Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic signal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Diagnostyka maszyn i urządzeń – uwagi ogólne
PL
Współcześnie, w okresie stale rosnących wymagań wobec wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce, koniecznością staje się właściwa eksploatacja i diagnostyka maszyn. Często uszkodzenia niewielkich elementów napędowych skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwalają uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz znacznie wydłużyć czas ich eksploatacji [2.1–2.33].
EN
This study presents the results of comparative tests concerning the destruction process of specimens made of material DD11, for which different hole-forming technologies (i.e. drilling and piercing) were applied. For the analysis of cross-sectional properties of a specimen in the process of destruction, relative vibrations of the specimen’s free end as a function of vibrations of a forcing mechanism (vibration inductor) were selected as the diagnostic signal. The tests were carried out on a test stand on which the destruction process of the material’s cross-section was induced by the specimen’s inertial force. Based on the conducted testing, it was found that the average value of cycles to damage a specimen with holes made using the drilling technique were more durable than the specimens with holes made using the piercing method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych procesu destrukcji próbek wykonanych z materiału DD11, dla których zastosowano różne technologie formowania otworów w postaci wiercenia i wykrawania. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie destrukcji jako sygnał diagnostycznych wybrano drgania względne swobodnego końca próbki w funkcji drgań mechanizmu wymuszającego (wzbudnika drgań). Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że próbki z otworami wykonanymi techniką wiercenia charakteryzują się większą trwałością w stosunku do próbek, w których otwory wykonano metodą wykrawania.
EN
This paper presents a method of identifying fatigue cracking of specimens made of material DD11 based on selected characteristics of the vibration signal. Acceleration of vibrations of the free end of a specimen was taken for an analysis of specimen properties during the process of fatigue cracking. Features which enable identification and monitoring of the process of specimen cross-section cracking were indicated for the diagnostic signal. The study was conducted on an original test stand in which the process of the destruction of material cross-section is caused by a specimen’s inertia force. The study results indicated that the presented method of identification of a specimen structure change can be applied to identify the technical condition of a structure in regard to a loss of continuity and structure properties (e.g., mechanical and fatigue cracking). The results of vibration analysis were verified by penetration methods and by microscopic observation.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji procesu pękania zmęczeniowego próbek wykonanych z materiału DD11 na podstawie wybranych cech sygnału drganiowego. Do analizy właściwości przekroju próbki w procesie pękania zmęczeniowego jako sygnał diagnostyczny wybrano przyśpieszenie drgań swobodnego końca próbki. Dla tego sygnału diagnostycznego wskazano cechy umożliwiające identyfikację oraz monitorowanie procesu pękania przekroju próbki. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku badawczym, w którym proces destrukcji przekroju materiału wywoływany jest przez siłę bezwładności próbki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że prezentowana metoda identyfikacji zmiany struktury próbki może mieć zastosowanie do identyfikacji stanu technicznego konstrukcji w aspekcie utraty ciągłości i właściwości struktury (np. pęknięcia mechaniczne, zmęczeniowe). Wyniki analizy drganiowej weryfikowano metodami penetracyjnymi oraz poprzez obserwacje mikroskopowe.
EN
This paper discusses the method used to identify the process involving fatigue cracking of samples on the basis of selected vibration signal characteristics. Acceleration of vibrations has been chosen as a diagnostic signal in the analysis of sample cross section. Signal characteristics in form of change in vibration amplitudes and corresponding changes in FFT spectrum have been indicated for the acceleration. The tests were performed on a designed setup, where destruction process was caused by the force of inertia of the sample. Based on the conducted tests, it was found that the demonstrated sample structure change identification method may be applied to identify the technical condition of the structure in the aspect of loss of its continuity and its properties (e.g.: mechanical and fatigue cracks). The vibration analysis results have been verified by penetration and visual methods, using a scanning electron microscope.
PL
Dla próbek ze stali 16Mo3 badano wpływ geometrii na wartości składowych wektora natężenia własnego magnetycznego pola rozproszonego WMPR oraz na wartości ich gradientów. Stwierdzono dobrą relację składowej stycznej WMPR mierzonej w kierunku działania naprężeń głównych z wartościami zadawanych obciążeń. Widoczny jest wpływ geometrii próbek, lecz ilościowo jest on niewielki w stosunku do zmian wartości wywołanych obciążeniami. Natomiast wpływ geometrii próbek na wartości gradientów jest znaczący. Nie można tego wpływu pomijać przy opracowywaniu wartości granicznych kryteriów oceny w metodzie MPM, stąd też metodyka tej metody wymaga poprawy i uzupełnienia.
EN
The impact of geometry on the values of the residual magnetic field (RMF) strength vector components and on the values of their gradients was studied for 16Mo3 steel samples. A good correlation was found between the RMF tangential component measured in the direction of principal stress and the values of pre-set loads. The sample geometry impact is visible but in terms of quantity it is slight compared to the changes in values induced by varying loads. However, the impact of the sample geometry on the value of gradients is significant. This impact must not be ignored while developing boundary values of evaluation criteria in the MMM testing method, whose methodology should therefore be improved and supplemented.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi autorskiej, progowo-komparacyjnej metody diagnozowania. Metoda ta zakłada, że sygnał diagnostyczny jest na ogół obarczony istotną składową zakłócającą, którą - z różnych powodów - nie sposób efektywnie wyeliminować. Prezentowana metoda stanowi propozycję takiej organizacji procesu diagnozowania, która umożliwia uzyskanie wymaganej wiarygodności diagnoz mimo istniejących - nawet stosunkowo silnych - zakłóceń procesu badania i wnioskowania diagnostycznego.
EN
The article contains the description of author?s, threshold-comparative diagnosing method. This method assumes that the diagnostics signal is often burdened the high component disturbing which - for various reasons - can not be effectively eliminated. Presented method is the proposal of such organization of the process of the diagnosing which enables the obtainment of the required reliability of diagnoses in spite of existing - even relatively high - disturbances of the process of the test and the diagnostic concluding.
PL
Progowy układ pomiarowy jest fragmentem systemu diagnostycznego. w którym realizowana jest progowo-komparacyjna metoda diagnozowania. Metrologiczne właściwości progowego układu pomiarowego pozwalają na stwierdzenie, że nawet silne zakłócenia sygnału diagnostycznego nie stanowią przeszkody w uzyskaniu dostatecznie wiarygodnej funkcji symptomowej, a w rezultacie także wiarygodnej diagnozy stanu badanego obiektu. Niniejszy artykuł poświęcony jest głównie ilustracji strukturalnych i metrologicznych właściwości progowego układu pomiarowego na przykładzie sprzętowo-programowego demonstratora omawianej metody oraz wnioskom wynikającym z próby implementacji tej metody w sterowniku przemyslowym.
EN
The threshold measuring-system is a fragment of the diagnostic system in which is realized the threshold-comparative diagnosing method. Metrological property of the threshold measuring-system let on the statement that even strong disturbances of the diagnostic signal do not determine difficulties in the obtainment of the enough reliable symptom function As a result, it's possible to form a reliable diagnosis of the survey object. The present paper is dedicated to illustrate structural and metrological property of the threshold measuring-system on equipment example the programmatic demonstrator of the method and conclusions resulting from attempts to implementation this method in the industrial controller AC800F.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo- magazynujących (typu FPSO – Floating Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych silników spalinowych stosowanych na tych jednostkach. Przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji diagnostycznej w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych. Rozpoznano parametry modeli sygnałów diagnostycznych: cieplno-przepływowego, wibroakustycznego i emisji produktów spalania oraz sposób ich pomiaru. Zróżnicowano sposób wykorzystania w utrzymaniu informacji gromadzonych on-line i off-line.
EN
The article justifies the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these units as well as methods of obtaining diagnostic information in the maintenance of turbine engines. Parameters of diagnostic signal models (heat-flow, vibroacoustic and exhaust emissions) and methods of their measurement have been identified. Methods of application of on- and off-line data for maintenance purposes have been diversified.
PL
Dyskretne widmo Fouriera jest szeregiem prążków, reprezentujących składowe sygnału, określonych tylko dla częstotliwości dopuszczalnych. Jeśli częstotliwość składowej sygnału nie należy do zbioru dopuszczalnych, procedura DFT wytwarza dyskretne widmo zastępcze, według szeregu Fouriera, dla N/2 częstotliwości dopuszczalnych.
EN
Discrete Fourier spectrum is the sequence of lines, representing the signal components, defined only in discrete permissible frequency values. If a signal component is found of frequency not belonging to the set of permissible ones, the DTF procedure produces a substitution discrete spectrum according to Fourier series, defined for N/2 permissible frequencies.
10
Content available remote Application Of An Exhaust Signal For Diagnosing A Ship Boiler
EN
This study presents causes of faults and break-downs of ship steam boilers. The so-far used methods of their operation control based on a thermal-flow diagnostic signal have been discussed. The need to apply an exhaust signal for boiler diagnosing has been justified. A method of determining its parameters has been described. Thermal-flow clues indicating the need to start the boiler diagnosing process and an example of operational decision making based on the measured parameters of the exhaust signal (practical algorithm for a chosen boiler) has been presented. Utilitarian role of this signal in ship steam boiler operation, not only due to its pro- ecological value, has been indicated.
EN
This paper presents the technical state identification of rolling bearings by the quasi - dynamic method, where a physical pendulum was used as an investigative tool. For the presented method, the attributes of the diagnostic signal were distinguished. The attributes enable evaluation of the technical state of a rolling bearing over repairing. The coefficient of resistance to motion of a bearing was used as a generalized diagnostic parameter and power and moment of friction were used as a wear measure of a rolling bearing.
PL
W pracy przedstawiono sposób identyfikacji stanu technicznego łożysk tocznych, metodą quasi-dynamiczną w której jako narzędzie badawcze zastosowano wahadła fizyczne. Dla prezentowanej metody wyróżniono cechy sygnału diagnostycznego umożliwiającego ocenę stanu technicznego łożyska tocznego na etapie naprawy. W artykule wskazano na współczynnik oporu ruchu łożyska jako uogólniony parametr diagnostyczny oraz na moc i moment tarcia jako miarę intensywności zużycia łożyska tocznego.
EN
The development of a catalytic converter required an analysis of selected physical parameters of the supports. This resulted from the necessity to assume given parameters of the supports applied in the tests in exhaust gas environment in the CI engines. An analysis of ionic conductors which constitute the basic solution in voltage sensors providing signals through NOx electrocatalysis. The aim of this paper is to determine the basis for the monitoring of catalytic converters in compression ignition engines by the emission level of a selected exhaust gas component as a diagnostic signal. The emission of NOx has been taken as the basis. This required the development of a specialized system allowing the reduction of NOx and obtaining of a diagnostic signal reflecting the level of the said reduction. The paper includes same results of testing and possibilities monitoring ofprototype catalytic converter on the test bad. In particular Monitor of catalytic converter efficiency, monitoring of aftertreatment systems, tested station, analyses of temperature dissolution in exhaust pipe analyses ofpressure dissolution in exhaust pipe, analyses of tested catalytic converter with 200 cpsi are illustrated in the paper.
PL
Przedstawiono zależności pomiędzy temperaturą spalin a stanem układu TPC określanym metodą pomiaru mocy silnika. Wskazano na kryterialną wystarczalność temperatury spalin jako sygnału diagnostycznego oraz na praktyczne obszary aplikacji przeprowadzonych badań w diagnostyce bezinwazyjnej i autodiagnostyce. W ujęciu systemowym rozważono związki przyczynowo - skutkowe łączące problemy motoryzacyjnego skażenia środowiska i diagnostyki technicznej w kontekście efektywnej minimalizacji podstawowych zagrożeń oraz podnoszenia jakości systemów antropotechnicznych i socjotechnicznych.
EN
The relations between fumes temperature and TPC system condition defined by using the engine power measurement method were presented. The criterial fumes temperature sufficiency as a diagnostic signal as well as practical areas of application of the conducted studies in non-invasive diagnostics and autodiagnostics were emphasized. The cause and effect relationships, linking the automotive-related environmental pollution and technical diagnostics in the context of effective minimization of the basic threats were analysed in a systematic approach.
PL
W artykule przedstawiono ogólny schemat wyposażenia elektrycznego współczesnego samochodu dla celów diagnozowania. Opracowano zbiory sygnałów symptomowych i możliwych uszkodzeń. Na podstawie wiedzy ekspertowej zbudowano tabele fizycznych własności sygnałów symptomowych dla stanów: zdatności i niezdatności. Opisano stanowisko pomiarowe i zaprezentowano przykłady pomiarów sygnałów symptomowych.
EN
General diagram of modern car's electrical equipment was presented. Sets of symptom signals and possible defects are worked out. On the basis of expert knowledge, tables of physical properties of symptom signals for two stages: usable and unusable, were designed. The measuring station was de-scribed and examples of symptom signals were presented.
15
Content available remote Modelowanie i symulacja uszkodzeń przekładni zębatej
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowania oryginalnego modelu przekładni zębatej na podstawie modeli już istniejących. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność modelu tak aby odzwierciedlał założony charakter wybranych stanów przekładni. Rozważania kończą się na poziomie modelu palisadowego. Celem dalszego postępowania będzie możliwie maksymalne uproszczenie modelu.
EN
Growing larger application on methods and centres of technical diagnostics, being with tool of modern manner of creating "qualities" of machines. Rational usage diagnoses makes possible undertaking of relating decision qualities and further conducts with machine. Can this to be decision about further use, about collection of definite interventions preventive or to introduction of changes in construction, of technology or of exploitation of machines.
PL
Stan techniczny układu hydrauliki siłowej w maszynie roboczej można określić na podstawie sygnałów diagnostycznych generowanych przez elementy tego układu. W artykule przedstawiono źródła sygnałów diagnostycznych w elementach układów hydraulicznych oraz model generowania tych sygnałów.
EN
The technical condition of force hydraulic system in working machines is been possible to qualify on basis of diagnostic signals generated in this system. In this report there are introduced the sources of diagnostic signals in elements of hydraulic systems and the model of generating these signals.
17
Content available Modele diagnostyczne przekładni zębatej
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z badaniami drganiowymi przekładni zębatej. Głównym zagadnieniem jest próba opracowanie oryginalnego modelu przekładni zębatej na podstawie modeli już istniejących. Szczególny nacisk położono na merytoryczną poprawność modelu tak aby odzwierciedlał założony charakter wybranych stanów przekładni . Rozważania kończą się na poziomie modelu palisadowego. Celem dalszego postępowania będzie możliwie maksymalne uproszczenie modelu.
EN
Growing larger application on methods and centres of technical diagnostics, being with tool of modern manner of creating "qualities" of machines. Rational usage diagnoses makes possible undertaking of relating decision qualities and further conducts with machine. Can this to be decision about further use, about collection of definite interventions preventive or to introduction of changes in construction, of technology or of exploitation of machines.
18
Content available Diagnozowanie specjalnych łożysk tocznych
PL
W artykule rozpatrzono możliwości wykorzystania oporów ruchu jako sygnału w diagnozowaniu łożysk tocznych. Przyjmując określoną wartość oporów jako wartość graniczną wyznaczano trwałość łożysk. Badania przeprowadzono na przykładzie skośnych łożysk kulkowych. Stwierdzono, że rozkład wyników eksperymentalnych badań trwałości łożysk określanej w powyższy sposób nie zawsze pokrywał się z typowym dla łożysk tocznych rozkładem Weibulla. Na podstawie przeprowadzonych testów zgodności [lambda] Kołmogorowa z hipotetycznymi rozkładami: normalnym i beta stwierdzono, że w większości testowanych przypadków nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o zgodności rozkładów badanych populacji z rozkładami hipotetycznymi. Badania nie wykazały istnienia rozkładu uprzywilejowanego.
EN
In this paper there are discussed the possibilities of application of resistance to motion in diagnose of rolling bearings. Durability of the bearings is assigned as a boundary value assuming determined value of resistance to motion. The experiments were worked out on the angular ball bearings as the objects of investigations. It seems that experiment's results distribution of durability determined on such the way not always was the same like for typical rolling bearings, i.e. Weibull distribution. On the base of the [lambda] Kolmogorov test of goodness of fit with hypothetical distributions: Gaussian, beta and Weibull one discover that in major part of tested events there are not the reason for turning down the hypothesis of goodness of fit of tested population with hypothetical distributions. The tests did not indicate preferential distributions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.