Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kinesitherapy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the process of development, as well as examples of devices and systems supporting rehabilitation of the human lower extremities, developed independently over the years in many parts of the world. Particular emphasis was placed on indicating, which major groups of devices supporting kinesitherapy of the lower limbs can be distinguished, what are the important advantages and disadvantages of particular types of solutions, as well as what directions currently dominating in development of rehabilitation systems may be specified. A deeper analysis and comparison of several selected systems was also conducted, resulting in gathering the outcomes in two tables. They focused on a few features of mechanical design, especially the devices’ kinematic structures, and devices’ additional functions associated with, among others, interaction, as well as diagnosis of the limb's state and the progress of rehabilitation.
EN
Purpose: Based on the analysis of existing solutions, biomechanics of human lower limbs and anticipated applications, results of considerations concerning the necessary number of degrees of freedom for the designed device supporting rehabilitation of lower extremities are presented. An analysis was carried out in order to determine the innovative kinematic structure of the device, ensuring sufficient mobility and functionality while minimizing the number of degrees of freedom. Methods: With the aid of appropriate formalised methods, for instance, type synthesis, a complete variety of solutions for leg joints were obtained in the form of basic and kinematic schemes, having the potential to find application in devices supporting lower limb rehabilitation. Results: A 3D model of ankle joint module was built in Autodesk Inventor System, then imported to Adams and assembled into a moving numerical model of a mechanism. Several conducted simulations resulted in finding the required maximum stroke of the cylinders. Conclusions: A comparison of the angular ranges of ankle joint and similar devices with the ones achieved by the designed device indicated a sufficient reserve allowing not only movements typical of gait, but approximately achieving the passive range of motion for the ankle joint.
3
Content available remote Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych
PL
W pracy przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Opracowano strukturę modułową urządzenia umożliwiającego niezależne wykorzystanie poszczególnych modułów. W niniejszej pracy opisane zostały funkcje poszczególnych modułów wraz z odniesieniem do realizacji wybranych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
EN
In this paper the laboratory stand for simulation of physical rehabilitation, is presented. The modular structure of device enabling the independent operation of the individual elements, was elaborated. The functions of these modules, with reference to selected physical exercises, were described in the paper.
PL
Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań byta ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w wieku 41-73 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary zakresów ruchów w stawach oraz obwodach kończyn górnych i dolnych. Badaną grupę osób poddano zabiegom z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Kompleksowy program zabiegów fizjoterapeutycznych wpłynął na poprawę ruchomości ocenianych stawów oraz przyrost masy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Większą poprawę czynnych i biernych zakresów ruchów w stawach zaobserwowano w grupie kobiet. Zastosowana metoda leczenia, wirfywając na poprawę stanu czyimościowego stawów oraz obwodów kończyn górnych i dolnych, umożliwiła pacjentom po udarze niedokrwiennym mózgu poprawę jakości życia.
EN
Ischemic cerebral stroke is the third most frequent, after myocardial infarctions and tumors, cause of death and the most frequent cause of disabilities in people after 40 years of age. The aim of the study was the assessment of effectiveness of applied physiotherapeutic treatment of patients after ischemic cerebral stroke. 40 people aged 41-73 years old comprised the study group. All patients have been measured with regards to: ranges of joints movement and cirumferences of upper and lower limbs. The study group has imdergone treatment in the scope of kinesiotherapy, physiotherapy and massage. The extensive programme of physiotherapeutic treatment sessions has improved mobility of the assessed joints as well as an increase of muscle mass of upper and lower limbs in both examined groups. A greater improvement of active and passive raises of joints movement has been observed in the group of women. By improving the functional condition of joints and circumferences of upper and lower limbs, the applied treatment method has enabled the patients who had suffered from ischemic cerebral stroke to improve their quality of life.
PL
Młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, a tym samym do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozciągniętych mięśni i więzadeł. Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe - proprioceptive neuromuscular facilitation) i kinesiotapingu w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej. Metody te pozwalają na przywrócenie prawidłowej równowagi mięśniowej poprzez rozciągnięcie i wzmocnienie przykurczonych i osłabionych mięśni. Poprawiają także zakres ruchomości stawów i ułatwiają naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
EN
Juvenile thoracic kyphosis leads to the static and dynamic changes within the spine and the pelvic girdle, musculo-capsu-lar spasms and adynamia in overextended muscles, as well as ligaments. This paper presents the potential applications of PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) method and kinesiotaping in a treatment of the juvenile thoracic kyphosis (Scheuermann's disease). These therapeutic methods are useful in restoration of the normal muscular balance by stretching the contracted muscles and strengthening the impaired ones. Thus, the correct range of joint movement may be achieved and the patient is able to maintain the proper body posture.
PL
Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa są częstymi dolegliwościami narządu ruchu. Główną ich przyczyną są zmiany przeciążeniowe struktur kręgosłupa, które prowadzą do nadmiernego obciążenia i niewydolności jego elementów. U pacjentów z chorobą przeciążeniową kręgosłupa obserwujemy ból, zwiększone napięcie mięśni, zaburzoną równowagę napięć mięśniowych oraz ograniczenie ruchomości kręgosłupa. Celem pracy była ocena skuteczności włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa spowodowanych zmianami przeciążeniowymi. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 40 pacjentów z rozpoznaną chorobą przeciążeniową kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, u których wykluczono objawy korzeniowe, schorzenia stawów biodrowych oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: grupa I badawcza to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię poprzedzoną sonoterapią. Grupa II kontrolna to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię. Zabiegi falą ultradźwiękową o częstotliwości 1 MHz wykonywano przez 10 dni przykręgosłupowo na wysokości L1-L5 po 2 minuty na każdą stronę kręgosłupa. Ćwiczenia w obu grupach opierały się na jednolitym schemacie ćwiczeń stabilizujących kręgosłup, wzmacniających mięśnie wspomagające funkcję podporową i ruchową kręgosłupa oraz polegały na przywracaniu równowagi napięć mięśniowych. Wyniki. Z analizy badań wynika, że intensywność bólu, częstotliwość jego występowania oraz stosowanie leków przeciwbólowych zmniejszyły się w obu grupach, jednakże w grupie, w której zastosowano sonoterapię, wyniki były znacznie lepsze. Nie zaobserwowano różnic w obu grupach w zakresie sprawności ruchowej, ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz sile mięśni osłabionych i długości mięśni przykurczonych. Wnioski. Sonoterapia zwiększa efektywność przeciwbólową kinezyterapii, natomiast nie wpływa na sprawność ruchową.
EN
Low back pain syndrome is a common complaint concerning locomotary system. The main reason are overload-induced changes in spine structures that lead to the excessive load and insufficiency of spine elements. For patients with overload disease of spine following symptoms are observed: pain, increased muscle tone, disturbed balance of muscle tone and limited spine mobility. The aim of this work is the assessment of the influence of the combination therapy on: pain-associated complaints, range of mobility of the lumbar part of the spine, the strength of selected phasic muscles and the presence of contractures of selected postural muscles in the research group in comparison to the patients that underwent kinesiotherapy, only. Material and methods. 40 patients with diagnosed overload disease of spine in the lumbar part with no nerve roots symptoms or hip and sacro-pelvic joint disorders, were examined. Patients were randomly divided into two groups: group I 20 patients treated with kinesiotherapy preceded by sonotherapy; control group II 20 patients treated with kinesiotherapy, only. Sonotherapy was performed paravertebrally at both sides of the spine at the level of lumbar vertebrae L1-L5 2 minutes at each side. Continuous-wave ultrasound of frequency of 1 MHz was applied. Exercises in both groups included exercises stabilizing the spine, strengthening muscles and restoring the balance of the muscle tone. Results. The results of the analysis showed that the intensity and frequency of pain decreased, as well as the use of antypain drugs in both groups, however, in the group treated by sonotherapy the results were significantly better. Locomotory skills, mobility of the lumbar part of the spine and strength of the weakened muscles and the length of contracted muscles were similar in both groups. Conclusion. It was stated that sonotherapy increases the effectiveness of the anti-pain therapy but has no influence on locomotory skills.
7
Content available remote Badanie rynku polskich dostawców wybranego sprzętu do kinezyterapii
PL
W artykule przedstawiono badanie rynku polskich dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. Jako metodę zastosowano badania marketingowe bezpośrednie, ilościowe w formie ankiety pocztowej. Praca stanowi źródło informacji o pozycji firm na badanym rynku sprzętu rehabilitacyjnego. Zweryfikowano wyposażenie badanych Oddziałów Rehabilitacyjnych w sprzęt do kinezyterapii, równocześnie uwzględniając ich termin zakupu.
EN
This article presents market analysis of polish deliverers of rehabilitation equipment. The method used was direct, quantitative marketing researches in a form of postal questionnaire. The work presents source of information about the position of companies on a rehabilitation equipment market. Rehabilitation wards in terms of kinesitherapy equipment were verified as well as their date of purchase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.