Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 273

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Ewolucja norm badań odbiorczych kotłów wodnorurowych
PL
W artykule dokonano przeglądu norm badań odbiorczych kotłów wodnorurowych. Omówiono normę krajową PN-72/M-34128, normę DIN 1942 Pomiary odbiorcze kotłów parowych, Normę Europejską PN-EN 12952-15 Kotły wodnorurowe. Cześć 15 Badania odbiorcze, normę ASME PTC-4. Pokazano zmiany ewolucyjne wprowadzone w poszczególnych normach, związane z rozwojem konstrukcji kotłów i urządzeń pomocniczych. Podano klasyczną definicje sprawności kotła (metoda bezpośrednia i pośrednia). Zwrócono uwagę na istotę poprawnej definicji sprawności kotła, gdyż sprawność jest istotnym parametrem eksploatacyjnym i służy do oceny osiągów kotła oraz oceny zgodności parametrów i parametrów gwarantowanych w badaniach odbiorczych.
EN
The article reviews the acceptance standards for water-tube boilers. National standard PN-72/M-34128, standard DIN 1942 Acceptance Test Code for Steam Generators, European Standard PN-EN 12952-15 Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 15: Acceptance tests, as well as ASME PTC-4 Fired Steam Generators. Performance Tests Codes have been discussed. Evolutionary changes introduced in individual standards, related to the development of boiler structures and auxiliary installations are shown. A classic definition of boiler efficiency is provided (direct and indirect method). Attention is paid to the essence of the correct definition of boiler efficiency, as efficiency is an important operating parameter and is used to assess boiler performance and assess compliance of parameters and guaranteed parameters in acceptance tests. The attention was turned onto possible errors, which might occur when estimating the mean year boiler efficiency.
EN
Several use cases from the areas of manufacturing and process industry, require highly accurate sensor data. As sensors always have some degree of uncertainty, methods are needed to increase their reliability. The common approach is to regularly calibrate the devices to enable traceability according to national standards and Syst\`eme international (SI) units - which follows costly processes. However, sensor networks can also be represented as Cyber Physical Systems (CPS) and a single sensor can have a digital representation (Digital Twin) to use its data further on. To propagate uncertainty in a reliable way in the network, we present a system architecture to communicate measurement uncertainties in sensor networks utilizing the concept of Asset Administration Shells alongside methods from the domain of Organic Computing. The presented approach contains methods for uncertainty propagation as well as concepts from the Machine Learning domain that combine the need for an accurate uncertainty estimation. The mathematical description of the metrological uncertainty of fused or propagated values can be seen as a first step towards the development of a harmonized approach for uncertainty in distributed CPS in the context of Industrie 4.0. In this paper, we present basic use cases, conceptual ideas and an agenda of how to proceed further on.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia niepewności współrzędnościowej maszyny pomiarowej z użyciem niewykalibrowanego obiektu pomiarowego. W wyniku serii przeprowadzonych pomiarów uzyskano określone odchyłki geometryczne, na podstawie których wykonano obliczenia statystyczne. Po zakończeniu badań obliczono poszczególne składowe oraz niepewność rozszerzoną w autorskim arkuszu kalkulacyjnym.
4
Content available remote Szacowanie niepewności pomiarów współrzędnościowych na odległość
PL
W artykule przedstawiono propozycję ułatwiającą upowszechnienie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych, a także ofertę świadczenia odpowiedniej usługi na odległość.
EN
The paper presents a proposal to facilitate the dissemination of estimating the uncertainty of coordinate measurements as well as an offer of a relevant distance service.
5
Content available remote Niepewność pomiaru w dokładnych pomiarach płaskości
PL
W artykule przedstawiono wynik badania niepewności pomiaru odchyłki płaskości za pomocą interferometru TOPOS. Do badań użyto płaskiego szkła interferencyjnego i płytki wzorcowej.
EN
The results of the measurement of the measurement uncertainty of flatness using the TOPOS interferometer are presented. Optical flat and gauge block were used for the tests.
PL
Procedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego iluminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V. Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
EN
Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories.
PL
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.
EN
The article presents the problem concerning the estimation of uncertainty of measurement of the instantaneous power in a non-invasive rolling bearings diagnostic system, consisting of voltage and current-voltage transducers. The method of assessing measurement uncertainty as well as exemplary results of performed analyses are presented. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed for non-invasive diagnosis of rolling bearings in induction motors.
8
Content available remote Outsourcing in estimating the uncertainty of coordinate measurements
EN
The current situation in the estimation of uncertainty of coordinate measurements and the proposal to perform the uncertainty estimation service by an external institution are presented. This possibility arose thanks to the development of a method that uses the current calibration results as input information about the accuracy of the measuring machine, and as the information about the dimensions of the object – the coordinates of a small number of so-called characteristic points.
PL
Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych oraz propozycję wykonania usługi szacowania niepewności przez instytucję zewnętrzną. Ta możliwość pojawiła się dzięki opracowaniu metody, która jako informacji wejściowej o dokładności maszyny pomiarowej używa aktualnych wyników wzorcowania, a jako informacji o wymiarach przedmiotu – współrzędnych niewielkiej liczby tzw. punktów charakterystycznych.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
EN
Hydrostatic parameters of a ship are very important in ship design. The importance of the parameters compared to one another need to be revealed in realm of uncertainty, so as to avoid design error. In view of this, a fuzzy-analytical hierarchical process (Fuzzy-AHP) method is utilized in addressing the subject under investigation. The fuzzy logic is used to address uncertainty in pairwise comparison exercise, so as to facilitate the estimation of order of importance of hydrostatic parameters. In this research, the engineering judgements of three designers in analysis of importance of hydrostatic parameters are aggregated and processed using the Fuzzy-AHP methodology. The result produced in the study showed that hydrostatic parameters are importance in order of moments of inertia of vessels (MIV), mass displacement (MD), tons per centimeter immersion (TPCI), coefficients of form (CF), centers of buoyancy (CB), metacentric heights of vessels (MHV), ship waterplane area (SWA), longitudinal center of floatation (LCF), volume displacement (VD) and wetted surface area (WSA) with weight values of 0.218, 0.095, 0.078, 0.083, 0.074, 0.1, 0.46, 0.108, 0.209 and 0.028 respectively.
EN
The methodology for controlling the concentration of carbon dioxide in flue gases from boilers is an optical absorption method with improved metrological characteristics. Studies done in the article, provided the new, scientifically-based theoretical and practical results that are essential for improving the accuracy at the required speed process, control the carbon dioxide concentration in dual gas boilers based on the optical absorption method with compensation effect on the factors optical converter.
PL
Metodologia kontroli stężenia dwutlenku węgla w spalinach kotłów wykorzystuje zjawisko absorpcji optycznej przy ulepszonych charakterystykach metrologicznych. Zaprezentowane w artykule badania dostarczyły nowych wyników, opartych na podstawach naukowych i praktycznych, które są niezbędne do poprawy dokładności przy wymaganej szybkości przebiegu procesu kontroli stężenia dwutlenku węgla w podwójnych kotłach gazowych odbywającej się na podstawie metody absorpcji optycznej z kompensacją czynników w przetworniku optycznym.
EN
A comparative analysis of the measurement uncertainty estimation result is carried out. The results are obtained by GUM method described in the Guide to the expression of uncertainty in measurement, as well as by Monte-Carlo method recommended in Supplement 1 to the Guide. Examples of calculations of uncertainty of relative error for electromagnetic flow meters calibration by two methods are given. The features of application, advantages and disadvantages of these methods are described.
PL
W pracy omówiono analizę porównawczą wyniku oszacowania niepewności pomiaru. Wyniki uzyskano metodą GUM, opisaną w przewodniku do wyrażania niepewności pomiaru, a także metodą Monte-Carlo zalecaną w Suplemencie 1 do tego przewodnika. Podano przykłady obliczeń niepewności błędu względnego dla kalibracji przepływomierzy elektromagnetycznych za pomocą dwóch metod. W artykule opisano cechy zastosowaia, w tym: zalety oraz wady tych metod.
EN
Laser Tracking systems are commonly used in all branches of industry, which requires accurate large-scale measurements for instance aviation, space and shipbuilding industries. Laser Trackers belong to the group of non-Cartesian Coordinate Measuring Systems. Determination of the measured point coordinates involves the measurements of distance using laser beam and two angles recorded by horizontal and vertical encoders. Additionally, the environmental conditions are monitored and used for compensation of measured distance. The coordinates of single measured point are estimated using the results obtained from a series of samples taken in a short time period. The average value obtained from a sample is given as a result; additionally, the dispersion parameters are calculated which can be used to evaluate the probing process. This paper presents the research procedure which allows assessing the influence of chosen dispersion parameter related to the sample averaging on accuracy of the measurements performed with laser tracking devices. The procedure involves standard elements measurements during which the points with similar level of RMS parameter are used for the calculation of the measurement result. Such approach allows simulating the increasing dispersion of points taken into account during sample probing. The results presented in the article can be helpful to the operators of laser tracking systems to assess the influence of the probing process on the measurement accuracy.
EN
In this paper an estimation of the uncertainty is presented for the Magnet-Physik REMACOMP® C-200 BH-loop tracer. Two configurations were treated for electrical steel in the form of strips: the Epstein frame and the so called MJC yoke. It was revealed that the dominating contribution to the uncertainty budget in both configurations is due to the inaccuracy in measuring of the sample dimensions.
PL
W artykule opisano system pomiarowy REMACOMP® C-200 służący do wyznaczania dynamicznych pętli histerezy dla materiałów magnetycznie miękkich oraz zaproponowano metodę wyznaczania dokładności takich pomiarów. Oszacowano niepewność względną wyznaczania natężenia pola magnetycznego H i indukcji magnetycznej B. Analizę niepewności przeprowadzono dla pomiarów pętli histerezy magnetycznej dla blach elektrotechnicznych w dwóch przypadkach: dla próbki wykonanej z blachy o ziarnie orientowanym (pomiary za pomocą aparatu Epsteina) i dla próbki z blachy nieorientowanej (pomiar na pojedynczym pasku za pomocą jarzma MJC). Na podstawie opisu metody pomiarowej zidentyfikowano wielkości wejściowe wpływające na niepewność natężenia pola H oraz niezależnie na indukcję magnetyczną B. Wprowadzono je do budżetu niepewności na podstawie dostępnej dokumentacji, założeń konstrukcyjnych cewek, pomiaru wymiarów próbek oraz symulacji komputerowej do oceny propagacji niepewności zmiennej losowej przez układ całkujący. W tym celu przeprowadzono analizę Monte Carlo. W obu analizowanych przypadkach uzyskano niepewność rozszerzoną względną dla pomiaru pętli histerezy na poziomie 2%. Uzyskane wyniki można uznać za akceptowalne w przypadku pomiarów technicznych. Dalsze prace będą prowadzone w kierunku szacowania niepewności pomiaru strat w blachach elektrotechnicznych, wyznaczonych z powierzchni pętli histerezy.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania przyrządu wirtualnego do szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej. Analiza dotyczy układu do diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych metodą, opartą na pomiarze i analizie sygnałów napięcia i prądu pobieranych przez maszynę. Zaprezentowano opracowany do celów szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej przyrząd wirtualny, który do wyznaczania niepewności metodą Typu A wykorzystuje jakobiany macierzy, natomiast do obliczenia niepewności metodą Typu B używa danych, dotyczących dokładności karty akwizycji danych i przetworników. Dokonano także sprawdzenia poprawności działania przyrządu wirtualnego, przedstawiono przykładowe wyniki analiz i porównano je z rezultatami obliczeń wykonanymi przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
EN
The paper presents the issue of the use of a virtual device to estimate the uncertainty of a system for rolling bearing diagnostics using a research method based on measuring and analysing the instantaneous power signal consumed by an induction motor. The virtual instrument developed for the purpose of estimating the uncertainty of instantaneous power measurement has been used to estimate the uncertainty of Type A instantaneous power measurement using Jakobian matrix, while to calculate the uncertainty of Type B uses the data on the accuracy of instruments used, given by their manufacturers. For comparison, calculations of uncertainty of instantaneous power measurement were also made using the MS Excel spreadsheet. In both cases, the obtained results were identical. In the case under consideration, the result of instantaneous power measurement, with a voltage of 236.54 V and a current value of 3.03 A, can be represented as: p = (716.72 ± 34.44) VA. The developed virtual instrument can be used to estimate the uncertainty of measurement of other physical quantities, e.g. temperature or pressure.
17
Content available remote Modułowe narzędzia pomiarowe
PL
W pracy opisano narzędzia Multimar firmy Mahr. Opisano zalety zastosowania modułowej budowy urządzeń w stosunku do uniwersalnych narzędzi pomiarowych. Pokazano możliwość wykorzystania przyrządów do nietypowych zadań pomiarowych. Wskazano na możliwość ograniczenia inwestowanych środków w przypadku wyboru przyrządów modułowych w porównaniu z uniwersalnym sprzętem pomiarowym. Dokonano porównania niepewności pomiaru uzyskiwanych w przypadku wykorzystania przyrządu modułowego Multimar 25 EWR w porównaniu z uniwersalnymi narzędziami pomiarowymi.
EN
In a paper Mahr’s Multimar measuring tools has been described. Advantages of using modular construction of devices in relation to universal measuring tools have been presented. The possibility of using instruments for a typical measurement tasks has been shown. The possibility of limiting invested funds in the case of choosing modular devices in comparison with universal measuring equipment was indicated. The comparison of measurement uncertainty obtained when using the Multimar 25 EWR modular instrument was compared to universal measuring tools.
PL
Systemy umożliwiające lokalizację obiektu zdobywają coraz większą popularność. Kilka lat temu jedynym ogólnodostępnym systemem lokalizacyjnym był amerykański Navstar GPS, który niestety nie pracował w pomieszczeniach zamkniętych takich jak magazyny, czy hale produkcyjne. Postęp technologiczny i miniaturyzacja sprawiły, że systemy lokalizacyjne wkroczyły w nowy obszar. W artykule zaprezentowano wyniki testów precyzji i dokładności lokalizacji obiektów z użyciem systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej Dimension4 firmy Ubisense.
EN
Systems enabling the location of objects are gaining more and more popularity. A few years back, only the American localization system Navstar GPS has been available for commercial use. Unfortunately, this system does not perform well in enclosed spaces such as buildings, warehouses or production halls. Technological progress and miniaturization possibilities have made the localization systems enter the previously unavailable area. In this paper tests for determining the precision and accuracy of the Ubisense Dimension4 indoor location system are presented.
19
Content available remote Systematic measurement errors of local B-coils due to holes
EN
B-coils (search coils) for measurement of local value of flux density B are made by drilling holes in the sample under test. The holes are non-magnetic discontinuities and distort the B distribution. The FEM analysis and experimental results presented in this paper show that in the first approximation the measurement errors are proportional to the ratio of hole diameter to coil width. For example, for a 10 mm wide B-coil made with 1 mm holes the error can be around 10%. Hence, in order to achieve errors less than 1% the hole diameter should be less than 1% of the coil width.
PL
Cewki do pomiaru lokalnej wartości indukcji magnetycznej B są wykonane przez wiercenie otworów w testowanej próbce. Otwory te reprezentują niemagnetyczne nieciągłości i powodują zniekształcenie dystrybucji B. Wyniki analizy FEM i pomiarów zaprezentowane w artykuly wykazują że w pierwszym przybliżeniu błędy pomiarowe są proporcjonalne do stosunku średnicy otworów do szerokości cewki. Np. dla cewki o szerokości 10 mm i otworach 1 mm błąd może być ok. 10%. Dlatego też, aby uzyskać błąd mniejszy niż 1% to średnica otworu powinna być mniejsza niż 1% szerokości cewki pomiarowej B.
PL
W pracy podano zależności wektorowe umożliwiające estymację bezwzględnych i względnych niepewności pomiarowych składowych multimenzurandu mierzonego pośrednio, tj. wyznaczanych z zależności z wielkościami mierzonymi bezpośrednio i z ich niepewności. Wyznaczone zostaną macierze kowariancji dla trzech przykładów pomiarów pośrednich: przyrostu i temperatury średniej, trzech rodzajów mocy prądu elektrycznego oraz trzech składowych i modułu pola magnetycznego w dwu jego punktach. Określono niepewności złożone dla parametrów wyznaczanych z tych pomiarów, czyli mierzonych pośrednio.
EN
It this work the vector dependences are presented which gives possibility to estimate of absolute and relative measuring uncertainties of components of the multimeasurand vector. These components are indirectly measured by the multiparametrical measurement system with regarding of the uncertainty directly measured input quantities. The covariance matrixes have been determined for three examples: measurements of two temperatures, three components of the electrical power as well as three component of magnetic field in two its points. The complex of uncertainties for parameters determined indirectly from these measurements are presented.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.