Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siły aerodynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Calculation of aircraft's aerodynamic loads using flight data records
EN
Assessing the aircraft from the flight mechanics point of view requires an analysis of the acting loads. The ability to plan and then coordinate engine thrust and control surfaces use to control the relationship between drag, lift, and gravity is a critical factor in assessing airplane performance. A balance between these forces must always be kept in flight, and the better you understand the importance of these forces and how to control them, the greater your pilot's skill. The article presents a method of determining aircraft loads using the onboard flight parameters recording system's data. It is based on the use of mathematical methods and the equations of experimental flight mechanics. The critical element of the work is computer so-ftware created based on the compounds mentioned above. Applying an appropriate mathema-tical formalism made it possible to determine the aerodynamic loads, lift, drag, and friction acting on the plane during the take-off operation. The test results can be used together witha computer program in operational practice.
PL
Ocenasamolotu z punktu widzeniamechaniki lotu wymaga analizydziałają-cych obciążeń. Umiejętność zaplanowania, a następnie skoordynowania użycia ciągu silników i powierzchni sterowych w celu kontrolowaniarelacji między siłamioporu, nośnąi ciężkości jestkluczowym czynnikiem oceny osiągówsamolotu. Równowaga pomiędzy tymi siłami musi być zawsze zachowanapodczas lotu, aim lepsze zrozumienie znaczenia tych sił oraz sposobów ich kontrolowania, tym większe umiejętności pilota. W artykule przedstawiona została metoda wyznaczenia obciążeń samolotu z wykorzystaniem zapisów pochodzących zpokładowego systemu rejestracji parametrów lotu.Opiera się ona na zastosowaniumetod matematycznych oraz równań eksperymentalnej mechaniki lotu. Kluczowym elementem pracy jestoprogramowanie komputerowestworzone na podstawie wyżej wymienionych związków.Zastosowanie odpowiedniego formalizmu matematycznegopozwoliło na wyzna-czenieobciążeń aerodynamicznych, siły nośnej, oporu i tarcia, działających na samolot wtrak-cie wykonywania operacji startu. Wyniki badań mogą byćwykorzystane wraz zprogramem komputerowym w praktyce eksploatacyjnej.
PL
Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach aerodynamicznych na drgania pojazdu oraz na zmiany nacisku kół na nawierzchnię drogi podczas przyspieszania i hamowania. W prezentowanej pracy przedstawione zostały wyniki badań numerycznych uzyskanych na podstawie opracowanego modelu pojazdu.
EN
We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.
EN
The paper presents the results of calculations of flow around the vertical axis wind turbine. Three-dimensional calculations were performed using ANSYS Fluent. They were made at steady-state conditions for a wind speed of 3 m/s for 4 angular settings of the three-bladed rotor. The purpose of the calculations was to determine the values of the aerodynamic forces acting on the individual blades and to present the pressure contours on the surface of turbine rotor blades. The calculations were made for 4 rotor angular settings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń opływu wirnika turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu. Trójwymiarowe obliczenia wykonano za pomocą programu ANSYS Fluent. Obliczenia przeprowadzono w warunkach stacjonarnych dla prędkości wiatru równej 3 m/s dla 4 ustawień kątowych wirnika z trzema łopatami. Celem przeprowadzonych obliczeń było określenie wartości składowych siły aerodynamicznej działającej na poszczególne łopaty oraz przedstawienie konturów ciśnienia na powierzchni łopat wirnika turbiny. Obliczenia przeprowadzono dla 4 ustawień kątowych wirnika.
EN
This work presents the identification of static aerodynamic characteristics in the water tunnel experiments. The tested object was a scale model of unmanned aerial vehicle (UAV) target drone OCP-Jet. The research was performed in the water tunnel Rolling Hills Research Corporation model no. 2436, Military University of Technology, Warsaw. Water tunnel experiments allow to perform static and dynamic balance measurements, dye flow visualizations and PIV flow field measurements. The advantage of the use of the water tunnel are relatively inexpensive researches and the possibility to use small models manufactured with 3D printing technology. However, testing the flying objects in the water medium has limitations due to difficulties in satisfying the flow similarity criteria. In this paper the researches were focused on identification of the static aerodynamic characteristics with the use of balance measurements. The forces and moments characteristics were performed. The experimental results were compared with full scale aircraft characteristics, calculated with analytical methods and vortex lattice method.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzono eksperymentalną analizę zmęczeniową łopatki sprężarki lotniczego silnika turbinowego. Rozkład temperatur na łopatce wykorzystano do określenia długości powstałej w trakcie badań szczeliny zmęczeniowej. Łopatka z karbem symulującym uszkodzenie obcym obiektem została poddana drganiom poprzecznym wstanie rezonansu. Podczas badań zarówno amplituda przemieszczenia wierzchołka ostrza, a także długość pęknięcia były monitorowane. W tym samym czasie wykonano kamerą termowizyjną zdjęcia rozkład temperatury. W pierwszej fazie pracy wykresy amplitudowo-częstotliwościowe uzyskano dla różnej wielkości pęknięć. Określono liczbę cykli obciążeń do inicjacji pęknięć, a także dynamikę wzrostu pęknięć w łopatce sprężarki narażonej na drgania. Dodatkowym efektem pracy jest porównanie długości szczelin zmierzonych bezpośrednio na badanej łopatce jak i na obrazie z rozkładami temperatury wokół pęknięcia. Przedstawiono zalety metody pomiaru długości szczeliny z wykorzystaniem zdjęć z kamery termowizyjnej. Wyniki przedstawione w niniejszym artykule mają wartość teoretyczną i praktyczną.
PL
Tło artykułu stanowią badania nad wpływem kinematyki ruchu skrzydeł entomoptera na obciążenia aerodynamiczne w kontekście opracowania efektywnej metody sterowania. Sposób ruchu, a w szczególności korelacja oscylacji kątowych skrzydła w dwóch płaszczyznach oraz jednoczesnego jego przekręcania, ma kluczowy wpływ na osiągane przez taki układ siły aerodynamiczne, więc również na moment pochylający, przechylający i odchylający. Przebieg ich zmian w funkcji czasu (położenia kątowego skrzydła) decyduje o stateczności oraz sterowności entomoptera. Wiele dotychczasowych prac wskazuje na kluczowy wpływ wirów generowanych przez krawędzie natarcia oraz spływu. Obecna praca jest wstępną analizą pola prędkości generowanego przez pojedyncze skrzydło wykonana metodą wizualizacji barwnej w tunelu wodnym. Skrzydło wykonuje ruch kulisty, czyli obracane jest wokół punktu, co stanowi wierne pod względem kinematyki odwzorowanie ruchu skrzydła owada. Doświadczenie polega na obserwacji zmian w polu prędkości wraz ze zmianą trajektorii ruchu. Wizualizacja umożliwia zaobserwowanie linii prądu przebiegających w pobliżu krawędzi natarcia i spływu oraz tworzenie się i odrywanie wirów. Możliwa jest wobec tego analiza wpływu sposobu ruchu skrzydła na generowane pole prędkości.
EN
The background of present work is investigation on influence of wing kinematics on aerodynamic loads in the context of searching efficient way ensuring control and stability of entomopter. The way of movement of wing, especially correlation of angle oscillations has the greatest impact on achieved aerodynamic forces and moments (pithing, yawing and rolling moments). Many previous works pointed, that the key of mystery is the system of vortexes, which are generated by leading and trailing edge of wing. The present work is the preliminary analysis of flow field generated during flapping movement. The object is single, fully three dimensional flapping wing mechanism. The flow field is marked with color visualization. The experiment consist in observations of changes in flow field during change of kinematics.
PL
Tematyka pracy dotyczy badania mechanizmów trzepoczących skrzydeł, realizujących kinematykę ruchu zbliżoną do skrzydła owadziego, w kontekście zastosowania w układach sterowania i napędu miniaturowych obiektów latających mikrosamolotów (mBSL, ang. MAV). Koncepcja badań polega na pomiarze sił aerodynamicznych generowanych przez skrzydła zamocowane do mechanizmu trzepoczącego dla różnych parametrów ich ruchu. Badania zostaną przeprowadzone dla różnych kształtów obrysu skrzydła. Kompletny mechanizm machający zostanie zamocowany w układzie pomiarowym tunelu wodnego firmy Rolling Hill Corp (model 2436).
EN
The subject area of this article concerns the research of flapping wings mechanisms (inducing the motion similar to the insect wing movement) in the context of their applying in control and propulsion systems of micro air vehicles (MAVs). The idea of the research consists in measurement of aerodynamic forces generated by wings fastened to the flapping mechanism, measurement which will be made separately for each parameter of wings motion. Diversification of wing velocity and wing trajectory will allow to estimate efficiency of wings, treated as an element of the control system. The measurements will be conducted for different wing shapes. The complete flapper mechanism will be fixed in the measurement system of the water tunnel (model 2436 Rolling Hill Corp), which is equipped with a fivecomponent aerodynamic balance.
EN
Nowadays, there can be observed a need to understand the mechanisms offeree generation by flapping wings in a more comprehensive way. The paper offers a summary, based on the-state-of-the-art in aerospace engineering and biological literature. The main purpose of the paper is to integrate both of them in the hope of constructing a more synthetic view of force generation in a flapping flight.
EN
In this paper the novel forms of aircraft motion are demonstrated, using the simultaneous control over the aerodynamic forces and moments. These forms are similar to the well known old forms, in which the phase coordinates are kept constant, using traditional central control stick and pedals. The maneuvering capabilities of these old forms of motion can be increased, if parallel to the abovementioned controls the additional command devices are used. Using these additional command devices, pilot can generate additional signals to improve the longitudinal and lateral control of motion. By such a control the maneuvers can be separated into pure translation and pure rotation. This paper discusses the control systems for these maneuvers. It is shown that by the coordinated deflection of all aerodynamic control surfaces the pure (force-less) torque and the pure (torque-less) force can be provided.
EN
Results of the ground resonance phenomenon analysis are presented in the paper. The analysis has been carried out for a one-main rotor helicopter on the basis of a complete set of nonlinear differential equations. Basic equations of helicopter spatial motion, adopted from flight mechanics, have been modified by taking into account forces and moments produced by a landing gear.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.