CHPs consumed 36.78 to 42.94 million tonnes of coal. As a result, the share of sales by domestic coal producers accounted for 81 to 93% (32.45–38.88 million tonnes). The shortage of native raw materials was supplemented by the supply of imported coal. In the years 2010–2016 the total import of coal to Poland varied from 5.61 to 12.72 million tonnes. In 2010–2014 Poland was a net importer of steam coal. The sale of imported steam coal to the power industry in 2012–2016 varied from 0.32 to 1.66 million tonnes. The share of sold imported coal purchased by the power industry in 2012–2016 was: (i) 4.6–17.5% of sales of generally imported coal; (ii) 0.9–3.7% of domestic sales to power generation and (iii) 0.8–4.3% of coal consumption by power plants and CHPs.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
PL
Zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej objęte Dyrektywą 2009/77/WE w sprawie promowania stoso-wania energii ze źródeł odnawialnych, określającą wspólne ramy i obowiązkowe cele ogólne odnoszące się do całkowitego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach Unii Europejskiej do roku 2020, obligują Polskę do osiągnięcia wyznaczonych dla niej założeń. OZE to jeden z priorytetów polityki energetycz-no-klimatycznej UE, w której jednym z jej założeń jest 20% udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. Dla Polski cel ten jest trochę niższy - 15%. W Polsce obecnie największym źródłem wykorzystywanym do produkcji energii z OZE jest biomasa. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do produkcji energii cieplnej w obiektach charakteryzują-cych się małą i średnią mocą w generacji rozproszonej oraz do produkcji energii elektrycznej w kotłach węglowych elek-trowni dużej mocy w procesach współspalania. Polski Krajowy Plan Działania przewidywał wzrost produkcji energii z bio-masy, w szczególności wzrost produkcji ciepła, które średnio jest około trzykrotnie tańsze od energii elektrycznej pochodzą-cej z biomasy. KPD zakładał również, że w 2020 roku z biomasy będzie się wytwarzać aż 64 140 GWh energii, w tym 10 200 GWh energii elektrycznej i 53 940 GWh ciepła, co oznaczałoby wzrost produkcji energii o prawie 27%. W uchwalo-nej w dniu 20 lutego 2015 roku ustawie o OZE, jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, co będzie miało znaczący wpływ na dalszą realizację procesu współspalania w energetyce zawodowej.
EN
The obligations of Poland towards the European Union subject to Directive 2009/77/EC on promotion to use energy from renewable sources, specifying the common frames and compulsory general aims referring to the total contribution of energy coming from renewable sources in the final use of gross energy in the countries of the European Union up to 2020, oblige Poland to achieve the assumptions specified in it. Renewable sources of energy - RSE is one of the priorities of the energy and climate policy of the EU in which one of its assumptions is 20% of the contribution of these sources in the final use of energy up to 2020. For Poland this aim is a bit lower – 15%. Currently in Poland the biggest source used to generate energy from RSE is biomass. It is used, in the first place, to generate heat energy in structures of the low or medium capacity in the distributed generation and for generation of electricity in coal boilers of energy-generating plants of the big capacity in the co-combustion processes. The Polish National Action Plan envisaged a growth of energy production from biomass , in particular a growth of heat production which, on average, is about three-times cheaper than electricity coming from biomass. The National Action Plan also assumed that in 2020 up to 64 140 GWh of energy, including 10 200 GWH of electricity and 53 940 GWh of heat, is going to be generated from biomass, which would mean a growth of energy production by approximately 27%. In the Act on RSE passed on 20 February 2015 one of the basic changes in the currently binding regulations regarding the support of RSE is the replacement of the system of electricity certificates onto the auction system, which will have an impact on the implementation of the co-combustion process in the commercial power industry.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego, średniego, oraz niskiego napięcia. Przydatne w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez Straż Pożarną.
EN
This paper presents basic information about electricity overhead lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and fire fighting by the fire brigade.
PL
W materiale zostaną przedstawione podstawowe wiadomości na temat elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej, w podobny sposób jak w artykule pod tytułem: „Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej”, pomijając tym razem informacje, które są wspólne dla sieci kablowej i napowietrznej (czynności przełączeniowe w sieci).
EN
Paper presents basic information about electricity cable lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and firefighting by the fire brigades.
PL
W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej. Rozwój źródeł odnawialnych, generacji rozproszonej i tzw. sieci inteligentnych wymaga zastosowania wielu zasobników energii. Autorzy omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Przedstawiono tezę, że akumulatory ołowiowe nie mogą spełnić współczesnych wymagań. Następnie opisana została zasada działania ogniw litowo-jonowych oraz najważniejsze rodzaje ogniw. Porównano ich parametry i skonfrontowano z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególny nacisk został położony na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. W podsumowaniu wspomniano metodę LCC, jako najlepsze narzędzie porównywania całkowitych kosztów zakupu i eksploatacji ogniw różnych typów.
EN
The article presents a comparison of lithium-ion batteries with lead acid in the context of applications in distributed energy resources. The development of renewable energy, distributed generation and so called smart grids requires a lot of energy storage to be installed. The authors discuss the requirements for batteries used in the battery energy storage systems. There was a thesis that lead-acid batteries cannot meet modern requirements. Then authors describe the principle of operation of the lithium-ion cells and the most important types of li-ion cells. Authors compared their parameters and confronted with parameters of lead-acid ones. Particular emphasis was placed on the cyclic lifetime, resistance to high operation temperature and low maintenance requirements, including the ability to be used in rooms for general use. In summary LCC method was mentioned as the best tool for comparing the total cost of purchasing and operating of various types of cells.
EN
The main research question in this article is: In what ways do present and future directions of energy sector development influence on Polish mining sector, especially on the situation of Polish coal producers? The main aim of this article is to identify the key directions of development in Polish energy sector until 2030 and to define their influence on coal demand, with taking into account domestic and imported production. On the basis of considerations it could be stated that in the future coal will persist the main energy resource in Poland, but if Polish producers will not improve the quality and price competitiveness it will be mostly the coal from import.
PL
W artykule poszukuje się odpowiedzi na następujący problem badawczy: W jaki sposób obecne i przyszłe kierunki rozwoju energetyki zawodowej oddziałują na rynek węgla kamiennego w Polsce, w tym w szczególności na sytuację polskich producentów tego surowca? Wobec tak sformułowanego problemu badawczego, głównym celem artykułu jest identyfikacja kluczowych inwestycji w polskiej energetyce w perspektywie do 2030 roku oraz określenie ich wpływu na zapotrzebowanie na węgiel kamienny, z uwzględnieniem produkcji krajowej i importowanej. Na postawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że węgiel kamienny pozostanie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce, niemniej jednak, jeżeli polscy producenci nie poprawią konkurencyjności, to będzie to węgiel w dużej części pochodzący z importu.
PL
Przedstawiono analizę różnych sposobów magazynowania energii elektrycznej pod kątem możliwości ich wykorzystania w energetyce.
EN
The paper presents analysis of different methods of electric energy storage paying special attention to their application in power industry.
PL
Obowiązujące w kraju regulacje prawne nakładają na zakłady energetyczne obowiązek systematycznego wzrostu udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Duże elektrownie zawodowe potrzebować będą biomasy rolniczej w setkach tysięcy ton. Trzeba umieć określić potencjalne możliwości pozyskania takich ilości biomasy, zorganizować jej produkcję i dostarczyć biomasę do elektrowni. Biomasa ma małą gęstość, dlatego właściwa organizacja logistyki ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Konieczność zachowania stałości dostaw biomasy w określonej i to dużej ilości, dla energetyki zawodowej, to wymóg kategoryczny, wynikający z jej charakteru. Celem pracy jest przedstawienie głównych problemów związanych z dostawami biomasy pochodzenia rolniczego wykorzystywanej w elektrowniach zawodowych w Polsce.
EN
Existing in the country regulations impose an obligation on energy companies systematically increase the share of energy from renewable sources. Large power plants will need agricultural biomass in the hundreds of thousands of tons. There is a need to be able to determine the potential acquisition of a quantity of biomass, organize its production and delivery biomass to the power plants. The biomass has a low density, so the competent organization of logistics in this case is very important. The need to maintain stability a supplying of biomass in huge scale, for the power industry, is the critical requirement. The aim of the study is to present the main problems related to the supplying of biomass of agricultural origin used in power plants in Poland.
PL
Wytwarzanie brykietów i peietów z biomasy roślinnej może stać się ważną gałęzią produkcji rolniczej i spowodować rozwój obszarów, na których są produkowane i przetwarzane. Taka dywersyfikacja produkcji w rolnictwie jest dzisiaj wskazana nie tylko ze względu na nowe możliwości zarobkowe rolników, ale również wpisuje w problematykę przeciwdziałania zmianom klimatu i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Celem badań było poznanie spostrzeżeń respondentów na temat przedmiotu badania jakim były problemy związane z produkcją brykietów dla energetyki zawodowej. 2godnie z założeniami badanie zostało przeprowadzone wśród producentów brykietów ze słomy dla energetyki zawodowej z terenu województwa lubelskiego, jeden z producentów odmówił udziału w badaniu.
EN
Production of briquettes and pellets made of plant biomass can become an important branch of agricultural production and lead to the development of the areas in which they are produced and processed. Today such diversification of production in agriculture not only indicated because of the earning opportunities for farmers, but also fits perfectly into the environment protection and energetic independency of the country. The aim of the study was to investigate the perceptions of the respondents on the subject of the study which were the problems associated with the production of briquettes for power plant's needs. The survey was conducted among five producers of briquettes made of straw located in the region of Lublin.
EN
Poland is a country in which the share of fossil fuels is very high. This share is now 86% and it decreased by 6% when compared to previous year. Taking into account the high share of coal in the power sector, this article addresses the issue of emissivity of coal and its impact on the cost of power generation. Coal combustion involves incurring environmental charges, which level depends, in part, on coal quality. Such compounds as SO2, NOx, CO, CO2, PM and waste disposal are of key importance. Coal products coming into the market may vary significantly in terms of qualitative parameters, what has an impact on the costs of use of the environment. Coal producers may indirectly affect part of the costs due to coal preparation. This applies mainly to emissions of SO2, PM and waste disposal. However, in the case of such gases as NOx, CO and C2 the reduction is mainly achieved by applying relevant technologies on the coal users’ side. Calculations presented in this article show how costs of coal combustion, resulting from the use of the environment, can change depending on coal quality. Calculations were carried out on a wide range of parameters: Q: 18–26 MJ/kg, S: 0.3–1.4%, and A: 11–30%. The results of the calculations may be used for the estimation of the environmental costs as well as for the evaluation of grades of coal supplied to the power sector. The coal purchase contracts include, inter alia, the price of coal of specific quality parameters (Q, A, S). The calculated environmental costs of coal in a wide range of parameters can be also used to adjust the price of delivered coal when there is a difference between contractual agreements and the delivered coal quality.
PL
Wzrost liczby inwestycji modernizacyjnych w energetyce zawodowej i przemysłowej to wynik wykorzystania mechanizmów wsparcia. Natomiast energetyka komunalna, szczególnie małe przedsiębiorstwa nieobjęte obowiązkiem uzyskania koncesji, dopiero teraz zaczynają zauważać nieuchronność zmian. Ciepłownictwo znalazło się w miejscu, gdzie bez znalezienia nowych źródeł przychodów, trudno myśleć o rozwoju. Jak w tej sytuacji powinny zachować się małe przedsiębiorstwa ciepłownicze?
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.