Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan przejściowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article describes the method for the multi-objective optimization of a proposed medical robot model, which has been considered in the form of a serial kinematic chain. In the assumed approach, the finite element method was used in order to model the flexibility of manipulator links. To speed up the optimization process, the response surface method was applied, defining the so-called metamodel. In order to uncover the optimal solution, a multi-objective genetic algorithm was used, guaranteeing the optimality of the manipulator model in the Pareto sense. The optimization process was carried out by analysing the selected case of the manipulator’s dynamics. The proposed optimization method allows us to minimize the mass of the manipulator while additionally ensuring the highest possible stiffness of its structure and sufficient strength of its parts. Furthermore, it offers the possibility to eliminate the natural frequency of vibrations of the model close to the resonant frequency.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania stanów przejściowych w sygnałach prądowych do opisu odbiorników energii elektrycznej. Nowa metoda opisu posłuży do zaprojektowania nowego algorytmu identyfikacji odbiorników energii w systemach NIALM. Opisano stanowisko pomiarowe wykorzystane do badania stanów przejściowych pochodzących od urządzeń elektrycznych. Przedstawiono eksperymenty mające na celu zaobserwowanie i poprawną akwizycję sygnału prądu w momencie włączenia urządzenia oraz uzyskane rezultaty.
EN
The article presents the proposition of applying transient states in current signals for electrical appliances characterization. The main purpose of the new characterization method is to develop the new algorithm of electrical appliances identification in NIALM system. The paper presents the measurement setup used to explore transient states generated by electrical appliances. Experiments performed to observe and correctly acquire current signal when the device is turned on are described. Some experimental results are presented.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania krótkich linii kablowych łącznikiem próżniowym. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ długości załączanego kabla na wartości napięć i prądów. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowych.
EN
The paper presents phenomena occurring when switching on short cable lines with a vacuum breaker. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the length of the switched cable on the values of voltages and currents was checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
EN
The hereby paper discusses the influence of cable length on the SHM systems with the use of vibrating wire dynamic measurements. Vibrating wire sensors are mainly used for measuring stable or slowly changing strains, e.g. system installed on Rędziński Bridge in Wroclaw. From some time applications of these sensors for measuring dynamic deformations are becoming popular. Such tests were conducted on STS Fryderyk Chopin. New solutions generate new problems. In this case: the operational stability of systems exciting wire vibrations. The structure of such sensors and the electric cables length has an essential influence on their operations, what is undertaken in the paper. The subject of investigations constitutes the measuring system based on self-exciting impulse exciter, for which impedance parameters of electric cables and of the vibrating wire sensor were the most essential. The mathematical model of the system, experimental verification of the model as well as the results of theoretical analyses at the application of electric cables of various lengths are presented in the paper.
PL
Artykuł porusza temat wpływu długości kabli na możliwość budowy systemów monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem dynamicznych pomiarów strunowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie polskiego urządzenia pomiarowego przeznaczonego do dynamicznych pomiarów strunowych. Czujniki strunowe są szeroko stosowanym narzędziem w pomiarach i monitorowaniu konstrukcji. Znalazły zastosowanie w kontroli stanu technicznego mostów, tam, tuneli, stadionów. Swoją popularność zawdzięczają prostej budowie, pełnej odporności na warunki środowiskowe oraz bardzo długiej stabilności czasowej wynoszącej, wg badań Norweskiego Instytutu Geotechnicznego, ponad 30 lat. Ponieważ informacja o mierzonej wielkości jest przenoszona przez zmiany napięcia (częstotliwość) to czujniki strunowe mogą pracować z kablami o długościach dochodzących do 12 km, co pozwala na umieszczanie czujników w dowolnych miejscach konstrukcji, często niedostępnych i podłączanie ich do urządzeń elektronicznych znajdujących się w łatwo dostępnym do serwisowania miejscu.
PL
Obecność w sieci elektroenergetycznej baterii kondensatorów statycznych może pogłębiać występujące stany przejściowe i w efekcie prowadzić do wyłączania tych jednostek, np. podczas prowadzonych operacji łączeniowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy retrospektywnej niepoprawnych wyłączeń baterii kondensatorów statycznych przyłączonych do elementów sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wskazano potencjalne środki zaradcze, które powinny zminimalizować ryzyko niepotrzebnych wyłączeń tych jednostek.
EN
Functioning of large static capacitor banks in the power network may intensify the transient states. This may lead to switch off of these devices. This paper presents the results of retrospective analysis of incorrect switch off of static capacitor banks which are in use in the transmission network of the Polish Power System. The paper also presents potential remedial actions that could minimize the risk of static capacitor banks incorrect switch off.
PL
W artykule dokonano analizy parametrów transformatora nadprzewodnikowego , takich jak długość i grubość uzwojenia, szerokość szczeliny, prąd krytycznego nadprzewodnika oraz procentowego napięcie zwarcia, które pozwalają ograniczać prądy w stanach przejściowych. Poprawne projektowanie i wykonanie uzwojeń nadprzewodnikowych wraz z doborem parametrów taśmy nadprzewodnikowej 2G pozwala na ograniczenie prądów w stanach przejściowych do wartości ich prądu znamionowego. Etap modelowania komputerowego uzwojeń pozwoli na optymalizacje doboru parametrów i materiałów do produkcji transformatorów nadprzewodnikowych.
EN
In this paper, the analysis of the parameters of the superconducting transformer, which allows to limit transient currents, has been performed. The proper designing and carrying out the superconducting winding as well as selecting a proper superconducting 2G HTS tape allows to limit transient currents to the value of winding’s rated current. Computer modelling of the transformer transient behavior will enable the optimization of the parameters and material design for superconducting transformer manufacture.
7
Content available remote Fractional models of selected combustion engine ignition systems
EN
This paper attempts to introduce a quasi-inductive element into ignition system and describes it by fractional order equation. Two typical systems have been studied and numerical analysis has been conducted.
PL
W pracy podjęto próbę wprowadzenia elementów quasi-indukcyjnych, aby opisać równaniem ułamkowego rzędu układy zapłonowe. Dwa typowe systemy zostały zbadane, po czym przeprowadzono dla nich analizę numeryczną.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny skuteczności rozróżniania uszkodzeń dla wybranego sygnału diagnostycznego oraz możliwości zastosowania proponowanych algorytmów na stanowisku laboratoryjnym lub stacji prób. Obiektem analiz diagnostycznych był zmodyfikowany konstrukcyjnie silnik Sg112M-4 z zabudowaną cewką pomiarową i wymiennymi wirnikami o różnym stopniu niesymetrii klatki. Silnik ten miał również wyprowadzone odczepy, z wybranych zwojów dwóch cewek faz stojana, umożliwiające wykonanie symulowanych zwarć międzyzwojowych. Badany silnik klatkowy został obciążony prądnicą obcowzbudną, umożliwiającą zmianę momentu mechanicznego w całym zakresie charakterystyki. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczy wykrywania niesymetrii wirnika. W części drugiej przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dla niesymetrii stojana spowodowanej zwarciami zwojowymi oraz uszkodzeń stojana i wirnika występujących łącznie.
EN
The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessment of the effectiveness of failure distinction for chosen diagnostic signal is made. The application possibility of this algorithm on the testing station and laboratory test bench is shown. The research object is the Sg112M-4 motor of modified construction with built-in measurement coil and changeable rotors of different degree of the cage asymmetry. This motor contains also the terminal with chosen coil turns of the stator phase used to realize the turn-to-turn short circuit. The investigated squirrel cage motor was loaded by the separately excited DC generator allowing to modify the mechanical torque in the whole range of the motor torque characteristic. The paper consists of two parts. The first concerns the detection process of the rotor asymmetry. The second part presents the measurement results and its analysis for the case of stator asymmetry caused by the turn short circuit and the stator and rotor failure at the same time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych, proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny skuteczności rozróżniania uszkodzeń dla wybranego sygnału diagnostycznego oraz możliwości zastosowania proponowanych algorytmów na stanowisku laboratoryjnym lub stacji prob. Obiektem analiz diagnostycznych był zmodyfikowany konstrukcyjnie silnik Sg112M-4 z zabudowaną cewką pomiarową i wymiennymi wirnikami o rożnym stopniu niesymetrii klatki. Silnik ten miał również wyprowadzone odczepy, z wybranych zwojów dwóch cewek faz stojana, umożliwiające wykonanie symulowanych zwarć międzyzwojowych. Badany silnik klatkowy został obciążony prądnicą obcowzbudną, umożliwiającą zmianę momentu mechanicznego w całym zakresie charakterystyki. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczy wykrywania niesymetrii wirnika. W części drugiej przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dla niesymetrii stojana spowodowanej zwarciami zwojowymi oraz uszkodzeń stojana i wirnika występujących łącznie.
EN
The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessment of the effectiveness of failure distinction for chosen diagnostic signal is made. The application possibility of this algorithm on the testing station and laboratory test bench is shown. The research object is the Sg112M-4 motor of modified construction with built-in measurement coil and changeable rotors of different degree of the cage asymmetry. This motor contains also the terminal with chosen coil turns of the stator phase used to realize the turn-to-turn short circuit. The investigated squirrel cage motor was loaded by the separately excited DC generator allowing to modify the mechanical torque in the whole range of the motor torque characteristic. The paper consists of two parts. The first concerns the detection process of the rotor asymmetry. The second part presents the measurement results and its analysis for the case of stator asymmetry caused by the turn short circuit and the stator and rotor failure at the same time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sygnałów przyspieszeń drgań do oceny uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych w wybranych stanach przejściowych. Analizowano sygnały diagnostyczne podczas typowych stanów przejściowych, którymi był rozruch, wybieg bez napięciowy oraz dynamiczna zmiana prądu zwarcia. W wymienionych stanach pracy występują chwile czasowe pozwalające na obserwację stanu niesymetrii wirnika lub obwodu stojana. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem klatkowym małej mocy Sg112M-4, dla którego istniała możliwość zadawania wybranych uszkodzeń. Zarejestrowano dane i dokonano ich analizy dla silnika: symetrycznego, z uszkodzeniem jednego i dwóch prętów klatki wirnika, z ekscentrycznością dynamiczną oraz zwarciem wybranych zwojów w jednej z faz stojana. Do analizy niestacjonarnych przebiegów przyspieszenia drgań zastosowano przekształcenie czasowo-częstotliwościowe Wignera-Ville’a wraz z dzielonym oknem czasowym Blackman’a. Ponadto wykazano skuteczność w rozróżnieniu uszkodzeń silnika za pomocą proponowanej metody, która może być cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych analiz sygnału drganiowego w ustalonych stanach pracy maszyny.
EN
The article presents the results of studies on the use of vibration acceleration signals to assess the damage of the squirrel cage induction motors in the selected transient states. The diagnostic signals registered during the normal transient states, such as the start-up and turn-off the machine, were analyzed. During these transients there are the moments of time when the asymmetry of the rotor or stator can be detected. The research was conducted on a laboratory test bench with the low power squirrel cage induction motor Sg112M-4 allowing to realize the chosen failures. The recorded data was analyzed for the following cases: the symmetrical motor, a rotor cage with one and two broken bars, dynamic eccentricity and the short circuit of the selected turns of one phase. The analysis of the nonstationary waves of the vibration acceleration Signac was done by the using of the time-frequency Wigner-Ville transformation with a split-time Blackman window. The effectiveness of the failure distinction with the proposed method was presented. This method can be a valuable complement of the commonly used analyses of the vibration signals at the steady states of the machine operation.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd metod przetwarzania sygnałów niestacjonarnych w bezinwazyjnej diagnostyce uzwojeń klatki wirnika maszyn asynchronicznych w stanach przejściowych, na podstawie przebiegu prądu rozruchowego stojana. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania wybranych metod wraz z analizą ich kluczowych cech, decydujących o jakości uzyskiwanych wyników. Obiektem badań był silnik jednoklatkowy z wymiennymi wirnikami, o różnych uszkodzeniach klatki. Obciążenie silnika stanowiła prądnica obcowzbudna wraz z układem regulacji prądu wzbudzenia, poprzez który regulowano moment obciążenia. Przykładowe wyniki obliczeń zostały uzyskane dla silnika pracującego przy obniżonym napięciu zasilania i symulowanymi ciężkimi warunkami pracy, podczas których najczęstszą przyczyną uszkodzeń uzwojenia wirnika są zjawiska elektromagnetyczne i elektromechaniczne.
XX
The article presents an overview of non-stationary signal processing methods in the noninvasive diagnosis of rotor’s cage of asynchronous machines in transient states based on the waveform of the starting current of the stator. Particular attention was devoted to the presentation of the practical aspects of the use of selected methods, together with an analysis of its key features determining the quality of the results. The object of the study was the single cage induction motor with exchangeable rotors for different faults. Machine’s load was a generator with excitation current control system, which was used to control the load torque. Sample calculation results have been obtained with the motor at reduced supply voltage with simulated severe operating conditions, during which the most common cause of damage to the rotor’s cage are electromagnetic and electromechanical phenomena.
EN
In order to continuous tuning of the torsional oscillating mechanical system during its operation, we are making use of application of the pneumatic flexible shaft couplings, developed by us. By the gaseous media pressure change in pneumatic couplings we can change its torsional stiffness and thereby the dynamics of whole system too. In term of dynamics is necessary to know the character of transitional effects, which are arising at continuous tuning of mechanical system, so at gaseous media pressure changes in pneumatic coupling. Therefore the paper will pay attention on the ground of experimental measurements to examination of torsional oscillating mechanical system response to various gaseous media (in this case air) pressure changes in pneumatic coupling during operation of given system.
PL
W celu płynnej regulacji układu mechanicznego drgającego skrętnie w trakcie jego pracy, a więc podczas eksploatacji, stosujemy elastyczne sprzęgła pneumatyczne łączące wały. Za pomocą zmiany ciśnienia medium gazowego (powietrza) w sprzęgłach pneumatycznych zmieniamy ich sztywność skrętną, a przez to również dynamikę całego układu. Z punktu widzenia dynamiki należy poznać charakter stanów przejściowych układu mechanicznego, które powstają podczas jego płynnego strojenia, a więc podczas zmian ciśnienia medium gazowego w sprzęgle pneumatycznym. Dlatego też artykuł zajmuje się badaniem odpowiedzi układu mechanicznego drgającego skrętnie na różne zmiany ciśnienia powietrza w sprzęgle pneumatycznym podczas pracy danego układu na podstawie przeprowadzonych pomiarów eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Celem badań jest analiza stanu przejściowego w obwodzie zawierającym idealne źródło prądu i indukcyjność. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Przeprowadzono analizę porównawczą odpowiedzi układu, wyznaczonych dla różnych definicji pochodnych ułamkowego rzędu.
EN
Application of differential calculus of fractional order in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The aim of the research is the analysis of the transient state in a circuit containing an ideal current source and inductance. Simulation results for selected orders of derivatives have been shown. Comparative analysis of the system responses, calculated for various definitions of derivatives of fractional orders has been also carried out.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych wpływu indukcji remanencji w rdzeniu transformatora jednofazowego na jego stan przejściowy przy jego pracy jałowej. Badany obiekt jest układem transformatorowym o dwóch uzwojeniach nawiniętych na zwijanym z blachy anizotropowej rdzeniu w kształcie toroidu. Doświadczenia eksperymentalne polegały na rozładowywaniu kondensatora przez uzwojenie strony pierwotnej przy kilku różnych wartościach początkowego magnetycznego strumienia szczątkowego w rdzeniu. Zastosowanie kondensatora jako źródła energii zapewniło stosunkowo dużą powtarzalność stanów przejściowych niezależną od chwili włączenia i zjawisk na stykach łącznika. W referacie przedstawiono także model obwodowy badanego układu transformatorowego z uwzględnieniem histerezy magnetycznej. Model ten jest w stanie symulować stany przejściowe i ustalone badanego układu przy uwzględnieniu wartości i znaku początkowego strumienia szczątkowego w rdzeniu. Do symulacji zjawiska histerezy zaimplementowano model histerezy Preisacha ze sprzężeniem zwrotnym. Uzyskano stosunkowo dobrą zgodność pomiędzy wynikami symulacji i eksperymentu. Wyprowadzone wnioski wskazują na istotny wpływ indukcji remanencji na wartość prądu udarowego. Wykazano także przydatność zastosowanej metodyki modelowania obwodowych układów transformatorowych do symulacji stanów przejściowych z uwzględnieniem histerezy magnetycznej oraz strumienia szczątkowego.
EN
This paper presents the results of the experimental and simulation investigation concerning the influence of remanence in the core of a single-phase transformer at the no-load transient state. The tested transformer is a special laboratory transformer system comprising two windings and the toroidal core made of the anisotropic ribbon of steel. Experimental studies consisted of the discharge of the capacitor through the primary winding at several different values of the residual magnetic flux. The use of a capacitor as a Power source has provided a relatively high repeatability of the measured transient states independent of the moment of switching and the phenomena at the terminals of the connector. The paper presents a model of the transformer test system taking into account the magnetic hysteresis phenomenon. The model was used to simulate the transient and steady state of the test system taking into account the value and the sign of the remanence in the toroidal core. The Preisacha model with feedback was used to magnetic hysteresis modelling. The results of the simulation investigation were found in very fair agreement with the experimental results. It was concluded that the induction of remanence has a significant impact on the value of the surze current. This indicates the usefulness of the applied circuit modeling methodology for the simulation of the transformer systems transient state taking into account the magnetic hysteresis and the remanence.
15
Content available remote Analysis of Transients in Transformer Winding Respecting Space-varying Inductance
EN
The paper deals with the influence of the space-varying inductance on transients in the transformer winding. The method for the inductance evaluation respecting the manner of turn layout is presented. Obtained results have been implemented in our algorithm for the numerical analysis of transients in the circuit model with distributed parameters which has been solved in the time domain. The comparison of the time-space voltage distribution for the case with the homogenous inductance and the non-homogenous inductance has been carried-out.
PL
W artykule analizowano wpływ zmieniającej się w przestrzeni indukcyjności na zjawiska przejściowe w uzwojeniu transformatora. Opracowano algorytm numerycznej analizy zjawisk przejściowych przy rozproszonych parametrach. Analizowano czasowy rozkład napięcia dla przypadku indukcyjności jednorodnej i niejednorodnej.
16
Content available remote A 2D FEM model for transient and fault analysis of induction machines
EN
This paper presents the basic guidelines to develop a coupled FEM for the study of electromagnetic phenomena in induction motors. FEM model is formulated using the 2D magnetic vector potential. FEM model presented inside of this work presents a formulation where external circuits can be also coupled. Furthermore, the model takes into account the end effects of the end-winds and end-rings of the electrical device.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wytyczne do opracowania za pomocą FEM sprzężonego modelu do badania zjawisk elektromagnetycznych w silnikach indukcyjnych. Model został opracowany przy użyciu wektorów potencjałów magnetycznych w 2D. Przedstawiony model formułuje możliwości dołączenia obwodów zewnętrznych. Model uwzględnia również efekty brzegowe na skrajach uzwojeń i pierścieni.
17
Content available remote A new concept of filters for biomedical data processing needs
EN
This paper presents a new class of filters that can meet biomedical signal processing needs. The paper is written in a technical note style, therefore, the proposed filters are not discussed with respect to a specific problem appearing in processing of a particular biosignal. The class of filters presented in this note should be treated as a new effective tool which can be applied to many cases of biomedical signals, especially when the processing time is very important. Nevertheless, a simple example of biomedical signal filtering is presented. This paper presents a new concept of continuous-time Butterworth filters whose parameters are varied in time. Thanks to the variation of the filter parameters, the time-varying filter response is considerably faster in comparison with the traditional time-invariant filters. Therefore, we can measure and register a lot of details in the initial stage of signal duration, which is not possible in the case of traditional time-invariant filters due to their long-lasting transients. Results verifying the effectiveness of the proposed filters are presented and compared to the traditional time-invariant filter structures.
EN
The paper presents a one-dimensional mathematical model for simulating the transient processes which occur in the liquid flat-plate solar collector tubes. The proposed method considers the model of collector tube as one with distributed parameters. In the suggested method one tube of the collector is taken into consideration. In this model the boundary conditions can be time-dependent. The proposed model is based on solving the equation describing the energy conservation on the fluid side. The temperature of the collector tube wall is determined from the equation of transient heat conduction. The derived differential equations are solved using the implicit finite difference method of iterative character. All thermo-physical properties of the operating fluid and the material of the tube wall can be computed in real time. The time-spatial heat transfer coefficient at the working fluid side can be also computed on-line. The proposed model is suitable for collectors working in a parallel or serpentine tube arrangement. As an illustration of accuracy and effectiveness of the suggested method the computational verification was carried out. It consists in comparing the results found using the presented method with results of available analytic solutions for transient operating conditions. Two numerical analyses were performed: for the tube with temperature step function of the fluid at the inlet and for the tube with heat flux step function on the outer surface. In both cases the conformity of results was very good. It should be noted, that in real conditions such rapid changes of the fluid temperature and the heat flux of solar radiation, as it was assumed in the presented computational verification, do not occur. The paper presents the first part of the study, which aim is to develop a mathematical model for simulating the transient processes which occur in liquid flat-plate solar collectors. The experimental verification of the method is a second part of the study is not presented in this paper. In order to perform this verification, the mathematical model would be completed with additional energy conservation equations. The experimental verification will be carry out in the close future.
EN
In the paper transient performance simulation procedures and the dynamic characteristics analysis, based on the magnetic field solution techniques is presented. The studied object is a small single-phase permanent magnet synchronous motor (SPPMSM). By using the Finite Element Method (FEM), extended numerical calculations of the SPPM synchronous motor magnetic field are carried out. The goal of the paper is to simulate dynamic characteristics in MATLABŽSimulink environment and to carry out the transient analysis of the motor.
PL
W artykule przedstawiono procedury symulacyjne stanu przejściowego oraz analizę charakterystyki dynamicznej bazujące na technikach analizy pola magnetycznego. Badany obiekt jest małym synchronicznym silnikiem jednofazowym z magnesami trwałymi. Wykorzystując MES przeprowadzono rozszerzone obliczenia numeryczne tego silnika. Celem tego artykułu jest symulacja charakterystyki dynamicznej w środowisku MatlabaŽSimulinka oraz przeprowadzenie analizy stanów przejściowych.
PL
W artykule przedstawiono sposób tworzenia modelu dwustronnie zasilanego generatora indukcyjnego przeznaczonego do współpracy z turbiną wiatrową, z wykorzystaniem programu ATP-EMTP. Zamieszczono przykład symulacji stanu przejściowego generatora.
EN
Considering the important growth that wind power made up with doubly fed induction generators have had during the last few years, analysis and simulation of those kind of energy source can become an important future research works. Therefore, the paper presents developed a complete model of DFIG connected to the network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.