Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generator impulsów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pulse generator for diagnostics of coupled power lines
EN
A layout of the pulse generator dedicated for fault location of three conductor coupled power lines is presented. The generator offers three outputs. The first output applies a probing pulse to the selected line while the remaining adjacent conductors are short-circuited in order to eliminate the induction of pulses at the moment of delivery of the testing pulse. Such procedure improves the process of interpretation of diagnostic data due to lack of additional impulses potentially induced in adjacent cables by the testing pulse and vice-versa.
PL
Przedstawiono projekt generatora impulsów pikosekundowych na bazie tranzystorów MESFET. Kolejnymi etapami przy realizacji generatora było opracowanie modelu tranzystora MESFET na potrzeby symulacji komputerowej, optymalizacja parametrów podzespołów w celu maksymalnego skrócenia impulsu wyjściowego, realizacja praktyczna generatora i weryfikacja parametrów w rzeczywistym układzie.
EN
The article presents a design of picosecond pulse generator based on MESFET transistors. The consecutive stages of this project are MESFET transistor model elaboration for computer simulation, optimization of parameters of individual components in order to obtain a shortest possible output pulse, practical design of generator and verification of parameters in real circuit.
PL
Opisano budowę generatorów impulsów szpilkowych stosowanych w układach do lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych. Podano sposób sprzężenia generatora z linią badaną oraz wpływ parametrów impulsu na odpowiedź układu sprzęgającego i pracę układu pomiarowego.
EN
This paper presents the construction of generators of pin pulses use in fault localization system for power lines. The method of coupling the pulse generator with the power line is described. The influence of pulse parameters on response of the coupling unit and operation of the measurement unit is analysed.
4
Content available remote Metoda unipolarnego zasilania impulsowego akceleratora hybrydowego
PL
W artykule przedstawiono metodę unipolarnego zasilania impulsowego, hybrydowego akceleratora plazmy. W realizacji sprzętowej metody wykorzystano opracowany i wykonany moduł generatora impulsów dużej mocy. Opisano przebiegi sygnałów zasilających hybrydowe źródło plazmy oraz porównano je z przebiegami występującymi w standardowej metodzie zasilania tego typu źródła. Przedstawiono wyniki badań składu plazmy wytwarzanej przez źródło oraz składu otrzymywanych powłok. W opracowanej metodzie, w odróżnieniu od metody standardowej, oprócz zachowania jednokierunkowego przepływu prądu przez źródło plazmy można regulować częstotliwość, amplitudę i wartość współczynnika wypełnienia przebiegu zasilającego. Daje to szersze możliwości wpływania na parametry uzyskiwanych powłok przeciwzużyciowych.
EN
The paper presents new method of pulsed coaxial hybrid source unipolar power supply. Hardware part of the method was designed on the base of own high power pulse generator. An article described power supply signals and compared them with signals from standard power supply method. Results of measurements of plasma and layers composition obtained by unipolar supplied hybrid source are presented. The described method in contradistinction to standard method, was kept unidirectional flow of source current and possibility of amplitude, frequency, pulse duty factor setting. The new method enables the wider possibility to control of obtained layers parameters.
5
Content available remote Urządzenia do badań odporności na zakłócenia
PL
W Instytucie Technologu Eksploatacji w Radomiu organizowane jest laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej. W rantach prac przygotowawczych opracowano i wykonano we własnym zakresie niektóre urządzenia niezbędne do badań odporności na zakłócenia. Opracowano między innymi: Zasilacz AC jedno i trójfazowy. Zasilacz umożliwia płynną regulację napięć i częstotliwości wyjściowych, generację wahań zasilania oraz symulowanie losowych (Wms) przerw zasilania. Generator impulsów typu „burst" umożliwia generowanie impulsów o czasie narastania 5 ns i czasie trwania impulsu 50 ns, zgodnie z wymogami normy IEC 100-4-4. Amplituda impulsów wynosi 500 V lub 1000 V o polaryzacji dodatniej lub ujemnej. Impulsy te powtarzane są z częstotliwością 5 kHz w seriach o czasie trwania 15 ms. Czas powtarzania serii impulsów wynosi 300 ms.
EN
In The Institute for Terotechnology in Radom a laboratory for testing of electromagnetic compatibility is organised. During the preparatory works some devices, which are necessary for test stands were designed and constructed: One and three phase AC Power Supply. The power supply makes it possible for continuous change of output voltages and frequencies, simulating of output voltages variations and generating of random output voltages breakdowns for 10 msek. ,,BURST" type Pulse Generator. The generator delivers pulses having rise time of 5 nsek and pulse duration time 50 nsek according to standard IEC 100-4-4. The pulse amplitude is 500V or 1000V with positive or negative polarization. Pulses are repeated with the frequency of 5kHz in series. Series' duration time is 15 msek. The series are repeated in bundles of 300 msek.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.