Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka spójności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Cohesion policy is one of the most important policy areas of the European Union in the current programming period. Its main objective is to reduce regional disparities throughout the Union. Since its inception, it has evolved as a result of successive enlargements, changes in the economic and political situation in Europe and political preferences. These changes are visible in the current programming period and are also inevitable in the next phase. The aim of the article is to present the changes that will take place in the European Union Cohesion policy in the future programming period and to identify the most important challenges that this policy will have to face. The article presents a brief description of the current programming period, as well as the countries that are payers and net beneficiaries of this policy. The next part presents proposals for the new policy - the most important objectives, principles, as well as the amount of funds for individual Member States. The third part includes the identification of the most important future challenges for the cohesion policy: the exit of Great Britain from the European Union, climate change, security and migration issues, as well as potential enlargement of the Community to the Western Balkans countries.
EN
The aim of the conducted empirical analysis was to identify the cluster, which was implemented on the basis of two organizations operating in the ICT industry. The observed low activity of clusters in the socio-economic space, with the exception of projects co-financed from public funds, was the main incentive to conduct the study. The implementation of the assumed objective was reduced to seeking an answer to the question to what extent the national networks meet the cluster identification criteria. The objects analyzed were highly effective in creating a network of connections, new organizational entities as well as personal involvement in the functioning of many entities. The positive quantitative image of both networks, however, did not coincide with the positive functional verification based on the catalogue of features required for the cluster. In addition to formal doubts regarding referring to the established networks of organizational links as clusters, there appear natural doubts about the effectiveness of these entities in the context of theoretical assumptions, and finally the legitimacy of financing such initiatives from public funds.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, analizie zostały poddane podstawowe zależności pomiędzy budżetem Unii Europejskiej jako strukturą jednoroczną, a Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które od końca lat 80. stały się istotnym instrumentem polityki finansowej UE. W drugiej części postawiono tezę, że instytucja Wieloletnich Ram Finansowych ma bezpośredni wpływ na wysokość, a zwłaszcza stabilność środków finansowych przeznaczanych na realizację polityki regionalnej.
EN
The article consists of two parts. In the first case, the basic relations between the European Union budget as a one year structure and the Multiannual Financial Framework, which since the late 1980s have become an important instrument of EU financial policy, have been analyzed. In the second part, it was argued that the Multiannual Financial Framework has a direct impact on the amount and in particular the stability of the financial resources earmarked for the implementation of regional policy.
EN
Cohesion policy is the main investment policy of the European Union and reflects the most concrete manifestations of solidarity among Member States. Thanks to the budget planned for 2021-2027, additional investments will be possible to eliminate the remaining differences in the economic development of regions and Member States. According to the assumption of the European Commission, most of the funds are to be spent on innovation, support for small enterprises, digital technologies and modernization of industry. The aim of this article is to present the main assumptions of the new cohesion policy as well as instruments and programs supporting the process of its modernization after 2020.
PL
Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej i odzwierciedla konkretne przejawy solidarności państw członkowskich. Dzięki budżetowi zaplanowanemu na lata 2021-2027 możliwe będą dodatkowe nakłady inwestycyjne, które zniwelują utrzymujące się wciąż różnice w rozwoju gospodarczym tak regionów, jak i państw członkowskich. Zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej większość środków ma być przeznaczona na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i moderni-zację przemysłu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń nowej polityki spójności oraz instrumentów i programów wspierających proces jej unowocześniania po 2020 roku.
EN
Considering the increasing role of cities throughout the world and in Europe, the European Union regulations on cohesion policy that are binding in the 2014–2020 programme period have foreseen the need to introduce a separate intervention dedicated to cities and their functional areas. However, the implementation of these solutions did not come without certain problems. They referred both to the process of institutionalising co-operation and to the realisation of projects. Also in Poland, Integrated Territorial Investments have not gone beyond co-operation for the absorption of EU funding so far, which demonstrates doubtlessly that their potential still remains unexploited. Thus, a discussion on both the positive and negative aspects of the implementation of ITIs is necessary. Poland, as the largest beneficiary of the Cohesion Policy, has a wide experience, which might provide valuable information on that matter. The aim of the paper is to present these experiences and to provide conclusions for the regional policy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli unijnej polityki spójności w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki wodnej w regionie o trudnych uwarunkowaniach wodnych. Zidentyfikowane zostaną najważniejsze kierunki unijnej interwencji związane z gospodarką wodną. Umożliwi to odpowiedź na pytanie, czy finansowe wsparcie polityki spójności wspiera rozwiązywanie poważnego problemu środowiskowego Wielkopolski, związanego z utrzymującym się, ujemnym bilansem wodnym. Zakres przestrzenny badań obejmuje województwo wielkopolskie, natomiast czasowy lata 2004-2013, co odpowiada dwóm okresom programowania UE, w czasie których Polska była pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.
EN
This article aims to analyse the importance of financial resources of cohesion policy in achieving the goals of water management in the region with specific water relations. The negative water balance of the Greater Poland may be a serious development problem in the near future. The solution depends largely on the use of cohesion policy funds. The study analyses the use of EU funds, which leads to the identification of the positive and the negative aspects of EU intervention. An attempt was made to define the role of the cohesion policy in the development of intra-regional cohesion in the scope of water and wastewater management in spatial aspect. The obtained results are the basis of formulating the recommendations for further action in the context of water management in the region.
PL
Jakość życia jest kluczowym pojęciem dla debaty o rozwoju obszarów wiejskich. Jest to pojęcie wielowymiarowe, które uwzględnia nie tylko kojarzone z nim zazwyczaj materialne warunki życia, ale także kilka innych sfer podlegających ocenie zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej. Wśród nich warto zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumiany dostęp do usług publicznych, wśród których są nie tylko te świadczone lokalnie, ale także i usługi publiczne, do których dostęp jest uwarunkowany możliwościami dojazdu. W przypadku polskich obszarów wiejskich często barierą w dostępie zarówno do usług publicznych, jak i pracy zgodnej z kwalifikacjami jest właśnie brak należytej dostępności komunikacyjnej, który uniemożliwia lub utrudnia wahadłową mobilność przestrzenną. Została ona szerzej opisana w następnych rozdziałach.
EN
Quality of life seems to be crucial for rural development. As suggested in the Stiglitz-Sen-Fitoussi Report „Quality of life is a broader concept than economic production and living standards. It includes the full range of factors that influences what we value in living, reaching beyond its material side”. There is a more and more accepted need to go beyond GDP in analyses of the quality of life. A pendulum spatial mobility understood as slighly broader term than commuting shall be an important factor for rural development serving not only as a tool for supplementing shortages of jobs on the local labour market but also as an instrument enabling rural areas inhabitants to benefit from an access to various services available in larger cities. Therefore the pendulum spatial mobility contributes to better quality of life and is an alternative for migration to cities. Rural areas in Poland are different. In this elaboration there have been described differences resulting from location as well as quality of public or private transport to 22 largest Polish cities. There have been conducted an analysis for poviats in this elaboration. Polish poviats (380) can be classified into 3 groups: „A” consisting of poviats (217) with an opportunity to commute to at least one of 22 largest Polish cities within an hour in one direction; „B” consisting of 61 peripheral poviats (2016 as well as 2025); and „AB” consisting of 102 poviats currently peripheral but expected to be in the range of one hour commuting to at least one of 22 largest Polish cities until 2025. The results of the analysis of the perspectives of the pendulum spatial mobility by poviats until 2025 has been ilustrated on a map and described – also the most 30 important for rural development pieces of investment in Polish transport network have been described. They should result in shifting more than 100 Polish poviats from the peripheral group „B” to the group of poviats „AB” – with an access to commuting.
PL
W małych miastach w Polsce zamieszkuje 12,85% ogółu ludności. Miasta małe stanowią ważny element w policentrycznej strukturze kraju. Nowa perspektywa finansowa w ramach programu spójności UE stwarza nowe możliwości wdrożenia trwałych, pozytywnych przekształceń środowiska życia mieszkańców miast. Autor uważa, że choć biegunami wzrostu gospodarczego są duże ośrodki miejskie, inkubatorami przyszłych pokoleń i jednocześnie repozytorium wartości ciągłości kulturowej i polskiej tradycji są małe miasta. Małe miasta mogą też, w łatwiejszy sposób niż miasta duże, stać się poligonem nowej polityki spójności, zwłaszcza w zakresie polityki rewitalizacji zintegrowanej, opartej na założeniach zrównoważonego rozwoju, co stwarza im obecnie istotną szansę rozwojową.
EN
Small towns are important element in the polycentric structure of Poland. The new financial perspective of the EU cohesion program creates for them new development opportunities. Small towns are incubators of future generations and a the repository of culture and traditions. They can become a testing ground for the new cohesion policy in the field and integrated revitalization policies.
PL
W artykule opisano próbę zastosowania narzędzi statystyki przestrzennej do oceny wykorzystywania środków unijnych w Polsce. W tym celu zaproponowano trzy podejścia opierające się o możliwości analityczne oprogramowania GIS. Pierwsze z nich zakłada utworzenie matematycznego współczynnika wpływu środków unijnych na wskaźniki realizacji NSRO, drugie – wykorzystanie statystyki przestrzennej do badania autokorelacji danych wejściowych, a trzecie – interpolację przestrzenną za pomocą metod geostatystycznych. Wspólnym mianownikiem wszystkich analiz jest posiadanie wiedzy dotyczącej badanego zjawiska oraz poprawna interpretacja wyników, poprzedzona znajomością podstaw teoretycznych wykorzystanych algorytmów wraz z oceną poziomu zaufania i dokładności otrzymanych rezultatów.
EN
This paper describes an attempt to apply spatial analysis and geostatical tools for evaluation of the use of EU funds in Poland. For this aim, three approaches based on the analytical capabilities of GIS software were proposed. First of them involves creation of a mathematical ratio of the impact of EU funds on the indicators of implementation of the NSRF, second - the use of spatial statistics for examination of the input data autocorrelation, and third - the spatial interpolation using geostatistical methods. The common factor of all these analyzes is knowledge regarding the phenomenon studied and correct interpretation of the results, preceded by knowledge of the theoretical foundations and the algorithms used.
PL
W artykule opisano zadanie polegające na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych zawierającej dane opisowe dotyczące projektów unijnych, przypisane do jednostek podziału administracyjnego Polski. Utworzona baza danych przestrzennych ma umożliwić prowadzenie analiz przestrzennych do oceny wykorzystania środków unijnych w Polsce. Dzięki zastosowaniu optymalnego modelu danych możliwa jest ocena realizacji założeń Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w kontekście przestrzennym. W koncepcji struktury bazodanowej przeanalizowano i zharmonizowano dane źródłowe, w tym PRG, BDO, TERYT, Bank Danych Lokalnych, Bazę Danych Kodów Pocztowych oraz bank danych o projektach unijnych z SIMIK. Ostatecznie zaprojektowaną bazę danych przetestowano pod względem funkcjonalnym i wykorzystano do dalszych analiz przestrzennych.
EN
The paper describes the concept and implementation of spatial database containing descriptive data on EU projects assigned to the administrative division units. Established spatial database is intended to enable spatial analyzes for evaluation of the use of EU funds in Poland. By applying optimal structure of the data model, it is possible to evaluate realization of the objectives of National Strategic Reference Framework 2007-2013 in the spatial context. Within the concept of database structures, spatial and non-spatial data sources were analyzed and harmonized. Finally, the designed database was realized and its operation was tested.
PL
Artykuł przedstawia ewolucję polityki spójności Unii Europejskiej, wymiary nowej polityki spójności, zasady polityki spójności, podstawy prawne polityki spójności oraz cele, instrumenty i środki polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013.
EN
The article presents ewolution cohesion policy of European Union, measurements of new cohesion policy, principles cohesion policy, law bases of cohesion policy and goals, tools and means of cohesion policy in financial perspective 2007-2013.
PL
W chwili zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej W roku 2010 dokumentu Strategii rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu Europa 2020 (Strategia "Europa 2020"), określono priorytety rozwojowe dla krajów członkowskich realizowane w ramach wspólnej polityki na rzecz spójności w następnym okresie dziesięciolecia. Komisja Europejska przeprowadziła szczegółową analizę efektywności obligatoryjnych zasad funkcjonowania polityki spójności. Wnioski z tej analizy zapisano w Piątym raporcie kohezyjnym na temat spójności, z którego wynika, iż kraje członkowskie w nowym okresie programowania winny skupiać większą uwagę na osiąganiu rezultatów i zintegrowanym podejściu do rozwoju, mając na względzie efektywny sposób wykorzystania swoich potencjałów, przy wsparciu komplementarnymi instrumentami finansowymi Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiono realizację założeń wynikających z zapisów Strategii Lizbońskiej, a w dalszej kolejności ze Strategii "Europa 2020" przez jeden z krajowych programów operacyjnych odnoszący się do sfery środowiska i infrastruktury w obecnym i nowym okresie programowania polityki spójności. Strategia Lizbońska a Strategia "Europa 2020".
EN
In the future achieving a smart, sustainable and inclusive growth would mean the implementation of the XXI century social market economy which vision is presented in the Strategy Paper "Europe 2020". Content of the national reform program assumed a link between the Polish development objectives and priorities pointed out in the Strategy Paper "Europe 2020". The economy minister have the responsibility to coordinate the implementation of the Strategy "Europe 2020" at the national level. The operational programs are part of a group of instruments which the Member States can implement as a challenges, put in the Lisbon Strategy and subsequently in the Strategy Paper "Europe 2020". The implementation of national operational programmes is to contribute in achieving the objectives of the cohesion policy of the European Union at the national level.
PL
W ostatnich latach obserwuje si wyrany wzrost zainteresowania pomiarem i formuowaniem ocen poziomu rozwoju regionalnego. Z zagadnieniem tym czy si nierozerwalnie konieczno dysponowania odpowiednimi informacjami statystycznymi. Istotne miejsce w systemie informacyjnym zajmuj suby statystyki publicznej (tj. Gówny Urzd Statystyczny (GUS) i urzdy statystyczne), które przez badania statystyczne, system gromadzenia, przetwarzania i udostpniania informacji statystycznych, wspomagaj dokonywanie ocen poziomu rozwoju regionalnego. Integralnym elementem nowoczesnego systemu informacyjnego, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym, jest statystyka regionalna.
EN
In recent years a significant growth of concern for measuring a level of regional development is observed. Measurement is inseparably connected with availability of statistical information. An integral element of modern information system, both in terms of organization and content, is regional statistics. The criterion to separate regional statistics is not the content of survey, but the way of data aggregation, which enables to localize phenomena in geographical space. The space in statistical surveys plays a different role but it is always an essential element of data. One of the goals of regional statistics in European Union is monitoring of cohesion policy. This paper presents System for monitoring of development policy – STRATEG, created by Central Statistical Office of Poland. The system monitors implementation of development strategies and public policies as well as cohesion policy the years 2014–2020. Finally, the study presents challenges for regional statistics in the coming years.
PL
W artykule przedstawiono rolę transportu i infrastruktury transportowej w debacie nad przyszłością polityki spójności. W oparciu o najważniejsze dokumenty będące wynikiem kolejnych etapów debaty prześledzono miejsce transportu w europejskiej polityce spójności i jego znaczenie dla rozwoju regionów Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wyników prac ekspertów wspierających podejmowanie decyzji na poziomie UE można stwierdzić, że transport jest nie zmiennie postrze ga ny ja ko czyn nik podstawowy ale niewystarczający dla rozwoju go spodarczego, a poprzez to przyczyniający się do realizacji celu spójności terytorialnej Europy.
EN
The article presents a role of transport and transport infrastructure in the debate on the future of the European cohesion policy. Place of transport in cohesion policy and its role for regional development were determined on the base of the most important documents representing subsequent phases of the debate. The conducted analysis as well as works of independent experts supporting taking decisions on the EU level al low to concluding that transport has been still perceived as a basic but not sufficient factor of eco nomic development contributing to achieving territorial cohesion in Europe.
PL
Europejska polityka spójności jest najważniejszym narzędziem Wspólnoty Europejskiej, służącym poprawie konkurencyjności całej Unii, a w szczególności jej najuboższych regionów. Ma ona na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów.
PL
Termin "polityka spójności" (ang. cohesion policy) pojawił się w odpowiedzi na konieczność realizacji jednego z podstawowych celów Wspólnoty - zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich UE. W przeszłości określano politykę spójności jako: politykę regionalną, politykę strukturalną lub politykę przemian strukturalnych.
18
PL
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest jednym z instrumentów do wdrożenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce. PO IG jest elementem systemu efektywnej pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013. W ramach PO IG przyznano środki na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym województwa świętokrzyskiego. Projekt indywidualny PO IG w ramach Osi Priorytetowej 2 - Infrastruktura Badawczo-Rozwojowa (B+R) realizowany jest w części przez Politechnikę Świętokrzyską. W tym projekcie uwzględniono rozwój wyposażenia naukowo-badaw-czego Laboratorium Mechatroniki, którego działalność naukowo-badawcza skupia się w obszarach: napędy płynowe, automatyzacja systemów płynowych, mechatronika - hydrotroniki i pneumatronika, biomechatronika.
EN
The Innovative Economy Operational Programme (IE OP) is one of the instruments for the implementation of the National Strategic Reference Framework (NSRF), supporting the economic development and employment in Poland.The IE OP is an element of the system for effective use of the European Union's structural funds by Poland in the years 2007-2013. Within IE OP the funds were granted for improving the role of science in the economic development of Świętokrzyskie Province. The individual project within IE OP, Priority Axis 2 Research and Development (R&D) infrastructure is partially implemented by the Kielce University of Technology. The project comprises the development of scientific and research equipment of Mechatronics Laboratory focusing upon the following areas of scientific and research activities: fluid power technology, fluid power automation, mechatronics - hydrotronics and pneumatronics, biomechatronics.
EN
The EU cohesion policy is an important tool of European integration. It has been introduced to enable all European regions effective competition within the common market. The amount of financial measures devoted to its implementation, (for years 2007-2013 - 347 billion euro), represents over a third of the EU budget. Hence so much attention is paid to the debate on desired, (from the point of view of individual Member States and the Community as a whole), directions of its evolution and the role that the policy should play in the context of the EU political priorities. New paradigm of cohesion policy breaks off with the cohesion which is identified with convergence and points out its broader perspective. The policy should foster the endogenous potential development of European regions, but cover not only the lagging regions but all (though in various ways) and be "the promoter" of an integrated approach towards the realisation of the EU development aims, (if the policy is to be the general and successful initiative). The notion of global competitiveness has been incorporated into the policy frame. Poland is the biggest beneficiary of Union structural resources. Therefore, Polish public development policy is associated with Union funds. This concerns, inter alia, the model and directions of intervention, implementation principles, tools and programming documents. The aim of the paper is to discuss the most important points of the Union cohesion policy reform for years 2007-2013 and their consequences for Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.