Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 300

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roboty budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to demonstrate the influence of errors and performance errors that affect the damage to the concert hall floor. Design/methodology/approach: When the project was launched, cracks appeared which made the floor unsuitable for further use. In order to determine the cause of the damage, the team conducted a detailed structural health analysis. Findings: The documents used for the analysis included the submitted project records, as well as the actual state of the structure. Research limitations/implications: First, the design team checked the design records for the rooms used for statistical calculations. The arrangement of the floor layers, which was not in accordance with the original design documents, overloaded the load-bearing structure of the Ackerman ceiling. Practical implications: Engineers identified other flawed design guidelines that added to the damage. As a solution, the client followed one of the solutions proposed by the original renovation team. Originality/value: Before the commencement of construction works, an analysis of design solutions and executive assumptions is required, as they may affect the previously made elements of the building structure.
PL
Prace prowadzone powyżej 1 m są już uznawane za prace na wysokości. Podlegają one konkretnym zasadom organizacji. O czym zatem powinien pamiętać pracodawca, by stworzyć bezpieczne warunki przy pracach szczególnie niebezpiecznych?
5
Content available remote Samowola budowlana dotycząca robót budowlanych
PL
W artykule przedstawiono metody sporządzania kosztorysów stosowane w budownictwie w aspekcie kosztorysowania w zamówieniach publicznych i prywatnych. Wskazano wady oraz zalety kosztorysowania uproszczonego i szczegółowego. Zaproponowano nową zunifikowaną metodę kosztorysowania opierającą się na zaletach kosztorysowania uproszczonego oraz szczegółowego. Przedstawiono przykład oraz korzyści wynikające z zastosowania nowej metody.
EN
The article presents costing methods used in construction in the aspect of costing in public and private procurement. The advantages and disadvantages of simplified and detailed costing were indicated. A new unified costing method has been proposed based on the advantages of simplified and detailed costing. An example and benefits of using the new method are presented.
PL
Realizacja obiektów budowlanych zawsze jest związana z generowaniem dużych ilości odpadów budowlanych. Zasady postępowania z pozostałościami po procesach technologicznych regulują przepisy zarówno krajowe, jak i obowiązujące w Unii Europejskiej. Zalecenia dotyczące gospodarowania odpadami obejmują segregację odpadów zgodną z podziałem na grupy, podgrupy oraz rodzaje, a także dalsze ich losy. Zgodnie z hierarchią działań poleca się przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstawania. W artykule przedstawiono krótki przegląd przepisów i zaleceń dotyczących gospodarowania odpadami powstającymi na etapie realizacji robót budowlanych. Przedstawiono również rozwiązania związane z zagospodarowaniem odpadów na budowie.
EN
Construction works are always associated with the generation of large amounts of construction waste. The rules for handling residues from technological processes are governed by both national and EU regulations. Recommendations for waste management include segregation of waste in accordance with the division into groups, subgroups and types and their subsequent fate. In accordance with the hierarchy of activities, processing at the place of their manufacture is recommended. The article presents a brief overview of the regulations and recommendations regarding waste management arising at the stage of construction works. Solutions related to waste management at the construction site were also presented.
EN
The paper presents the problem of building disturbances, which are usually an inseparable element during the implementation of construction projects. They were classified, their causes and sides of the construction process responsible for their creation were identified on the basis of the analyzed construction investment. In addition, using the Earned Value Management method, the scale of delays arising in construction works and the related effects were determined. The important role of close cooperation and good communication between all participants of the construction process was emphasized, which would reduce the phenomenon of building disturbances, but also mitigate the negative effects of delays that have already occurred.
PL
W artykule dokonano szczegółowej analizy procesu inwestycyjnego na etapie wykonawstwa wybranej współczesnej inwestycji kubaturowej finansowanej ze środków budżetowych. Przedstawiono również problem zakłóceń budowlanych, które są z reguły nieodłacznym elementem podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz dokonano ich klasyfikacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedmiotowego procesu budowlanego zidentyfikowano występujące zakłócenia budowlane na badanej inwestycji obejmujące łącznie 1165 dni realizowanego okresu wykonawstwa.
10
Content available O zasadach wiedzy technicznej w budownictwie
PL
Termin „zasady wiedzy technicznej” został zastąpiony szeroko rozumianym pojęciem „sztuki budowlanej”. Obecnie te dwa terminy są stosowane przez prawników zamiennie. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zobowiązane są do stosowania wiedzy technicznej w zakresie koniecznym do zaprojektowania, wykonania i eksploatacji danego obiektu budowlanego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
EN
Principles of technical knowledge in the construction sector and construction art. The term „principles of technical knowledge” replaced the term „construction art”. Currently, these two terms are used by lawyers interchangeably. Persons performing independent construction and operations of a given building. The conditio for obtaining building qualifications is passing an exam in the knowledge of the construction process and the prfactical application of technical knowledge.
11
Content available remote Praktyka dotycząca odpadów budowlanych
12
Content available remote Wpływ prac budowlanych na obiekty sąsiednie
PL
Prowadzenie robót budowlanych bardzo często związane jest z powstawaniem oddziaływań generujących niekorzystne wpływy na obiekty sąsiadujące z terenem inwestycji. Oddziaływania te mogą mieć charakter mechaniczny (przemieszczenia, drgania przenoszone przez podłoże gruntowe) lub niemechaniczny (hałas, zapach, pył), a ich zasięg obejmuje obszar od kilku do kilkuset metrów.
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, wynikającej z prowadzonych robót budowlanych, na rozkład natężeń na skrzyżowaniach zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót, a nie objętych zmianami projektu czasowej organizacji ruchu. Analizę wykonano poprzez porównanie natężeń ruchu na poszczególnych kierunkach ruchu, dla okresów sprzed i w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
EN
Article contains analysis of impact of changes in traffic organization as a result of works, on traffic volume on intersections located nearby construction site but not involved in temporary traffic organization project. Analysis was made by comparison of traffic volume on each directions, for periods of time before and during civil works.
14
PL
Niedopuszczalne jest przeniesienie odpowiedzialności za konsekwencje wad projektowych z inwestora na wykonawcę. Nie można przyjąć, że wykonawca, na gruncie umowy o roboty budowlane, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za konsekwencje nienależytego wykonania obowiązków, jakie zobowiązany jest spełnić inwestor. Nie ponosi on też odpowiedzialności za konsekwencje wad dokumentacji projektowej.
EN
It is unacceptable to transfer responsibility for the consequences of design flaws from the investor to the contractor. It can not be assumed that the contractor, on the basis of a construction contract, assumes responsibility for the consequences of improper performance of obligations that the investor must meet. The Contractor is not responsible for the consequences of defects in the project documentation.
15
Content available remote Zarządzanie zadaniami pracowników w branży budowlanej
PL
Właściwa organizacja pracy polega na takim ustawieniu przebiegu pracy, aby przy najmniejszym nakładzie pracy człowieka lub urządzeń uzyskiwać maksymalne rezultaty działania. Artykuł prezentuje problem przydziału personelu, który występuje w rzeczywistej firmie świadczącej usługi budowlane. Sformułowano model matematyczny dla tego zagadnienia. Przedstawiono algorytm rozwiązujący problem alokacji personelu. Zaproponowana analiza stanowi punkt wyjścia do określenia możliwości usługowych oraz obciążenia każdego pracownika, co jest szczególnie istotne w przypadku stosowania pracy wielostanowiskowej.
EN
The proper organization of work is to set the workflow to the slightest effort of man and machine operation to obtain maximum results. The article presents the problem of the allocation personnel, that occurs in a real company that provides construction services. The mathematical model for this issue was formulated. An algorithm solving the problem of personnel allocation is presented. The proposed analysis is a starting point for determining the production capacity and load of each workstation, which is particularly important when using multi-station work.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wad robót budowlanych. Zasadniczym celem autorki było dokonanie szczegółowej analizy orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie: klasyfikacji wad robót budowlanych, odbioru wadliwych robót budowlanych oraz uprawnień przysługujących inwestorowi z tytułu rękojmi za wady po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2018 r.
EN
The article discusses issues concerning defects in construction works. The main purpose of the author was to carry out a detailed analysis of the judgments of common courts in the scope of: classification of construction works defects, approval of defective construction works and rights of the investor under the warranty for defects after the Civil Code amendment of May 30, 2018.
PL
Możliwość prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawowymi regulacjami w tym zakresie są: ustawa – Prawo budowlane oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wskazane przepisy regulują szczegółowo procedurę prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych oraz określają wymagania w zakresie kwalifikacji, jakie muszą spełnić osoby nadzorujące tego rodzaju roboty budowlane.
EN
The ability to conduct works built at immovable monuments depends on the fulfillment of a number of conditions resulting from generally applicable regulations. The basic regulations in this area are: the Act – Building Law and the Act on the Protection of Monuments and Guardianship of Monuments. The indicated provisions regulate in detail the procedure for conducting construction works at immovable monuments and specify the requirements for qualifications that must be met by the persons supervising this type of construction works.
PL
W artykule omówiono procedurę wyjaśniania rażąco niskiej ceny lub kosztów bądź ich części składowych. M.in. udzielono odpowiedzi na pytania: „ile razy zamawiający może dokonywać wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień co do realności zaoferowanej ceny oferty?”, „czy przepis art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczy zamówień publicznych rozliczanych ryczałtowo?” oraz „czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?”.
EN
The article discusses the procedure for explaining an abnormally low price or costs or their components. Among others answers to the questions: „How many times may the contracting authority call the contractor to provide explanations as to the reality of the bid price offered?”, „Does the provision of art. 90 clause 1 of the Public Procurement Law apply to flat-rate public contracts? „and” Can an explanation of an abnormally low price be reserved as a trade secret?”
PL
Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce miała nastąpić od dnia 18 października 2018 r. (z wyjątkiem centralnych jednostek zakupujących). Tymczasem tylko zamówienia publiczne powyżej progów unijnych (tj. powyżej 5 548 000 euro dla robót budowlanych) są prowadzone od 18 października 2018 r. przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, w tym np. miniPortalu UZP. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy elektronizacja zamówień publicznych w obecnej postaci jest szansą czy zagrożeniem dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
EN
Electranic public procurements in Poland should take place from October 18, 2018 (except of central purchasing units). Meanwhile, only public award procedures above the EU thresholds (above EUR 5 548 000 for works) are carried out from October 18, 2018 using electronic means of communication, including, for example, the miniPortal. The purpose of the article is to answer the question whether the electronic public procurements, in its current form, are an opportunity or a threat for economic operators applying for a public procurement for works.
EN
Almost every construction investment should contain elements of risk forecasting, whose validity depends, among other things, on the correct assessment of potential threats. These risks were defined by the Authors as risk factors that were characterized and then grouped on the basis of performed research in the scope of their identification. Due to lack of method of scheduling railway investments on the construction market, including risk assessment, a research effort was undertaken [14-17], the result of which is the proposed method. The article presents the main assumptions of the original method of rail investment planning, which on the one hand, will take into account the impact of potential threats identified previously by the Authors, and, on the other, will allow project managers to refer to the conditions in which the implementation of a specific facility is planned. The assumption was made that the method, relatively easy to implement, supported by an appropriate computational program, will encourage teams planning the implementation of railway undertakings to its application and will improve the reliability of the schedules they develop.
PL
Prawie każda inwestycja budowlana, powinna zawierać elementy prognozowania ryzyka, których trafność jest uzależniona między innymi od prawidłowej oceny potencjalnych zagrożeń. Zagrożenia te zostały przez Autorów zdefiniowane jako czynniki ryzyka, które zostały scharakteryzowane a następnie zgrupowane na podstawie wykonanych badań w zakresie ich identyfikacji. W związku z tym, że na rynku budowlanym nie ma metody harmonogramowania inwestycji kolejowych z uwzględnieniem oceny ryzyka, podjęto wysiłek badawczy [14-17], którego efektem jest proponowana metoda. W artykule przedstawiono główne założenia oryginalnej metody harmonogramowania inwestycji kolejowych, która z jednej strony uwzględni wpływ potencjalnych, zidentyfikowanych wcześniej przez autorów specyficznych dla inwestycji kolejowych zagrożeń, a z drugiej pozwoli menadżerom projektu odnieść je do warunków, w jakich planowana jest realizacja konkretnego obiektu. Przyjęto założenie, że stosunkowo prosta we wdrożeniu metoda, wsparta odpowiednim programem obliczeniowym, zachęci zespoły planujące realizację przedsięwzięć kolejowych do jej stosowania i zwiększy wiarygodność opracowywanych przez nie harmonogramów.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.