Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/ Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
EN
In connection with the progressing process of construction digitization, in particular infrastructure construction, an increase in demand for surveying services provided using adequate technologies should be expected. In this context, the BIM technology - understood as Building Information Modeling/Management was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) is still being developed and the end result is to be guidelines, regulations and standards enabling supervision and management of railway infrastructure according to commonly accepted standards. BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of the investment, starting from the design stage, through construction, maintenance to dismantling. The article contains basic information about BIM technology and its application in construction. It also describes the specificity of railway investments and the possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement techniques in railway industry. The authors have included proposals for the adaptation of measurement techniques and development of data for the design and maintenance of railway infrastructure in BIM technology.
PL
Artykuł omawia znaczenie inwestycji w infrastrukturze kolejowej dla poprawy dostępności transportowej aglomeracji rzeszowskiej. W przypadku intensywnie rozwijającej się i poszerzającej swoje granice aglomeracji rzeszowskiej, dostępność odgrywa kluczową rolę nie tylko w określaniu wartości nieruchomości zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, ale przede wszystkim w realizowaniu potrzeb związanych z przemieszczaniem się mieszkańców regionu z jednego miejsca do drugiego (do pracy, szkoły itp.). Dostępność transportowa jest więc ważnym elementem organizacji przestrzeni i ma istotny wpływ na poziom oraz tempo rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Publikacja składa się z części teoretycznej i studium przypadku w postaci charakterystyki kilku projektów inwestycyjnych w infrastrukturze transportu kolejowego. Celem pracy jest przedstawienie wpływu planowanych i realizowanych inwestycji w transporcie kolejowym na poprawę dostępności transportowej, a tym samym na poziom i jakość życia mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej. Rozważania uzupełniono próbą oceny obecnej dostępności transportowej regionu oraz zmian, jakie nastąpią w wyniku zrealizowanych inwestycji.
EN
The article discusses the importance of investments in railway infrastructure for improving the transport accessibility of the Rzeszów agglomeration. For an intensively developing and expanding Rzeszów agglomeration, accessibility plays a key role not only in determining the value of residential and commercial real estate but, above all, in meeting the needs related to the mobility of the region’s inhabitants from one place to another (e.g. to work or school). Therefore, transport accessibility is an important element of spatial organization and has a significant impact on the level and pace of the socio-economic development in the region. The paper consists of a theoretical part and a case study characterising several investment projects in the railway transport infrastructure. The aim of the article is to present the impact planned and implemented investments in rail transport to improvement of accessibility, and thus the level and quality of life of the inhabitants of the Rzeszów agglomeration. The considerations were supplemented with an attempt to assess the current transport accessibility in the region and the changes that will occur as a result of the implemented investments.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z naprawami i remontami ponad 100-letnich konstrukcji stalowych infrastruktury kolejowej. Skorodowane, ale nadal użytkowane tego typu obiekty wymagają napraw i wzmocnień. Typowe wzmocnienia przez spawanie są zazwyczaj wykluczone z uwagi na trudne do wiarygodnego określenia parametry materiału konstrukcyjnego. To wpływa również na możliwe sposoby oceny nośności. Często pozostaje tylko dodatkowe i tymczasowe podparcie, co nie jest zadaniem oczywistym z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia sił o przeciwnych znakach i wcześniejsze zniszczenie konstrukcji przez utratę stateczności.
EN
The article presents problems related to repairs and renovations of over 100-year-old steel structures of the railway infrastructure. Corroded objects still in use require repairs or reinforcements. Typical welding reinforcement is usually not an option due to the difficulty in reliable determining parameters of the structural material. That also affects possible ways of assessing load capacity. Often, all that remains is additional and temporary support what is not an obvious task due to the danger of introducing forces with opposite signs and earlier destruction of the structure by loss of stability.
EN
In Poland, due to the increase in investments made by railways in recent years, and thus the increase in the replacement value of transport infrastructure, the need for expenditure on infrastructure maintenance will increase in the next 30 years, or the development of the developed transport network will degrade. As part of the overall discipline of resource management, subdiscipline has emerged - infrastructure asset management. As part of the management of railway transport infrastructure, the demand for cheaper maintenance costs will grow. The cost reduction of infrastructure maintenance is possible through meticulous assessment of its condition, rational selection of locations and scope of repairs at the assumed risk level, as well as at the stage of preparation of new construction or modernization projects taking into account aspects of later maintenance. For some time, we have been observing the accumulation of knowledge (methods, programs, procedures) in the country and abroad enabling optimization of infrastructure condition assessment and programming of its maintenance. The implementation of these solutions may result in a more rational use of funds for infrastructure maintenance and not disturb its smooth functioning in operation. The article discusses aspects that should be considered in the design process of railway infrastructure. Particular attention was paid to the durability of steel components of the railway superstructure, maintenance costs as well as aspects related to the capacity of the track node. An example of dependence of selected values of radial arcs depending on their durability and maintenance costs was presented. It was proposed to change the track layout at the Warszawa Srodmiescie passenger stop planned for reconstruction. Calculations of kinematic parameters for various configurations of railway turnouts were performed. Also, calculations of the capacity for the existing track system solution as well as the proposed track system after reconstruction of the analysed Warszawa Srodmiescie railway station were also carried out.
PL
Tereny, na których zaprzestano obsługi ruchu kolejowego, mają znaczny potencjał w zakresie przystosowania ich do nowych funkcji. W przestrzeni miejskiej przekształcenia te związane są w wielu przypadkach z organizacją miejsc wypoczynku w przyrodniczym otoczeniu, co znacząco może wspierać system zielonej infrastruktury.
PL
Przedmiotem referatu jest ocena możliwości powstania zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110 kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110 kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50 m, względem osi trasy linii kablowej 110 kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110 kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent interference effects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
PL
Infrastruktura kolejowa, ze względu na rozległość i otoczenie pracy narażona jest na uszkodzenia eksploatacyjne, środowiskowe oraz wandalizm. Brak dostępności powoduje powstawanie kosztów napraw a także, często zdecydowanie wyższych kosztów wynikających właśnie z braku dostępności infrastruktury. Zintegrowane podejście Track Tec do utrzymania infrastruktury kolejowej, jest odpowiedzią na wyzwania kolei przyszłości, jako do obiektu, mającego różne perspektywy (podkład, tor, rozjazd, ogrzewanie, słupy trakcyjne, przewody, stacje zasilające i inne) lecz jeden wspólny cel - wysoka dostępność i bezpieczeństwo dla taboru poruszającego się z coraz wyższą prędkością.
EN
Railway infrastructure, due to the large area and working environment, is exposed to exploitation failures, failures caused by environmental conditions like wind, freeze but also failures caused by vandalism. Lack of railway infrastructure availability results in increased repair costs as well as increased operational costs due to unexpected lower infrastructure availability. The integrated approach of Track Tec ) SA company to maintaining the railway infrastructure is a response to the railway of the future challenges. Railway infrastructure in this case means one object with different perspectives (sleeper, track, crossover, heating, traction poles, cables, supply stations and others) - with one common goal - high availability and safety.
PL
W artykule przedstawiono informacje o przewozach intermodalnych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócona na infrastrukturę punktową dedykowaną takim przewozom. Zostały zaproponowane lokalizacje budowy nowych terminali intermodalnych wraz z kryteriami ich doboru.
EN
The article presents information on intermodal transport in Poland. Particular attention is paid to the point infrastructure dedicated to such transport. The locations of construction of new intermodal terminals along with the criteria for their selection have been proposed.
10
EN
A tourist attraction is everything that raises tourists’ interest and stimulates them to travel. The revitalization of the railway infrastructure elements and transforming them into objects that serve tourist needs may positively affect urban space, as well as contribute to socio-economic development. Foreign and Polish examples show many tourist attractions created on the basis of closed railway lines, degraded railway areas or railway stations. A ride by narrow-gauge railway, a cycle route created on a former railway embankment or even a walk along the promenade alongside the railway viaduct can be an attraction in itself. Such objects become a magnet that attracts tourists to the region, and at the same time stimulate demand for other tourist services. The aim of the article is to identify and classify tourist attractions that have arisen as a result of revitalization of the railway infrastructure. The article is divided into three parts. In the first one, the essence of the revitalization of the railway infrastructure is characterized. The second explains the term “tourist attraction” and the classification of tourist attractions, while the third contains practical examples of revitalization of inactive elements of railway infrastructure transformed into tourist attractions.
11
Content available remote Miliardy na tory : ... ale wydatki niższe od planowanych
PL
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) realizują Krajowy Program Kolejowy (KPK) o wartości ponad 73 mld zł. Do 30 września 2019 r. tegoroczne wydatki inwestycyjne spółki wyniosły 5,8 mld zł, a do końca roku zaplanowano nakłady w wysokości około 10 mld zł.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W Zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem Środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50m, względem osi trasy linii kablowej 110kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent inference affects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
PL
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu osób i rzeczy koleją realizowane jest przez działania, które są związane z budową infrastruktury kolejowej, prowadzonymi procesami diagnozowania, konserwacją, remontami i modernizacją. Innymi pracami związanymi z infrastrukturą kolejową są prace awaryjne związane ze zdarzeniami kolejowymi (poważny wypadek, wypadek), które wymagają specjalistycznego sprzętu i powinny być wykonane jak najszybciej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych pojazdów pomocniczych, niezbędnych do naprawy infrastruktury kolejowej po różnych zdarzeniach kolejowych, jak również elementem pomocniczym przy jej budowie i rozbudowie, jest żuraw kolejowy. W artykule przedstawiono dwuczłonowy kolejowy pojazd specjalny, wyposażony w żuraw o udźwigu 100 t oraz podnośnik montażowo-naprawczy, o roboczym typie DK-RN100. Projekt i badania wstępne prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnie z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi.
EN
Ensuring efficient and safe transport of people and goods by rail is carried out by activities that are related to the construction of railway infrastructure, with ongoing processes of diagnosis, maintenance, renovation and modernization. Other works related to the railway infrastructure are emergency work related to railway incidents (serious accident, accident) that require specialized equipment and should be carried out as soon as possible, while maintaining all safety rules. One of the basic auxiliary vehicles necessary torepair railway infrastructure after various rail events, as well as an auxiliary element in its construction and expansion is the railway crane. The article presents a two-unit railway special vehicle, equipped with a crane with a lifting capacity of 100 t and a mounting and repair lift, with a working type DK-RN100. The project and preliminary studies were conducted as part of the Intelligent Development Operational Program for 2014–2020, the European Regional Development Fund, together with Polish scientific and research centres.
14
EN
This article attempts to organize concepts, classifications and methods of measurement, as well as to identify the factors affecting the accessibility of transport. The available reference literature does not offer a uniform, clear and unambiguous definition of transport accessibility. Due to the necessity for a change in the direction of transport policy in relation to the development of transport, the need for a more precise interpretation of transport accessibility, essential to research or practice, has been emphasized herein. The accessibility of transport as an economic category is placed in the areas of both the supply of services and transportation needs. The importance of the issue of transport accessibility stems from the role played by transport – an area of crucial importance in ensuring economic growth of the country. The passenger transport market in Poland is an example of the significance of the linear and nodal transport infrastructure as a factor determining the quality of transport accessibility. There is also emphasis on the necessity for a gradual modernization of the transport infrastructure with the aim of improving the level of services to guarantee that the quality-related needs of today’s customers are met.
15
Content available remote Leo Express - dla kogo przełom na rynku kolejowym będzie opłacalny?
PL
20 lipca 2018 roku polscy pasażerowie doświadczyli, jak sam zainteresowany to określa: „nowej jakości na polskich torach”. Mianowicie był to dzień, w którym pierwszy prywatny przewoźnik – Leo Express – wjechał do Polski, realizując pierwsze komercyjne połączenie. Autor analizuje, w jaki sposób działają prywatni przewoźnicy i jakie korzyści mogą odnieść pasażerowie.
EN
On 20 July 2018 Polish passengers experienced, as the interested entity defines itself, ‘a new quality on Polish tracks’. That was namely the day on which the first private carrier – Leo Express – entered Poland establishing the first commercial connection. The author analyses, how private carriers operate and what benefits passengers can gain.
PL
Krajowy Program Kolejowy (KPK) do roku 2023 zakłada realizację inwestycji o łącznej wartości 66 mld zł. W ramach tych inwestycji zakłada się finalizację 220 projektów. Projekty te obejmują wykonanie prac na 9000 km torów. Prace te pozwolą na stworzenie lepszego połączenia pomiędzy poszczególnymi województwami i regionami, umożliwią szybsze i wygodniejsze poruszanie się w rejonie aglomeracji. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej zapewni wyższy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach. Dzięki unowocześnieniu stanu dróg kolejowych, możliwe będzie również ograniczenie szkodliwego wpływu infrastruktury na środowisko oraz zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. W artykule omówiono aktualny statut KPK oraz przedstawiono najważniejsze projekty przewidziane do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia. Ponadto przeanalizowano w jaki sposób były prowadzone podobne inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach wcześniejszych perspektyw. Autorzy omówili jaki wpływ będą mieć realizacje tych projektów na globalną infrastrukturę transportu w Polsce.
EN
The National Railway Programme (NRP) until the year 2023 assumes the execution of investments worth PLN 66 billion in total, and it is assumed that 220 projects will be completed within the scope of these investments. The projects include work on 9,000 km of tracks. The rehabilitation work will enable PLK to create better connections between various voivodships and regions, along with faster and more comfortable travelling within agglomerations. The improvement of the railway infrastructure condition will ensure higher comfort of customer service at railway stations and train stops. Thanks to the modernization of the tracks, it will also be possible to limit the harmful impact of the infrastructure on the environment and to ensure a higher level of safety. The authors discuss the cur-rent stage of NRP and present the most important projects to be done as part of this enterprise. Additionally, the way in which similar investments were accomplished by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. as part of earlier initiatives was analysed. The authors discuss the influence of the execution of these projects on the global transport infrastructure in Poland.
17
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.
EN
The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.
EN
The Transport Certification Centre at the Faculty of Transportation of the Warsaw University of Technology launched a research and development project under the name "Dron-monitor", which aimed to perform stocktaking and examine the technical condition of the railway infrastructure using unmanned aerial vehicles UAV. The assumption of the project was to create digital documentation of the railway infrastructure, which will enable an objective and impartial assessment of the infrastructure elements. The article presents the results of the conducted project and displays the considerations regarding the suitability of the applied method for the needs of conducting stocktaking and testing the technical condition of the railway infrastructure with the use of UAV.
EN
Particular diligence in the preparation of documentation and conducting a tender procedure for construction works must be made by public contracting entities, who are subject to additional restrictions. In Poland, the largest public contracting entities are the sectoral ones. These are the entities (defined in Art. 3 of the Public Procurement Law Act) operating in the sectors of water management, energy, transport and postal services. The paper presents the analysis of tender offers for the execution of construction works or design and execution of construction works related to the reconstruction, construction and revitalization of railway lines, announced after the amendment to the Public Procurement Law on June 22, 2016. The considered examples are selected tender procedures covering the scope of construction and assembly works on railway lines throughout the country. The authors paid particular attention to the tender criteria applied and the requirements for the potential contractors for works in the field of railway infrastructure.
PL
Wybór Wykonawcy robót budowlanych wymaga szczególnej staranności zamawiających publicznych. Sposób przeprowadzenia procedury przetargowej jak i zawartość dokumentów przetargowych określone są w Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). Do największych zamawiających publicznych w Polsce należą zamawiający sektorowi - podmioty zdefiniowane w art. 3 Ustawy Pzp. Celem pracy jest analiza zamówień publicznych na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową, budową i rewitalizacją linii kolejowych rozstrzyganych po nowelizacji ustawy Pzp dnia 22 czerwca 2016 r. Szczególną uwagę zwrócono na stosowane kryteria przetargowe oraz wymagania stawiane potencjalnym wykonawcom robót w zakresie infrastruktury kolejowej.
20
Content available Kolej w Krakowie 170 lat później
PL
Inwestycje kolejowe w Krakowie i w Małopolsce przeżywają renesans. W obrębie Krakowskiego Węzła Kolejowego oraz w jego otoczeniu nie ma linii kolejowej, która nie byłaby poddawana modernizacji lub rewitalizacji. Prace odbywają się z jednoczesnym utrzymaniem ruchu pociągów, co przy tak ogromnej skali prowadzonych robót jest nie lada wyzwaniem. W treści artykułu zostaną krótko zaprezentowane najważniejsze inwestycje kolejowe na terenie Krakowskiego Węzła Kolejowego oraz województwa małopolskiego. Prowadzony obecnie program modernizacji linii kolejowych można porównać jedynie do rewolucji infrastrukturalnej, jaką była budowa kolei w Krakowie i Małopolsce 170 lat temu. Po 170 latach od wjazdu do Krakowa pierwszego pociągu, kolej w Małopolsce - dzięki prowadzonym inwestycjom - otrzymuje nowe życie.
EN
Railway investments in Krakow and Małopolska are experiencing a renaissance. Within the area of the Krakow Railway Junction and its surroundings, there is no railway line that would not be subject to modernization or revitalization. The works are carried out with the simultaneous maintenance of trains operating, which is quite a challenge at such a large scale of works. The article will briefly present the most important railway investments in the area of the Krakow Railway Junction and Małopolskie Voivodship. The ongoing railway line modernization program can only be compared to the infrastructural revolution that took place 170 years ago during the construction of railways in Krakow and Małopolska. After 170 years since entering the first train in Krakow, the railway in Małopolska - thanks to the investments - receives a new life.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.