Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ warstwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dobór paroizolacji zgodnie z DIN 4108-3
2
Content available remote Zapobieganie degradacji murów licowych
EN
In this paper, an approach to analyze the observability and controllability of sandwich systems with backlash is proposed. In this method, a non-smooth state-space function is used to describe the sandwich systems with backlash which are also non-smooth non-linear systems. Then, a linearization method based on non-smooth optimization is proposed to derive a linearized state-space function to approximate the non-smooth sandwich systems within a bounded region around the equilibrium point that we are interested in. Afterwards, both observability and controllability matrices are constructed and the methods to analyze the observability as well as controllability of sandwich system with backlash are derived. Finally, numerical examples are presented to validate the proposed method.
EN
The paper presents preliminary tests of an innovative laminar noise-dampening layered structure for industrial purposes, based on PUR foam containing a foam-recyclate. The test cycle included static tensile tests of foam specimens, acoustic dampening tests, technological gluing tests (foam layer with functional layers: magnetic foil and aluminium foil), foam and glue selection, static shear tests of the bonds between the foam layer and the functional layers. The results of the technological and the acoustic tests showed that application of the foam-based layered packet-structures is a very good method for noise-dampening of work-stands in industry. The demountable bond between the packet and the metalic wall is effective and simple to use. It enables application of the packet differentlyly on various work-stands. The static mechanical properties of the foams and of the glue-bonds were satisfactory and show the trouble-free, self-supporting behavior of the dampening packets.
PL
Praca przedstawia wstępne badania innowacyjnej pakietowej (warstwowej) struktury wygłuszającej do zastosowań przemysłowych, opartej na piance PUR z zawartością piankowego recyklatu. Cykl badań obejmował próby statycznego rozciągania grupy pianek, próby akustyczne tłumienia, próby technologiczne klejenia pianek z warstwami funkcyjnymi (folia magnetyczna, folia aluminiowa), dobór pianek oraz kleju, próby ścinania statycznego złączy między pianką a warstwami funkcyjnymi. Wyniki prób technologicznych i akustycznych wykazały, że zastosowanie struktur pakietowych na bazie pianek z zawartością recyklatu piankowego jest bardzo dobrą metodą wygłuszania stanowisk technologicznych. Nietrwałe łączenie pakietu z metalową ścianką przy pomocy taśmy magnetycznej jest skuteczne i proste. Umożliwia stosowanie pakietu alternatywnie na różnych stanowiskach pracy. Statyczne właściwości mechaniczne pianek oraz złączy klejowych są zadowalające i wskazują na bezproblemową „samonośność” pakietów wygłuszających.
5
EN
The article includes a theoretical and laboratory analysis of moisture flow in drying layered porous media. The lab-results concern the investigations of kinetics and velocity of drying for the specimens of two layers situated in the vertical and horizontal configuration.
PL
Ze względu na mniejsze wymagania nośności niż w budownictwie wysokościowym, do praktyki wykonawczej takich obiektów jak hale handlowe i magazynowe, wkradło się wiele błędów technologicznych, które niekorzystnie wpływaja na jakość wykonawstwa a tym samym - na trwałość betonowych posadzek. Skalę konsekwencji technicznych wynikających z uchybień technologii układów warstwowych przybliżają prace (1 i 2 - patrz bibliografia]. Z nich wynika, że główną wadą jest nadmierny udział wody w mieszance betonowej. Dodatkowym utrudnieniem w uzyskaniu dobrej jakości płyty betonowej jest stosowanie dwóch warstw izolacyjnych z tworzyw sztucznych: górnej - odgradzającej beton od atmosfery i dolnej - izolującej konstrukcję posadzki od podłoża gruntowego. To powoduje, że podczas hydratacji i dojrzewania betonu występują znaczne trudności w przepływie wilgoci. Niekontrolowany udział wody w mieszance można wyeliminować. Najbardziej obiecującą metodą jest zastosowanie odpowiednich środków, nazywanych powszechnie plastyfikatorami i superplastyfikatorami.
8
Content available remote Właściwości akustyczne lekkich układów warstwowych
9
Content available remote Aluminidki niklu w kompozytach z osnową aluminiową.
PL
Przedstawiono strukturę kompozytów z osnową aluminiową zawierających aluminidki niklu. Materiały wytworzono w procesie spiekania w próżni w prasie Degussa oraz w procesie odlewania zawiesiny. Aluminidki niklu tworzyły się in situ w wyniku oddziaływania proszku niklu z osnową aluminiową. Charakteryzowały się zróżnicowaną budową i składem chemicznym w zależności od warunków procesu technologicznego. W odlewach powstała faza Al2Ni. W spiekach, oprócz cząstek Al3Ni, obserwowano również układy warstwowe o złożonej budowie. Uzyskano korzystne połączenie aluminidek-aluminiowa osnowa, które umożliwia dekohezję materiału bez wyrywania cząstek z osnowy.
EN
Structure of aluminium matrix composites with nickel aluminides was presented. Composite materials were obtained by sintering in vacuum in Degussa press and by casting. Nickel aluminides were formed in situ as a result of nickel powder and aluminium matrix interaction. Their structure and chemical composition depended on parameters of technology. In cast composites only aluminide Al3Ni was formed. In sinters as well as Al3Ni particles, nickel aluminides with layer structure were observed. Good bonding between aluminium matrix and aluminides was confirm. Fracture without pulling out of intermetallic particles from aluminium matrix was observed.
PL
Przedmiotem pracy są zagadnienia dotyczące procesów interakcyjnych zachodzących w nowoczesnym układzie izolacji kondensatorów energetycznych wysokiego napięcia między dielektrykiem stałym, w postaci dwukierunkowo orientowanej folii polipropylenowej (PP), i syntetycznym syciwem węglowodorowym. W pierwszej części pracy dokonano analizy procesów interakcyjnych mających istotny wpływ na zachowanie dielektryczne układu polimer-olej. Zwrócono szczególną uwagę na rolę zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych w inicjowaniu oraz rozwojów tych procesów, a także na ich związek z budową nadmolekularną folii polimerowej, której rola jest w tym przypadku decydująca. W drugiej części pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad możliwościami wykorzystania modyfikacji powierzchni folii polimerowej jako narzędzia kontroli wybranych procesów interakcyjnych w układzie folia PP-olej. Zastosowano w tym celu nakładanie cienkowarstwowych struktur polimerowych na folię PP metodą polimeryzacji styrenu (wybrany monomer) w niskotemperaturowej plazmie wyładowań jarzeniowych wysokiej częstotliwości (r.f.) Wykonano wszechstronne badania wpływu zastosowanej modyfikacji powierzchniowej na właściwości folii PP (zwilżalność, konduktywność i zdolność gromadzenia ładunku), na inicjowanie i rozwój procesów wzajemnego oddziaływania między folią PP i syciwem (pęcznienie folii, zmiany w strukturze polimeru) i wynikające stąd właściwości dielektryczne układu warstwowego i jego składowych (folii PP i oleju).Zbadano również odporność wykonanych polimerowych pokryć plazmowych na starzenie przy narażeniu termicznym.
EN
The paper deals with some problems concerning the interactions between biaxially oriented polypropylene film and synthetic biodegradable impregnating agents in modern insulation system of high voltage power capacitors. In the first part of the paper, the processes greatly affecting dielectric behaviour of the polymer-oil system have been analysed. A special attention has been paid to the role of surface and interfacial phenomena in initiation and development of these processes and their connection with supermolecular structure of polymer film which is of prime importance in this case. In the second part, the results of investigations carried out in order, to explore the possibilities of making use of surface modification of polymer in the control of some polymer-oil interactions have been presented. The deposition of thin film polymer structures on the polymer by means of plasma polymerization of styrene in r.f. glow discharges have been used as a method of modification. The effect of use of plasma polymer coating on the polymer characteristics (wettability, conductivity and charge storage capacity), on initiation and development of polymer-oil interaction (swelling of polymer film in oil, changes in polymer structure) as well as on resulting dielectric properties of polymer-oil composite system and its components (PP film and oil) have been investigated. The thermal resistance of plasma coating was also tested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.