Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suspensions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach opracowano metodę otrzymywania nano - ZnS na nośnikach nieorganicznych, trwale związanego z nośnikami, charakteryzującego się stosunkowo niską zawartością cynku. Uzyskany materiał o bardzo dobrze rozwiniętej powierzchni, powinien być wielofunkcyjnym materiałem w farbach i tworzywach. Mógłby pełnić w nich role białego pigmentu nieorganicznego, środka opóźniającego palenie, środka powodującego samooczyszczanie zawierających go materiałów, szerokopasmowego półprzewodnika oraz luminoforu. Uzyskane zawiesiny wymagają wstępnego zagęszczenia metodą sedymentacji przed końcową operacją rozdziału faz. Głównym celem było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych, które pozwoliło na wyznaczenie krzywych sedymentacyjnych, a na ich podstawie opracowano wyniki rzeczywistych prędkości zawiesin poreakcyjnych nano- siarczku cynku na nośniku krzemionkowym i nano- siarczku cynku na nośniku montmorylonitowym. Analizowano optymalne parametry operacji sedymentacji stosując modele obliczeniowe dla prędkości teoretycznych/ względnych , które są niezbędne podczas doboru lub w projektowaniu odpowiednich odstojników.
EN
At the Inorganic Chemistry Division in Gliwice a new method has been created for the production of nanoparticles ZnS on inorganic supports, permanently bound to said supports and characterized by relatively low zinc content. The resulting product with highly developed surface should prove to be a multi-purpose component for paints and materials in which it could serve as an inorganic white pigment, a flame retardant, a self-purification trigger, a broadband semiconductor or a phosphor. The obtained suspensions require preconcentration by means of sedimentation prior to the final operation of phase separation. The main objective was to conduct sedimentation tests which allowed for determining the sedimentation curves. Those served as a basis for determining actual post-reaction suspension velocity data for nanoparticles ZnS on silica support and nanoparticles ZnS on montmorillonite support. The optimal parameters for sedimentation operations were analysed with the use of computational methods for theoretical/ relative velocities, which are indispensable during the selection or designing of appropriate settlers.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych konstrukcji mieszalników zbiornikowych i dyspergatorów przepływowych używanych w procesie wytwarzania farb. Testowymi surowcami była woda oraz węglan wapnia o dwóch różnych rozmiarach cząstek. Nowe konstrukcje urządzeń opracowano za pomocą symulacji CFD badając różne parametry procesowe i geometrie aparatów. Nowe konstrukcje charakteryzują się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. Wykazano jednocześnie możliwość rezygnacji z przegród w mieszalniku zbiornikowym oraz możliwość zwiększenia szybkości pompowania dyspergatora dzięki zmianie geometrii elementów aparatu.
EN
New, energetically-efficient designs of mixing tanks and in-line dispersing devices for paint production are presented. Water and calcium carbonate with two different particle sizes were used as raw materials. The new designs were found using CFD simulations. Different process parameters and device geometries were investigated. New devices consume less energy comparing to apparatuses presently used in paint industry. The simulations also showed that baffles have no influence on mixing efficiency in a new mixing tank and a proper change of the dispersing device geometry can increase pumping capacity without the increase of power consumption.
EN
The article discusses the impact of design solutions of vehicle suspensions into angles of body roll. It was shown which type of suspensions is better from this point of view. There were examined the dependence of the suspensions parameters on the vehicle body roll angle. The influence of camber angle on the force transmitted to the tire contact with the road surface was analysed. The lateral forces were measured on the test stand. There was tested dependency of lateral forces from the sideslip angle for different angles of camber. Was analysed change of lateral forces generated by camber angle on the vehicle which was made on a scale ~ 1:5 during tests carried out on the testing track. For this purpose, two tests have been selected: first one allowing the measurement in steady motion conditions, the second one with dynamic change of direction of vehicle motion. The graphs show the effect of camber angles on the controllability and stability of the vehicle motion.
4
Content available remote Numeryczne wyznaczanie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym
PL
Jednym z elementów przemysłowego procesu oczyszczania wody lub ścieków jest flokulacja, jako proces tworzenia agregatów z cząstek fazy stałej, będącej wynikiem oddziaływania i wiązania powierzchni agregatów za pośrednictwem zaadsorbowanego na nich związku polimerowego. Powstałe ciężkie i porowate agregaty zwane flokułami zaczynają poddawać się siłom grawitacji i są łatwe w filtracji. Proces flokulacji jest inicjowany przez wprowadzenie cząstek stałych, np. kaolinu, które powinny być rozprowadzone równomiernie w fazie ciekłej. Przy zastosowaniu mieszalnika statycznego są one wprowadzane do rurociągu instalacji wodnej lub ściekowej bezpośrednio przed mieszalnikiem. Konstrukcja mieszalnika ma zapewnić pełne i równomierne zmieszanie cząstek stałych z cieczą. W niniejszej pracy pokazano numeryczne wyznaczenie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym za pomocą CFD oraz ocenę jego działania w kontekście skuteczności mieszania oraz zdatności w warunkach przemysłowych. Symulacja nieustalonego procesu mieszania pozwala zamodelować zachowanie się cząstek fazy stałej na całej długości mieszalnika i w efekcie daje możliwość określenia optymalnych wymiarów mieszalnika, takich jak m. in. jego długość oraz ilość przegród zaburzających. Mieszalnik ten może być wykorzystywany m. in. we wstępnych fazach oczyszczania ścieków albo w procesach produkcji zawiesin.
EN
Flocculation is one of industrial processes, being part of the process of water treatment. It is the process of formation of aggregates of solid particles, which are results of the binding interactions between aggregates through the adsorbed polymeric compound thereon. The resulting heavy and porous aggregates called floccules, begin to succumb to the force of gravity and are easy to filter. Flocculation process is initiated by the introduction of particles such as kaolin, which should be evenly distributed in the liquid phase. In the static mixer solid particles are introduced into the water or sewage directly before the mixer. The aim of the mixer is to ensure uniform distribution of solids particles within the liquid phase. In the present paper, the CFD simulations of the degree of mixing of water and kaolin in a static mixer and evaluation of its performance in terms of mixing efficiency and in an industrial usefulness are presented. Numerical simulations of transient process of the mixing process allow to model behavior of the solid particles along the entire length of the mixer, and as a result make it possible to determine the optimal dimensions of the mixer, such as, among others, its length and the number of baffles. This mixer can be used, among others, in the initial stages of sewage treatment or in production processes of suspensions.
PL
Informacje o wielkości i kształcie cząstek tworzących zawiesinę są przydatne na etapie wyboru, projektowania i eksploatacji urządzeń służących do usuwania zawiesin z wody lub ścieków. Badania instrumentalne z zastosowaniem dyfrakcji laserowej umożliwiają pozyskanie danych o dystrybucji wymiarów cząstek w zawiesinie. W pracy przedstawiono wyniki badań popłuczyn powstających na stacji uzdatniania wód podziemnych w Obornikach Śląskich. Wykazano celowość prowadzenia badań z zastosowaniem dyfrakcji laserowej dla rozpoznania budowy zawiesin w popłuczynach.
EN
Information on the structure and properties of suspensions is very important in selecting of appropriate method of their treatment and in designing water and wastewater treatment devices. Laser diffraction is a method which gives such an information. The paper describes the results of granulometric composition studies on filter backwash water suspensions collected from Oborniki Śląskie Groundwater Treatment Plant. It has been shown that conducting of the research on structure and shape of filter backwash water suspensions by means of laser diffraction is advisable
6
EN
In this study, the adsorption of surfactant onto the magensite rock and the oil agglomeration of this mineral in aqueous suspension were investigated. The various concentration ratios of cationic and anionic surfactant were used. The results were evaluated by the recovery of carbonates in agglomerates. It was found that the process selectivity was highly dependent on the surfactants concentration ratio, pH, and the amount of salt added. The best separation of quartz from magnesite rock was observed at pH 9. The addition of larger quantity of sodium oleate (15.2 mg/gsolid) led to the increase of carbonates content in agglomerates up to 32.4%. However, the largest carbonates recovery was in the presence of 6.0 mg/gsolid of NaOl.
7
Content available remote Model transportu zawiesiny nieorganicznej w przyujściowych akwenach morskich
PL
Zawiesina nieorganiczna w morzu. Erozja, transport i sedymentacja. Flokulacja. Model transportu zawiesiny nieorganicznej. Założenia symulacyjne modelu. Wnioski.
EN
Non-organic suspension in the sea. Erosion, transport and sedimentation. Flocculation. Model of non-organic suspension. Simulation assumptions of the model. Conclusions.
8
Content available remote Behaviour of aluminum foam under fire conditions
EN
Taking into account fire-protection requirements it is advantageous for aluminum foam, after melting at a temperature considerably exceeding the melting point, to have a structure of discontinuous suspension of solid inclusions to liquid metal instead of liquid consistency. Continuity of the suspension depends on the solid phase content. The boundary value of the phase determined by J. Śleziona, above which the suspension becomes discontinuous, is provided by the formula (1). Figure 1 presents the relationship graphically. Boundary values of the v_s content resulting from the above relationship is too low, taking into account the data obtained from the technology of suspension composites [4]. Therefore, based on the structure assumed for the suspension shown in Figure 2 these authors proposed another way of determining the contents, the value of which is determined by the relationship (3) [5]. For purposes of the experimental study presented in the paper two foams have been molten: a commercially available one, made by aluminum foaming with titanium hydride, and a foam manufactured in the Marine Materials Plant of the Maritime University of Szczecin by blowing the AlSi7 +20% SiC composite with argon. Macrophotographs of foam cross-sections are shown in Figure 3. The foams have been molten in the atmosphere of air at a temperature of 750°C. The products of melting are presented in Figure 4. It appears that molten aluminum foam may have no liquid consistency, being unable to flow, which is a desired property from the point of view of fire-protection. The above feature of the molten foam results from the fact that it may be a discontinuous suspension of solid particles in a liquid metal. The suspended particles may be solid particles of the composite that served for making the foam or oxide membranes formed on extended metal surface of the bubbles included in the foam. The desired foam ability to form a discontinuous suspension after melting may be intensified by insertion of solid particles into the metal serving for foam formation.
PL
Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania wymaga znajomości ilości i wielkości cząstek zanieczyszczeń, występujących w spływach opadowych i roztopowych, odprowadzanych z różnych powierzchni. Obserwacje oraz badania fizykochemiczne opadów, z pominięciem analiz składu granulometrycznego opadu mokrego, są prowadzone w sieci 25 punktów pomiarowych w stacjach synoptycznych IMGW na terenie całego kraju. Dzięki intensywnemu rozwojowi technik instrumentalnych powstają nowe możliwości identyfikacji ilości i wielkości cząstek zawiesin. Przykładem jest granulometr laserowy, który pozwala identyfikować zróżnicowane formy zawiesin w wodzie. W pracy przedstawiono badania wykonane z wykorzystaniem granulometru laserowego Mastersizer 2000. Ocenę przydatności tej analizy instrumentalnej przeprowadzono na podstawie wyników badań spływów wód opadowych i roztopowych, uzyskanych z trzech stanowisk pomiarowych na terenie Dolnego Śląska i jednego stanowiska w województwie lubuskim.
EN
Knowledge about the quantity and quality of pollutants in rain waters and melted snow drained from various areas is needed to assess the possibility of stormwater management in place of its formation. Observations and physico-chemical analyses of rain waters, except for grain size composition of wet deposition, are made throughout the country in 25 sampling points located at the Institute's of Meteorology and Water Management weather posts. New possibilities of identification of the amount and particle size of suspensions appeared thanks to new instrumental techniques. Laser granulometer allows for identifying different forms of suspensions. This article presents the particle size analyses of rain and snow-melt waters made with laser granulometer. The usefulness of this method was assessed based on stormwater samples taken from three sites situated in the dolnośląskie province and from one in the lubuskie province.
PL
Zasadniczym celem pracy było rozeznanie możliwości zastosowania prostych testów sedymentacyjnych do oceny jednorodności zawiesiny wytworzonej w mieszalniku. W badaniach stosowano wodną zawiesinę mieszaniny chromianu baru, cyrkonu i jego ditlenku oraz spoiwa. Mieszanina ta używana jest do produkcji wyprasek stosowanych jako masa aktywna piropodgrzewaczy. Testy eksperymentalne dla porcji zawiesiny o różnej objętości przeprowadzono dwukrotnie.
EN
The BaCrO4 + Zr + ZrO2 + binder mixt. to be used for making molded pieces applied as an active mass in pyropreheaters, was dispersed in water and two series of sedimentation tests were run in relation to vol. and to sedimentation time to study the stability of the suspension after mixing was discontd. Sedimentation was very fast: in 10+ min., the suspension level was 20% of the original, in a few hrs. it was stable, and in 20 hrs. the cake was incompressible. Sedimentation course was not related to the vol. examd. The concns. of the suspension portions led out from the mixer were comparable. The suspension prepd. was well dispersed. Comparative tests run with an active C suspended in H2O verified the results.
11
Content available Chłonność doszczelnianych zrobów zawałowych
PL
Zawiesiny odpadowo-wodne są od wielu lat stosowane w kopalniach węgla kamiennego, głównie w celu doszczelniania zrobów zawałowych. Projektowanie takich działań wymaga obliczania ilości potrzebnych odpadów. Ilość ta wynika z wielkości pustek międzyziarnowych gruzowiska zawałowego, nazywanego przez autorów chłonnością zrobów zawałowych. W artykule omówiono wyniki badań modelowych i technicznych wykonanych dla 38 ścian zawałowych.
EN
Fly ash suspensions are used in Polish underground coalmines for many years, mainly for filling of caved areas. Computation of required amount of waste is one of the most important problem. It depends on volume of voids between rocks within the cavings (inter-grain space) and other factors. The total amount of suspension which can be used is named "absorbability of cavings". Results of model studies and technical tests realized for 38 longwalls applying caving method are presented in the paper.
EN
The aim of this study was to evaluate the amount of organic macrodetritus deposited on the sandy shores of the southern Baltic, and to determine the type of washout material and their chemical composition (carbon and nitrogen). Over 900 samples of macrodetritus (particles retained on a 0.5 mm sieve) were collected from seven sampling locations along a 120 km stretch of coastline in Poland at monthly intervals in 2002. Analysis of the C and N content of several categories of detritus supplied information about seasonal changes in and the ageing of algal debris, and indicated that the amount of carrion is constant; the latter is apparently always metabolised very rapidly. The annual deposition of macroalgal detritus on this coast was estimated at 15 000 tonnes fresh weight, that is around 75% of the primary production of filamentous macroalgae in Puck Bay. In comparison with the amounts of kelp deposited on sandy beaches in South Africa (Griffiths & Stenton-Dozey 1981), the massive seaweed washouts on Mediterranean beaches (Morand & Briand 1996), or the deposition of algal mats in the northern Baltic (Norkko & Bonsdorff 1996a), the quantities of macrodetritus on the shore in the study area are average, even allowing for the fact that the Baltic Sea is highly eutrophic (HELCOM 2005).
13
Content available remote Badania sedymentacji zawiesin farmaceutycznych
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ stężenia cząstek ciała stałego i udziału różnych zagęstników na zmianę szybkości sedymentacji oraz własności reologicznych wybranych zawiesin farmaceutycznych.
EN
Results of investigations on the effect of particle properties and various types of thickeners on rheological parameters and sedimentation of suspensions to be applied in the pharmaceutical industry are presented in this study.
PL
Na koncentrację zawiesin w wodzie morskiej wpływa wiele czynników. Są to między innymi: odległość od ujścia rzeki, budowa geologiczna brzegu i dna morskiego, kierunek i prędkość prądów pływowych i dryfowych oraz stopień sfalowania morza. Przedstawiono wyniki badań pokazujące wpływ siły wiatru na zjawisko sedymentacji w przybrzeżnych obszarach zbiorników wodnych.
EN
There are many factors which influence the concentration of suspension in sea water. These includethe distance from the estuary, geological structure of the shore and seabed, direction and speed of tidal current and drift, as well as wave height. The results of research presented in the article show the effect of the wind force on the sedimentation in offshore areas of water reservoirs.
PL
W związku z nasileniem się w ostatnich latach prac obejmujących różne techniki bezwykopowe, w których stosuje się płuczki w postaci suspensji bentonitowych liczne firmy zagraniczne i krajowe zajmujące się produkcją bądź dystrybucją materiałów płuczkowych oferują bentonity modyfikowane do zastosowania w wyżej wymienionych pracach. W artykule zamieszczono wyniki badań parametrów suspensji sporządzonych z modyfikowanych bentonitów oferowanych na rynku krajowym przez firmy : BDC Poland. Zębiec, Mud Data, Heads. Wyniki badań zestawione tabelarycznie i graficznie wskazują na podwyższone wartości parametrów reologicznych badanych suspensji mierzone po 15 min mieszania. W zależności od produktu optymalne koncentracje bentonitów modyfikowanych można określić jako 2-3%.
EN
The water bentonite suspensions used in the trenchless technologies should have the properties fitted for the job they have to perform. The paper provides data on rheological parameters of the modified bentonite suspension distributed by firms: BDC Poland, Zębiec, Mud Data and Heads. The results obtained for bentonite suspensions recorded after 15 min mixing time. Depending on grade of bentonite the optimum concentration in water is found to be 2-3%.
PL
Zawiesina - to jeden z najważniejszych parametrów przy ocenie stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych, na zlewniach miejskich, można pokusić się o stwierdzenie, że najistotniejszy wskaźnik. W artykule przedstawiono charakterystykę zawiesin w ściekach deszczowych, ich pochodzenie, wskaźniki ilościowe. Szczególną uwagę zwrócono na rolę zawiesin w transportowaniu innych zanieczyszczeń. Przedstawiono również charakterystykę sedymentacyjną zawiesin i skuteczność ich usuwania w urządzeniach do oczyszczania ścieków deszczowych.
EN
The suspension is one of the most important parameters during evaluation of the level of pollution concerning storm water at the city drainage basin. It can be even recognized as the most significant indicator. In the article the suspension's characteristic in storm water as well as its genesis and quantity indicators were presented. Very important matter is the fact that suspensions transport the other pollutions. In this paper sedimentation characteristics of suspensions and the efficiency of their removing in storm water purification devices were also presented.
17
Content available remote Light attenuation parameters of polydisperse oil-in-water emulsion
EN
This paper presents the method and the results of modelling the fight attenuation and absorption spectra in sea water polluted with dispersed oil. The Mie solution has been employed in modelling to derive the cross-sections of light attenuation and its components, absorption and scattering of oil-water emulsion droplets. After the averaging for typical distributions of dispersing particles, these cross-sections allow determination of the optical properties of water polluted with oil substances. It was revealed that oil concentration of about 1 ppm in water causes light attenuation comparable with attenuation in natural water typical for bays of the Baltic Sea (Case 2 waters The method presented facilitates obtaining the information necessary for the modelling of above water upward radiation field in the cases of basins polluted with dispersed oil
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu zjawiska rozpraszania na propagację fal ultradźwiękowych w materiałach niejednorodnych: spiekach szkła i zawiesinach kulek szklanych w żelu ultrasonograficznym. W pomiarach zastosowano impulsową metodę fali przechodzącej oraz analizę spektralną sygnałów. Przebadano materiały modelowe o średnicach ziaren od znacznie mniejszych do porównywalnych z długościami fal ultradźwiękowych. Wyniki pomiarów współczynnika tłumienia oraz prędkości fazowej pozwalają wyróżnić dwa zakresy częstotliwosci: zakres rozpraszania Raylaigha i zakres rozpraszania stochastycznego.
EN
The present paper aims at investigating the impact of scattering on the propagation of ultrasonic waves in inhomogeneous materials: sintered glass and suspensions of glass beads in gel with casing pulse transmission method and spectral analysis of signals. The material grain diameters examined were considerably smaller than or comparable with the lengths of ultrasonic waves. The values of attenuation coefficient and phase velocity obtained define two ranges of frequency: the range of Rayleigh scattering and the range of stochastic scattering.
EN
The aim of the present work is to study the flow behaviour of calcium carbonate suspensions in order to determine the effectiveness of some commercial dispersing agents. Three commercial deflocculants were used: a sodium polyphosphate, a sodium salt of benzenedisulfonic acid, and a sodium polyacrylate. Calcium carbonate aqueous suspensions were prepared at various solid volume fractions (0.31 to 0.46). Rheological tests were carried out at 25oC by using the rate controlled coaxial cylinder viscometer Rotovisko-Haake 20, system M5-osc., measuring device MV1P with serrated surfaces. The tests were performed under both continuous and oscillatory flow conditions. All the suspensions prepared without deflocculant show a rheological behaviour of the shearthinning type; good correlations between relative viscosity and shear rate data were found by applying the Quemada model. The application of both static and oscillatory techniques permitted to evaluate the efficiency of dispersing agents. The sodium polyacrylate proved to be the most effective deflocculant for calcium carbonate slurries; the highest efficiency of sodium polyacrylate can be explained on the basis of its polymeric nature.
EN
The rheological behaviour of calcium carbonate/kaolin aqueous suspensions has been studied. The mixes were prepared with a vane stirrer at various solid volume fractions (0.32 to 0.43). The tests were carried out at 25oC by using the rate controlled coaxial cylinder viscometer Rotovisko-Haake 20, system M5-osc., measuring device MV1P with serrated surfaces. Flow curves were determined by varying the shear rate from 0 to 1000 s-1 at constant shear acceleration. All systems show shearthinning flow behaviour. Some rheological models which correlate relative viscosity with shear rate and solid volume fraction were taken into consideration with the purpose of selecting one model suitable for describing the shear-dependent behaviour of calcite/kaolin suspensions. The Eilers-Robinson equation written in a modified form was checked at any solid volume fraction. An excellent fitting of the experimental data was also performed with the Quemada equation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.