Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrębki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Globalne stosowanie paliw kopalnianych do produkcji ciepła i energii jest przyczyną zmian środowiskowych, polegających na ciągłym ocieplaniu klimatu. Do 2030 r. przewidywany jest sześćdziesięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania energii [5]. Według traktatu Unii Europejskiej, dotyczącym produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ten wzrost jest przyczyną ciągłych poszukiwań nowych jej źródeł. Zwraca się uwagę na możliwość bezpośredniego uzyskania energii w procesie spalania biogazu. Optymalizacja parametrów technicznych procesu brykietowania pozwoli na szersze wykorzystanie biomasy leśnej, jako źródła czystej energii. Jednocześnie określenie najkorzystniejszych parametrów aglomeracji pozostałości zrębowych, pozwoli na usprawnienie procesów ich zagęszczania i ograniczy energochłonność zabiegu.
EN
The global use of fossil fuels for the production of heat and energy is the cause of environmental changes consisting in the constant warming of the climate. By 2030, a 60% increase in energy demand is expected [5]. According to the European Union treaty on energy production from renewable sources, this increase is the reason for the constant search for new energy sources. Attention is drawn to the possibility of obtaining energy directly in the process of biogas combustion. Optimization of the technical parameters of the briquetting process will allow for wider use of forest biomass as a source of clean energy. At the same time, the determination of the most favorable agglomeration parameters of logging residues will allow for the improvement of their compaction processes and will reduce the energy consumption of the treatment.
EN
The article describes modern wood chip washing systems for the pulp and paper industry. The Valmet, ANDRITZ and Pallmann wood chip washing system was presented. Currently, the process of washing chips is becoming an industry standard for removing magnetic particles as well as sand, scrap and stones from the chips that enter the pulp mill manufacturing process.
EN
Troughed belt conveyors are the most widely used type of bulk handling equipment when working with wood chips, shredded wood biomass and bark. The article describes modern belt conveyors for transporting wood biomass. FEECO’s the heavy-duty belt conveyors for a wide range of bulk handling applications and air-supported belt conveyors from FMW and Bruks were presented.
EN
Purpose: The aim of the proposed research is to investigate the hydrogen effect on the high-nickel steel surface properties changing during machining and wear with participation of lubricant-cooling environments. Design/methodology/approach: The approach of the fracture mechanics and physicalchemical methods surface properties investigation was used to formulate the conclusions. Applying of lubricant-cooling (liquid, solid, gaseous) technological environments (LCTE) has change the morphology of chips and roughness of contact 23Ni1Mo3Ti steel surfaces depending on the experimentally fixed hydrogen concentrations (4.62…12.0 ppm). It correlates with both the roughness of the treated surface and the nature of the cutting products fragmentation: the maximum concentration of hydrogen - in the chips coincides with the minimum size of its defragmentation and reduction of the surface roughness. For nitrogen and oxygen, a similar relationship is traced poorly. Findings: On the basis of the fracture mechanics approaches it is confirmed, that in the conditions of the application of hydrogen containing (as chemical composition) (up to 12 ppm) and hydrogen accumulated (in nano container) (up to 600 ppm) LCTE, hydrogen enters the near crack initiation contact zone before fracture and taking part in changing structural material fracture mechanisms, improves its mashinning processes. Research limitations/implications: The results obtained on laboratory specimens should be tested during machining of real details made from high-nickel steel. Practical implications: The created technological approaches can be used in practice evaluation of mechanical properties and residual of modern gas turbine parts. Originality/value: It was shown, that hydrogen containing (in chemical composition) and hydrogen accumulated (in nano container) LCTE permits the hydrogen to enter in the near crack initiation contact zone before fracture and taking part in changing structural material fracture mechanisms.
5
Content available Międzynarodowy rynek pelletów drzewnych
PL
Biomasa jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł energii odnawialnej. Drewno od wieków służyło człowiekowi do ogrzewania swoich domostw, a w dzisiejszych czasach jest istotne podczas wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono zagadnienia prawne związane z biomasą, przedstawiono klasyfikację biomasy do celów energetycznych, parametry jakościowe wybranych paliw ekologicznych, wymagania jakościowe dotyczące biomasy, a także handel biomasą w świecie. W artykule porównano wymagania jakościowe stawiane biomasie kupowanej przez poszczególne spółki z sektora elektroenergetycznego (głównie wymiary, wartość opałową, zawartość wilgoci, zawartość popiołu, siarki i chloru). Wykonano także analizę ceny pelletów drzewnych na rynkach międzynarodowych, reprezentowanych przez giełdy: RBCN, EEX oraz BALTPOOL. Z analizy rynku wyraźnie wynika, że międzynarodowy rynek pelletu przemysłowego zdominowany jest przez handel międzykontynentalny, dotyczy to głównie wymiany pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, jako producentem, i Europą, jako konsumentem. Najwięcej biomasy importuje Wielka Brytania, przede wszystkim dla swojej elektrowni biomasowej Drax, a biomasa ta pochodzi z USA i Kanady. Oprócz Wielkiej Brytanii znaczącymi importerami pelletu drzewnego są Holandia, Belgia i Dania. Sądząc po zainteresowaniu polskich firm energetycznych zakupem biomasy, również w Polsce należy spodziewać się rozwoju rynku biomasowego.
EN
Biomass is one of the most frequently used sources of renewable energy. For centuries, wood has been used by people to heat their homes, and nowadays it is also used to generate electricity. The article discusses legal issues related to biomass, classification of biomass for energy purposes, quality parameters of selected ecological fuels, quality requirements for biomass, as well as biomass trade in the world. The article compares the quality requirements for biomass purchased by individual companies from the power sector (mainly dimensions, calorific value, moisture content, ash content, sulfur and chlorine). An analysis of the price of wood pellets on international markets, represented by the biomass stock exchanges: RBCN, EEX and BALTPOOL was also performed. The market analysis clearly shows that the international market for industrial pellets is dominated by intercontinental trade, which mainly concerns exchanges between the United States of America as a producer and Europe as a consumer. The largest amount of biomass is imported by the United Kingdom, mainly for its Drax biomass power plant, and this biomass comes from the USA and Canada. In addition to Great Britain, significant importers of wood pellets are the Netherlands, Belgium and Denmark. Judging by the interest of Polish energy companies in the purchase of biomass, also in Poland, the development of the biomass market should be expected.
PL
Prawidłowy układ rozdrabniania drewna w rębaku tarczowym powoduje wytwarzanie zrębków o jednakowych długościach. Duże znaczenie w tym przypadku ma odpowiednia odległość wysunięcia poszczególnych noży od czoła tarczy oraz średnica ciętego drewna. Częstym błędem podczas rozdrabniania drewna w rębakach przemysłowych jest niepoprawna geometria układu rozdrabniania drewna oraz jego mała średnica. Analizie poddano rębak tarczowy wielonożowy z nierównomiernym wysunięciem krawędzi noży od czoła tarczy, rozdrabniający drewno o średnicach 150 i 250 mm. Teoretyczną długość wszystkich możliwych do wytworzenia zrębków obliczono za pomocą modelu matematycznego w programie Matlab Simulik.
EN
The correct system wood chipping in disc chipper causes the production of wood chips of equal length. The heights of each knives protruding from a disc surface and the diameter of the chipping wood is of great importance in this case. The incorrect geometry of the chipping system and small diameter of the wood is a common mistake in cutting wood in industrial chippers. A multi-knife disc chipper with an unequal distance of the knife from a disc surface and chipping average wood diameters of 150 and 250 mm was analyzed. The length of all chips that can theoretically occur while cutting wood in the studied chipper was calculated using a mathematical model in Matlab Simulik.
7
Content available remote Możliwości pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne w Polsce
PL
Lasy, spełniając różnorodne funkcje, mogą stanowić także źródło surowca do wytwarzania energii. Praca zawiera ocenę ilości drewna wykorzystywanego obecnie do produkcji energii oraz przedstawia symulację zapotrzebowania na biomasę pochodzenia leśnego do celów energetycznych. Analizę przeprowadzono na podstawie materiałów statystycznych zawierających informacje o ilościach pozyskiwanego drewna z wyróżnieniem sortymentów opałowych obowiązujących dokumentów precyzujących wykorzystanie biomasy do wytwarzania energii w najbliższych latach oraz badań nad biomasą drzew. Podstawowa postać surowca drzewnego stosowanego do celów energetycznych to drewno opałowe wyrabiane w formie metrowych wałków oraz drewno małowymiarowe w postaci gałęzi. Ważną, obecnie jeszcze słabo wykorzystywaną postacią surowca drzewnego są pozostałości zrębowe po cięciach rębnych drzewostanów iglastych. Obecnie pozyskanie drewna w Polsce kształtuje się na poziomie trzydziestu kilku milionów metrów sześciennych drewna w ciągu roku, z czego około 9% stanowi średniowymiarowe drewno opałowe, 5% drewno małowymiarowe oraz ok. 2,5% surowiec w postaci pozostałości zrębowych. Najwięcej surowca opałowego pozyskuje się w województwach północnych. Symulacja zapotrzebowania na leśną biomasę do produkcji energii wykazała, że mimo ograniczania możliwości stosowania tej biomasy do celów energetycznych zapotrzebowanie najprawdopodobniej zdecydowanie przekroczy obecny poziom podaży tego typu surowca.
EN
Forests, which fulfill different functions can also be a source of fuel for energy production. The paper estimates the quantity of wood uses nowadays for energy productions and presents a demand simulation of forest biomass for energy purposes. The analysis was carried out based on: wood harvesting statistical data, with a focus on firewood; legal documents specifying the use of forest biomass for energy purposes and research into biomass of trees. The basic form of wood that is used for energy purposes is firewood, cut to 1 meter long boles and small sized wood in the form of branches. An important, in modest use so far, form of energy wood are logging residues, left behind after final fellings in coniferous stands. Today, over 30 million cubic meters wood are harvested every year, of which 9% is medium sized firewood, 5% is small sized wood and about 2,5% is wood in the form of logging residues. The majority of firewood is harvested in northern regions. The simulation of the demand for forest biomass for energy production showed that though the used of forest biomass will be limited, the demand will most probable far exceed the present supply of that type of wood.
PL
Podczas roztwarzania siarczanowego różnice w grubościach zrębków wpływają w znaczący sposób na właściwości wytworzonej masy włóknistej. W rębakach tarczowych grubość zrębka nie może być regulowana w prosty sposób, jak np. jego długość, którą można regulować przez zmianę odległości pomiędzy wysunięciem krawędzi tnącej noża a czołem tarczy nożowej rębaka. W pracy przeprowadzono analizę wpływu parametrów konstrukcyjnych rębaka tarczowego oraz właściwości fizycznych drewna na grubość wytwarzanych zrębków.
EN
Variation in chip thickness has important implications for pulp properties, particularly in kraft pulping. The thickness of the chips produced in disc chipper can’t be adjusted in a simple way as the length of the chips. In a disc chipper, the chip length can be controlled by the distance between the knife tip and the disc wear plate. Effect of disc chipper design parameters and physical properties of wood on chips thickness was analyzed.
9
Content available Biomasa drzewna jako surowiec dla energetyki
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne w postaci zrębki. Porównano przydatność do spalania drewna topoli, wierzby oraz zrębek pochodzących z różnych drzew pozyskiwanych z wyrębu zadrzewień. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowały parametry energetyczne: ciepło spalania, wartość opałową i zawartość popiołu oraz pierwiastków istotnych dla energetycznego wykorzystania, jak węgiel i siarka. Badania wykazały niewielkie zróżnicowanie badanych surowców. Zrębki w porównaniu z węglem kamiennym charakteryzują się mniejszą wartością energetyczną, wyższą wilgotnością w stanie roboczym, a równocześnie niższą zawartością siarki i popiołu.
EN
This paper presents the results of woody biomass used for energy purposes in the form of chips. We compared the usefulness of the burning wood of poplar, willow and wood chips from different trees obtained from felling trees. Research carried out in a special laboratory parameters include energy: heat of combustion, calorific value and ash content and elements relevant to energy use, and carbon and sulphur. Studies have shown little variation tested raw materials. Chips compared with coal char-acterized by lower energy value, the higher moisture in the working state, and at the same time lower sulphur and ash content.
PL
Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych badań procesu zgazowania, wybranych paliw biomasowych dostępnych na rynku. Testy zgazowania tych paliw przeprowadzono w 3-strefowym reaktorze o mocy projektowej 60 kWth, posiadającym układ ciągłego podawania paliwa. Jest to innowacyjna konstrukcja reaktora ze złożem stałym, łącząca w sobie zalety reaktorów współ- i przeciwprądowych. Badania wykonano dla dwóch rodzajów zrębków drzewnych oraz peletów drzewnych i peletów ze słomy.
EN
The presentation and discussion of the test results of the gasification process of the selected biomass fuels available on the market are described in the paper. Gasification tests of these fuels were conducted in a 3-zonal reactor with nominal power of 60 kWth, equipped with a system for continuous fuel supply. This is an innovative construction of the fixed-bed reactor, that combines the advantages of parallel and countercurrent reactor. The tests were made for 2 types of chip woods and for wood and straw pellets.
PL
Celem pracy było opracowanie modelu zmian zawartości wody w zrębkach wierzby energetycznej w czasie, w postaci sztucznej sieci neuronowej. Model został opracowany w oparciu o wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby o długości 2 cm, ale różnej średnicy, w suszarce laboratoryjnej z wymuszonym przepływem powietrza. Materiał był suszony w temperaturach 40, 50, 60 i 70°C. Na podstawie otrzymanych wyników badań został sformułowany, za pomocą SSN, model zmian zawartości wody w zależności od sześciu zmiennych wejściowych: czasu suszenia, temperatury czynnika suszącego, długości i średnicy zrębków oraz początkowej zawartości wody i masy zrębków. Spośród opracowanych modeli wybrano model o architekturze MLP 6:6-15-14-1:1, ponieważ podczas weryfikacji empirycznej stwierdzono, że obliczony błąd średniokwadratowy dla tego modelu był najmniejszy.
EN
The purpose of the work was to develop a model of changes in time of water content in energy willow chips using artificial neural networks (ANN). The model was developed on the grounds of examination results obtained for convection process applied for drying of 20mm-long willow chips with different diameters, carried out in a laboratory drier with forced air flow. The material was dried at the temperature of 40, 50, 60 and 70°C. Obtained examination results provided grounds to formulate, using the ANN, the model of changes in water content depending on six input variables: drying time, drying medium temperature, length and diameter of chips, and initial water content and weight of chips. The model with MLP architecture 6:6-15-14-1:1 was chosen from among all developed models because empirical verification proved that computed mean square error for that model was lowest.
PL
W pracy podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania rozkładu temperatury w zrębkach suszonych konwekcyjnie. W modelu uwzględniono cztery zmienne wejściowe: temperaturę czynnika suszącego, początkową zawartość wody, wymiary zrębka, czas suszenia oraz jedna wyjściową - temperaturę materiału. Do budowy modelu posłużyły wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby, w trzech temperaturach: 50, 60 i 70°C, w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza. Podczas suszenia, w równych odstępach czasowych, określano zawartość wody i temperaturę materiału. Sformułowany model w oparciu o sztuczne sieci neuronowe został wybrany na podstawie najmniejszej wartości błędu średnio kwadratowego dla zbioru walidacyjnego. Następnie model ten poddano testowaniu i weryfikacji za pomocą wyników pomiarów wykonanych w takich samych warunkach jak opisane powyżej. Stwierdzono, że model poprawnie opisuje kinetykę zmian temperatury materiału w zależności od wybranych czterech czynników wejściowych.
EN
The paper demonstrates an attempt to employ artificial neural networks to model temperature distribution in chips being dried in the convection process. Four input variables were taken into account in the model: drying medium temperature, initial water content, chip dimensions and drying time, and one output variable - material temperature. Examination results for willow chips convection drying process, carried out at three temperature values: 50, 60 and 70°C in a drier with forced air flow were used to build the model. During drying the researchers were determining water content and material temperature at equal time intervals. The model formulated using artificial neural networks was selected according to the lowest mean square error value for validation set. Then, this model was subject to testing and verification using results of measurements performed in the same conditions as those described above. It has been observed that the model correctly describes kinetics of changes in material temperature depending on the selected four input factors.
PL
Analizowano strukturę wybranych kosztów produkcji energii cieplnej w dwóch kotłowniach na biomasę (o mocy cieplnej 21 MW i 2 MW) w oparciu o wybrane nakłady bezpośrednie. Na podstawie odpowiednich wskaźników i struktury kosztów wykazano wyższą efektywność energetyczną większej kotłowni. Wyliczono także znacznie mniejszy koszt produkcji jednego GJ energii cieplnej w większej kotłowni przy porównywalnych cenach zakupu biomasy do spalania.
EN
The structure of selected thermal energy production costs in two biomass boiler-rooms (thermal power 21 MW and 2 MW) was analyzed on the basis of selected direct outlays. Basing on the adequate indices and cost structures it was shown that that the larger boiler-room ensured greater energetic effectiveness. The cost of producing 1 GJ of thermal energy was also lower in the larger boiler-room, with comparable purchase prices of biomass.
14
Content available Charakterystyka wybranych biopaliw z biomasy stałej
PL
Badaniom poddano "świeże" zrębki i pelet wytworzony z jednorocznych pędów wierzby krzewiastej odmiany Start oraz pelet z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Ponadto, w celu porównania parametrów energetycznych, badaniom poddano: pelet wyprodukowany z trocin bukowych, dębowych, sosnowych, z pozostałości słonecznikowych i jabłkowych oraz brykiet z mieszaniny trocin iglastych i liściastych w proporcji (1:1). Parametry wyprodukowanego paliwa z roślin energetycznych oraz pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego były zróżnicowane i z reguły gorsze niż peletu z czystych trocin zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych. Zawartość popiołu w badanych paliwach wynosiła średnio 1,76%. Najniższa była ona w pelecie z trocin dębowych (0,4%), a najwyższa w pelecie z pozostałości słonecznikowych (3,5%). Wartość opałowa uwzględniająca wilgotność danego paliwa oraz zawartość w nim popiołu była najniższa w świeżych zrębkach wierzby (7,67 MJ/kg). Istotnie najwyższą wartością tej cechy charakteryzował się pelet z trocin dębowych (18,03 MJ/kg). Zawartość siarki w pelecie z odpadów słonecznikowych była prawie 3.krotnie wyższa niż w biomasie roślin energetycznych i 20.krotnie wyższa niż z czystych trocinach.
EN
Fresh woodchips, pellets produced from one-year old willow stems Start cv., and pellets from Virginia mallow biomass were analysed. In order to com-pare some energetic parameters the pellets of oak, beech and pine wood sawdust, from sunflower husks, apple residues and the briquettes produced from mixed coniferous and broad leaves (1:1 ratio), were also tested. In general, the parameters of solid biofuels produced from energy crops and residues of food processing industry, were differentiated and worse than those of pellets produced from sawdust only, irrespective of the kind of wood. Ash content in tested biofuels on average amounted to 1.76%. The highest ash content was found in pellets of sunflower husks and the lowest in oak sawdust pellets, 3.5 and 0.4%, respectively. Heating value, considering the moisture and ash contents, was the lowest for fresh woodchips and the highest was found for oak wood sawdust pellets (7.67 and 18.03 MJ/kg, respectively). Sulphur content in pellets produced from the sunflower husks was almost three times higher than in biomass of energy crops, and 20 times higher than in pellets of the pure sawdust.
PL
W celu odpowiedniego zaprojektowania przedsięwzięć związanych z uprawą wierzby oraz systemów przetwarzania zebranego plonu należy podjąć badania obejmujące nie tylko zagadnienia związane z właściwościami chemiczno-cieplnymi, ale również z właściwościami mechanicznymi. W szczególności chodzi tu o opory cięcia, które determinują procesy cięcia i rozdrabniania. Do tej pory brak jest opracowań uwzględniających określenie tego czynnika oraz energochłonności rozdrabniania pędów wierzby energetycznej. W związku z powyższym, celem prezentowanej pracy było opracowanie metody oceny energochłonności procesu rozdrabniania pędów wierzby. Zakres pracy obejmował projekt rębarki oraz ustalenie sposobu pomiaru parametrów roboczych. Przedstawiona metodyka badań procesu zrębkowania pozwoli na określenie energochłonności na poszczególnych jego etapach. Uzyskane wyniki powinny dostarczyć cennych informacji dla konstruktorów oraz eksploatatorów maszyn rozdrabniających biomasę.
EN
In order to design undertakings connected with willow cultivation and crops processing systems in the appropriate way, it is necessary to conduct researches which cover not only the issues referring to chemical and thermal properties, but also to mechanical features. In particular, it deals with cutting resistances which determine cutting and grinding processes. There has been a shortage of works that designate this factor and energy consumption of the energy willow sprouts chipping. Hence, the aim of this work was to work out the method that would estimate energy consumptions during chipping the willow sprouts. The scope of the work included a plan of a splitter and establishing the way of the working parameters measurement. Presented methodology of the research on the chipping will allow to determine the energy consumption on particular stages. Data that has been obtained should provide valuable information for designers and exploiters of machines that grind biomass.
PL
W pracy przedstawiono pomiar czynnika kształtu i współczynnika oporu cząstek nieizometrycznych takich jak zrębki wierzby energetycznej. W celu wyznaczenia powyższych parametrów zaprojektowano i zbudowano aparat, w którym dane eksperymentalne otrzymano metodą aerodynamiczną. Uzyskano eksperymentalne zależności pomiędzy współczynnikiem oporu a liczbą Reynoldsa dla wszystkich badanych zrębków i uzyskano uśrednioną wartość sferyczności dla badanej mieszanki. Dla wszystkich badanych frakcji mieści się ona w zakresie 0.612-0.676.
EN
The paper presents the results of experimental determination of the shape factor and drag coefficient of non-isometric particles like wood chips. In order to determine these parameters a specially constructed set-up was built. The experimental relationship between the drag coefficient and the Reynolds number for wood chips investigated was obtained altogether with the mean value of sphericity equals to 0.612-0.676.
PL
Określono wartość energetyczną plonu wierzby zbieranej w 1-rocznym i 4-letnim cyklu oraz ślazowca pozyskiwanego co roku. Określono właściwości fizykochemiczne zrębków i peletów uzyskanych z sezonowanej biomasy tych roślin oraz porównano je z peletem wytworzonym z drewna dębowego i wymaganiami normy DIN 51731. Wartość energetyczna plonu jednorocznych pędów wierzby i ślazowca była zbliżona, natomiast wierzby zbieranej w 4-letnim cyklu była o około 40% wyższa. Zaproponowany sposób suszenia całych pędów wierzby na podłożu ziemnym na wolnym powietrzu jest skuteczny i możliwy do zastosowania w praktyce. Pelet wytworzony z 4-letnich pędów wierzby spełniał wymagania normy, natomiast w uzyskanym z 1-rocznych pędów wierzby i ślazowca wystąpiło przekroczenie oznaczonej zawartości popiołu i azotu. W wyniku granulacji biomasy wierzby i ślazowca gęstość peletów (granulaów) w stosunku do zrębków została zwiększona odpowiednio prawie 4- i 5-krotnie, a koncentracja energii 4,5- i 6,5-krotnie.
EN
The quantities of energy obtained in biomass of coppice willow harvested in annual and four years' cutting cycles and of Virginia mallow (Sida hermaphrodita R) harvested annually were estimated. Some physico-chemical parameters of the chips and pellets produced from biomass of both plants were determined; next they were compared with pelleted oak wood sawdust and related to the requirements of DIN 51731 German standard. Energy yields from willow harvested in annual cycle and Virginia mallow were similar, whereas the willow biomass harvested every four year showed energetic value higher by 40%. Described natural drying system of willow stems on the ground appeared to be effective and easy to implementation. The pellets produced from four years' old willow stems met the DIN 51731 standard requirements whereas in case of annual harvesting cycle of willow and Virginia mallow the pellets contained too much ash and nitrogen. As a result of processing biomass into pellets, the bulk density of material increased four-and fivefold, while the energy concentration grew 4.5 and 6.5 times for willow and Vigginia mallow, respectively.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.