Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ dwufazowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu dotyczy wyznaczania parametrów pojedynczego, wznoszącego się pęcherza w ciekłym metalu i w polu magnetycznym. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu impulsowej, ultradźwiękowej metody echa. W artykule przedstawiono metodę pomiaru. Na podstawie uzyskanych wyników pokazano, że pęcherze wznoszą się praktycznie prostoliniowo, co oznacza, że ich prędkością końcową jest prędkość wznoszenia, w związku z czym pozostałe składowe są do pominięcia. Następnie obliczono prędkości pojedynczych pęcherzy, współczynniki oporu i przedstawiono je w zależności średnicy zastępczej oraz liczby Reynoldsa. W końcowej części artykułu pokazano zależność liczb charakterystycznych Webera, Eotvosa i Mortona od liczby Reynoldsa.
EN
The subject of the article concerns the determination of the parameters of a single, rising bubble in liquid metal and in a magnetic field. The research was carried out using the ultrasonic pulse echo method. The article presents the measurement method. On the basis of the obtained results, it has been shown that the bubbles rise practically in a straight line, which means that their final velocity is the rising velocity, and therefore the remaining components can be ignored. Then, individual bubble velocities and drag coefficients were calculated and presented in relation to the equivalent diameter and Reynolds number. The final part of the article shows the dependence of the characteristic numbers: Weber, Eotvos and Morton on the Reynolds number.
PL
Tematyka artykułu dotyczy porównania parametrów przepływu dwufazowego ciekły metal-gaz, w przepływie bez i w polu magnetycznym. W artykule przedstawiono jak zmieniają się prędkości przepływu, średnice zastępcze, współczynniki oporu oraz rozkłady przepływających pęcherzy. Obliczono także liczby Eötvösa i Webera. Jako metodę pomiaru wybrano impulsowa, ultradźwiękową metodę echa. Badania wykonano wtłaczając argon do zbiornika wypełnionego ciekłym metalem GaInSn. Przeprowadzono je dla trzech różnych dysz wlotowych gazu oraz dla przepływu łańcuchowego pęcherzy.
EN
The subject of the article concerns the comparison of two-phase liquid metal-gas flow parameters, in the flow without and with a magnetic field. The article presents how flow velocities, equivalent diameters, drag coefficients and distribution of flowing bubbles change. The numbers of Eötvös and Weber were also calculated.The ultrasonic pulse echo method was chosen as the measurement method. The tests were carried out by injecting argon into a container filled with liquid metal GaInSn. They were carried out for three differentgas inlet nozzles and for bubble chain flow.
EN
The paper presents the analysis of results of investigations concerning an influence of applied constructive solutions on hydraulic operating conditions of a water-pumping air lift pump. The scope of the investigations encompassed the determination of flow rate and efficiency characteristics of an air lift pump having the discharge pipe with the internal diameter d = 0.04 m. The PM 50 mixer with a perforated rubber membrane, available on the market, as well as a mixer of own design, called circumferential mixer, were tested (the name origins from the fact that the mixer has the shape of a ring which encloses the discharge pipe on its whole circumference). The investigations were performed for three air-water mix delivery heads H: 0.40, 0.80, 1.20 m, for the specified pressure pipe submergence length h = 0.80 m. It has been stated that for both types of the applied mixers the water flow rate Qw increased along with the increase of the air flow rate Qa, reaching maximum, then decreased. However, in both of the applied mixers, the water flow rate Qw permanently decreased as the air-water mix delivery head H increased. The air lift pump achieved higher water flow rate Qw if the circumferential mixer was applied instead of that with perforated rubber membrane. It has been proved that for both of the applied types of mixers the air flow rate Qa in the air lift pump cannot be lower during water pumping than 5.0 m3·h-1 and should not exceed 15.0 m3·h-1 in case of the circumferential mixer and 16.0 m3·h-1 for the perforated rubber membrane mixer. The efficiency h of the tested air lift pump for both of the applied types of mixers decreased when the air-water mix delivery head H increased. The higher efficiency h, however, was obtained for the air lift pump with the circumferential mixer than for the perforated rubber membrane mixer.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań, dotyczących wpływu stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych mieszaczy na hydrauliczne warunki pracy powietrznego podnośnika do tłoczenia wody. Zakres badań obejmował wyznaczenie charakterystyk wydajności i sprawności pracy powietrznego podnośnika o średnicy wewnętrznej rurociągu tłocznego d = 0,04 m. Do badań wykorzystano mieszacz dostępny na rynku typu PM 50 z perforowaną gumową membraną i mieszacz własnej konstrukcji, który nazwano mieszaczem obwodowym (nazwa pochodzi stąd, że ma on kształt pierścienia, który obejmuje rurociąg tłoczny na całym jego obwodzie). Badania wykonano dla trzech wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H: 0,40, 0,80, 1,20 m, przy stałej długość zanurzenia rurociągu tłocznego h = 0,80 m. Stwierdzono, że dla obu zastosowanych typów mieszaczy natężenie przepływu wody Qw rosło wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza Qa osiągając maksimum, a następnie malało. Natomiast w obu zastosowanych typach mieszaczy wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H, natężenie przepływu wody Qw tylko malało. Większą wydajność natężenia przepływu wody Qw powietrzny podnośnik uzyskał z mieszaczem obwodowym niż z mieszaczem z perforowaną gumową membraną. Wykazano, że dla obu zastosowanych typów mieszaczy natężenie przepływu powietrza Qa w powietrznym podnośniku podczas tłoczenia wody nie może być mniejsze niż 5,0 m3·h-1 i nie powinno przekraczać dla mieszacza obwodowego 15,0 m3·h-1,, a dla mieszacza z perforowaną gumową membraną 16,0 m3·h-1. Sprawność pracy h badanego powietrznego podnośnika dla obu zastosowanych mieszaczy malała wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H. Natomiast dla powietrznego podnośnika z mieszaczem obwodowym uzyskano większą sprawność pracy h, niż dla powietrznego podnośnika z mieszaczem z perforowaną gumową membraną.
EN
The article presents the analysis of vertical and horizontal flows of liquids and gases through a wire mesh sensor. The solution does not require complicated reconstruction of the program, which is characterized by a very high speed of operation depending on the analog-to-digital converter used. The sensor consists of two parts: the acquisition module and the working part. The device allows testing of multiphase flows and classic air bubble testing. The wires of one plane are used as transmitters, and the wires of the other plane as receivers. Samples from all receiving lines are taken at the same time.
PL
W artykule przedstawiono analizę pionowych i poziomych przepływów cieczy i gazów przez czujnik z siatki drucianej. Rozwiązanie nie wymaga skomplikowanej rekonstrukcji programu, która charakteryzuje się bardzo dużą prędkością działania w zależności od zastosowanego konwertera analogowo-cyfrowego. Czujnik składa się z dwóch części: modułu akwizycji i części roboczej. Urządzenie umożliwia badanie przepływów wielofazowych oraz klasyczne badanie pęcherzyków powietrza. Przewody jednej płaszczyzny są używane jako nadajniki, a przewody drugiej płaszczyzny jako odbiorniki. Próbki ze wszystkich linii odbiorczych są pobierane w tym samym czasie.
EN
Even during normal operation but also due to unsuspected events like fires industrial devices get dirty. These pollutions may cause efficiency decrease, operational problems and unsightly appearance. To prevent these undesired phenomenon, various cleaning methods were developed. Dry ice blasting is one of them, which can be easily applied in wide range of purposes. The method is similar to the sanding, but the dry-ice particles are used as the abrasive. Dry-ice blasting process depends on many operational parameters like air pressure, dry-ice mass flow rate, nozzle-surface distance, cleaning angle or dry ice granulation. Impact of these parameters on the cleaning velocity were determined.
PL
Zarówno podczas normalnej pracy jak również z powodu nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak np. pożary, urządzenia przemysłowe ulegają zabrudzeniu. Te zanieczyszczenia mogą powodować spadek sprawności, problemy operacyjne i nieestetyczny wygląd. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, opracowano różne metody czyszczenia. Jednym z nich jest czyszczenie mieszaniną suchego lodu i powietrza, które można łatwo zastosować wielu gałęziach przemysłu. Metoda jest podobna do piaskowania, ale w tym przypadku to cząstki suchego lodu są używane jako ścierniwo. Szybkość czyszczenia suchym lodem zależy od wielu parametrów operacyjnych, takich jak ciśnienie powietrza, masowe natężenie przepływu suchego lodu, odległość dyszy od powierzchni czyszczonej, kąt czyszczenia, granulacja suchego lodu, ale także od kształtu dyszy. Niniejszy artykuł opisuje badania mające na celu określenie wpływu wybranych parametrów operacyjnych na efektywność czyszczenia przy zastosowaniu technologii z wykorzystaniem suchego lodu i powietrza.
PL
W artykule przedstawiono impulsową-ultradźwiekową metodę echa do wyznaczania parametrów przepływów dwufazowych ciekły metal-gaz. Opisano zasadę pomiaru, przedstawiono zrealizowany układ pomiarowy oraz przeanalizowano dokładność metody. W pracy zaprezentowano również przykładowe wyniki z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents a ultrasonic echo pulse method for determining the parameters of diphase liquid metal-gas flows. The principle of measurement is described, the realized measurement system is presented and the accuracy of the method is analysed. The paper also presents exemplary results from the research.
7
Content available remote Modelowanie przepływu w olejowym separatorze turbinowego silnika lotnicznego
PL
Separatory cyklonowe są powszechnie stosowane w układach olejowych lotniczych silników turbinowych. Dzięki swojej prostej budowie cechują się bardzo dużą niezawodnością, a tym samym nie wymagają częstych przeglądów. Sprawność separatora ma decydujący wpływ na jakość oleju, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy systemu olejowego. Zwiększona zawartość powietrza w oleju powoduje spadek ciśnienia w systemie oraz jego większe fluktuacje, które z kolei rzutują na prawidłowe smarowanie komponentów silnika (łożysk, kół zębatych). Nowe konstrukcje silników wymagają od inżynierów tworzenia bardziej kompaktowych konstrukcji separatorów w celu redukcji masy oraz redukcji kosztów projektu przy zachowaniu efektywności i niezawodności tych separatorów. W celu spełnienia powyższych wymagań konieczne jest zastosowanie w procesie modelowania przepływu mieszaniny olej o wo-po wietrznej i przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji separatora. Kluczowym zagadnieniem we wstępnym etapie budowy algorytmu obliczeniowego jest identyfikacja cech geometrycznych separatora, które mają istotny wpływ na jego sprawność. W artykule omówiono separatory olejowe stosowane w silnikach lotniczych oraz scharakteryzowano podstawowe zjawiska w nich występujące. Przedstawiono główne parametry wpływające na ich pracę. Zaprezentowano wybrane modele matematyczne analizy przepływu dwufazowego, dwuskładnikowego wraz z modelowaniem turbulencji. Wskazano możliwości zastosowania danego modelu w zależności od rodzaju przepływu.
EN
Cyclone separators are commonly used in oil systems of air turbine engines. Thanks to their simple construction they are characterized by very high reliability thus they do not require frequent inspections. The efficiency of the separator has a decisive impact on the quality of the oil, which directly results in a change in efficiency of the oil system. Increased air content in the oil causes a pressure drop in the system and higher-pressure fluctuations, which in turn affect the proper lubrication of the engine components (bearings, gears). New engine designs require engineers to create more compact separator designs to reduce weight and project costs while maintaining (and often increasing) their efficiency and reliability. To meet these requirements, it is necessary to use the flow modeling of the oil-air mixture in the design process to optimize the construction of the separator. The key issue at the initial stage of the calculation algorithm is to identify the geometric features of the separator, which have a key impact on its efficiency. The article discusses oil separators used in aviation engines and characterizes the basic phenomena occurring in them. The basic parameters influencing the separator's work are given. Selected mathematical models of two-phase (two-fluid) flow analysis together with turbulence modeling are presented. The possibilities of using a given flow model, depending on its structure, are shown.
EN
The article is aimed at the development of the analytical approach for evaluating the parameters of the Basset force acting on a particle in two-dimensional fluid flow induced by the oscillating wall. By applying regression analysis, analytical expressions to determine complementary functions were established for evaluating the Basset force. The obtained dependencies were generalized using the infinite power series. As a result of studying the hydrodynamics of a two-phase flow, analytical dependencies to determine the Basset force were proposed for assessing its impact on particles of the dispersed phase in a plane channel with the oscillating wall. It was discovered that the Basset force affects larger particles. However, in the case of relatively large wavelengths, its averaged value for the vibration period is neglected. Additionally, the value of the Basset force was determined analytically for the case of relatively small wavelengths. Moreover, it was discovered that its impact can be increased by reducing the wavelength of the oscillating wall.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w połączeniu z wybranymi metodami sztucznej inteligencji do identyfikacji struktury przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Dla sygnałów z zestawu radiometrycznego wyodrębniono na podstawie analizy w dziedzinie czasu szereg cech wykorzystanych następnie do rozpoznawania struktury przepływu. Zastosowano następujące metody sztucznej inteligencji: wielowarstwową sieć neuronową MLP, metodę K-średnich i algorytm wektorów wspierających SVM. Przedstawiono przykładowe wyniki badań dla trzech typów przepływu: tłokowego, tłokowo-pęcherzykowego i pęcherzykowego, uzyskanych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania Am-241 i sondy scyntylacyjne NaI(Tl). Otrzymano bardzo dobre wyniki identyfikacji struktury przepływu dla wszystkich analizowanych metod.
EN
The article presents the application of the gamma absorption method in combination with selected artificial intelligence methods to identify the structure of liquid-gas flow in a horizontal pipeline. For the signals from the radiometric set, a number of features were distinguished based on time domain analysis. These features were then applied to identify the flow structure. The following artificial intelligence methods were used: multilayer perceptron (MLP) neural network, K-means method and support vectors machine (SVM). Exemplary results for three flow types as plug, transitional plug-bubble and bubble are presented. The experiments were carried out on a laboratory stand equipped with closed Am-241 radiation sources and NaI(Tl) scintillation probes. For all the analyzed methods very good results of the flow structure identification were obtained.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących hydrodynamiki przepływu układu gaz-ciecz w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową. Podczas badań mierzono opory przepływu układu powietrzewoda na odcinku rury wypełnionej pianą metalową. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wartościami oporów przepływu obliczonymi zgodnie z modelami zarówno powszechnie uznanymi dla przepływu układów dwufazowych w pustej mrze, jak i odnoszącymi się do ich przepływu przez ośrodki porowate. Analiza zmierzonych i obliczonych wartości oporów przepływu dała podstawę do oceny wpływu obecności piany metalowej w rurze na hydrodynamikę przepływu układu gaz-ciecz.
EN
Measurements results related to the hydrodynamics of gas-liquid system flow are presented. During the research, the pressure drop of air-water system flow through a pipe section filled with metal foams was measured. The obtained results were compared with pressure drop values calculated according to commonly recognized models for twophase flow through an empty pipe as well as models relating to twophase flow through porous media. The analysis of measured and calculated pressure drop values led to the assessment of influence of metal foam presence in a pipe on two-phase flow hydrodynamics.
11
Content available remote Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń wpływu parametrów hydrodynamicznych na udział objętościowy faz podczas przepływu w rurach pionowych mieszaniny dwufazowej gazu i cieczy. Dokonano oceny dokładności wybranych metod obliczeniowych uwzględniających parametry hydrodynamiczne i określono przydatność metod w obliczeniach procesowych aparatów wykorzystujących tę formę przepływu.
EN
The calculation results of hydrodynamic parameters’ impact on a volume fraction in gas-liquid two-phase flow in vertical pipes are presented in the paper. The accuracy of selected calculation methods cited in literature was evaluated for various hydrodynamic parameters. The usefulness and accuracy of these methods in process calculations of apparatus in which this type of flow exist were determined.
12
Content available remote Hydrodynamics of two-phase flow in tubular reactor
EN
In the paper, the possibility of using an optoelectronic system for measuring the parameters relating to the hydrodynamics of liquid film in two-phase flow of highly viscous liquids and gas was evaluated. The methodology of the measurement and experimental results in relation to the annular co-current air–oil falling flow was given.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania układu optoelektronicznego do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze–olej.
PL
Przeprowadzono gruntowny przegląd literatury na temat korelacji spadku ciśnienia, opracowano bank danych doświadczalnych obejmujący szeroki zakres zmian parametrów przepływowych oraz dokonano weryfikacji możliwości przewidywania wartości spadków ciśnienia w przepływach dwufazowych gaz-ciecz w minikanałach. Porównano wartości spadków ciśnienia obliczone zgodnie z dostępnymi w literaturze korelacjami z wartościami eksperymentalnymi. Analiza uzyskanych wyników obliczeń wykazała, że większość korelacji ma bardzo ograniczony zakres ważności i nie opisuje danych doświadczalnych z zadowalającą dokładnością. Zaproponowano równania do obliczania spadku ciśnienia w przepływie w minikanałach, i to niezależnie od rodzaju przepływu.
EN
Fundamentals and a review, with 17 refs., of pressure drop correlations and exp. pressure drop data. Performance of the correlations in correctly predicting the diverse data sets was verified. Most of the correlations developed are very restricted in terms of handling a wide variety of data sets.
14
Content available remote Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma
PL
Artykuł omawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do wyznaczania parametrów przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Sygnały z zestawu radiometrycznego wykorzystano do wyznaczania prędkości fazy rozproszonej, współczynnika wypełnienia oraz identyfikacji struktury przepływu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).
EN
The article presents application of the gamma-ray absorption method to determine the parameters of the liquid-gas flow in a horizontal pipeline. The signals from radiometric set were used for determining the velocity of the dispersed phase, void fraction and identification of flow structure. Results of experiments carried out on a laboratory stand equipped with sealed gamma-ray sources 241Am and scintillation probes with NaI(Tl) crystals are presented.
15
Content available remote Modelowanie struktur kawitacji przy opływie profilu
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zjawiska kawitacji występującego przy opływie łopatki profilu ClarkY wodą. Przepływ odbywał się w komorze o przekroju prostokątnym. Kąt natarcia łopaty wynosił 8°. Symulacje przeprowadzono przy użyciu kodu OpenFOAM. Dla modelu przepływu dwufazowego prowadzono obliczenia niestacjonarne przy założeniu modelu kawitacji Schnerr & Sauer. Przebadano i porównano dwa modele: model 2D oraz model 3D. Wyniki obliczeń porównano pod względem kształtu i dynamiki zmian chmur kawitacyjnych oraz procentowego udziału pary wodnej w domenie w funkcji czasu. Porównano uśrednione w jednym okresie wartości ciśnienia i udziałów objętościowych pary w punktach monitorujących. Obliczenia dla modelu 3D pozwoliły zaobserwować zmienność struktur kawitacyjnych w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu wody.
EN
The results of numerical simulation of water cavitating flow are shown in the paper, in case of flow over the ClarkY foil. The calculations were performed for flow through a rectangular channel. The angle of attack of the blade was 8°. The simulation was conducted in OpenFOAM software. For the two-phase model the transient calculations were carried out with Schnerr & Sauer cavitation model. The two models: 2D and 3D, were investigated and compared. The results of the calculation were compared regarding the shape and dynamics of cavitation structures and percentage of vapor in the domain in time. The time-averaged pressure and vapor volume fraction values in monitor points located over the foil were compared. The 3D calculations provided information about the fluctuation of cavitation structures in the direction perpendicular to the water flow.
PL
W pracy przedstawiono przegląd metod tomografii optycznej, stosowanych do badania przepływu dwufazowego gaz-ciecz. Wykorzystanie tomografii optycznej pozwala wyznaczać parametry ruchu fazy rozproszone (gazowej). W opracowaniu przedstawiono ideę pomiaru oraz opisano własne metody prześwietlania obiektów badanych. Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania poszczególnych metod do pomiaru wybranych parametrów przepływu dwufazowego. Opisano metodę prześwietlania równoległą i rozproszoną wiązką światła oraz trójwymiarową metodę analizy obrazu. Prezentowane metody mogą posłużyć do pomiaru pęcherzyków w cieczach przeźroczystych, ale również ruchu kropli cieczy w gazie, ciał stałych w cieczy lub ciał stałych w gazie.
EN
Optical tomography is a diagnostic method that allows to obtain a wide range of images. With these images, you can perform the submission of horizontal or spatial test object. This paper presents a number of imaging methods used to study the flow of two-phase gas-liquid. The use of optical tomography allowed to track the movement of air bubbles during their flow through the test column. The presented methods can be used to measure the bubbles in transparent fluids, but also the movement of a drop of liquid in gas, solids in liquids or solids in the gas.
PL
Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej.
EN
During the measurements the balance of machinery and power equipment operating in continuous mode is often necessary to measure the volume flow of the fluid flowing in the system. In these systems there are often large inner diameters of pipelines and it is therefore necessary to increase straight sections needed to carry out the measurement the flow and required by manufacturers of ultrasonic flowmeters. Due to the disturbances occurring in the presentation will be presented preliminary results of research on flow measurements in non-standard conditions using a non-contact ultrasonic method.
EN
The article presents detailed two-phase adiabatic pressure drops data for refrigerant R134a. Study cases have been set for a mass flux varying from 200 to 400 kg/m2s, at the saturation temperature of 19.4°C. Obtained experimental data was compared with the available correlations from the literature for the frictional pressure drop during adiabatic flow. Influence of mixture preparation on pressure drop was investigated, for varying inlet subcooling temperature in the heated section. The flow patterns have also been obtained by means of a high-speed camera placed in the visualization section and compared with literature observations.
EN
We consider the time dependent Hartmann flow of a conducting fluid in a channel formed by two horizontal parallel plates of infinite extent, there being a layer of a non-conducting fluid between the conducting fluid and the upper channel wall. The flow formation of conducting and non-conducting fluids is coupled by equating the velocity and shear stress at the interface. The unsteady flow formation inside the channel is caused by a sudden change in the pressure gradient. The relevant partial differential equations capturing the present physical situation are transformed into ordinary differential equations using the Laplace transform technique. The ordinary differential equations are then solved analytically and the Riemann-sum approximation method is used to invert the Laplace domain into time domain. The solution obtained is validated by comparisons with the closed form solutions obtained for steady states which have been derived separately and also by the implicit finite difference method. The variation of velocity, mass flow rate and skin-friction on both plates for various physical parameters involved in the problem are reported and discussed with the help of line graphs. It was found that the effect of changes of the electric load parameter is to aid or oppose the flow as compared to the short-circuited case.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów dwufazowych woda-powietrze metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było pojawienie się drugiej fazy oraz kolano rurociągu. Wykonano pomiary strumieni przepływu dla kilku odległości od osi kolana , jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w czterech miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono błędy związane z wystąpieniem zaburzeń przepływu.
EN
The measurement of two-phase air-water stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to appearance of the second phase and the pipeline bend. Measurements of the flow have been carried out at various distances from the pipeline bend. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors associated with flow disturbance have been calculated.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.