Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano wyniki własnej metody badania niestabilności stanów wody oraz wielkości przepływów, wprowadzając innowacyjną klasyfikację budowli piętrzących wodę. Podział budowli piętrzących na klasy oparto na kryterium prędkości krytycznej, mając na względzie minimalizację wpływu procesów biologicznych, erozji, sedymentacji oraz zatorów lodowych na środowisko w rejonie stopni wodnych, w celu zapewnienia przepustowości budowli przelewowo-upustowych stopnia wodnego podczas całego procesu użytkowania. Proponowana środowiskowa klasyfikacja budowli hydrotechnicznych została opracowana po dokonaniu identyfikacji i oceny występujących procesów związanych z sytuacjami o cechach ryzykownych. Celem klasyfikacji jest zabezpieczenie rejonu lokalizacji budowli piętrzących oraz stworzonych zbiorników wodnych przed degradacją i utratą ważnych funkcji o znaczeniu ponad regionalnym.
EN
The results of author’s method for evaluation of water levels (and discharges) instability as the function of time are described and new environmental classification of water headworks is proposed, based on water flow velocity criterium and application the “instability factors” for determination save water levels elevations (and outlet works discharge conveyance capacity), accepted for design and valid for the whole project life period. The classification is based on the assumption, that local channel processes and risks within the environment of hydraulic works will be eliminated or bed impacts limited. The main aim of applied classification is to protect the hydraulic waterhead structurs from degradation, aggradation and deterioration.
2
Content available remote Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM
PL
Analiza cyklu życia (LCA) jest narzędziem powszechnie stosowanym w budownictwie od lat 90. XX w. do wyznaczania skwantyfikowanych obciążeń środowiskowych, generowanych podczas produkcji wyrobów budowlanych i wznoszenia budynków, posiadającym ogromny potencjał do wspierania zrównoważonego rozwoju. Niestety z uwagi na ograniczoną dostępność danych oraz czasochłonny charakter prac związanych z ich zgromadzeniem, analiza LCA najczęściej jest pomijana w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie modelu BIM stanowiącego repozytorium wiedzy o obiekcie jest obiecującym kierunkiem rozwoju oceny środowiskowej budynków. W artykule przedstawiono perspektywy, jakie stwarza technologia BIM w usprawnieniu analizy LCA.
EN
Life cycle assessment (LCA) is a tool, commonly used in construction sector since ‘90s of the XX century to quantify the environmental loads associated with a production of construction elements and buildings construction, and to support sustainable development. Unfortunately, due to limited access of data and time-consuming data acquisition, LCA is usually omitted in an investment process. Utilization of BIM model which is consider as a repository for building data is considered as a promising path for development of an environmental assessment of buildings. This paper presents utility of BIM technology for simplification of LCA.
PL
Analizowano wpływ zróżnicowania sztywności szyb składowych na obciążenia i ugięcia w zestawach zespolonych ze szczelnymi komorami. Przedstawiono przykłady obliczeniowe pracy szyb zespolonych obciążonych wpływami środowiskowymi. Wykazano, że zwiększenie sztywności szyb w zestawie skutkuje zmniejszeniem możliwości korzystnej kompensacji obciążeń klimatycznych ciśnieniem gazu w komorach. Może to wpływać niekorzystnie na maksymalne ugięcia szyb składowych zestawu, szczególnie w przypadku zróżnicowania ich sztywności.
EN
In the article, the impact of differentiation of glass panes stiffness on loads and deflections in insulating glass units with sealed glass spaces has been analysed. Calculative examples of glass units properties under environmental loads has been presented. It has been proven, that the increase of glass panes stiffness in the units results in the decrease of the possibilities of positive compensation of climatic loads by the pressure in the gas spaces. It may affect negatively the maximal glass panes deflections, especially, in case of differentiation of their stiffness.
4
Content available remote Rozkład obciążeń środowiskowych w wielokomorowej szybie zespolonej
PL
W artykule analizowano wpływ interakcji gazu w szczelnych komorach szyby zespolonej na przekazywanie obciążeń między szybami zestawu. Na podstawie ogólnego prawa gazowego zaproponowano model obliczeniowy do określania obciążeń na elementy wielokomorowej szyby zespolonej poddanej działaniu zmiennych czynników atmosferycznych (ciśnienie, temperatura) i obciążeń powierzchniowych. Przedstawiono przykład dystrybucji jednostkowego obciążenia powierzchniowego na szyby zestawu jako korzystny wpływ szczelności komory na przekazywanie obciążeń.
EN
In the article impact of gas interaction in sealed chambers of an insulating glass unit on load transfer between glass panes has been analysed. On the basis of the law of ideal gases a calculation model for the determination of loads on elements of a multi-chamber insulating glass unit under the action of variable climatic factors (pressure, temperature) and surface loads has been proposed. An example of unitary surface load distribution on individual glass panes has been presented as a positive influence of chamber tightness on load transfer.
PL
Rozwój energetyki konwencjonalnej prowadzi do zmniejszania, a w konsekwencji zaniku zasobów nieodnawialnych (węgiel kamienny, ropa naftowa itd.). Niezbędna jest produkcja sztucznych, tanich, ekologicznych i odnawialnych dóbr energetycznych. Potencjał taki ma energia wiatru, która jest ogromnym stale odnawiającym się zasobem. Celem pracy była analiza i ocena użytecznych i szkodliwych obciążeń systemu oraz środowiska, generowanych w cyklu życia elektrowni wiatrowej. Przedstawiono powiązania pomiędzy oddziaływaniem obiektu na środowisko a rodzajem destrukcyjności, jakie wywołuje. Omówiono metodę LCA, która powiązana ze wskaźnikami użyteczności może być przydatna w ocenie i projektowaniu obciążeń środowiska w cyklu życia elektrowni wiatrowej.
EN
The development of conventional energy leads to a reduction, and consequently loss of nonrenewable resources (coal, oil, etc.). It is necessary to manufacture artificial , cheap , clean and renewable energy goods . This potential has a wind, which is constantly renewing itself a huge resource. The aim of the study was to investigate , analyze and evaluate useful and harmful burden on the system and the environment, generated in the lifecycle of a wind power plant . It shows the relationship between the property's impact on the environment, and it produces a kind of destructiveness. Outlines a method for LCA , which related to the indicators of utility, may be useful in the evaluation and design the environmental load in the life cycle of a wind power plant.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki materiałowo-energetycznej i ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy) oraz sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej, niezwykle ważne okazują się nakłady energetyczne i obciążenia środowiskowe występujące w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologicznej oceny pojazdu w warunkach eksploatacji.
EN
The proposed article refers to current issues of material and energy and environmental life cycle assessment of motor vehicles. The nature of manufacturing processes and the manner of operation of motor vehicle causing that regardless of the type of propulsion system (classical, electric, or hybrid) and chemical energy conversion efficiency of fuel or other energy carrier in the drive unit, turn out to be extremely important energy inputs and environmental loads occurring in the operation phase automotive vehicle. The article presents selected aspects of the environmental assessment of vehicle operating conditions.
EN
According to experts, passenger and goods transport is essential for the economic growth and prosperity of each society. Every transport system burdens the environment, using the dedi-cated infrastructure and its resources. The contemporary means of transport use the environ-ment to generate propulsion energy (directly in combustion engines or indirectly in electric power plants). Rail transport is considered to be environment-friendly owing to its low exter-nal costs, which include the costs of the consequences of discharging gases and/or dusts into the atmosphere. The aim of this research was to identify the components of rail transport costs borne by the orderer of a transport service and by the electric power plant supplying the rail-way with electricity, on the basis of a case study of the transport of aggregate. Calculations showed the share of such costs in transport costs (in the considered case) to be marginal. In the light of this finding the definition of external costs is critically evaluated.
PL
Na wielkość nakładów energetycznych oraz poziom emisji występujących w fazie użytkowania pojazdu osobowego, niezwykle znaczący wpływ ma sposób eksploatacji pojazdów samochodowych oraz rodzaj systemu napędowego i związany z tym łańcuch sprawności cząstkowych przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej. Ważnym elementem występującym w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego są ponoszone nakłady materiałowe i energetyczne. Biorąc pod uwagę zakładaną przez producenta żywotność pojazdu, niezbędne wymiany podzespołów i części mogą stanowić znaczącą pozycję w bilansie masy i energii a także mieć znaczący wpływ na poziom emisyjności dla fazy eksploatacji. W artykule przedstawiono wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelowania fazy eksploatacji pojazdu osobowego.
EN
The method of motor vehicles operation as well as the type of the drive system and the associated with that the chain of partial efficiency of the fuel chemical energy conversion or other energy carrier in the drive unit have an extremely significant impact on energy inputs and emissions level occurring in the operation phase of the passenger vehicle. An important element occurring in the operation phase of the motor vehicle shall be the charged material and energy costs. Considering the assumed by the manufacturer life of the vehicle, the necessary replacement of the components and parts may provide a significant position in the mass and energy balance and have a significant impact on the level of emissivity for the operation phase. The article presents the selected aspects of the energy and environmental modeling of the passenger vehicle operation phase.
PL
Eurokody wprowadziły zmiany (w stosunku do dotychczasowych norm polskich) w zakresie zestawiania obciążeń środowiskowych w przypadku konstrukcji tymczasowych i pomocniczych konstrukcji budowlanych. Zmiany te zostały przeanalizowane w artykule. Podano przykłady ustalania okresu powrotu w odniesieniu do różnych konstrukcji tymczasowych.
EN
Eurocode introduce a modification in the way of putting environmental loads for temporary structures and auxiliary construction works in relationship to Polish standards. This modification has been analyzed in the paper. Examples of establishing periods of the return for different temporary structures were given.
PL
Obecne zmiany legislacyjne oraz zmiany oczekiwań klientów wymuszają konieczność stosowania nowych narzędzi w projektowaniu procesów inżynierii chemicznej. Jednym z takich narzędzi jest analiza cyklu życia (LCA) pozwalająca określić wpływ produktu na środowisko naturalne. W pracy przedstawiono jedną z technik LCA jakąjest analiza MIPS. W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania techniki MIPS w inżynierii chemicznej na przykładzie analizy porównawczej dwóch systemów suszarniczych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Przeprowadzono analizę i dyskusję uzyskanych wyników.
EN
The paper presents an introduction to Life Cycle Assessment (LCA) and application of the LCA to analysis of spray drying process. Environmental load produced by two dryers: a laboratory spray dryer and an industrial-scale spray dryer was compared using the MIPS technique. MIPS simulations for both mentioned systems were performed and results were analyzed. Environmental superiority of industrial dryer performance for massive production was proved.
EN
The co-generation established on Hungarian, nearly entirely district heat basis, is power generation of high efficiency, that results in significant fuel conservation and, in this way the decrease of load of environment. Maintenance of district heat supply (district heat systems) allowing co-generation heat and power, and enhancement of its efficiency are therefore economic tasks of national importance and long term strategic goals. This summary presents the possible fuel conservation and the reduction of load of envi- ronment on a national level resulting from co-generation. Co-generation contributes to the decrease of load of environment, as the accomplishment of the aim on a national level, of several orders higher than other means of power generation that are generally known as solution for this problem. Furthermore, co-generation allows solutions of several orders cheaper in this respect.
PL
Kogeneracja funkcjonująca w węgierskim, scenatralizowanym systemie grzewczym jest produkcją energii o wysokiej wydajności, co prowadzi do znacznej oszczędności paliw i w ten sposób do obniżenia obciążeń środowiska. Utrzymanie centralnego ogrzewania - jego systemów pozwalających na kogenerację ciepła i energii elektrycznej oraz poprawa ich efektywności działania - jest więc zadaniem gospodarczym o znaczeniu narodowym oraz stanowi cel strategiczny w perspektywie długoterminowej. Artykuł przedsta- wia wynikające z kogeneracji możliwe do uzyskania na szczeblu kraju oszczędności paliw i redukcję obciążeń środowiska. Kogeneracja ma swój udział w obniżeniu obciążeń środowiska i stanowi realizację celów postawionych krajowi w stopniu o wiele wyższym inne sposoby, które w produkcji energii elektrycznej są powszechnie uznawane za sposoby rozwiązujące ten problem, ponadto kogeneracja jest znacząco tańszą metodą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.