Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydratacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy badano wpływ pyłu z bocznikowania gazów z pieca cementowego na właściwości cementu portlandzkiego i hutniczego. Do badań przygotowano cementy CEM I 42,5R i CEM III/A 42,5N. Uwzględniając dopuszczalne stężenie jonów Cl- równe 0,1% masy cementu zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012, dodatek pyłu wynosił 0,7% i 1,7%. Określono wpływ pyłu z bocznika gazów na ciepło hydratacji, wodożądność cementu, czas początku wiązania oraz wytrzymałość na ściskanie cementów. Stwierdzono, że dodatek pyłów w ilości do 1,7% nie ma negatywnego wpływu na właściwości cementu portlandzkiego i hutniczego. Cementy zachowują tę samą klasę wytrzymałości, co bez dodatku pyłów.
EN
In this paper, the influence of cement kiln by-pass dust on the properties of Portland cement and slag cement was studied. The reference cements used in the experiment were CEM I 42.5R and CEM III/A 42.5N. The cement kiln by-pass dust replacement of cement was 0.7% and 1.7%, to satisfy the Cl-ions content in cements: lower than or equal to 0.1%, following the demand of PN-EN 197-1:2012 standard. The following properties of cements were examined: the heat of hydration, water demand for normal consistency, initial setting time and compressive strength. The results showed that the addition of cement kiln by-pass dust of up to 1.7% has no negative effect on the properties of Portland cement and slag cement. The cements represent the same strength class, as without dust addition.
EN
The article presents the possibilities of using special prepared binders to reduce the emission of ions from soil, and immobilize metals migration from waste deposits. Clay-cement slurries are mixtures containing in their compositions clinker binder and clay minerals, in this case they were Bełchatów and Koniecpol clays. After hydratation process mixtures they create flexible and tight structures that are used, among others, as a barriers immobilizing the spread of pollution. The tests have shown that in the case of amphoteric metals, it is possible to accumulate almost 100% of the contamination using clay-cement suspensions. An attempt was also made to explain the mechanisms of ion retention in arised structures. The article presents three probable mechanism of amphoteric ions binding, the first is retention in the clay minerals interlayer spaces, the second is entrapment in CSH type phases formed during hydratation. Last possibility is formation of some new silicate structures.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania specjalnie przygotowanych spoiw w celu unieruchomienia migracji metali amfoterycznych. Spoiwa cementowo-iłowe to mieszanki zawierające w swoich składach spoiwo klinkierowe i minerały ilaste, w tym przypadku były to gliny Bełchatów i Koniecpol. Po procesie hydratacji mieszanki te tworzą elastyczne i szczelne struktury, które są wykorzystywane m.in. jako bariery unieruchamiające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Testy wykazały, że w przypadku metali amfoterycznych możliwa jest prawie 100% akumulacja zanieczyszczeń w strukturze zawiesin iłowo-cementowych. Podjęto również próbę wyjaśnienia mechanizmów zatrzymywania jonów w powstałych strukturach. W artykule przedstawiono trzy prawdopodobne mechanizmy wiązania jonów amfoterycznych, pierwszy to retencja w przestrzeniach międzywarstwowych minerałów ilastych, drugi to uwięzienie w fazach typu CSH powstałych podczas hydratacji. Ostatnią możliwością jest tworzenie nowych struktur krzemianowych.
PL
W badaniach przygotowano mieloną na mokro drobnoziarnistą zawiesinę popiołu lotnego. Wykonano spoiwa cementowo-popiołowe z 30%, 50% i 70% zawartością popiołu lotnego, o stosunku woda/spoiwo równym 0,5. Próbki najpierw naparzano w 60°C przez 20 godzin, następnie schładzano do temperatury pokojowej, w ciągu 4 godzin. W końcowym etapie próbki dojrzewały w warunkach normowych do 28 dnia hydratacji. Zbadano wytrzymałość na ściskanie po 1 i 28 dniach oraz proces hydratacji i strukturę porowatości, wykorzystując rentgenografię, analizę termiczną, skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego oraz porozymetrię rtęciową. Wyniki pokazały, że jednodniowa wytrzymałość na ściskanie próbek zawierających do 50% DZPL była większa w porównaniu do zaczynu wzorcowego, w którym spoiwem był tylko cement. Wynika to z dużej aktywności i powierzchni właściwej popiołu lotnego, co spowodowało zwartą mikrostrukturę po naparzaniu. Dalszy wzrost wytrzymałości próbek dojrzewających po naparzaniu przez 28 dni, był zaskakująco mały. Zwiększenie wytrzymałości wynosiło 18% w przypadku 30% dodatku popiołu, 10% dla 50% dodatku oraz 11% po zastąpieniu 70% cementu popiołem. Wzrost wytrzymałości zapraw z popiołem mielonym na mokro, po dłuższym okresie dojrzewania, był znacznie mniejszy niż w przypadku zastosowania popiołu lotnego, który nie został poddany żadnej obróbce. Jednym z powodów była bardziej zwarta mikrostruktura zaczynów z popiołem mielonym na mokro, co utrudniało proces hydratacji cementu. Kolejnym powodem była mniejsza zawartość wodorotlenku wapnia, który jest substratem w reakcji pucolanowej popiołu.
EN
In this study, super fine fly ash slurry [WGFA] was prepared by wet grinding from the coal fly ash. Cement-fly ash binder with 30%, 50%, and 70% dosage of fly ash was designed, with a water/binder ratio of 0.5. The samples were firstly cured for 20 hours under steam curing at 60°C and then cooled to room temperature within 4 hours, followed by further curing to 28 days of age under standard curing condition. The compressive strength at 1 day and 28 days were examined, and the results were discussed in terms of hydration process and pore structure, which were evaluated by XRD, TG, SEM, NMR, and MIP. The results showed that 1 day compressive strength of the system with up to 50% WGFA was higher than that of the cement system. The reason was due to the high reaction activity of WGFA under steam curing and the excellent filling effect of fine particles. However, further curing to 28 days, the strength increase was surprisingly unacceptable, with an increase by 18% at 30% dosage, by 10% at 50% dosage, and by 11% at 70% dosage. These increases were much less than that in raw fly ash system. One reason was due to the denser structure which hindered the transportation of ions and water molecules for further hydration; the other reason was because of very little calcium hydroxide in the system, to activate the pozzolanic reaction of fly ash.
PL
W Chinach buduje się dużą ilość wież betonowych na liniach do przesyłu bardzo wysokich napięć, z których wiele przecina zamarzające płaskowyże, a betonowy fundament wieży energetycznej narażony jest na zamarzanie i rozmrażanie, co zmniejsza jego wytrzymałość. W pracy badano zaprawy wykonane z cementu, popiołu lotnego i nanokrzemionki, które dojrzewały w roztworze siarczanów i chlorków przez 90 dni. Badano wytrzymałość, odporność na mróz, strukturę porów, strefę przejściową oraz wpływ dodatku nanokrzemionki na te właściwości. Wyniki badań pokazały, że dodatek nanokrzemionki poprawia odporność na mróz, a ten efekt można wyjaśnić poprawą struktury porów i zmniejszeniem porowatości strefy przejściowej z kruszywem. Przechowywanie betonu w roztworze agresywnym siarczanowo-chlorkowym ma niekorzystny wpływ na odporność na mróz, a powstawanie Aft, powodujące ekspansje może powodować powstawanie spękań betonu. Te wyniki uzasadniają ograniczenie wykonywania fundamentów betonowych wież do okresu letniego na zamarzających płaskowyżach, co zapewni ich lepsze właściwości.
EN
In China, a large amount of electric transmission towers has been built across plateau frozen soil, where the foundation concrete serves under freeze-thaw and erosion condition, and consequently, the durability faces the tough challenges. In this study, the mortars were prepared based on cement, fly ash, and nano silica [NS], which were cured in chloride-sulfate solution for 90 days. The compressive strength, freeze-thaw resistance, pore structure, interfacial transition zone, and hydration products was investigated, and the improvement in freeze-thaw resistance by addition of NS was discussed. The results show that addition of NS can improve the freeze-thaw resistance, and increase in curing temperature can also show improvement in freeze-thaw resistance. This effect can be explained by refine the pore structure and densify the microstructure of ITZ with the addition of NS. Furthermore, negative effect on freeze-thaw resistance can be found that being cured under chloride-sulfate condition, the formation of AFt would cause the volume expansion and cracking of concrete. Such results suggest that in the plateau frozen soil, it is better to cast concrete in summer, which would benefit the strength development of concrete and promote the freeze-thaw resistance.
PL
Popiół z łusek ryżowych jest dobrym oraz ekonomicznym dodatkiem przyspieszającym wiązanie i twardnienie zaczynów z cementu z dodatkiem estru styrenowo-akrylowego. Dodatek popiołu powoduje skrócenie początku i końca wiązania. Zależnie od dodatku popiołu czas wiązania zaczynu z polimerem może być nawet krótszy niż czas wiązania zaczynu cementowego, bez dodatku polimeru. Dodatkowo popiół z łusek ryżowych zwiększa wytrzymałość wczesną. Popiół z łusek ryżowych przyspiesza hydratację cementu w zaczynie z estrem styrenowo-akrylowym: znacznie skraca okres indukcji, zwiększa intensywność wydzielania ciepła hydratacji oraz stopień przereagowania cementu. Badania wykazały, że popiół z łusek ryżowych przyspiesza hydratację glinianu trójwapniowego oraz alitu, co powoduje powstawanie większych ilości ettringitu, fazy C-S-H. Popiół z łusek ryżowych ma dużą zawartość aktywnej krzemionki i może w zaczynie z cement-SAE reagować z wodorotlenkiem wapnia z utworzeniem żelu C-S-H.
EN
Rice husk ash [RHA] is an economical and effective material to accelerate the setting and hardening process of styrene-acrylic ester/cement [SAE-cement] composites. It makes the setting time of the SAE-cement as short as Portland cement or even shorter if necessary and enhances the early strength markedly. The RHA accelerates the hydration of SAE-cement: it significantly shortens the induction period of the SAE-cement hydration, increases the hydration heat evolution rate and hydration degree. RHA is a kind of active silica and reacts with Ca(OH)2 in the SAE-cement with C-S-H phase formation. RHA promotes the hydration of C3A and C3S and thus the formation of AFt and C-S-H.
EN
This paper presents the influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage size of plastering mortars. The composition of cement and cement-lime mortars has been modified by the use of cellulose ethers polymer admixture of various viscosity. Shrinkage tests were performed using the Graf-Kaufman apparatus. Shrinkage deformation analysis was supplemented with chosen properties of pastes and mortars in the plastic and hardened state. The beneficial effect of cellulose ether admixture on the reduction of plastering mortars’ shrinkage strains was found.
PL
W artykule przedstawiono wpływ domieszki modyfikującej lepkość (VMA) na wielkość odkształceń skurczowych zapraw tynkarskich. Skład zapraw cementowych i cementowo-wapiennych został zmodyfikowany poprzez zastosowanie polimerowej domieszki eteru celulozy o zróżnicowanej lepkości. Badania skurczu wykonano przy użyciu aparatu Graf-Kaufmana. Analizę odkształceń skurczowych uzupełniono o oznaczenie wybranych właściwości zaczynów i zapraw w stanie plastycznym i stwardniałym. Stwierdzono korzystny wpływ domieszki eteru celulozy na ograniczenie skurczu zapraw tynkarskich.
7
Content available remote Wpływ metakaolinu na wczesną hydratację cementu glinowo-wapniowego
PL
Przeprowadzono badania wpływu różnych ilości metakaolinu (MK) stosowanego jako zamiennik części cementu glinowo-wapniowego na proces wczesnej hydratacji (pierwsze 24 h) tego cementu prowadzony w temp. 25°C przy współczynniku woda/spoiwo = 0,5. Wpływ dodatku MK na kinetykę procesu określono metodami kalorymetryczną i konduktometryczną, a skład fazowy powstałej po 24 h struktury zbadano za pomocą analizy termicznej, proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej oraz spektroskopii w podczerwieni. Uzyskane wyniki dowodzą, że MK wpływa aktywnie zarówno na proces hydratacji cementu glinowego i modyfikuje przebieg wiązania i twardnienia, jak i na powstającą strukturę. Intensywność działania wzrasta ze wzrostem zawartości MK. Dodatek skraca etap indukcji i przyspiesza hydratację cementu, nieznacznie zmniejsza ciepło wydzielone w trakcie 24 h procesu i maks. temperaturę próbki. W przypadku większych zawartości (zwłaszcza 25%) MK ogranicza powstawanie hydrogranatu i powoduje tworzenie amorficznych faz typu C-S-H i/lub C-A-S-H już w pierwszej dobie hydratacji. Dodatkowo może on także wpływać na poprawę walorów estetycznych wyrobów z cementu glinowego.
EN
Metakaolin was added (5–25%) to cement, pasted then with water (50% by mass) and studied for hydration kinetics (up to 24 h) by calorimetry and conductometry. Phase compn. of the structure formed was detd. by thermal anal., X-ray powder diffraction and IR spectroscopy. The addn. of metakaolin to the mixt. resulted in a redn. of settling and hardening times and in decrease of max. temp. of the sample.
8
Content available remote Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydration
EN
This work relates to the use of the dolomite and dolomitic limestone component as an additive in cement production, as well as to the role of the carbonate component in cement hydration. The studies focused mainly on the kinetics of hydration, which was determined by using calorimetric measurements, and on the formation of hydrated structure, especially the position of carboaluminate hydrate. Based upon some reports and our previous studies we can conclude that the applicability of dolomitic limestone as a component of cementing materials seems to be quite rational, and the details of dolomite effect on cement hydration should be highlighted. For this purpose, the mixtures of cement with limestone and dolomite, as well as the mixtures of synthetic cement phases with limestone and dolomite were produced and examined by microcalorimetry, scanning electron microscopy (SEM/BSE), X-ray diffraction (XRD), and the determination of chemical shrinkage.
PL
Jako cel prowadzonych badań przyjęto sprawdzenie, czy dolomit może być wykorzystywany jako materiał zastępujący standardowy dodatek kamienia wapiennego. Wprowadzano dolomit i dla porównania węglan wapnia do zaczynów z cementu portlandzkiego CEM I 42,5R; badano też minerały klinkierowe i ich mieszanki (sztuczny cement „wzorcowy”). W badaniach wykorzystano mikrokalorymetrię, mikroskopię skaningową (SEM/BSE), dyfrakcję rentgenowską (XRD) i ocenę skurczu chemicznego. Wykazano, stosując w pierwszej kolejności metodę kalorymetryczną, że w mieszankach tych ma miejsce reakcja dolomitu z C3A oraz przyspieszenie hydratacji C3S. Stwierdzono, że dolomit tworzy, podobnie jak węglan wapnia, produkt węglanoglinianowy, co wpływa na kształtowanie mikrostruktury. Zastosowanie dolomitu jako dodatku do cementu wydaje się więc uzasadnione, ale należy doprecyzować opis mechanizmu oddziaływania tego dodatku na zaczyn cementowy.
EN
This article contributes to a meaningful interpretation of results gathered by in situ measurements of sonic velocity, electrical conductivity and the formation of calcium-aluminium-hydrates during setting and curing of LC refractory castables. All said monitoring techniques are well known in the refractory community and are well documented in the literature. However, the time dependent changes of the said properties are not well correlated to mineralogical and in consequence technological changes of the material during setting and curing. The basic interest of refractory users of course is to define the time at which the installation or the pre-shape construction element can be demoulded. This is in principle possible with the methods listed above. However, after water addition the time dependent changes of sonic velocity, electrical conductivity and temperature are as diverse as there are possible combinations of cements, microfines and surface-active additives. In further the ambient conditions, temperature and relative humidity have a strong influence on these properties and this does not only mean a simple time-shift. Up to now, the results are more confusing than helpful to determine the best time for demoulding pre-shapes and refractory linings. Recent research at Koblenz University of Applied Science contributes to a deeper understanding of the setting behaviour, because besides the physical evolution of the said parameters the time dependent formation of hydrate phases is also investigated by means of a gravimetric method. The paper will show further insights in the evolution of refractory castables during setting and curing. After a two years’ research project performed with Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V. and Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division, we can contribute to the understanding as follows: The strength evolution recorded by means of ultrasonic velocity is mostly dependent on the dispersing agent that leads to typical time resolved strength patterns. However, gravimetrical analysis of the water content bond to the hydrate phases determined by the freeze-drying method clearly show that, depending on the dispersing agent, the first increase of the sonic velocity does not correlate with the formation of hydrate phases. Additional measurements of the electrical conductivity assist the assumption that the said increase does not stand for the formation of hydrate phases. We suppose that, in the early stage of hardening, gelation or coagulation are the predominant reactions that occur. However, further investigations are necessary to gain a deeper understanding for this pre-setting reaction in highly dispersed refractory castables.
PL
Artykuł wnosi wkład w pełną treści interpretację wyników zgromadzonych za pomocą pomiarów in situ prędkości fali dźwiękowej, przewodności elektrycznej i powstawania hydratów glinokrzemianowych w czasie wiązania i dojrzewania niskocementowych betonów ogniotrwałych. Wszystkie wymienione techniki monitorowania są znane w środowisku zajmującym sie materiałami ogniotrwałymi i dobrze udokumentowane w literaturze. Jednakże, zależność zmian tych właściwości w czasie nie jest dobrze skorelowana ze zmianami mineralogicznymi, a w konsekwencji technologicznymi materiału w czasie wiązania i dojrzewania. Głównym przedmiotem zainteresowania użytkowników materiałów ogniotrwałych jest określenie czasu, po którym szalunek lub forma odlewanego elementu mogą być zdemontowane. W zasadzie jest to możliwe za pomocą przedstawionych powyżej metod, jednak po wprowadzeniu wody prędkość fali dźwiękowej, przewodnictwo elektryczne i temperatura są tak zróżnicowane jak możliwe kombinacje cementów, mikroziarna i dodatków powierzchniowo czynnych. Ponad to, warunki otoczenia, temperatura i wilgotność mają silny wpływ na te właściwości i nie oznacza to tylko prostego przesunięcia w czasie. Jak dotąd otrzymane wyniki są bardziej mylące niż pomocne w określeniu najkorzystniejszego czasu demontażu form lub oszalowania wyłożeń. Obecne badania przeprowadzone na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Koblencji pozwalają na głębsze zrozumienie zachowania w czasie wiązania, ponieważ obok fizycznej ewolucji wspomnianych parametrów badano również metodą grawimetryczną tworzenie się hydratów w zależności od czasu. Artykuł pokaże głębszy wgląd w ewolucję betonów w czasie wiązania i dojrzewania. Po dwóch latach realizacji projektu wspólnie z Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V i Oddziałem Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych możemy wnieść następujący wkład: Zmiany wytrzymałościowe rejestrowane metodą ultradźwiękową są zależne głównie od dodatku dyspergującego, co prowadzi do typowych zalesności wytrzymałości od czasu. Jednakże analiza grawimetryczna ilości wody związanej przez fazy hydratów, przeprowadzone metodą suszenia przez zamrażanie, jasno pokazują, że zależnie od zastosowanego dodatku dyspergującego pierwszy wzrost prędkości ultradźwięków nie koreluje z tworzeniem się hydratów. Dodatkowe pomiary przewodnictwa elektrycznego prowadzą do wniosku, że ten wzrost wytrzymałości nie jest związany z powstawaniem hydratów. Przypuszczamy, że żelowanie lub koagulacja są dominującymi reakcjami, które występują we wczesnym stadium twardnienia betonu. Konieczne są jednak dalsze badania w celu głębszego zrozumienia reakcji wczesnego wiązania silnie zdyspergowanych betonów ogniotrwałych.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych glinianu wapniowo-cyrkonowego o składzie chemicznym Ca7ZrAl6O18 oraz komercyjnego cementu glinowo-wapniowego. Celem przedstawionych badań było wykazanie możliwości zastosowania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) do głębszego poznania procesów hydratacji spoiw poprzez pomiary właściwości elektrycznych zaczynów. Pomiary techniką EIS prowadzono w zakresie częstotliwości 0,1 Hz – 1 MHz w temperaturze pokojowej i atmosferze powietrza laboratoryjnego. Do analizy uzyskanych widm eksperymentalnych wykorzystano metodę dopasowania układów zastępczych. Na tej podstawie zaproponowano nowy obwód zastępczy, symulujący zjawiska zachodzące w hydratyzujących zaczynach. Sporządzono wykresy zależności części rzeczywistej impedancji od czasu trwania procesu hydratacji w zakresie niskich, średnich oraz wysokich częstotliwości. Wyniki EIS skonfrontowano z analizą składu fazowego i mikrostruktury hydratyzujących materiałów za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) i mikroskopii elektronowej (SEM).
EN
In this paper, the electrochemical studies of the hydration behaviour of calcium zirconium aluminate with chemical composition of Ca7ZrAl6O18, and commercial calcium aluminate cement (CAC) are presented. The purpose was to evaluate the usefulness of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to the investigation of hydration processes of binders via measuring the electrical properties of the cement pastes. The EIS measurements were performed in the frequency range of 0.1 Hz - 1 MHz in laboratory air at room temperature. The equivalent circuit modelling was applied for the analysis of the obtained experimental spectra. A new equivalent-electrical circuit model was proposed which was suitable for a simulation of the hydration phenomena within cement pastes. An effect of the applied field frequency on the real part of impedance Z’ versus hydration time of the cement pastes in the early stage of hydration was also presented. The results of EIS were discussed together with those of X-ray diffraction phase/composition identification and SEM characterization of the microstructure of hardened cement pastes.
11
Content available remote Wpływ gezy wapiennej na proces hydratacji alitu
PL
Praca omawia wyniki badań wpływu gezy wapiennej na reakcję alitu z wodą. Dodatek gezy zmieniał się w zakresie od 5% do 20% masy alitu, a uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dodatek gezy powoduje przyspieszenie hydratacji alitu. Wzrost stopnia hydratacji alitu jest proporcjonalny do zawartości gezy. Za pomocą analizy termicznej i badań rentgenograficznych potwierdzono zachodzenie w badanych układach reakcji pucolanowej, w której zawarta w gezie aktywna krzemionka reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powstałym z hydrolizy alitu. Ciepło hydratacji próbek zawierających dodatki gezy jest większe od próbki referencyjnej nawet o 39%, co również dowodzi większego stopnia przereagowania alitu. Uzyskane wyniki świadczą o dużej aktywności gezy i wskazują na jej przydatność jako dodatku mineralnego do cementu.
EN
In the paper the effect of calcareous gaize addition on the reaction of alite with water. The addition of calcareous gaize was changed in the range 5% to 20% by mass of alite and this mixture accelerated the reaction of alite with water. The increase of the degree of alite hydrolysis was proportional to the gaize content. Application of XRD and DTA the pozzolanic reaction in this system was confirmed in which calcium hydroxide is reacting with active silica introduced with the gaize addition. The heat of hydration is also higher even of about 39% which is confirming also the quicker alite reaction. The experimental results the high gaize chemical activity are showing and fully confirm the usefulness of this rock as mineral addition in cement technology.
12
Content available remote Badania początkowego okresu hydratacji spoiw żużlowo-alkalicznych
PL
W pracy badano, za pomocą pomiarów ciepła hydratacji oraz czasu wiązania zaczynów, wpływ rodzaju, składu i ilości aktywatora na proces hydratacji alkalicznie aktywowanego mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. W przypadku aktywatora w postaci szkła wodnego dla modułów krzemianowych w zakresie 0,8 – 2,0 czas wiązania zaczynów wydłużał się nieznacznie wraz ze zwiększaniem się modułu krzemianowego. Dla modułów mniejszych od 0,8 i większych od 2,0 czas wiązania znacznie się wydłużał. Wraz ze wzrostem modułu krzemianowego szkła wodnego wydłużał się również okres indukcji na krzywych szybkości wydzielania ciepła. Zwiększenie zawartości aktywatora z 3% do 6% Na2Oeq przy stałym module powodowało skrócenie czasu wiązania. W przypadku aktywacji NaOH, zależność ta była odwrotna. Dla spoiw aktywowanych NaOH wydzielanie ciepła hydratacji było bardziej intensywne, ciepło całkowite większe a okres indukcji krótszy niż w przypadku spoiw aktywowanych szkłem wodnym. Zwiększenie zawartości Na2O w aktywatorze powodowało zwiększenie całkowitego ciepła hydratacji niezależnie od rodzaju użytego aktywatora.
EN
In present work, heat of hydration and setting times measurements were used to investigate the influence of type, composition and amount of activator on the hydration process of alkali activated ground granulated blast furnace slag. In case of water glass used as an activator, for modulus within the range 0.8 - 2.0 setting time of pastes was increasing gradually. For water glass modulus values below 0.8 and over 2.0 significant increase of setting time was noted. Also duration of induction period on heat evolution curve was increasing with increase of modulus. Increasing activator amount expressed as Na2Oeq content from 3% to 6% at constant water glass modulus resulted in setting time shortening. In case of NaOH activated pastes, the reverse relationship was noted. For NaOH activated pastes, heat of hydration evolution was more intense, total amount of heat was higher and induction period was shorter comparing to pastes activated with water glass. Increase of Na2Oeq content within the system resulted in total amount of heat evolved increase independently of activator type.
14
Content available remote Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixtures
EN
The mixtures of portland cement with by-pass cement kiln dust (CBPD) were investigated. The rate of heat evolution on the hydration of this mixture, as well as the chemical shrinkage, rheological properties and strength development were examined. The substitution of low amount of cement (up to 10%) by the kiln dust does not affect practically the properties of cement based composites with respect to setting or hardening. At higher amount of kiln dust the hydration process is accelerated because of the presence of well soluble components, however, the “dissolution” effect is also observed. The experiments with some carbonate waste material have been maintained with the aim to reduce the effect of soluble, aggressive salts that accelerate the hydration from one side, but contribute to the corrosion process from another one.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze hydratacji mieszanek spoiwowych zawierających, oprócz cementu portlandzkiego, różne ilości pyłu z odpylania gazów bocznikowanych z instalacji pieca obrotowego do produkcji klinkieru. Wykonano pomiary kalorymetryczne ilustrujące kinetykę hydratacji, badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw i zaczynów, badanie skurczu chemicznego, badania właściwości reologicznych zaczynów cementowych i mikrostruktury. Spodziewano się potwierdzenia działania pyłu jako substytutu cementu lub nawet jako środka przyśpieszającego twardnienie. Przeprowadzone badania wykazują, że pył wprowadzony w niewielkich ilości jako zamiennik cementu (do 10% masy spoiwa) nie zmienia praktycznie podstawowych cech użytkowych zapraw cementowych (wiązanie, wytrzymałość). Większe ilości pyłu, poza przyśpieszeniem wydzielania ciepła jako miary postępu hydratacji cementu, zmieniają właściwości materiału, co jest skutkiem obecności składników rozpuszczalnych, oddziałujących na hydratację minerałów klinkierowych. Nie jest też bez znaczenia obecność cząstek pyłu o innym składzie, jak również efekt ”rozcieńczenia” materiałem o słabej aktywności. W pracy podjęto też próbę uzupełnienia dodatku pyłu materiałem węglanowym, co pozwoliłoby zredukować i związać zawartość składników szkodliwych.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przebiegu procesów hydratacji zaczynów z cementu wapniowo-glinowego w obecności dwutlenku krzemu wprowadzanego w postaci zawiesiny koloidalnej. Przygotowane próbki bez dodatku oraz z dodatkiem różnej ilości koloidalnej zawiesiny SiO2 sezonowano w temperaturze 50 °C przez 3 i 42 dni. W pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego i mikrostruktury zaczynów, a także zanalizowano mechanizm rozkładu termicznego związków typu faz C-A-H i C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O). Do realizacji celu pracy posłużono się następującymi metodami instrumentalnymi: XRD, SEM/EDS oraz DTA-TG-EGA.
EN
This paper presents the study of a hydration process of calcium aluminate cement paste containing colloidal silica. The cement pastes prepared without and with addition of colloidal silica were cured at 50 °C for 3 days and 42 days. Results of studies of the phase composition and the microstructure of cement pastes are shown, and the thermal decomposition mechanism of C-A-H and C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O) phases is studied. For this purpose, XRD, SEM/EDS and DTA-TG-EGA techniques were used.
16
Content available remote Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A.
PL
W artykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznych NA produkowanych przez Górażdże Cement S.A. w świetle wymagań norm PN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania.
EN
In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways. The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented.
PL
W pracy omówiono badania wpływu dodatku kopolimeru butadien-styren na hydratację krzemianu trójwapniowego. Oznaczono ciepło hydratacji, morfologię fazy C-S-H, zawartość wodorotlenku wapniowego i C3S, który nie uległ hydratacji. Wyniki wykazały, że kopolimer wydłuża okres indukcji oraz opóźnia pojawienie się okresu wzrostu szybkości reakcji, a także zmniejsza maksymalną szybkość wydzielania ciepła w tej fazie hydratacji. Cząsteczki kopolimeru są adsorbowane na powierzchni ziaren C3S we wczesnej fazie hydratacji. Po 3 dniach hydratacji, polimer może tworzyć błonki na powierzchni alitu, co utrudnia wzrost fazy C-S-H. Dodatek kopolimeru opóźnia hydratację C3S, przy czym efekt ten jest tym większy im większa jest jego zawartość.
EN
The addition of styrene-butadiene rubber latex on the hydration of tricalcium silicate was studied in presented research. Hydration heat, morphology of C-S-H, content of calcium hydroxide and unhydrated C3S were determined. The results showed that SBR latex could not only prolong the induction period and retard the appearance of acceleration period, but also decrease the maximum rate of heat evolution and the slope of acceleration period of C3S hydration. SBR particles adsorbed on the surface of C3S crystals in early age and formed film after 3 days, and decrease the C-S-H fibres. In general, the addition of SBR retarded the hydration of C3S and this effect was enhanced with the increasing dosage of SBR latex.
18
Content available remote Wpływ polimeru butadienowo-styrenowego na wczesną hydratację cementu
PL
W pracy badano wpływ dodatku kopolimeru styrenowo-butadienowego (SBR) na wczesną hydratację cementu. Badania wykazały, że kopolimer SBR opóźnia wiązanie cementu i efekt ten wzrasta ze wzrostem dodatku. Kopolimer SBR zwiększa więc okres indukcji, opóźnia okres wzrastającej szybkości reakcji, a także zwiększa hydratację w okresach zmniejszania szybkości reakcji i małej szybkości reakcji. Ciepło hydratacji i jej stopień w przypadku cementu z dodatkiem SBR jest większy niż wzorca, po 48 godzinach. SBR przyspiesza powstawanie i zwiększa trwałość ettringitu. SBR utrudnia i opóźnia powstawanie CH.
EN
Early hydration of cement in the presence of styrene-butadiene rubber (SBR) latex was investigated in this paper. The initial/final setting time, hydration heat, hydration degree, hydrates of calcium aluminate and hydrates of calcium silicate were analyzed. The results show that SBR latex retards the initial/final setting of cement. The more SBR latex is added, the stronger the retarding effect. SBR latex prolongs the induction period of cement hydration, postpones the accelerating period but promotes the decelerating and stable periods. The hydration heat and hydration degree of cement with SBR latex is higher than the control one after 48 hours. SBR latex promotes the formation and enhances the stability of ettringite. SBR latex also inhibits and retards the formation of CH.
19
Content available remote Wpływ obniżonej temperatury oraz domieszek na hydratację cementów
PL
Metodą kalorymetrii izotermicznej przeprowadzono pomiary ciepła hydratacji pięciu cementów w różnych temperaturach w zakresie od 0°C do 25°C, a także tych cementów z dodatkami domieszek. Były to CEM I dwóch klas oraz cement portlandzki żużlowy i hutniczy CEMIII/A klasy 32,5R; natomiast domieszki obejmowały lignosulfonian LS, sulfonowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe i naftalenowo-formaldehydowe oraz polimer polikarboksylanowy AP. Oznaczono stopień zmniejszenia ciepła hydratacji, co pozwala na ocenę dojrzałości betonu w obniżonych temperaturach oraz zmianę wpływu domieszek w różnych temperaturach. Oznaczono stopień zmniejszenia ciepła hydratacji w stosunku do wydzielanego w 20°C. Stwierdzono, że cementy zawierające żużel wykazują większy spadek ciepła hydratacji, a więc przypuszczalnie większe zmniejszenie dojrzałości od cementu CEM I. Natomiast domieszka LS ma mniejszy wpływ na opóźnienie wiązania w obniżonych temperaturach. Wpływ pozostałych domieszek jest także mniejszy w niższych temperaturach, szczególnie w przypadku AP. Pomiary za pomocą kalorymetrii izotermicznej mogą służyć do oceny zgodności cementu z domieszką w różnych temperaturach.
EN
Heat of hydration of five cements in different temperature in the range of 0°C to 25°C and also of these cements with admixture additions were measured. There were CEM I of two classes and Portland slag cement, as well slag cement of one class and the following admixtures: lifnosulfonate, sulfonated melamine-forrnaldehyde and naphthalene-formaidehyde polymers, polycarboxylate polymer based on acrylic acid (AP) as well. The heat of hydration decrease was establish, which gives the possibility of concrete maturity assessment at law temperature and the change of admixtures effect at these temperatures. The degree of this heat decrease in relation to the value at 20°C was establish. It was establish that cements with slag addition higher heat of hydration decrease were showing, thus it means that probably higher diminution of concrete maturity will occurs than in the case of CEM I concrete. Additionally, the admixture LS shows lower effect on setting time at lowered temperature. However, the influence of others admixtures are also lower at decreased temperature, particularly of AP. The isothermal calorimetric measurements can be used in assessment of cement compatibility with admixture at different temperature.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.