Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kohezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Paper presents the technology of obtaining double-sided self-adhesive tapes based on silicone adhesives. In order to obtain self-adhesive tapes, commercial silicone resins modified with the addition of cross-linking compounds were used. To confirm that the new tapes retain the properties of self-adhesive tapes comparable to single-sided tapes. The aim of the work was to create a new technology for obtaining self-adhesive tapes. In the available literature, apart from the authors' own works, there were no changes to the production of such tapes. Double-sided adhesive tapes based on silicone adhesives are currently not available in the global market.
PL
W pracy przedstawiono technologię otrzymywania dwustronnie klejących taśm samoprzylepnych na bazie klejów silikonowych. W celu otrzymania taśm samoprzylepnych wykorzystano komercyjne żywice silikonowe modyfikowane dodatkiem związków sieciujących oraz potwierdzenia zachowania przez nowe taśmy właściwości samoprzylepnych taśm porównywalnych do taśm jednostronnych. Celem pracy było stworzenie nowej technologii otrzymywania taśm samoprzylepnych. W dostępnej literaturze oprócz prac własnych autorów nie odnotowano wzmianek na temat otrzymywania takich taśm. Dwustronne taśmy samoprzylepne na bazie klejów silikonowych obecnie nie są dostępne na globalnym rynku.
PL
Beton geopolimerowy jest kompozytem, który ma potencjalne możliwości aby zostać alternatywnym materiałem dla tradycyjnego betonu. W pracy przedstawiono doświadczenia związane z odrywaniem od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego. Sporządzono do doświadczeń 18 próbek do odrywania powierzchni zbrojonych i niezbrojonych, przechodzących przez powierzchnię międzyfazową. Oznaczoną doświadczalnie wytrzymałość na odrywanie betonu geopolimerowgo porównano z wytrzymałością na odrywanie stosując dostępne modele analityczne dla betonu zwykłego. Wyniki doświadczeń wykazały, że wytrzymałość na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego, wzrastała do pewnej wytrzymałości na ściskanie tego betonu. Większość dostępnych modeli analitycznych stosują znane metody w ocenie wytrzymałości na odrywanie betonu geopolimerowego.
EN
Geopolymer concrete is the composite and has prospective potential to become one of the alternatives to conventional concrete. This paper presents an experimental investigation on the shear strength of monolithic geopolymer concrete interface. A total of 18 push-off specimens with and without reinforcement across the interface were cast and tested. The experimental shear strength of geopolymer concrete is compared with the shear strength evaluated, using the available analytical models for normal concrete. The test results indicated that the shear strength of monolithic geopolymer concrete interface has increased up to certain compression strength of geopolymer concrete. Most of the available analytical models are conservative in estimating the shear strength of geopolymer concrete.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, mające na celu określenie zmian sztywności kleju epoksydowego w zależności od grubości spoiny klejowej. W połączeniach klejowych metali, w strefie przyściennej klejonych elementów, występuje cienka warstwa o odmiennych właściwościach względem rdzenia spoiny. W spoinach o niewielkiej grubości istotny może być wpływ właściwości strefy przyściennej na uogólnioną wartość modułu Younga. Wraz ze wzrostem grubości spoiny znaczenie tej strefy i pozornego modułu Younga, kształtowanego w wyniku specyficznego porządkowania struktury po wpływem pola sił warstwy przyściennej metalu, powinno zanikać na rzecz wartości podstawowej modułu Younga, charakterystycznej dla materiału kleju. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości połączenia klejowego, wykazujące spadek wytrzymałości na rozciąganie połączenia doczołowego wraz ze wzrostem grubości spoiny. Spadek wytrzymałości połączenia częściowo jest związany z regresją wartości modułu Younga w spoinach o większej grubości. Ma to także związek z występowaniem wad struktury, takich jak pęcherze gazowe, rzadzizny, które mogą intensyfikować wpływ grubości skleiny na jej wytrzymałość.
EN
Article presents research aimed to determine changes in stiffness of epoxy adhesive depending on adhesive layer thickness. In metal-metal adhesive joints, in boundary zone of bonded elements occurs thin layer of adhesive with different properties compared to the core of the joint. In joints of small thickness contribution of properties of boundary zone in generalized value of Young’s Modulus might be highly essential. With the increase of joint thickness influence of apparent Young’s modulus, formed in the result of specific structure ordering caused by field force of metal boundary zone, should decline in favor for basic value of Young modulus, characteristic for the adhesive material. Results of tensile strength tests were shown, indicating decrease of tensile strength in reference to increase of joint thickness. Decrease of adhesive joint tensile strength is associated with reduction of Young’s modulus value in joints of higher thickness. Change is related with occurrence of structural defects, such as gas bubbles, looseness, which might intensify influence on tensile strength with the increase of thickness of adhesive joint.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów geodezyjnych na terenach osuwiskowych w polskich Karpatach fliszowych. Wykorzystano metody fotogrametrii bliskiego zasięgu do cyfrowego obrazowania oraz określania wymiarów obszaru osuwiskowego za pomocą Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Badania wykonano na osuwisku położonym w miejscowości Węgierka, w gminie Roźwienica, w powiecie jarosławskim oraz na osuwisku położonym w miejscowości Rogi-Folwark w powiecie krośnieńskim. Wyznaczono środki rzutów poszczególnych zdjęć oraz elementy kątowej i wewnętrznej orientacji kamery. Umożliwiło to utworzenie modelu wysokościowego (TIN) osuwisk. Finalnym efektem było otrzymanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) osuwiska z miejscowości Węgierka i ortofotomapy. Numeryczny Model Pokrycia Terenu osuwiska z oczkiem siatki 0,10 m pozwolił precyzyjnie określić położenie i wymiary budynków na obszarze osuwiska z miejscowości Węgierka. Nalot z kamerą wychyloną o 80° na osuwisku w miejscowości Rogi-Folwark ukazał ponadto miejsca o niskiej wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Te obszary są najbardziej narażone na powstawanie w przyszłości dalszych ruchów masowych, powstawanie pęknięć i przesunięcia mas ziemnych. Obliczono dla nich Wskaźnik Bezpieczeństwa FS. Pozwolił on ustalić, w której części osuwiska prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ruchów masowych ziemi w przyszłości jest większe. Współczynnik bezpieczeństwa oszacowany dla obszarów o niskiej wartości spójności gruntów wyniósł 2,52, a o niskiej wartości kąta tarcia wewnętrznego 6,83. Najbardziej niebezpieczne są strome skarpy dodatkowo podcinane przez potoki - dolna aktywna część osuwiska o współczynniku 2,52. Bezpieczniejsze są środkowe części stoku, które są łagodnie nachylone - górna część osuwiska, Współczynnik bezpieczeństwa tej części wynosi 6,83.
EN
The aticle present the problem of surveying on landslide areas in Polish flysch carpathians. We used close photogrammetry methods to digital imaging and determining area lanndslide dimensions using Unmanned Aerial Systems (UAS). Research were done on landslide located in Węgierka village, in Roźwienica commune, in Jarosław district and on landslide located in RogiFolwark village in Krosno district. Described the method of processing images obtained measuring non-metric camera mounted on UAS. Designed projections centres of individual images and elements of angular orientation and interior camera. This enabled the creation and texturing of Triangular Irregular Network (TIN) models of landslides. The final result was to receive the Digital Surface Model (DSM) and ortophotomap landslide from Węgierka village. Digital Surface Model (DSM) landslide with eyelt mesh 0.10 m with big precision defined localisation and dimensions buildings on landslide from Węgierka village. Flight mission with inclined camera (80°) showed places with low cohesion and angle of internal friction value on landslide from Rogi-Folwark village. This places are the most exposed for further mass movements, fissure formation and ground displacements. For this areas Factor of Safety (FS) was calculated. It allowed to check in which area of landslide probability of new mass movements in the future is bigger.
PL
W artykule opisano najważniejsze rodzaje taśm samoprzylepnych szeroko stosowanych w systemach instalacyjnych. Taśmy te wykorzystywane są do łączenia i uszczelniania izolacji technicznych podczas montażu różnego rodzaju instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, chłodniczych i solarnych. Omówiono poszczególne grupy taśm różniące się między sobą rodzajem kleju oraz materiałem nośnika. Podano najbardziej istotne parametry charakteryzujące taśmy samoprzylepne oraz zaprezentowano metody ich pomiaru.
EN
The article presents the most important types of self-adhesive tapes applied widely in insulations. The tapes are used to connect and seal technical insulation while mounting various types of sanitary, heating, ventilation, cooling and solar systems. Numerous groups of tapes, containing varied adhesives and carrier materials have been discussed and most significant parameters characteristic of self-adhesive tapes have been shown together with their measurement methods.
PL
Otrzymano silikonowe kleje samoprzylepne z dodatkiem nanocząstek kaolinu. Przedstawiono wyniki badań wpływu stężenia nanocząstek kaolinu na wybrane komercyjne samoprzylepne kleje silikonowe. Zbadano odpowiednio wpływ dodatku 1, 3, 5 i 7% mas. kaolinu w odniesieniu do zawartości polimeru kleju silikonowego. Według międzynarodowych norm AFERA zbadano podstawowe właściwości modyfikowanych klejów samoprzylepnych, takie jak adhezja, kohezja i kleistość. Zwiększanie stężenia napełniacza powodowało pogorszenie kohezji i adhezji oraz wzrost lepkości kleju w czasie.
EN
Kaolin nanoparticles were added (1–7% by mass) as fillers to 2 com. Si-org. adhesives poured then onto a polyester film, cured with (Cl2C6H3COO)2 and studied for tackiness and adhesion by std. methods. The increase in the filler content resulted in decreasing the adhesion and tackiness of the adhesives.
PL
W celu zbadania wpływu stężenia fotoinicjatora 4-akryloilooksybenzofenonu (ABP) na właściwości poliakrylanowych klejów samoprzylepnych, sieciowanych promieniowaniem UV, zsyntezowano kleje, zawierające odpowiednio 0,5; 0,75 oraz 1% mas. ABP, które następnie powleczono metodą transferową na folii z poli(chlorku winylu) zawierającej plastyfikator DINCH, uzyskując film klejowy o gramaturze 45 g/m2. Po sieciowaniu promieniowaniem ultrafioletowym UV-C (dawka promieniowania: 5, 10, 15, 20, 30 oraz 50 mJ/cm2) film klejowy poddano badaniom podstawowych właściwości klejów samoprzylepnych: adhezji, kleistości, kohezji oraz skurczu. Właściwości samoprzylepne oraz mechaniczne zbadano według międzynarodowych norm: AFERA 4015, AFERA 4001, FINAT FTM 8, FINAT FTM 14. Optymalna dawka promieniowania UV-C stosowana do sieciowania fotoreaktywnych samoprzylepnych kompozycji klejowych wynosiła 15−50 mJ/cm2. Fotoreaktywne poliakrylanowe kleje samoprzylepne charakteryzowały się wyższymi wartościami adhezji oraz kleistości przy niższych dawkach promieniowania, jednak wartość skurczu była zbyt wysoka i tym samym nie do zaakceptowania w zastosowaniach przemysłowych. Kompozycja zawierająca 0,75% mas. fotoinicjatora ABP odznaczała się najlepszymi właściwościami – najwyższymi wartościami adhezji, kleistości, kohezji oraz najniższą wartością skurczu.
EN
Proper ties of photoreactive acrylic pressure-sensitive adhesives with different concentration of photoinitiator To investigate the effect of concentration photoinitiator in acrylic pressuresensitive adhesives crosslinked using UV-C radiation on the properties of synthesized acrylic adhesives, containing 0,5;0,75 and 1% wt. ABP. They are coated with transfer method (adhesive film having a basis weight 45 g/m2) on a film of poly(vinyl chloride) modified with a plasticizer DINCH (1,2-cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester). After crosslinking using UV-C with radiation dose of 5, 10, 15, 20, 30 and 50 mJ/cm2 adhesives films were tested on basic properties: peel adhesion, tack, cohesion and shrinkage. The self-adhesive and mechanical properties was explored according to the international method: AFERA 4015, AFERA 4001, FINAT FTM 8, FINAT FTM 14. The optimal dose of UV-C radiation used to crosslink the self-adhesive photoreactive composition was in the range of 15–50 mJ/cm². PSAs at lower radiation doses are characterized by higher values of adhesion and tack value, however, the shrinkage is too high and therefore unacceptable for industrial applications. The composition comprising 0.75% wt. photoinitiator ABP is characterized by best properties − shows the highest values of adhesion, tack, cohesion, and the lowest value of contraction.
9
PL
Artykuł podejmuje problematykę spójności decyzyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych. Spójność decyzyjna jest kluczowym czynnikiem utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstw. Pojęcie analogii może być w tym sensie ważnym elementem spójności decyzyjnej. Celem artykułu jest próba identyfikacji roli spójności decyzyjnej z uwzględnieniem analogii w codziennych działaniach w przedsiębiorstwie. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu pogłębionego.
EN
The article discusses the issue of decisional coherence in family and small and medium enterprises. Decisional coherence is crucial aspect of maintaining the continuity of the business. The notion of analogy can be thus key element of decisional coherence. The objective of the article is to recognize the role of decisional coherence with the emphasis on the notion of analogy in everyday actions of an enterprise. The article is of theoretical and empirical nature, as well. The research involved in-depth interviews.
10
Content available remote Starzenie poprawia kohezję asfaltów
PL
W pracy przedstawiono wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na wybrane właściwości stali Hardox 450 i borowej B27. Proces borowania dyfuzyjnego przeprowadzono w temperaturze 950°C przez 4 h metodą gazowo-kontaktową w proszku zawierającym bor amorficzny. Laserowe borowanie polegało na nałożeniu pasty z borem amorficznym i przetopieniu ją wiązką lasera. Laserową obróbkę cieplną przeprowadzono za pomocą lasera CO2. Zastosowano następujące parametry wiązki laserowej: gęstość mocy q = 28,98 kW/cm2, prędkość skanowania v = 3,84 m/min, średnica wiązki d = 2 mm oraz odległość między ścieżkami f = 0,50 mm. Mikrostruktura po borowaniu dyfuzyjnym w obu stalach składała się z iglastych borków żelaza FeB i Fe2B o mikrotwardości ok. 1800 HV0,1. W wyniku laserowego borowania otrzymano mikrostrukturę złożoną z trzech stref: eutektyki borkowo-martenzytycznej w strefie przetopionej, zawierającej borki żelaza Fe3B i Fe2B, martenzytycznej strefy wpływu ciepła i rdzenia. W wyniku laserowego borowania otrzymano łagodny gradient mikrotwardości między warstwą a rdzeniem, dzięki obecności strefy wpływu ciepła. Mikrotwardość w strefie przetopionej wynosiła ok. 1600÷1100 HV0,1. Stwierdzono, że warstwy borowane laserowo na obu stalach charakteryzowały się większą odpornością na zużycie przez tarcie, dobrą kohezją oraz lepszą odpornością na kruche pękanie niż warstwy borowane dyfuzyjnie. Stal Hardox 450 ze względu na swój skład chemiczny i stan wyjściowy podłoża ma korzystniejsze właściwości od stali borowej B27.
EN
The influence of diffusion and laser boriding on selected properties of Hardox 450 and boron B27 steels was presented. The diffusion boriding was performed at 950°C for 4 hours using the gas-contact method in powder containing amorphous boron. Laser boriding consisted of applying the paste with amorphous boron, and then the remelted it by laser beam. Laser heat treatment was carried out with a CO2 laser. The laser parameters were as follows: power density q = 28.98 kW/cm2, the scanning speed v = 3.84 m/min, the beam diameter d = 2 mm and the distance between the tracks f = 0.50 mm. Microstructure after diffusion boriding in both steels consist of needle-like iron borides FeB and Fe2B and its microhardness was approx. 1800 HV0.1. As a result of laser boriding, the new microstructure consisted of three zones: boron-martensite eutectic in remelted zone with containing Fe2B and Fe3B iron boride phases, marteniste heat-affected zone and the core. As a result of laser boriding the mild microhardness gradient between the layer and the core was obtained, due to the presence of heat affected zone. Microhardness in remelted zone was approx. 1600÷1100 HV0.1. It was found that a laser borided layers in both steels characterized by a higher wear resistance, good cohesion and better fracture toughness than the diffusion borided layers. Hardox 450 steel due to its chemical composition and initial state of the substrate has advantageous properties than of B27 boron steel.
12
PL
Badano wpływ zawartości (0,5—3,0 % mas.) związków sieciujących — nadtlenku benzoilu (BPO) oraz nadtlenku dichlorobenzoilu (DClBPO) — na proces sieciowania wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA). Wszystkie badane samoprzylepne kleje silikonowe charakteryzowały się doskonałą adhezją oraz dużą wartością kohezji. W większości przypadków zwiększenie udziału związków sieciujących wpływało na zwiększenie kohezji i na zmniejszenie adhezji kleju. Stwierdzono, że odpowiedni dobór nadtlenku organicznego pozwala na uzyskanie określonych wartości kohezji i adhezji silikonowych klejów samoprzylepnych.
EN
The effect of the concentration of crosslinking agent [benzoyl peroxide (BPO) and dichlorobenzoyl peroxide (DClBPO), in the range of 0.5 — 3.0 wt. %] on the crosslinking process of the selected silicone pressure-sensitive adhesives (Si-PSA) was investigated. All of the tested silicone adhesives showed excellent peel adhesion and high cohesion. In most cases, an increase in the crosslinking agent concentration resulted in the improved cohesion and reduced peel adhesion of Si-PSA. The specific parameters of the investigated silicone pressure-sensitive adhesives such as cohesion and peel adhesion can be obtained by a suitable selection of organic peroxide additive.
EN
The fundamental understanding of fibers, because of their polymeric nature, helps to improve the properties of the final product. This study presents an approach to examine the morphology, anatomy, cell wall architecture and distribution of lignin from pineapple leaf fiber by light microscopy, scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray, transmission electron microscopy and Raman spectroscopy. Light microscopy and scanning electron microscopy revealed that the vascular bundle was randomly distributed across the transverse section of the pineapple leaf consisting of sclerenchyma, vessel, phloem and parenchyma cells. The fiber surface was covered with a rough hydrophobic layer composed of cutin, lignin, silica, waxes and a mixture of other cell wall materials. TEM investigations revealed the nanocomposite structure of the cell wall that were composed of typical primary and secondary cell wall layers. The topochemical distribution of lignin confirmed that the concentration of lignin at the cell corners was higher compared to compound middle lamella and secondary walls. This study helps to understand the fundamentals of the pineapple leaf fiber and can also help in the design of improved bio-based materials.
PL
Omówiono podstawowe badania włókien liści ananasa przeprowadzone metodami: mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej z rozpraszaniem energii promieniowania rentgenowskiego, transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii Ramana. Badania obejmowały morfologię, architekturę komórki, oraz zawartość i rozkład ligniny w liściu. Mikroskopia świetlna i skaningowa mikroskopia elektronowa wykazały, że wiązki naczyniowe są losowo rozłożone w przekroju poprzecznym liścia ananasa i składają się z komórek sklerenchymii, naczyń łyka i komórek miąższu. Powierzchnię włókien pokrywa rogowa warstwa hydrofobowa, złożona z ligniny, krzemionki, wosków i mieszaniny innych materiałów ścianek komórkowych. Badania potwierdziły nanokompozytową strukturę ściany komórkowej, którą stanowią typowe warstwy ścian komórkowych pierwotnych i wtórnych. Stężenie ligniny w narożach komórek było większe niż w środku lameli i ścianie wtórnej. Przeprowadzone badania umożliwiają zrozumienie budowy i wynikających z niej właściwości włókien liści ananasa i ułatwiają projektowanie polimerowych biokompozytów z udziałem takich włókien.
EN
The paper presents the results of studies on microstructure, microhardness, fracture toughness, cohesion and wear resistance of copper modified boronized layers. Borocopperizing process consisted in simultaneous introduction of metallic copper and amorphous boron by diffusion. Borocopperized layers, similarly to boronized layers have a single-zone structure. It was observed that diffusion borocopperizing had a positive effect on microhardness, brittleness, cohesion and wear resistance.
PL
W pracy przedstawiono wyniki mikrostruktury, mikrotwardości, odporności na kruche pękanie, kohezji i odporności na zużycie przez tarcie warstw borowanych modyfikowanych miedzią. Proces boromiedziowania polegał na dyfuzyjnym wprowadzeniu miedzi metalicznej i boru amorficznego. Otrzymane warstwy miały podobnie jak warstwy borowane budowę jednostrefową. Stwierdzono korzystny wpływ boromiedziowania dyfuzyjnego na mikrotwardość, kruchość, kohezję oraz odporność na zużycie przez tarcie.
PL
Przeprowadzono syntezę fotoreaktywnych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych zawierających w swojej strukturze nienasycone fotoinicjatory wbudowane w trakcie polimeryzacji, a mianowicie 4-akryloilooksybenzofenon (ABP), 4 akryloilooksyetoksybenzofenon (AEBP) oraz fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon (PAC). Otrzymanymi klejami powlekano folie poliestrową, ktorą następnie suszono w kanale suszącym przez 10 min w temperaturze 110°C. Otrzymane w ten sposób jednostronne taśmy samoprzylepne, o gramaturze kleju 60 g/m2, sieciowano pod lampą UV-C lub stosując do sieciowania promieniowanie UV emitowane przez laser ekscymerowy. Stwierdzono, że zastosowanie monochromatycznego lasera ekscymerowego pozwala na uzyskanie produktów samoprzylepnych o lepszej kleistości (tack), lepszej adhezji, wyższej kohezji oraz mniejszym skurczu niż w przypadku zastosowania do sieciowania spektralnej lampy UV.
EN
The synthesis and properties of photoreactive solvent-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) containing, incorporated during radical solvent polymerization unsaturated photoinitiators, such as 4-acryloyloxy benzophenone (ABP), 4-acryloyloxyethoxy benzophenone (AEBP) and phenyl-(1-acryloyloxy) cyclohexyl ketone (PAC), were investigated. The synthesized UV-crosslinkable acrylic PSA were coated with 60 g/m2 coat weight on polyester film and after drying 10 min at 110°C in drying canal crosslinked by the use of spectral UV-lamp emitted UV-C radiation. These samples were compared with samples crosslinked using monochromatic UV excimer-laser It was observed that after UV crosslinking of acrylic PSA using excimer-laser in comparison with typical UV-C lamp, high quality PSA products with excellent properties, such as tack, peel adhesion, shear strength and shrinkage, were manufactured.
16
Content available remote Influence of unsaturated benzophenone photoinitiators on acrylic PSA performance
EN
In the following study, the synthesis and characterization of UV-crosslinkable solvent-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) were presented. Different amounts of unsaturated copolymerizable photo-initiators based on substituted benzophenone were incorporated into acrylic PSAs synthesized in ethyl acetate and based on butyl acrylate and acrylic acid. Molecular weight measurements referring to Mw -weight average molecular weight, Mn - number average molecular weight and Pd - polydispersity of the synthesized adhesives were conducted. The synthesized photoreactive acrylic PSA were coated on polyester carrier, dried at 110°C in drying canal and subsequently crosslinked under UV lamp emited UV radiation in the area between 200 and 400 nm. The resulted photoreactive UV-crosslinkable acrylic PSA are characterized by good tack, good adhesion and excellent cohesion.
PL
W niniejszej publikacji omówiono syntezę oraz właściwości sieciowanych promieniowaniem UV rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych. Poliakrylanowe kleje samoprzylepne otrzymano w wyniku rodnikowej polimeryzacji w octanie etylu mieszaniny monomerów: akrylanu butylu, kwasu akrylowego oraz nienasyconych fotoinicjatorów na bazie benzofenonu. Zsyntetyzowane kleje różniły się ciężarem cząsteczkowym oraz polidyspersyjnością. Otrzymane fotoreaktywne kleje rozpuszczalnikowe powlekano na folii poliestrowej, suszono w kanale suszącym 10 min w temperaturze 110°C, a następnie sieciowano pod lampą UV emitującą promieniowanie w obszarze 200-400 nm. Usieciowane poliakrylanowe kleje samoprzylepne charakteryzowały się dobrą kleistością, dobrą adhezją oraz bardzo wysoką kohezją.
PL
W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.
EN
The paper describes the results of laboratory investigations performed to explore shear strength of glaciotectonically disturbed cohesive soils obtained from the Ostrów Wielkopolski region. The main purpose of this study was to conduct a practice analysis of shear strength parameters of cohesive soils and a research program. This report is also an attempt to assess the variability of shear strength within one particular population. The research of undisturbed soil was conducted directly in the field, whereas the samples of disturbed soil were investigated in controlled laboratory without drainage enforcement. In terms of mechanical properties there were chosen following indicators for the classification: shape, total stress, magnitude of humidity for fluidity limit and degree of plasticity. The detailed analysis of the parameters was interpreted in regard to the current standards PN-81/B-03020.
PL
Jedną z podstawowych metod pomiarowych stosowanych w celu oceny właściwości asfaltów modyfikowanych polimerami jest próba rozciągania. W niniejszej pracy badaniom poddano próbki kompozytów elastomerowo-asfaltowych o zróżnicowanej zawartości elastomeru SBS (w zakresie od 3% do 9%), ale o zbliżonej penetracji w temperaturze 25°C. W celu oceny właściwości reologicznych oraz wrażliwości termicznej lepiszcza asfaltowe wybrane do badań poddano próbie rozciągania z rejestracją siły w duktylometrze. Pomiary wykonano w temperaturze 0, 10 i 25°C. Na podstawie uzyskanych rezultatów wyznaczono wskaźnik maksimum siły (MFR), który można wykorzystać jako miarę efektywności modyfikacji asfaltów elastomerami. Ponadto, na podstawie wartości pierwszego maksimum siły rozciągającej oznaczonych w temperaturze 0 i 25°C obliczono indeks maksimum siły (MFI), który może stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanego indeksu penetracji.
EN
The basic measurement method used to assess the properties of polymer modified bitumens is a tensile test. In this study, PMB specimens of various elastomer SBS content (in the range from 3% to 9%), but a similar penetration, determined at 25°C were tested. In order to evaluate the rheological properties and temperature susceptibility, the Force-Ductility Tests were conducted at 0, 10 and 25°C. On the basis of the obtained results, the values of the maximum force ratio (MFR) were calculated. It could characterize the efficiency of bitumen modification by elastomer addition. Moreover, on the basis of the first tensile force maximum determined at 0 and 25°C, values of the maximum force index (MFI) were calculated. This parameter may be an alternative to commonly used penetration index.
EN
The purpose of the study was to develop a new method to investigate the adhesion and cohesion of photo-curable nail polishes. One of the main variants of static-dynamic method, in addition to receiving a meaningful way the study was later able to refer them to the behavior of the test nail polishes compo- sitions on the nail human. For this purpose, a zoonotic keratin extracted from the hooves of the horse was used as substrate. Preliminary studies have confirmed that the method can be used to determine adhesion and cohesion.
PL
Celem opracowania było stworzenie nowej metody pozwalającej na zbadanie adhezji oraz kohezji foto­utwardzalnych lakierów do paznokci. Jednym z głównych założeń metody statyczno-dynamicznej było zastosowanie jej do badań zachowania się kompozycji lakierowej na ludzkim paznokciu. W tym celu jako podłoże zastosowano keratynę pochodzenia odzwierzęcego pozyskaną z kopyta końskiego. Bada­nia wstępne potwierdziły, że opracowana metoda może być stosowana do oznaczania adhezji i kohezji.
EN
The purpose of the presented experiment was to develop an effective water glass modifier. In the conducted research, an attempt was made to determine the effect of modifier addition on the wettability of quartz grains, viscosity and cohesion of binder and strength Rmu of the sand mixture. Water glass modification was carried out with, obtained in electrochemical process [1], colloidal suspension of ZnO nanoparticles in methanol (modifier I) or propanol (modifier II), characterised by a constant molar concentration of c = 0.3 M. It was demonstrated that the addition of a colloidal suspension of ZnO nanoparticles in propanol (modifier II) had a significant effect on wettability of quartz grains improvement without the accompanying increase in binder viscosity. Testing the mechanical properties Rmu of sand mixtures containing modified binder (modifier II) hardened at ambient conditions showed an approximately 28% increase in strength compared with the Rmu of the sand bonded with an unmodified binder.
PL
Celem badań zaprezentowanego eksperymentu było opracowanie skutecznego modyfikatora szkła wodnego. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu dodatku modyfikatora na: zwilżalność kwarcu przez szkło wodne, lepkość i kohezję spoiwa oraz wytrzymałość Rmu masy. Do modyfikacji szkła wodnego zastosowano koloidalne zawiesiny nanocząstek ZnO otrzymanych w procesie elektrochemicznym [1] w metanolu (modyfikator I) lub w propanolu (modyfikator II) o stałym stężeniu molowym c = 0,3 M. Wykazano, że dodatek w postaci koloidalnej zawiesiny nanocząstek ZnO w propanolu (modyfikator II) wpływał znacząco na poprawę zwilżalności ziaren kwarcu nie zwiększając równocześnie lepkości spoiwa. Weryfikacja właściwości wytrzymałościowych Rmu mas z dodatkiem spoiwa modyfikowanego (modyfikator II) utwardzanych w warunkach otoczenia wykazała ok. 28% wzrost wytrzymałości w porównaniu z Ruu masy ze spoiwem niemodyfikowanym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.