Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  man
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Science. Knowledge. Philosophy
EN
Purpose: The publication discusses the mutual relations between philosophy, science and cognition. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The article discusses issues of epistemological nature, describes the mechanism that enables cognition as both an experience and an act of will. Social implications: For European culture, the concept of truth is fundamental, and can be interpreted as a practical value in life or as a never-ending search for the meaning of human existence. Originality/value: The result is recognition that science and philosophy, both cognitive categories ultimately provide the starting point for research on the status of man as a being above the biological and for research on his moral condition.
2
EN
Purpose: The publication presents the issue of philosophy understood as the creation of an ethical sense of humanity of a human being. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The publication discusses issues related to the status of man as a being above biological, having the ability to identify categories of good and evil. Social implications: Considerations concerning the moral dimension of human existence may determine the future of European civilization. Originality/value: The publication indicates that exceeding utilitarian criteria builds the awareness that man is a moral entity, which is an end in itself, never a means.
PL
Pomimo że kobiety i mężczyźni mają 95,5% identycznego DNA, charakteryzują ich odmienne nawyki żywieniowe oraz różna podatność na zachorowalność na choroby dietozależne, w związku z tym potrzebują w swoim pożywieniu innych składników odżywczych. Żywność, której celem jest zaspokojenie potrzeb kobiet lub mężczyzn, to nowa tendencja w polskim przemyśle spożywczym. Jednakże produkty przeznaczone dla płci nie są do końca nową kategorią, gdyż taka żywność jest od dawna dostępna w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy Zachodniej. Producenci, projektując żywność przeznaczoną dla danej płci, kierują się różnymi motywami. Na rynku można wyróżnić dwie kategorie takiej żywności. Pierwsza ma na celu wyłącznie zainteresowanie konkretnych grup konsumentów i opiera się na stereotypach niekoniecznie związanych z potrzebami żywieniowymi danej płci. Natomiast druga grupa bazuje na autentycznych potrzebach żywieniowych oraz uwzględnia profilaktykę chorób dietozależnych, a nie na stereotypy społeczno-kulturowe przypisane każdej płci.
EN
Although women and men have 95.5% identical DNA, they have different eating habits and different susceptibility to the incidence of diet-related diseases, therefore they need different nutrients in their food to prevent these diseases. Food aimed to satisfy the needs of women and men is a new trend in the Polish industry. However, gender-dedicated products are not entirely a new food category, as such food has long been available in the US and some Western European markets. When designing gender-dedicated food, producers follow various motives. There are two groups of genderdedicated food on the market. The first one aimed to interest a specific group of consumers, based on stereotypes not necessarily related to the nutritional needs of each gender. The second group, on the other hand, is based on current nutritional and preventive needs, and not on socio-cultural stereotypes prescribed for each gender.
4
Content available Reason. Good. Evil
EN
The publication presents the issues of philosophical anthropology fundamental for Leszek Kołakowski's interests, which attempt not only at finding answers but also asking questions about the condition of human nature, the constitutive conditions for human existence in the transcendental dimension, the essence of tensions and conflicts that may pose a threat to the survival of the European civilization, and, finally, questions about whether there are orientation marks and points of support that constitute the necessary conditions for its further existence and development. This area of concern places the human being at the heart of the matter as a causal being - taking action and endowed with freedom of will which presupposes the ability to do good and evil. Understood in this dimension, exceeding the features of zoological species, participates in the moral and cognitive sphere, in the sphere of unconditional moral imperatives, which cannot be empirically determined. Humanity transcends the properties of nature and is not defined by specific determinants that distinguish it from other species. Therefore, manhood is a moral notion, an attempt to make an endless intellectual effort to marginalize the natural instincts in order to convince people that the man is a moral being, a self-contained goal, not a means.
EN
The aim of this paper is to illustrate what is happening at present in Serbia through the analysis of traditional Serbian construction, i.e. the technique and the conditions under which it was created. However, as the reality of the subject is quite cruel in today's time, this paper seeks to show the value of the principles on which traditional architecture rests, primarily through the use of natural materials in construction. The reason for this is the inextricable link between man and nature, the very essence of their interconnectedness, as well as the creation of a healthy, aesthetically valuable and quality living space. Based on these analyses, many conceptual solutions will be attached, i.e. the proposal of contemporary interpretation of certain traditional Serbian houses that can meet the needs of modern man and age, where old tradition is implemented in contemporary Serbian architecture.
6
Content available Natura – Architektura – Człowiek
PL
Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań, które oddziaływają w zróżnicowany sposób na ludzi i architekturę. Bazą tych zmian są innowacje nowych technologii. Rosną również oczekiwania człowieka dotyczące miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura jest coraz bardziej pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, czasami kształtowana jest pod wpływem ludzkiego sukcesu pogoni za innością. Gdzie w tej pogoni za władzą, ambicjami, przywiązaniu do dóbr materialnych jest miejsce dla człowieka? Zamiast cieszyć się pełnią życia jesteśmy skazani na bytowanie przepełnione flustracjami, lękiem. Ciągle zmieniający się świat ustawicznie wymyka się nam spod kontroli, a człowiek przygnieciony swoimi przywiązaniami desperacko walczy o osiągnięcie szczęścia. Poszukiwanie rozwiązań projektowych, które zmierzają do harmonii między dziełem człowieka a dziełem natury, jest celem samym w sobie ważnym. Bycie z Naturą każdą wolną chwilę uczy i pozwala nam się ustawicznie rozwijać. Przepełnia człowieka czystą radością życia, którą możemy nabyć tylko dzięki obcowaniu z kwiatami, ptakami, żyjąc chwilą w wiecznie trwającym teraz.
EN
We live in times of constant changes and pursuits which affect people and architecture in various ways. The basis for these changes are innovations in the field of new technologies. Man’s expectations concerning his place of residence, architecture and lifestyle also change. Architecture is under increasing pressure from changing human needs, sometimes being shaped under the influence of human success in the pursuit of standing out. Where is the place for man in this pursuit of power, ambition and attachment to material goods? Instead of living life to the fullest we are fated to live lives full of frustration and fear. The constantly changing world is constantly escaping our control, and man-burdened by his duties-desperately fights to achieve happiness. The search for good design solutions that lead to harmony between the work of man and the work of nature is a goal that is important in and of itself. Through being with nature during every moment of leisure we learn and can continuously develop. Nature fills man with the pure joy of life, something that we can obtain only thanks to communing with flowers and birds, by living for the moment, within the eternally lasting present.
PL
Obecnie rolę głównego inspiratora rozwoju gospodarki światowej odgrywa wiedza, zastępując takie tradycyjne czynniki jak: zasoby naturalne, ziemia, kapitał i praca. Dużą rolę odgrywają innowacje – nowe idee i koncepcje, a przede wszystkim wdrożenia. Są to celowo wprowadzane zmiany w nauce, technice i w każdej innej sferze ludzkiej twórczości. Mimo że w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy mają swój udział coraz to doskonalsze narzędzia z komputerami włącznie, to decydującą rolę odgrywają pracownicy, specjaliści, a przede wszystkim ich wiedza, kwalifikacje i zawodowe doświadczenie. Człowiek jest także najważniejszym i najbardziej wartościowym nośnikiem wiedzy. Tylko człowiek potrafi wiedzę tworzyć, zdobywać, przetwarzać i udostępniać innym, a przede wszystkim wykorzystywać.
EN
At present a konwledge is playing the role of the Chief initiator of the development of the world economy, replacing such traditional factors as: natural resources, soil, capital and labour. Innovations are playing the greater role – new ideas and concepts but first of all – implementations. They are changes intentionally implemented in science, technology and every other sphere of the human artistic work. Although in formation processes and disseminating of knowledge more and more excellent tools, including computers participate but that are employees, specialists who play a decisive role and first of all their knowledge, qualifications and professional experience. The man is also the most important and most valuable carrier of the knowledge. Only the man is able to create the knowledge, to gain, to process and to make available to other people, and above all to use.
8
Content available Człowiek a współczesne technologie informacyjne
PL
Zakres przemian spowodowanych przez upowszechnienie technik informacyjnych w różnych dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że trudno dzisiaj podać taką dziedzinę indywidualnego czy zbiorowego życia jednostki ludzkiej, która nie pozostałaby pod wpływem tych technik. Wiele się dziś pisze o uzależnieniu człowieka od technologicznej konsumpcji, interaktywności. Można spotkać się z opinią, że współczesny człowiek żyje w świecie „informacji totalnej”, która zmienia jego środowisko kulturowe i społeczne. Rozwój technik multimedialnych jest jednym z czynników zagrażających tożsamości człowieka. Jednocześnie badacz zwraca uwagę na zmiany, jakie technologia komputerowa powoduje w psychice człowieka. Niepokojące są najnowsze doniesienia badaczy dotyczące wpływu Internetu na pracę naszego mózgu. Funkcjonowanie w sieci sprzyja chaotycznemu myśleniu, pobieżnemu czytaniu, powierzchownej nauce. Fizycznie powtarzane czynności, umysłowa aktywność wywierają wpływ na obwody neuronalne w mózgu. Internet może się okazać technologią wywierającą największy wpływ na umysł człowieka.
EN
The scope of changes caused by the application of information techniques in various areas of human activities makes it difficult to name such a field of an individual or collective life of a man which would not be under the influence of these techniques. Lately much is written about a man’s addiction to a technological consumption and an interactivity. It is often said that a contemporary man lives in the world of ‘total information’ which changes his cultural and social environment. The development of multimedia techniques is one of the factors threatening a man`s identity. Nevertheless, the researchers draw attention to psychic dysfunctions which are caused by the computer technology. The latest scientific reports concerning the influence of the Internet on our brain are alarming. Man functioning in the Internet may cause chaotic thinking, cursory reading and surface learning. Physically repeated actions and mental activity have an influence on neuronal brain circuits. The Internet may appear to be the technology having the greatest impact on a human brain.
PL
Intensywna ekspansja państw, rozwój gospodarczy a także postęp cywilizacyjny wymuszają intensyfikację różnych gałęzi sektorów przemysłu. W związku z powyższym, dziedzina architektury rozpoczęła szereg działań w celu zaspokojenia współczesnych potrzeb społecznych wykreowanych na przestrzeni ostatnich lat. Przestrzenie uniwersyteckie, które stanowią i odgrywają znaczącą rolę w kreowaniu charakteru i atmosfery miejsca, wymagają wciąż zachodzących zmian, ewolucji. Chcąc zachęcić użytkowników do korzystania z nich oraz wywołać pozytywne odczucia użytkownika, architekci dążą do stworzenia elastycznej, uniwersalnej przestrzeni, pełnej innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań. W tym celu powstają fleksybilne przestrzenie wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym. W artykule autorka przedstawi przykłady światowej rangi z dziedziny kreowania atrakcyjnych przestrzeni uniwersyteckich a także spojrzy na proces projektowania uwzględniający teorie z dziedziny psychologii środowiskowej.
EN
The intensive expansion of nations, economic development as well as the progress of civilization are compelling growth within various branches of industry sectors. As a result, the field of architecture commenced a series of adaptations so as to satisfy contemporary social needs which have arisen in recent years. University spaces, which represent and play a significant role in forming a place’s character and atmosphere, require ongoing changes; an evolution of sorts. Desiring to encourage people to use them while inducing a positive user experience, architects seek to create flexible, versatile spaces, full of innovative and attractive solutions. To this end, flexible spaces are designed to meet the needs of society. In this article, the author presents world-renowned examples in the field of creative design of university spaces, and delves into their design process taking into account theories in the field of environmental psychology.
10
Content available remote Parametry oszklenia a komfort cieplny w strefie o regulowanej temperaturze
PL
Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na komfort cieplny w wybranej strefie budynku. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano fragment budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej ok. 110 m2 z dużą powierzchnią przeszkloną od strony południowej. Metoda badawcza przyjęta w pracy to badania numeryczne z wykorzystaniem programów Energy- Plus, OpenStudio, oraz Window. Dane klimatyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń przyjęto dla miasta Katowice. W budynku założono funkcjonowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a instalację grzewczą oparto na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima) oraz porę dnia (dzień, noc) poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met) oraz oporność cieplną odzieży (clo). Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.
EN
The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on thermal comfort in a building. A part of detached building with heated area of approx. 110 m2 with large glazed area from southern side was selected as such a zone. There was chosen as testing method the numerical method - EnergyPlus, OpenStudio and Window software. Climate data necessary for calculations were taken for Katowice. It was assumed that in the building operates mechanical ventilation system with heat recovery and heating installation with a gas boiler and panel convection radiators. Estimation of thermal comfort was carried out using PMV index. In considerations were taken into account seasons (summer, winter) and time of day (day, night) by taking suitable values describing man physical activity (met) and thermal resistance of clothing (clo). 4 variants of glazing were used in the analysis. The reference point was the glazed façade made of single chamber pane set filled with air. Other variants were selected in such a way that they corresponded to modern solutions of pane sets assigned for low-energy buildings. They meet current requirements of thermal insulating power but they have different values of the following coefficients: thermal transmittance U, total permeability of solar radiation energy g and light transmittance τvis. They are sets with three glasses and with chambers filled with argon and the panes are covered with selective coats. From the point of view of feeling thermal comfort for described above assumptions it seems that the most advantageous is W3 solution.
PL
Artykuł dotyczy relacji, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a przestrzenią publiczną miasta. Kształtując środowisko miejskie człowiek determinuje swoje zachowania i reakcje w przestrzeni. Kreując przestrzeń człowiek dokonuje swego rodzaju manipulacji zasobami środowiska miejskiego dla wykorzystania jego walorów i uzyskania określonych celów środowiskowych. Każde miejsce przestrzeni miasta podlega naszej ocenie. Pieszy użytkownik w sposób szczególny reaguje na walory miejsca, ze względu na swój bliski kontakt z ukształtowanym otoczeniem. Może być obserwatorem środowiska, jako turysta lub też fizycznie korzystać z jego możliwości, jako mieszkaniec i przeżywać przestrzeń w sposób osobisty.
EN
This article applies to relations that take place between the man and the public space of the city. Shaping the urban environment determines human behavior and its reactions in space. Creating the space a man somehow manipulates the resources of the urban environment to use its assets and achieve specific environmental objectives. The whole urban space is a subject of our assessment. Pedestrians specifically respond to values of the place, due to their close contact with the previously shaped environment. It can be an observer of the environment, as a tourist or take a physical advantage of its capabilities, as a resident and “feel” it in a personal way.
PL
W artykule opisano skutki występujące w organizmie człowieka powodowane działaniem prądu stałego. Uwzględniono wpływ czynników środowiska na wartość rezystancji ciała człowieka.
EN
The paper presents the influence of the direct current on a human organizm. The influence of the climate, environment and the electrocuton voltage value on the human body resistance is taken into consideration.
PL
W artykule opisano historię poznania właściwości elektrycznych ciała człowieka. Pierwsze eksperymenty działania prądu elektrycznego na człowieka były wykonywane dla sensacji. Rozwój elektrotechniki przyczyniał się do poznania wpływu na ciało człowieka. Przedstawiono w artykule badania wartości impedancji ciała człowieka oraz skutków powodowanych prądem rażenia. Uwzględniono badania elektropatologiczne wykonywane w ostatnich latach.
EN
The article discusses the history of recognition of the electrical properties of human body. The first experiments with influence of the electrical current on the man were performed for the sensation. Progress in electrical engineering contributed to recognition of the influence of the electrical current on human body. The article discusses the studies of value of impedance of human body and effects from defeat current. There were taken into consideration the elctro-pathologist research made in the last years.
PL
W artykule przeanalizowano zmiany w postrzeganiu przyrody przez człowieka i stosunku do niej od zarania dziejów po dzień dzisiejszy. Wyróżniono i scharakteryzowano pięć ważniejszych postaw człowieka wobec natury (wizji-koncepcji): postawę ubóstwienia i szacunku do natury, postawę konsumpcyjną, postawę przyrodoochronną, postawę ekologizacji gospodarki i życia, postawę zrównoważonego rozwoju. W tekście ukazano ich rozwój oraz zalety i wady w aspekcie kształtowania środowiska i krajobrazu.
EN
The changes in the human’s perception of nature and his relations with nature since the dawn of history to the present day are analyzed. Five major vision-concepts are distinguished and characterized: 1) conception of deification of nature and respect for it 2) of consumer conception 3) conception of nature conservation 4) conception of the greening of the economy and life 5) sustainable development conception. Their development as well as the advantages and disadvantages in terms of environment and landscape formation is shown.
EN
The work in the foundry is connected with a row dangers of the appearance injuries and occupational diseases. Specificity the production casts, requires great commitment, the professionalism and experience from employees. In this situation apart from technical infrastructure and the organizational back suitable motivation for performing everyday tied tasks is very important with the preparation and completion of individual production treatments. In article chosen factors, affecting for employing production workers at the unit were described. Diverse systems and factors of motivation have task among others of increasing effectiveness of applied technology with simultaneous keeping safety rules.
PL
Praca w zakładzie odlewniczym wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw wystąpienia urazów i chorób zawodowych. Specyfika produkcji odlewów, wymaga od pracowników dużego zaangażowania, fachowości oraz doświadczenia. W tej sytuacji poza infrastrukturą techniczną i zapleczem organizacyjnym bardzo ważna jest odpowiednia motywacja do wypełniania codziennych zadań związanych z przygotowaniem i realizacją poszczególnych zabiegów produkcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane czynniki, mające wpływ na zaangażowanie pracowników produkcyjnych w zakładzie. Różnorodne systemy i czynniki motywacji mają za zadanie m.in. zwiększyć efektywność stosowanej technologii z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
PL
W referacie podjęto zagadnienie dystansów personalnych, które obowiązują pomiędzy społecznie interaktywnym robotem o urzeczywistnieniu mechanoidalnym a człowiekiem. Dokonano krótkiego przeglądu prac w tym zakresie. Zaprojektowano dedykowany eksperyment HRI i przedstawiono jego wyniki. Stwierdzono, że dystanse personalne człowiek-robot są porównywalne z dystansami obowiązującymi dla układu człowiek-człowiek. Otrzymane wnioski są zgodne z wynikami w z eksperymentów wcześniej przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Szwecji.
EN
This article is addressed the issue of social distances, which are applicable in relations between a human and a mechanical-looking robot. A short survey of relevant results from the literature has been done. A dedicated experimental study is designed, the obtained results are presented and discussed. It was found that human-robot interpersonal distances are comparable to those found for human-human interpersonal distances. It confirms and it is consistent with results obtained earlier in experimental studies carried out in UK and Sweden.
PL
W artykule autor przedstawił historię badań impedancji ciała człowieka i jej zależności od czynników biofizycznych, antropogennych, konstytucjonalnych oraz stanów patologicznych. Omówiono metodę wyznaczania impedancji standardowej ciała człowieka.
EN
In the article the author presented the history of testing a human body's impedance and its dependence on biophysical, anthropogenic, and constitutional factors as well as pathological states. The method of evaluating the standard impedance of a human body was also discussed.
PL
Punktem wyjścia rozważań jest ukazanie średniowiecza jako okresu, w którym dostrzec można wyraźną – choć uwarunkowaną charakterem epoki – refleksję odnoszącą się, używając współczesnego języka, do teoretycznej problematyki zrównoważonego rozwoju. Dysputy średniowieczne dotyczyły np. kwestii centralnego miejsca człowieka wśród różnych bytów, bądź też stopnia doskonałości całego świata i poszczególnych tworzących go bytów, hierarchicznie uporządkowanych. Optymalną równowagę ekologiczną w świecie determinowała w śre-dniowieczu chrześcijańska wizja świata - pełna dążenia do porządku, harmonii i syntezy. Co ważne, najważniej-szym punktem odniesienia ówczesnych dysput ekologicznych, podobnie jak dzisiejszych, pozostawał człowiek.
EN
The starting point of this article is revealing the Middle Ages as a period of time in which one could perceive an explicit reflection about, using our modern language, theoretical sustainable development issues, though condi-tioned by the character of en era. The Middle Ages disputations were concerned on for example the matter of the central place of man among different beings or the degree of perfection of the whole world and its separate hierarchically organized beings. In the Middle Ages the optimal ecological balance of the world was determined by the Christian vision of the world full of order, harmony and synthesis. However, similarly to the contempo-rary’s, the Middle Ages disputation’s most significant point of reference was the man itself.
19
Content available remote Przestrzeń publiczna - powód do dumy czy frustracji?
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ogólna refleksja nad jakością przestrzeni publicznej w mieście oraz miejsca człowieka w tej przestrzeni. Należy zwrócić uwagę, że z każdą chwilą dochodzi do wyraźnych przekształceń jednolitej dotąd przestrzeni miasta we fragmenty niezwiązane z resztą, funkcjonujące jako zupełnie niezależne byty. Te fragmenty, choć z pozoru atrakcyjne, budzić mogą niepokój, powodować frustrację z jednej strony z drugiej zaś - stanowić powód do zadowolenia.
EN
The subject matter of this paper is the general reflection on the quality of public space in a city as well as man's place in this space. It should be noticed that with every single moment the so far uniform city space is evolving into sections which tend to function as independent entities. On the one hand, these attractive on the surface sections may cause anxiety and frustration but on the other hand, they are a reason for satisfaction.
PL
Aspekt izolacyjności odzieży występuje w normach dotyczących komfortu cieplnego a także środowiska cieplnego w pomieszczeniach kształtowanego przez HVAC. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specjalistom ds. kształtowania środowiska wewnętrznego podstawowych informacji na temat izolacyjności cieplnej odzieży oraz metody jej badania.
EN
An aspect of clothing insulation is present in the standards for thermal comfort and indoor thermal environment, shaped by HVAC. The purpose of this paper is to acquaint the specialists responsible for the shape of the internal environment with the basic information on thermal insulation of clothing and methods of research.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.