Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
PL
Działalność Komitetu Studiów B2 obejmuje projektowanie, budowę i eksploatację linii napowietrznych. W tym: projektowanie w zakresie mechanicznym i elektrycznym, sprawdzanie nowych elementów linii (przewody fazowe, przewody odgromowe, izolatory, osprzęt, konstrukcje i fundamenty), ocenę stanu elementów linii, eksploatację linii, modernizacje linii (zwiększanie obciążalności prądowej, zmianę napięcia pracy linii). Omówiono referaty poświęcone tematyce linii napowietrznych dotyczące: innowacyjnych rozważań i materiałów, linii kompaktowych, strat przesyłowych, ocenie stanu technicznego.
EN
Study Committee B2 covers the design, construction and operation of overhead lines. This includes mechanical and electrical design, validation of new line components (conductors, ground wires, insulators, accessories, structures and their foundations), assessment of aged line components, line maintenance and refurbishment (upgrading and uprating) of existing overhead lines. Discussed are papers dedicated to overhead lines and concerning innovative designs and materials, compact lines, losses optimization and assessment of technical condition.
3
Content available Port oil terminal reliability optimization
EN
A method for reliability optimization, which is relevant for critical infrastructure activity governed by operational processes, is presented and applied to a port oil terminal. The optimal values for the reliability and resilience indicators related to the operation, are determined for this critical type of infrastructure. Simple suggestions regarding optimized infrastructural operation strategies are formulated and implemented towards reorganizing the port oil terminal processes in order to maximize its lifetime in defined reliability states.
EN
The purpose of the study described in the work was to evaluate the operating wear of the SANDVIK CV117 centrifugal crusher working in the Melaphyre mine in Grzędy. The research was carried out on work elements, such as the lining assembly, rotor tips, shredder hammers, the directional bushing, and the distributor divider. All components had direct contact with the aggregate, and their operating time was about 1150 hours. The studies included a mine full scale observation, macroscopic analysis of the elements, and an assessment of the impact of exploitation on selected structural properties of the elements material. On the basis of the carried out analyses, it was concluded that the major problem faced by all the tested components is the simultaneous interaction of high friction and impact forces resulting from the kinetic energy of the accelerated grains of the material acquired from the rotor during operation of the crusher.
PL
Celem badań opisywanych w pracy była ocena zużycia eksploatacyjnego kruszarki odśrodkowej typu SANDVIK CV117 pracującej w kopalni melafiru w Grzędach. Przedmiotem realizowanych badań były elementy robocze takie, jak: zespół okładzin, końcówki wirnika, młotki rozdrabniające, tuleja kierunkowa oraz przegroda dystrybutora. Wszystkie elementy miały bezpośredni kontakt z kruszywem, a czas ich eksploatacji wynosił ok 1150 motogodzin. Przeprowadzone badania obejmowały wizję lokalną z kopalni, analizy makroskopowe elementów, jak również ocenę wpływu eksploatacji na wybrane właściwości strukturalne materiału elementów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poważnym problemem, na który narażone są wszystkie badane elementy, jest jednoczesne oddziaływanie wysokich sił tarcia oraz udarności, wynikających z energii kinetycznej rozpędzonych ziaren nadawy, nadanej za pomocą wirnika podczas pracy kruszarki.
EN
The purpose of the paper is to present the issues of ensuring the safety of machinery and equipment in accordance with the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC of May 17, 2006 on the essential requirements for machines, with regard to the sphere of their import and distribution. This issue is related to the dynamically developing trade in cheaper new machines, mainly from countries outside the EEA (including China) and is a priority for ensuring safety and protecting the health and life of users of this type of equipment in accordance with EU regulations. The use of a variety of machines in industry, in addition to general safety requirements, which may also include quality criteria, care for the environment and industry-specific safety management requirements (e.g. food, automotive, medical devices).
6
Content available Role and importance of national strategies in Poland
EN
The work on the new edition of the national security strategy requires a reflection on its role and importance in Poland. The analysis of the strategic achievements to date indicates the existence of political, organizational, theoretical, and cultural problems related to the development of the strategy as documents regarding national security, national development, and defense. Special attention should be paid to the problem of formulating a strategy as well as thinking and acting strategically in the military dimension. The problem of the shortage of formal-legal and structural framework of the strategy creation process in Poland indicates that one should strive to formulate a national (state) strategy together with its consolidation in the legal system.
PL
Prace nad nową edycją strategii bezpieczeństwa narodowego skłaniają do refleksji nad rolą i znaczeniem strategii w Polsce. Analiza dotychczasowego dorobku strategicznego wskazuje na istnienie politycznych, organizacyjnych, teoretycznych i kulturowych problemów związanych z opracowywaniem strategii jako dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, rozwoju kraju i obronności. Na szczególną uwagę zasługuje problem formułowania strategii oraz myślenia i działania strategicznego w wymiarze wojskowym. Problematyka niedoboru formalnoprawnych i strukturalnych ram procesu tworzenia strategii w Polsce wskazuje, że należy dążyć do sformułowania strategii narodowej (państwa) wraz z ugruntowaniem jej w systemie prawnym.
7
Content available Worn-out Steam Turbine Body Overhaul Technology
EN
The article presents the technology of overhauling a steam turbine body after prolonged operation at high temperatures. Before any repairs are made to such a body, preliminary material tests must be carried out, which will qualify it for scrapping or a revitalisation process, because the material undergoes degradation at creep temperatures. The purpose of the overhaul was to restore the steam turbine body (material grade L20HM) to operational condition.
EN
The quality of the construction services provided has always played an important role not only in maintaining the safety and proper functioning of the construction objects in question, but also in other related features, which will also be the subject of a research study with the target group of the construction objects in question in the Mazowieckie Voivodeship in Poland. This article explains the concept of quality and quality in terms of construction services. It indicates their essence and the process of implementation in the long-term perspective during the operation and exploitation of a building object. The process of quality assessment is based on the selection of contractors for construction works using fuzzy logic. The procedure of prequalification with the use of fuzzy sets was also used for such an assumed purpose.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości usprawnienia działania układu próżniowego w sekcji sitowej maszyny papierniczej. Przytoczono przykłady usprawnień w obszarze odwadniania wstęgi na sicie za pomocą ssących elementów odwadniających oraz biegu rurociągów w układzie próżniowym. Zastosowanie najlepszych praktyk związanych z eksploatacją układu próżniowego może zapewnić wykrycie problemów na wczesnym etapie ich wystąpienia.
EN
The article describes the possibilities of improving the operation of the vacuum system in the wire section of the paper machine. Several examples of improvement in the area of web dewatering on a forming wire by means of suction dewatering elements and the running of pipelines in a vacuum system have been presented. The application of best practices related to the operation of a vacuum system can ensure the detection of problems early in their appearance.
EN
Background: Due to the increasing demand on product quality and operation efficiency, supplier quality management has become increasingly important in supporting organizations to achieve the desired excellence. With the rapid globalization happening in these few decades, the business world is experiencing a higher complexity phase. However, there are only a limited number of studies that has been conducted on supplier quality management (SQM) and organization’s competitive advantage (OCA) in the context of multinational corporations (MNC). The purpose of this study is to identify critical elements in supplier quality management as well as testing the significance of supplier quality management in affecting organization’s competitive advantage. Methods: This study employed self-administered questionnaire that has been distributed to 355 respondents and the data is analyzed using Statistical Program for the Social Science (SPSS) software version 23. The population of study is concentrated on multinational corporations in Malaysia. Results: The results revealed that 5 elements have been identified as critical elements for supplier quality management namely Tracking of Cost of Supplier Quality, Supplier Audit, Supplier Scorecard, Close Loop Corrective Action and Engagement of Suppliers in Quality System. Conclusions: The findings of the study show that supplier quality management is found to be significantly affecting organization’s competitive advantage in positive direction. The managerial implications of this study have been discussed as well.
PL
Wstęp: Ze względu na wzrastające wymagania odnośnie jakości wyrobów oraz efektywności operacji, zarządzanie jakością dostawcy staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym uzyskanie przez organizację pożądanej skuteczności. Wraz z gwałtownym wzrostem globalizacji na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrasta również stopień kompleksowości operacji biznesowych. Mimo to istnienie niezbyt duża liczba badań poświęconych zarządzaniu jakością dostawcy (SQM) oraz przewagą konkurencyjną organizacji (OCA) w kontekście międzynarodowych korporacji (MNC). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie elementów krytycznych w zarządzaniu jakością dostawcy jak również przetestowanie istotności wpływu zarządzania jakością dostawcy na przewagę konkurencyjną organizacji. Metody: W pracy wykorzystano specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę, na którą zebrane odpowiedzi od 35 ankietowanych. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statycznej przy pomocy programu statystycznego Social Science (SPSS) wersja 23. Populacja poddana badaniom była skoncentrowana w międzynarodowych korporacjach w Malezji. Wyniki: Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano 5 elementów jako elementy krytyczne dla zarządzania jakości dostawcy: śledzenie kosztu jakości ostawcy, audyt dostawcy, ocena dostawcy, działania korygujące oraz zaangażowanie dostawców w system jakości. Wnioski: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że zarządzanie jakości dostawcy istotnie wpływa w sposób pozytywny na uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.
PL
Przedstawiono istotę stosowania i funkcjonowania informatycznych systemów wspomagania zarządzania realizacją procesów złożonych na przykładzie SI SAMANTA. Skupiono się na wspomaganych obszarach i funkcjach systemu. Określono jego rolę w procesie eksploatacji sp oraz wpływ na bezpieczeństwo latania. Scharakteryzowano możliwości informatycznego przetwarzania gromadzonych w bazie danych oraz informacji, podano możliwości analitycznego wykorzystania ich przez użytkownika np. do oceny niezawodności statków powietrznych, skuteczności napraw samolotów i śmigłowców. Przedstawiono kierunki, które specjaliści z ITWL zamierzają rozwijać w celu zwiększenia użyteczności prezentowanego systemu.
EN
The article addresses the functioning of IT support systems for the implementation of complex processes based on the SI SAMANTA. The paper focused on the supported areas and functions of the IT system. The role of this system in the a/c operation process and its impact on flying safety were determined. The possibilities of IT processing of data and information were characterized, along with their analytical use, e.g. for the assessment of aircraft reliability and maintenance efficiency of the repairs of airplanes and helicopters. The directions that are intended to be developed to increase the usability of the presented system were also discussed.
PL
Minęło 50 lat funkcjonowania stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Stopień był planowany jako pierwszy w zabudowie kaskadowej Wisły. Przyjęte rozwiązania techniczne zdeterminowane zostały tym podstawowym założeniem. Odmienne od założonych warunki pracy stopnia wpłynęły na jego eksploatację, sposób utrzymania i możliwości wykorzystania. W artykule zaprezentowano podstawowe elementy stopnia wraz z oceną ich funkcjonowania oraz pracami, które podjęto podczas eksploatacji celem poprawy ich działania.
EN
50 years have passed since the Włocławek barrage on the Vistula River was made operational. The barrage was planned as the first barrage of the Vistula cascade. This basic assumption lays behind the adopted technical solutions. The reservoir’s working conditions, different from those assumed, affected its operation, maintenance and the possibility to use it. The article presents basic elements of the barrage with the assessment of their functioning, as well as works carried out during the reservoir’ operation in order to improve their functionality.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
PL
W artykule poruszono problematykę utrzymania szyn. Przedstawiono czynniki związane głównie z eksploatacją szyn, które mają wpływ na sposób utrzymania. Opisano również podstawowe problemy, jakie występują obecnie w utrzymaniu szyn.
EN
This paper addresses the issue of rail maintenance. Factors related mainly to the rails operation that have an impact on the manner of maintenance are presented. Basic problems that currently occur in rail maintenance are also described.
PL
Producenci tektury falistej są pod coraz większą presją jej odbiorców, wymagających wysokiej jakości, np. arkuszy o płaskich powierzchniach, które można sprawnie zadrukowywać i przetwarzać w warunkach dużych prędkości urządzeń. Odbiorcy i przetwórcy tektur falistych coraz częściej poszukują dostawców i producentów tektur o niższych gramaturach. Takie warunki rynku wymuszają potrzebę zmian procesów i maszyn technologicznych. Tekturnice pracują z coraz większymi prędkościami, przy wymaganej jakości produkcji i oczekiwanej minimalnej ilości odpadów. W modernizowanych lub nowych układach technologicznych stosowane są wysoce wydajne maszyny i systemy gwarantujące osiąganie oczekiwanych wskaźników wydajności i jakości tektur oraz wytwarzanych z nich opakowań. W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia techniczne w części suchej tekturnic produkowanych i dostarczanych przez wybrane firmy.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB) na rozległym terenie kolejowym [1,10,19]. Systemy te są eksploatowane w bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Ze względu na to iż na rozległym terenie kolejowym współistnieją systemy elektryczne i elektroniczne o różnym przeznaczeniu – np. systemy zasilające trakcję kolejową, systemy sterowania ruchem kolejowym (SRK), elektroniczne systemy bezpieczeństwa – system sygnalizacji pożaru (SSP), system telewizji dozorowej (CCTV), system kontroli dostępu (SKD), istotnym problemem eksploatacyjnym oprócz zmian środowiska w którym eksploatowane są w/w obiekty techniczne jest także zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej. W zależności od rozległości obszarowej terenu kolejowego budowa, konfiguracja techniczna, sposób alarmowania, klasy bezpieczeństwa tych systemów mogą być różne. W SSP dochodzi jeszcze jeden czynnik który wpływa na konfigurację tych systemów, a mianowicie tzw. scenariusz pożarowy i sposób powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) o istniejącym zagrożeniu pożarowym lub uszkodzeniu [2,3,15,17]. Wyróżniamy kilka różnych struktur ESB – skupiony, rozproszony i mieszany. Rodzaj zastosowanego ESB w danym obiekcie kolejowym – budowlanym, czy na terenie otwartym jest uwarunkowany jego kubaturą [m3 ], rozległością terenową [m2 lub km2 ] oraz ilością nadzorowanych obiektów. Zastosowanie danego rodzaju ESB do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na danym terenie kolejowym uzależnione jest także od wymagań przepisów prawnych wobec obiektu(ów), scenariusza pożarowego, który musi być zrealizowany przez system, wymagań prawnych wobec danego obszaru, który podlega ochronie, przyjętego zakresu ochrony oraz wymagań niezawodnościowo-eksploatacyjnych, które mają spełniać te instalacje. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące eksploatacji ESB, które są użytkowane w wybranym obszarze kolejowym. Zaprezentowany w artykule przegląd rozwiązań technicznych wybranych ESB oraz metodyka postępowania podczas wykonywania analizy dla potrzeb opracowania np. scenariusza pożarowego lub analizy zagrożeń, umożliwi projektantom obiektów kolejowych właściwe opracowanie założeń projektowych.
EN
The article presents issues related to the use of electronic security systems (ESB) on a vast railway area. These systems are operated in very different environmental conditions. Due to the fact that electrical and electronic systems coexist on the extensive railway area for various purposes - e.g. power supply systems for railway traction, rail traffic control systems (SRK), electronic security systems - fire alarm system (SSP), CCTV system (CCTV), access control system (SKD), a significant operational problem in addition to environmental changes in which the above-mentioned technical facilities are used, there is also the issue of electromagnetic compatibility. Depending on the area extent of the railway area, construction, technical configuration, way of alarming, safety classes of these systems may be different. In SSP there is another factor that affects the configuration of these systems, namely the so-called fi re scenario and how to notify the State Fire Service (PSP) about an existing fire risk or damage. There are several different ESB structures - focused, distributed and mixed. The type of ESB used in a given railway facility - construction or open area is conditioned by its cubic capacity [m3], terrain extent [m2 or km2] and the number of supervised facilities. The use of a given type of ESB to ensure safety and fire protection in a given railway area also depends on the requirements of legal provisions for the object(s), the fire scenario that must be implemented by the system, legal requirements for the given protected area, the accepted scope of protection and the reliability and operational requirements to be met by these installations. The article presents basic issues related to ESB operation that are used in the selected railway area. The review of technical solutions of selected ESBs and the methodology of conducting the analysis for the purposes of developing, e.g. fire scenario or hazard analysis, presented in the article, will enable railway facility designers to properly develop design assumptions.
EN
Based on current developments related to the application of technology and the growth of load demand, power system structure (PSS) has grown into a large, intelligent network by integrating many new systems. At present, many classical systems are being modernized and developed towards smart systems to various technical performances while providing continuously energy from the generating sites to serve load centres as end energy users. On the other hand, protection and attention to the environment and renewable energy sources also affect the power system operation which is intended to reduce emissions and include green energy sources. Furthermore, these works explore an assessment of operations on local interconnection system topologies which are installed captive power plants. These studies are used to develop and evaluate the performance, where solar power plants are also installed as sources of energy suppliers. In this study, operating assessments are approached using a power flow study (PFS) to define structural performance expanded through several scenarios. In addition, the procedure for obtaining optimal conditions is also facilitated by using the Takagi Method (TM) and Thunderstorm Algorithm (TA) for PFS hybrid structures considered an integrated renewable energy source (IRES). Based on the technical scenario set, the results show that the applied scenarios have different performances. In addition, this study also provides various implications. IRES has affected system performance. PSS contributes to the part that is committed to covering the burden. TM and TA can be applied to the hybrid PFS structure.
PL
W artykule przedstawiono metodę PFS (power flow study) do optymalizacji struktury lokalnej sieci zasilającej z zainstalowanymi źródłami fotowoltaicznymi. Zastosowano też metodę Takagi i algorytm burzowy do optymalizacji sieci z różnymi scenariuszami.
EN
This paper presents an outline of a method of optimising the service life of aircraft guns at the stage of design engineering and retrofitting. The essence of this method is a selection of service lives and quantities of preventively replaced components and the service parts of non-reconditionable components resulting in an overall reduction of gun production and operating costs (including the costs of replacement parts stocks) with an improvement of the service life of the whole gun assembly. The method assumes that the service lives to be selected must meet a criterion of predefined reliability, maximum service availability when installed aboard a combat platform (i.e. an aircraft) and the minimum time to re-use. It is pointed out that in the design engineering of preventive component replacement and the assessment of the gun selection, a criterion of total gun cost reduction shall apply; the total gun cost is construed as the cost of production/purchase and maintenance applicable to the operating mode (with the costs and time to provide replacement parts). The total gun cost should be decisive in the definition of service lives and the number of components in preventive replacement. To analyse and select the service life and the MTBR (Mean Time Between Replacements), examples of reliability and life models of guns were developed in reference to the applicable operating standards and changes in total costs. This was followed by a demonstration of an innovative model of mapping gun (production/purchase and operating) costs with a complex number plane. The method presented herein facilitates analysing and assessing the feasibility for improvement of a gun’s availability in combat field and training operations.
PL
W artykule opracowano zarys metody optymalizacji resursu lotniczej broni lufowej (w skrócie broni) w etapie jej projektowania i modernizacji. Istotą metody jest taki dobór resursów i liczby części wymienianych profilaktycznie oraz resursów części nieodnawialnych, by uzyskać sumaryczne zmniejszenie kosztów produkcji i kosztów eksploatacji broni (w tym zapasów części zamiennych) przy jednoczesnym zwiększeniu resursu całej broni. W metodzie przyjęto, że dobór resursów musi spełniać kryterium zachowania założonej niezawodności, maksymalnej dyspozycyjności na platformie bojowej (np. statku powietrznym) oraz minimalnego czasu przygotowania do powtórnego użycia. Wskazano, że przy projektowaniu profilaktycznych wymian i ocenie wyboru broni należy stosować kryterium minimalizacji kosztu całkowitego broni, tj. koszt produkcji/zakupu, jak i koszt procedur obsługowych stosowanych w danym typie eksploatacji (w tym koszt i czas pozyskiwania części zamiennych). Zakłada się, że koszt ten powinien odgrywać decydującą rolę w określeniu zarówno resursów, jak i liczby części wymienianych profilaktycznie. Do analizy i doboru resursu oraz okresów wymian opracowano przykładowe modele niezawodnościowo-trwałościowe broni w odniesieniu do ich norm użytkowania i zmiany kosztów całkowitych. Następnie pokazano innowacyjny model powiązania kosztów broni (produkcyjnych/zakupu i eksploatacyjnych) na płaszczyźnie liczb zespolonych. Zaprezentowana w artykule metoda umożliwia analizę i ocenę możliwości zwiększania dyspozycyjności broni w trakcie jej użytkowania zarówno na polu walki, jak i w procesie szkolenia.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.