Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the paper was to show cognition from the theory of climate change. The map outputs of these changes offer the climate data from basic elements and characteristics of the energy balance in terms of the current state as well as the trends and assumptions of their future changes in Slovakia. For these agroclimatic analyses, 100 climatic stations in Slovakia spread out to cover all agricultural regions, up to 800 m above sea level, have been selected. Our analyses are related to the period of years 1961–2010, when measurements and observations were the most homogeneous. The future trends and map outputs of future climate change were determined with the mathematic-statistical methods to the 2035, 2050, 2075and 2100-year horizons. This study presents the impact of the climate change on the temperature conditions in Slovakia. The temperature changes (average, maximum and minimum temperature) were analysed with forecasts up to year 2100. The forecasts for the 2100-year horizon indicate increasing of the average annual temperature on average by about 2.0°C, maximum temperature on average by about 2.0°C and minimum temperature on average by about 2.5–3°C in comparison to the present.
PL
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w pracy są przemieszczenia i naprężenia w elementach stalowych dźwigarów kratowych, spowodowane zmianami temperatury zewnętrznej i nierównomiernym rozkładem temperatur wewnątrz hali. Wielodniowe pomiary przemieszczeń stalowych, kratowych dźwigarów dachowych dużej rozpiętości połączone z pomiarami temperatury w przestrzeni hali i w różnych punktach dźwigarów wykazały znaczący wpływ nierównomiernego rozkładu temperatur na przemieszczenia. Zmierzone wartości przemieszczeń zostały porównane z przemieszczeniami otrzymanymi drogą symulacji numerycznych, w których danymi wejściowymi były pomierzone temperatury. Poza przemieszczeniami w pracy przeanalizowano także wzrost naprężeń w wybranych elementach dźwigara kratowego, spowodowany nierównomiernym rozkładem temperatur. Oceniono destrukcyjny wpływ temperatury na stan wytężenia analizowanych stalowych dźwigarów kratowych.
EN
The subject of considerations presented in the work are displacements and stresses in steel elements of truss girders, caused by changes in the external temperature and uneven distribution of temperatures inside the hall. Multi-day measurements of displacement of steel, large-span truss roof girders combined with temperature measurements in the hall space and at various points of the girders showed a significant influence of uneven temperature distribution on the displacements. The measured displacement values were compared with the displacements obtained by numerical simulations, in which the input data were measured temperatures. In addition to displacements, the increase of stress in selected elements of the truss girder, caused by uneven temperature distribution, was also analyzed in the paper. The destructive effect of temperature on the strain and stress state of the analyzed steel truss girders was assessed.
3
Content available remote Problemy techniczne stosowania ciemnych tynków
PL
W warstwowych konstrukcjach zespolonych mogą pojawić się duże naprężenia wywołane zmianą temperatury nie tylko wtedy, gdy konstruktorzy nie zadbali o swobodę deformacji całej konstrukcji czy jej fragmentu. Bardzo duże naprężenia mogą wystąpić także wtedy, gdy poszczególne elementy konstrukcji lub ich części zostały wykonane z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Taki przypadek został zaprezentowany w artykule. Wyprowadzono wzory analityczne na naprężenia i przemieszczenia wywołane zmianą temperatury w dwuwarstwowym pręcie zespolonym wykonanym z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Poprawność wyprowadzonych wzorów analitycznych zweryfikowano na wybranych przykładach za pomocą symulacji numerycznych. Wykazano, że zmiana temperatury może doprowadzić do znacznego zwiększenia naprężeń w obu warstwach elementu zespolonego.
EN
Significant stresses evoked by the temperature change can appear in layered, composite constructional members not only in cases when the designers have forgotten to ensure the freedom of deformations of the whole structure or its segment. Comparatively large stresses can appear also when particular structural members or their parts were fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion. Such a case is presented in this paper. Analytical formulae on stresses and displacements evoked by the temperature change in two layered, composite rod fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion is presented. Correctness of the derived formulae has been verified on the chosen examples by means of numerical simulations. It has been revealed that in some circumstances a temperature change can lead to the significant increase of stresses in both layers of the composite, structural member.
5
Content available Ocena zmian temperatury w nawierzchniach betonowych
PL
W ostatnich latach liczba projektów drogowych realizowanych przy wykorzystaniu technologii nawierzchni z betonu cementowego systematycznie się zwiększa i dotyczy wielu kluczowych odcinków dróg szybkiego ruchu zlokalizowanych w różnych rejonach Polski o zróżnicowanym klimacie. Dlatego w referacie podjęto problematykę związaną z analizą zmian temperatury w nawierzchniach betonowych, która stanowi jeden z głównych czynników zewnętrznych oddziałujących na płyty, oprócz obciążenia wywieranego na ich powierzchnie przez koła pojazdów. Zwrócono uwagę na wybrane problemy związane z naturalnymi zmianami temperatury otoczenia poprzez zaprezentowanie danych z przykładowych miesięcy, w których określono rzeczywisty gradient temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty betonowej. W dalszej części opisano również niebezpieczeństwa związane ze znacznymi wahaniami temperatury w okresie doby.
EN
In recent years, the number of road projects made with the use of cement concrete pavement technology is systematically increasing and concerns many key sections of highways located in various regions of Poland characterized by a diverse climate. Therefore, the present paper deals with the analysis of temperature change in concrete pavements, which is one of the main external factors affecting slabs, in addition to the loading their surfaces by vehicle wheels. Attention was paid to selected problems related to natural changes in ambient temperature by presenting data from example months, when the actual temperature gradient between the upper and lower surface of the concrete slab was determined. The danger associated with significant temperature fluctuations during the day time were also described.
6
EN
An exact solution of the equations of elasticity for round plates loaded axially symmetric. The problem of bending round plates, which are under the influence of normal forces attached to any law to load any type of resistance. It is shown that pasture circular plate under axially symmetric load leads to appearance of temperature field.
EN
Experimental results of effects of thermomechanical couplings occurring in shape memory polymer subjected to tension are presented. Stress-strain curves were recorded by testing machine, while their related temperature changes were measured with infrared camera. The mechanical and thermal characteristics were used to investigate the polymer properties. Three various stages were distinguished during the deformation process. The first, elastic, is accompanied by a drop in the specimen temperature; the second, plastic, is associated with change of the material structure and the temperature increase; the third stage, related to the specimen rupture and damage mechanisms, is accompanied by the significant increase in temperature.
8
Content available remote Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych
PL
Zmiana temperatury może być istotnym czynnikiem wpływającym na stan wytężenia ścian silosów stalowych, a w pewnych okolicznościach może się stać przyczyną awarii tych konstrukcji. Punkt 5.6 normy obciążeniowej EN 1991-4:2006 zawiera zapisy dotyczące wzrostu naprężeń w elementach konstrukcyjnych silosu spowodowanego różnicą temperatury materiału składowanego i płaszcza silosu. Norma podaje wzór na wzrost parcia poziomego w silosie wypełnionym materiałem sypkim w warunkach pojawienia się różnicy temperatury między ścianami silosu a materiałem składowanym. W artykule przedstawiono wyprowadzenie tego wzoru oraz dyskusję na temat określenia efektywnego modułu sztywności materiału składowanego EsU. Ilustracją rozważań teoretycznych zawartych w artykule są wybrane przykłady analiz wzrostu wytężenia ściany silosu w efekcie jej ochłodzenia. Rozważono silosy o różnej smukłości oraz różne współczynniki tarcia materiału składowanego o ścianę. Obliczenia wykazały, że gwałtowne ochłodzenie ściany silosu stalowego może skutkować wzrostem parcia poziomego nawet o 27% i w ostateczności awarią.
EN
The temperature change can be an essential factor affecting the state of effort of steel silo walls. In some circumstances it could even be the main cause of the failure of such structures. The clause 5.6 of the load standard EN 1991-4:2006 includes provisions which refer to the stress increase in structural members evoked by the temperature difference between the silo wall and the stored material. The standard presents the formula on increase of horizontal pressure as a result of the temperature difference between the silo wall and the stored material. The derivation of this formula and the discussion on the determination of the unloading effective elastic modulus of the stored solid EsU were presented in this work. Theoretical considerations are exemplified by chosen examples showing the effort increase of the silo wall as a result of its cooling. Silos of different slendernesses and of different coefficients of wall friction were considered. Calculations have revealed that the sudden temperature drop of the silo wall can lead even to the 27% increase of horizontal pressure and consequently to its failure.
PL
Przebieg temperatury nad Polską wykazuje bardzo silne związki ze wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej, w tym ze wskaźnikiem NAO. K.Kożuchowski (2011) zwraca uwagę, że wzrostowi temperatury w ostatnim dwudziestoleciu nie odpowiadają zmiany odpowiednich wskaźników cyrkulacji strefowej. Praca stanowi próbę wyjaśnienia rozbieżności między tempem wzrostu temperatury powietrza nad Polską a zmianami wartości wskaźnika NAO, wskazując na działanie dodatkowego czynnika, jakim jest systematyczny wzrost zasobów ciepła w wodach Atlantyku Północnego (oznaczenie Q). Roczna temperatura powietrza nad Polską w zasadniczej części jest regulowana przez zmienność temperatury zimy, wzrost temperatury zimy z kolei zależny od wzrostu wartości wskaźników cyrkulacji strefowej. Wskaźnik NAO w okresie zimowym wskazuje na intensywność napływu mas powietrza „wygrzanego” nad Atlantykiem Północnym. Wobec wzrostu zasobów ciepła (i SST) w Atlantyku Północnym (rys. 1, 2) w ostatnich latach mniej intensywna cyrkulacja strefowa zimą może przynosić nad Polskę powietrze o wyższej temperaturze. Weryfikacja tej hipotezy wykazuje, że uwzględnienie obok zmienności NAO zmienności Q (równanie (2), rys. 3) znacznie zmniejsza rozbieżności między obserwowaną temperaturą roczną nad Polską a temperaturą estymowaną wyłącznie ze wskaźnika NAO (równanie (1), rys. 3). W przypadku najsilniejszych wzrostów i spadków temperatury rocznej nad Polską wymagana jest koincydencja znaków i wartości wskaźnika NAO i Q. Wysokim wartościom zasobów ciepła w wodach Atlantyku Północnego w latach 1930. nieodpowiadał ekwiwalentny wzrost temperatury powietrza nad Polską, gdyż charakter występującej wtedy cyrkulacji atmosferycznej (ujemne w przewadze wartości wskaźnika NAO; rys. 4) nie doprowadzał do napływu powietrza atlantyckiego nad Polskę.
EN
The course of temperature over Poland has a very strong relationship with indicators of atmos¬pheric circulation, including the NAO index. K. Kożuchowski (2011) points out that the temperature rise in the last twenty years does not correspond to changes in relevant indicators of zonal circulation. The work is an attempt to explain the discrepancy between the rate of increase in air temperature over Poland and changes in values of NAO index, pointing to the influence of an additional factor, which is a systematic increase in heat resources in the waters of the North Atlantic (marked Q). Annual air temperature over Poland is mainly controlled by the temperature changes in winter. Winter temperature, in turn, depends on the intensity of zonal circulation. A positive NAO index in winter indicates the intensity of the inflow of air masses “warmed” over the North Atlantic. With rising heat resources (and SST) in the North Atlantic (Fig. 1, 2) in recent years, less intense zonal circulation in winter can bring air of higher temperature over Poland. Verification of this hypothesis shows that adding variability of Q (equation (2), Fig. 3) to variation of NAO significantly reduces the discrepancy between the observed annual temperature over Polish in relation to the temperature estimated only with the NAO index (equation (1), Fig. 3) .The influence of Q on annual temperature over Poland is independent of the zonal circulation, but for the occurrence of the strongest increases and decreases the temperature the coincidence of signs and changes in the NAO index and Q is required. High values of heat resources in the waters of the North Atlantic in the 30-ties of the twentieth century did not match an equivalent increase in air temperature over Poland as the nature of the atmospheric circulation observed at that time (predominantly negative NAO index values, Fig. 4) did not result in the inflow of air from the Atlantic over Poland.
PL
Na drodze analizy numerycznej określono wpływ rozpiętości i sztywności przęsła oraz długości i średnicy pali, a także zróżnicowanych warunków gruntowych na przemieszczenia jednoprzęsłowego zintegrowanego obiektu mostowego, spowodowane zmianami temperatury otoczenia oraz siłami hamowania pojazdów.
EN
Effect of the span length and stiffness as well as the pile length and diameter and the soil conditions on the displacements of one-span integral bridge structure taking into account the change of ambient temperature and vehicle braking forces is analyzed using computer technique.
EN
Thermal conditions are largely determined by atmospheric circulation. Therefore, projection of future temperature changes should be considered in relation to changes in circulation patterns. This paper assess to what extent changes in circulation correspond to spatial variability of the winter temperature increase in Poland in 2021-2050 period based on the RACMO2 model. The daily data of the mean temperature and sea level pressure (SLP) from selected regional climate model and observations were used. SLP data were used to determine the advection types and circulation character. Firstly, changes in frequency of circulation types between 2021-2050 and 1971-2000 periods were examined. Then changes in air temperature for specific circulation type in relation to reference period were studied. Finally, the influence of atmospheric circulation on spatial temperature variation was discussed. Considerably high increase in cyclonic situation of more than 18%, especially from the west and south-west direction, and decrease in anticyclonic situation mainly from the west and northwest in winter was noticed. Changes in frequency of circulation types result in temperature growth. For some types it is predicted that warming can reach even 3-4°C. The cyclonic (Ec, SEc, Sc) and anticylonic (SEa, Sa, Ea) types are likely to foster the highest warming in the scenario period.
PL
Polska charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym w rozkładzie temperatury powietrza w porze zimowej. W sezonie zimowym przeważa południkowy układ izoterm co świadczy o silnym oddziaływaniu z jednej strony ciepłych, wilgotnych mas powietrza napływających znad Atlantyku, a z drugiej chłodniejszych i bardziej suchych znad kontynentu azjatyckiego. Regionalne modele klimatu opracowane dla obszaru Europy wskazują jednoznacznie na wzrost temperatury w okresie zimy na obszarze całego kontynentu, szczególnie a wschodzie i północnym-wschodzie kontynentu, nawet o 3°C. Projekcje te są oparte są m.in. o prognozy występowania krótszych zim oraz cieńszej i krócej zalegającej pokrywie śnieżnej wpływającej w znacznym stopniu na albedo i ilość ciepła zatrzymywanego przez grunt. Jedną z ważniejszych przyczyn zmienności temperatury powietrza jest cyrkulacja powietrza. Pomimo licznych badań dotyczących powiązań cyrkulacyjno-termicznych w XX wieku prowadzonych przez polskich badaczy, brakuje opracowań dotyczących wpływu cyrkulacji atmosferycznej na prognozowane zmiany temperatury w XXI wieku. Celem opracowania jest zbadanie tych relacji dla zimy z okresu 2021-2050 w porównaniu z obserwacjami z lat 1971-2000. W pracy posłużono się danymi średniej dobowej temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza z regionalnego modelu RACMO2 opracowanego w ramach projektu ENSEMBLES. Symulowane wartości temperatury z modelu zostały poddane korekcji za pomocą metody kwantylowej. Wyniki modelu jednoznacznie wskazują na wzrost cyrkulacji cyklonalnej o ponad 18% miedzy latami 2021-2050 a 1971-2000. Szczególnie wysoki wzrost częstości cyrkulacji cyklonalnej oczekiwany jest z kierunków południowozachodniego i zachodniego o 7 i 8%. Z drugiej strony prognozowany jest wyraźny spadek częstości występowania cyrkulacji antycyklonalnej z kierunków zachodniego i północnozachodniego o ok. 9 i 5%. Największy wzrost temperatury powinien towarzyszyć występowaniu cyrkulacji SEc od 2 na wschodzie do 4°C na zachodzie kraju. Istotne ochłodzenie prognozowane jest z kierunku NW podczas cyrkulacji cyklonalnej miejscami nawet poniżej 1°C w zachodniej i południowej Polsce. W omawianym 30-leciu prawdopodobnie coraz rzadziej będzie występować sytuacja blokadowa, natomiast coraz częsciej pozytywna faza NAO.
EN
This paper presents a new model to consider the thermal effects, Pasternak’s shear foundation, transverse shear deformation and rotary inertia on vibration analysis of a single-walled carbon nanotube. Nonlocal elasticity theory is implemented to investigate the small-size effect on thermal vibration response of an embedded carbon nanotube. Based on Hamilton’s principle, the governing equations are derived and then solved analytically, in order to determine the nonlocal natural frequencies. Results show that unlike the Pasternak foundation, the influence of Winkler’s constant on nonlocal frequency is negligible for low temperature changes. Moreover, the nonlocal frequencies are always smaller as compared to their local counterparts. In addition, in high shear modulus along with an increase in aspect ratio, the nonlocal frequency decreases.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprzężeń termodynamicznych zachodzących podczas indukowanej naprężeniami przemiany fazowej w stopach TiNi z pamięcią kształtu. Wykazano, że przemiana martenzytyczna wprost i odwrotna, zachodząca podczas pseudosprężystego odkształcania tych stopów, ma charakter niejednorodny. Makroskopowo rozwija się w zlokalizowanych cienkich pasmach, podobnych do pasm Lüdersa, w dwóch prawie prostopadłych kierunkach, co udokumentowano stosując metodę badań w podczerwieni oraz fotografując relief na powierzchni próbki.
EN
Experimental investigations of thermomechanical couplings related to stress-induced martensite transformation in shape memory alloy (SMA) are presented in the paper. TiNi shape memory alloy specimens were subjected to uniaxial tensile tests carried out with various strain rates on an MTS testing machine (Fig. 1). The tem-perature changes, accompanying the process of stress-induced martensite transformation were recorded with use of a thermovision camera. It was shown that the martensite forward and reverse transformation, related to the SMA pseudo-elastic behavior, can occur and develop in inhomogeneous way in Lüders-like bands [3-5]. Nucleation and development of the phase transformation fronts in the SMA recorded by infrared camera were studied. Narrow bands of considerably higher temperature corresponding to the martensitic phase, starting from the central part of the specimen and developing towards the specimen grips, were recorded. Next, the upswing region was observed, manifested by the more advanced and more homogeneous stage of the phase transformation, accompanied by the more uniform temperature distribution. The inclined bands of heterogeneous temperature distribution were observed also during the unloading process of the SMA, while the reverse transformation accompanied by the temperature decrease took place [14]. The martensite transformation heterogeneity was confirmed by infrared technique and by photographs of the SMA specimen surface relief (Fig. 2). Thermomechanical aspects of the exothermic martensitic forward and the endothermic reverse transformations for various strain rates were analyzed.
PL
W pracy podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania rozkładu temperatury w zrębkach suszonych konwekcyjnie. W modelu uwzględniono cztery zmienne wejściowe: temperaturę czynnika suszącego, początkową zawartość wody, wymiary zrębka, czas suszenia oraz jedna wyjściową - temperaturę materiału. Do budowy modelu posłużyły wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby, w trzech temperaturach: 50, 60 i 70°C, w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza. Podczas suszenia, w równych odstępach czasowych, określano zawartość wody i temperaturę materiału. Sformułowany model w oparciu o sztuczne sieci neuronowe został wybrany na podstawie najmniejszej wartości błędu średnio kwadratowego dla zbioru walidacyjnego. Następnie model ten poddano testowaniu i weryfikacji za pomocą wyników pomiarów wykonanych w takich samych warunkach jak opisane powyżej. Stwierdzono, że model poprawnie opisuje kinetykę zmian temperatury materiału w zależności od wybranych czterech czynników wejściowych.
EN
The paper demonstrates an attempt to employ artificial neural networks to model temperature distribution in chips being dried in the convection process. Four input variables were taken into account in the model: drying medium temperature, initial water content, chip dimensions and drying time, and one output variable - material temperature. Examination results for willow chips convection drying process, carried out at three temperature values: 50, 60 and 70°C in a drier with forced air flow were used to build the model. During drying the researchers were determining water content and material temperature at equal time intervals. The model formulated using artificial neural networks was selected according to the lowest mean square error value for validation set. Then, this model was subject to testing and verification using results of measurements performed in the same conditions as those described above. It has been observed that the model correctly describes kinetics of changes in material temperature depending on the selected four input factors.
EN
The structure of Al87Ni8Y5 amorphous alloy has been studied by means of X-ray diffraction method at different temperatures. Scattered intensity of X-ray was used to calculate the structure factors and pair correlation functions. Analysis of these functions allowed to study these crystallization kinetics of Al87Ni8Y5 amorphous alloy.
16
Content available remote Temperature changes of substrate surface layers during the peening process
EN
Contribution tells about thermal influence of substrate during the shot peening by using measurement with thermocouples and thermo vision technique. For comparison we used temperature characteristics of peening substrates changes during the shot peening by different kind of peening mediums in the process of pneumatic peening. By using thermo vision technique there were measured thermal area extensions.
EN
This paper discusses one phase non-isothermal gas flow in porous media problems and investigation of Joule-Thomson effect influence on the gas flow temperature distribution in the near-well zone. Temperature effect in the near-well zone may be considered as an additional skin effect in the early-time analysis of transient gas well drawdown (or gas injection) tests with high constant rate at a wellhead. In case of condensate reservoirs the high temperature drop may cause the additional retrograde condensation of heavier components of hydrocarbon mixture. A system of four differential equations (motion, continuity, energy, state equation) has been solved in the near well zone. In the case of thin, non-isolated to the upper- and underburden reservoirs equation (5) must be modified for heat losses in vertical direction. In the present solution the vertical terms of energy transfer has been neglected. Term representing viscous dissipation in energy balance equation was regarded as negligible and was omitted. The paper includes considerations and solutions of mathematical model based upon Boltzman transformation of non-isothermal radial case gas flow in porous media. The system of four partial differential equations has been converted into two ordinary differential equations system and solved numerically using Runge-Kutta method. The properties of liquid and gas phase were evaluated using the Peng-Robinson equation of state during iteration procedure of solving main system of equation. The equilibrium model was solved by Quasi-Newton Successive Substitution (QNSS) and Dominant Eigenvalue Method (DEM) method. The new function (20) has been proposed, which describes the increase of liquid condensate in the reservoir. The function is computed numerically by using Richardson method based on VLE data and new (pu) function in the near well zone. If the value of liquid saturation is greater than critical the flow must be considered as the two-phase flow, so this analysis is non applicable. The presented model of correction of condensate saturation rate is more suitable than full equilibrium model in the near-well zone. The model is restricted to one phase gas If the value of liquid saturation is greater than critical the flow must be considered as the two-phase flow, so this analysis is non applicable. The presented model of correction of condensate saturation rate is more suitable than full equilibrium model in the near-well zone. The condensate saturation profile in the near-well zone has been estimated and example of solution of changing liquid and gas composition versus time and reservoir radius. The graphs showing change of pressure, temperature, condensate saturation during the early stage of well exploitation has been presented.
PL
W artykule przedstawiono problem niestacjonarnej i nicizotermicznej filtracji gazu kondensa-towego w bezpośrednim sąsiedztwie otworu. Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie się temperatury gazu jest efekt Joulc'a-Thomsona. Rozwiązano układ równań różniczkowych cząstkowych dla gazu ziemnego w pobliżu odwiertu. Uwzględniono efekty nieliniowe w równaniu ruchu w ośrodku porowatym, równanie ciągłości, równanie stanu Pcnga-Robinsona i równanie bilansu energii. W rozwiązaniu pominięto straty ciepła spowodowane wymianą w kierunku pionowym powyżej i poniżej warstwy udostępnianej. Przedstawiono sposób transformacji układu równań różniczkowych cząstkowych na układ równań różniczkowych zwyczajnych z użyciem transformaty Bol-tzmanna. Rozwiązanie numeryczne układu równań różniczkowych zwyczajnych rozwiązano metodą Rungcgo-Kutty z odpowiednim uwzględnieniem warunków początkowych i brzegowych. Własności równowagowe fazy ciekłej i gazowej modelowano równocześnie w trakcie rozwiązywania układu równań zwyczajnych. Model równowagowy rozwiązano za pomocą dodatkowego układu równań nieliniowych metodą Quasi-Newton Successive Substitution (QNSS) i Dominant Eigenvalue Method (DEM) w oparciu o równanie Pcnga-Robinsona. Zaproponowano nową funkcję (20) opisującą przyrost nasycenia kondensatu w pobliżu odwiertu poniżej ciśnienia nasycenia przy nasyceniu cieczy mniejszym od krytycznego. Funkcja S(r,z) określona jest numerycznie metodą Richardsona na podstawie danych równowagowych kondensacji wstecznej (VLE) oraz funkcji (|3U) uwzględniającej w sposób uproszczony efekt nierównowagowej kondensacji w pobliżu odwiertu. Rozwiązanie ograniczono do przypadku nasycenia fazą kondensatową w złożu poniżej krytycznego. Pokazano wyniki obliczeń w postaci przykładowych rozkładów zmienności składów faz ciekłej i gazowej oraz przebieg zmienności parametrów termodynamicznych gazu i kondensatu w funkcji czasu eksploatacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.