Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal requirements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poprawne kształtowanie układów materiałowych stropodachów i ich złączy wymaga określenia parametrów fizykalnych w świetle nowych wymagań cieplnych. W pracy przedstawiono aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy, charakterystykę rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów i ich złączy oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych złączy stropodachów przy zastosowaniu programu komputerowego.
EN
The correct formation of materials flat roofs systems and their joints, requires the determination of physical parameters in view of new thermal requirements. The paper presents current regulations for the heat-humidity protection of external walls and their joints, characteristics of construction-material flat roofs solutions and their joints, as well as the calculation results of joints flat roofs physical parameters using computer program.
2
Content available remote Uwarunkowania techniczne termorenowacji istniejących ociepleń
PL
W artykule przedstawiono skuteczność wybranych rozwiązań stropodachów drewnianych pod kątem spełnienia wymagań izolacyjności termicznej. Zamieszczono schemat oceny cieplno- -wilgotnościowej stropodachów drewnianych oraz podano wynikiobliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²∙K)] rozwiązań z izolacją cieplną między i pod krokwiami oraz w systemie nadkrokwiowym.
EN
The article presents the degrees of compliance of certain selected wooden flat roof solutions with thermal insulation requirements. It presents a model for heat and moisture assessment of wooden flat roofs, as well as the results of calculation of the heat transfer coefficient U [W/(m²∙K)], for solutions with thermal insulation between, under and above rafters.
PL
W artykule omówiono obowiązujące przepisy w zakresie izolacyjności przegród budowlanych. Przedstawiono analizy rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych murowanych ścian zewnętrznych oraz złączy. Wymieniono podstawowe cechy techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.
EN
The article discusses the regulations currently in force with regard to insulation properties of building envelope. Analysis of structural and material selections is presented for outside masonry walls and joints. Primary engineering properties of selected thermal insulation materials are presented.
6
Content available remote Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków edukacyjnych
PL
W artykule przedstawiono zobowiązania podjęte przez Polskę w ramach UE dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej, zaprezentowano przeciętne roczne zużycie energii końcowej na ogrzewanie budynku w Polsce oraz maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujące w Polsce w różnych okresach. Omówiono rodzaj i poziom wymagań cieplno-energetycznych dla budynków edukacyjnych. Wskazano zakres działań możliwych do podjęcia w celu poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkół.
EN
The article presents the commitments made by Poland in the European Union for increasing energy efficiency, includes average annual final energy consumption for heating in Poland and maximum values of heat transfer coefficients applicable in Poland at different times. Discusses the type and level of thermal requirements for educational buildings. Indicate areas of possible actions to take to improve energy efficiency in school buildings.
PL
W artykule opisano obecne wymagania Dyrektywy energetycznej (EPBD), które dotyczą charakterystyki energetycznej budynków oraz przedstawiono stan jej implementacji w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zwrócono szczególną uwagę na technologię betonu komórkowego oraz jego właściwości, które doskonale wpisują się w wymagania Dyrektywy EPBD.
EN
The article describes the current requirements of the Energy Directive (EPBD) related to the energy performance of buildings and presents the implementation status of this directive in selected countries of the European Union. Particular attention was paid to the autoclaved aerated concrete technology and its properties, which perfectly fit into the requirements of the EPBD.
8
Content available remote Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród
PL
W artykule omówiono zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonano obliczenia w zakresie wartości EP w odniesieniu do budynków o różnym przeznaczeniu.
EN
The article discusses the changes in the general and specific requirements stipulated in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location. Calculations were performed concerning the ranges of values with respect to the values of primary energy of buildings with various purposes.
9
Content available remote Projektowanie podłóg w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule dokonano analizy rozwiązań materiałowych podłóg na gruncie i na stropie nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przejazdami z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych. Przedstawiono podstawowe, normowe procedury obliczeniowe oraz sformułowano wytyczne projektowe.
EN
The article presents an analysis of material solutions for flooring on ground and on floors above unheated rooms and underpasses with consideration of the new heat and humidity requirements. Basic normative calculation procedures are presented and design guidelines are formulated.
10
Content available remote Ocieplanie przegród zewnętrznych celulozą w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule opisano właściwości celulozy jako materiału izolacyjnego. Przedstawiono wyniki obliczeń wymaganej grubości izolacji celulozowej w wybranych przegrodach zewnętrznych.
EN
The article describes the properties of cellulose as an insulation material. It also presents the results of calculations of the required thickness of cellulose insulation in selected cases of external envelope.
PL
W artykule dokonano szczegółowej analizy porównawczej parametrów cieplnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wybranych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Na podstawie otrzymanych wyników parametrów cieplno-wilgotnościowych analizowanych złączy opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
EN
The article presents a detailed comparative analysis of thermal parameters of two-layer joints between exterior walls and balcony slabs. It also presents the results of numerical calculations of selected structural and material solutions. Based on the obtained results of hygrothermal parameters of the analysed joints, data sheets necessary to design partition walls have been developed, taking into account the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 amending the Ordinance on technical conditions to be met by buildings and their location.
PL
W artykule omówiono wymagania cieplno-wilgotnościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonano oceny przykładowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych ścian zewnętrznych dwuwarstwowych pod kątem stopniowo zaostrzanych wymagań cieplnych. Przeanalizowano także wybrane złącza w zakresie ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniowych.
EN
The article discusses the heat and humidity requirements included in the Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013 replacing the ordinance on technical conditions of buildings and their locations. Example structural and material solutions of double layer external walls were evaluated taking into account the more and more strict heat requirements. Binders were analysed for the risk of developing mould and mould fungi.
13
Content available remote Nowe wymagania cieplne dotyczące przegród przezroczystych
PL
W artykule omówiono zmiany w wymaganiach cieplnych dotyczących stolarki okiennej oraz przegród przezroczystych zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokonano analizy tych wymogów pod kątem projektowym oraz wskazano na możliwe konsekwencje ich wprowadzenia.
EN
The article discusses the changes in the thermal requirements for window frames and transparent partitions contained in the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5th July 2013 amending the regulation on technical conditions of buildings and their location. An analysis of these requirements as regards design was conducted and the possible consequences of their introduction were indicated.
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące balkonów pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Dokonano szczegółowych obliczeń nietypowych konstrukcji balkonów pod kątem wielkości kondensacji wilgoci w przegrodzie.
EN
The article discusses the requirements for balconies as regards thermal and humidity properties. Detailed calculations of condensation of humidity in the partition for unusual balcony structures was made.
15
Content available remote Systemy ociepleń – dokumenty odniesienia i metody badań według ZUAT
PL
W artykule przedstawiono metody badań składników ociepleń oraz układów ociepleniowych według ZUAT. Ponadto podano podstawowe informacje dotyczące normalizacji w zakresie systemów ociepleń, a także aktualne dokumenty odniesienia.
16
Content available remote Jak docieplać elewacje metodą BSO?
PL
Publikacja omawia metodą „krok po kroku” etapy postępowania związane z wykonawstwem robót ociepleniowych od fazy projektowana aż po tynkowanie. Autor wymienia również najczęściej popełniane błędy wykonawcze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.