Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 706

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
Przedmiotem opracowania jest gotyckie sklepienie w prezbiterium kościoła w Szydłowcu. Powiązany z nim jest oryginalny dużych rozmiarów ryt, zachowany na ścianie nawy głównej, pełniący podczas realizacji świątyni funkcję swoistego „projektu wykonawczego”. To unikat w skali europejskiej i jedyny taki zespół śladów dawnego rzemiosła budowlanego. Ryt, odkryty po pięciu wiekach, wzbudził duże zainteresowanie badaczy wskazujących nieliczne przypadki podobnych rysunków, zachowanych jednak fragmentarycznie na posadzkach, tarasach, ścianach czy sklepieniach. Na przestrzeni lat powstały hipotezy rekonstrukcyjne dotyczące faz rysunkowych i realizacyjnych tego dzieła w Szydłowcu. Autorów artykułu zainteresowały zależności między projektem a zrealizowanym kształtem sklepienia, czyli zagadnienie, w jakim stopniu odwzorowano w naturalnej skali koncepcje zapisane na płaskim rysunku. Dokonano analizy porównawczej przebiegu żeber ze stanem istniejącym wymurowanych segmentów kamiennych łuków żebrowych. Podczas prac zastosowano nowoczesny sprzęt pomiarowy i zaawansowane oprogramowanie. Celem badań było określenie i sklasyfikowanie wzajemnych podobieństw i różnic.
EN
This paper discusses Gothic vault located in the presbytery of a church in Szydłowiec. It is linked with an original, large engraving that has survived in the wall of the church’s main nave, and acted as a sort of “construction- phase design” during the church’s construction. It is a unique specimen on the European scale and the only complex of traces of historical construction craftsmanship of its kind. The engraving, uncovered after five centuries, inspired considerable interest in scholars who pointed to rare cases of similar drawings that have been only fragmentarily preserved on floors, terraces, walls or vaults. Over the years, reconstructive hypotheses were formulated concerning the drawing and construction phases of the Szydłowiec vault. The authors became interested in the dependencies between the design and the geometry of the vault as built, i.e. the degree to which the conceptual proposals recorded on the drawing were expressed on a natural scale. The authors performed a comparative analysis of the outline of the ribs, comparing them with the existing state of the ribbed stone arch segments. Modern measurement equipment and advanced software was used. The goal of the study was to determine and classify similarities and differences between the elements.
PL
Wykorzystanie nowych pasm częstotliwości w celu zapewnienia wysokiej niezawodności komunikacji w systemach inteligentnego transportu wymaga opracowania dla nich dobrych modeli propagacyjnych. Chęć ich opracowania pociąga za sobą konieczność wykonania serii pomiarów, pozwalających ocenić charakterystykę badanego kanału bezprzewodowego. W artykule przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych wstępnych pomiarów transmisji sygnałów w pasmie UHF pomiędzy pojazdami w konwoju poruszającym się zarówno w środowisku miejskim jak i drodze ekspresowej.
EN
Utilization of new frequency bands for communication enhancement in intelligent transportation systems requires the derivation of solid propagation models in these channels. However, development of these models entails the need for conducing channel sounding experiments. In this paper, we present the conclusions from the initial signal transmissions in UHF band, carried out between cars in platoon driving on urban and high-speed road.
PL
W pracy przeanalizowano problem doboru parametru termoczułego na wynik pomiaru rezystancji termicznej tranzystora IGBT. Przedstawiono metody wykonywania pomiaru rezystancji termicznej tego tranzystora przy wykorzystaniu w charakterze parametru termoczułego napięcia między bramką a emiterem lub napięcia na spolaryzowanej w kierunku przewodzenia diodzie antyrównoległej. Przedyskutowano czynniki wpływające na dokładność pomiaru realizowanego przy wykorzystaniu tych metod. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów rozważanych parametrów uzyskanych przy wykorzystaniu omawianych metod dla różnych warunków chłodzenia badanego tranzystora. Oceniono uzyskane rozbieżności między tymi wynikami pomiarów.
EN
In this paper the problem of the selection of the thermo-sensitive parameter on the result of the measurement of thermal resistance of the IGBT is analysed. Methods of the measurements of thermal resistance of this transistor using the voltage between the gate and the emitter or voltage on forward biased antiparallel diode as the thermo-sensitive parameters are presented. Factors influencing measuring error of the considered measurement methods are discussed. Measurement results of thermal resistance obtained with the use of considered methods for different cooling conditions of the tested transistor are presented and discussed. Obtained differences between these results of measurements are evaluated.
4
Content available remote Wpływ trybu pracy lampy LED typu HUE na jej parametry elektryczne i optyczne
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych lampy LED typu HUE emitującej światło białe. Przedstawiona lampa LED typu HUE może być sterowana bezprzewodowo. Parametry elektryczne i optyczne wybranej klasy lamp LED zostały zmierzone za pomocą autorskiego układu pomiarowego. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi badanej lampy LED na parametry sieci elektroenergetycznej. Zbadano wpływ wartości napięcia zasilającego oraz wartości temperatury barwowej światła emitowanego przez badaną lampę LED na wartość współczynnika zawartości harmonicznych THD prądu zasilającego.
EN
In the paper electrical and optical properties of LED lamp of the HUE type emitting white light are analysed. This lamp makes it possible to remote control the mode of its operation. Properties of this class of lamps given by the producer was characterised and the authors’ set-up to measure electrical and optical parameters of the considered lamps is proposed. Attention was paid on parameters characterising influence of the LED lamp on the electroenergy network. Additionally, influence of feeding voltage, the fixed value of illuminance and correlated color temperature (CCT) of the emitted light on THD (Total Harmonic Distortion) is analysed and discussed.
PL
Rezonans magnetyczny (NMR) jest nieinwazyjną i jedną z najbardziej dokładnych technik obrazowania we współczesnej medycynie. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań czasu relaksacji podłużnej i poprzecznej wybranych cieczy, uzyskane z wykorzystaniem stanowiska naukowo dydaktycznego EFNMR, wykorzystującego ziemskie pole magnetyczne i jego jednorodność do obrazowania, spektroskopii i pomiarów z wykorzystaniem NMR.
EN
Nucleart magnetic resonance (NMR) is one of the most non-invasive and most accurate imaging techniques in modern medicine. In this paper we present the results of measurements of longitudinal and transverse relaxation of selected liquids, obtained using the EFNMR scanner, using the Earth's magnetic field and its homogeneity for imaging, spectroscopy and NMR measurements.
PL
Artykuł podejmuje tematykę poziomów emisji pól elektromagnetycznych przez pojazdy kolejowe w kontekście ochrony ludności. Przedstawiono problem braku rozwiązań prawnych, limitów i metod badawczych w warunkach środowiska kolejowego w Polsce. W artykule przedstawiono wstępne wyniki pomiarów emisji pól elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy kolejowe. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono, że uwzględniając wyniki pomiarów, pola elektromagnetyczne mogą osiągać istotne poziomy, które także mogą wpływać na zdrowie ludzi. Autorzy artykułu wysuwają wniosek, że zagadnienie nie powinno być lekceważone i z tego powodu wymaga ono dalszych badań, zważywszy na postępujące nasycenie pojazdów kolejowych w urządzenia i systemy elektroniczne, które będą stanowiły źródła pól elektromagnetycznych.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
PL
Budowa systemu pomiarowego opartego o sieci komórkowe jest stosunkowo łatwa i tania w budowie i eksploatacji. System zdalnego monitoringu musi zostać odpowiednio dostosowany do specyficznych wymagań sieci, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. Działanie urządzenia zostało przedstawione w artykule na podstawie ciekawego przypadku uszkodzeń trakcyjnych silników elektrycznych. Silniki były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych, a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pojazdu. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Budowa autonomicznego, telemetrycznego, wielokanałowego systemu oraz możliwe zastosowania również zostały przedstawione. Autorzy planują poszerzenie możliwości urządzenia o pomiar innych wielkości nieelektrycznych.
EN
The structure of the measurement system based on the cellular networks is relatively easy and cheap in building and operation. Remote monitoring system must be appropriately adapted to the specific requirements of network, it is necessary the appropriate equipment allowing to record and transmit the data on the GSM network or the Internet. Operation of the device is presented in this article on the basis of an interesting case of damage of the traction electric motors. The motors were used for driving of vehicles, and the measurements were made during the normal vehicle operation. The examples of measurement results are also presented. Measurements and recordings were carried out remotely using the telemetric devices, whose concept was developed by the authors of this article. Structure of the autonomous, telemetric, multi-channel system and the possible applications are also presented. The authors plan to expand the capabilities of the device by the measurement of other non-electrical quantities.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
EN
The aim of the present study was to investigate the possibility of using smart phone grade GNSS receivers for surveying purposes and to examine their ac curacy in terms of positioning. The paper presents an analysis of the results of test measurements made using two smartphones: a Huawei P8 lite, powered by Android 6.0 and an iPhone 6s, operating on IOS 10.1.1. Both devices were equipped with GPS and GLONASS modules and had the supporting sys tem, A-GPS. Measurements were made on two test parcels of different shapes and sizes. The test procedure encompassed three measurement series (I–III), each of which consisted of five determinations. The determinations were done at 5-min time intervals and each new measuring session began after 90 min from the previous one. Measurements with the Huawei P8 lite were taken using the Locus Map app, and measurements with the iPhone 6s were performed with the use of Map o meter. The study consisted of determining the positioning accuracy of the test smartphones by comparing the results with reference coordinates obtained from RTN measurements using the Topcon HiPer V receiver with Magnet Tools software. Determinations of the reference coordinates were done with the help of the TPI NetPro network real time service corrections.
PL
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania odbiorników GNSS zainstalowanych w telefonach komórkowych typu smartfon do celów geodezyjnych oraz zbadanie dokładności wyznaczania pozycji. W pracy przeanalizowano wyniki pomiarów testowych wykonanych za pomocą dwóch smartfonów: Huawei P8 lite z systemem Android 6.0 oraz Iphone 6s z systemem IOS 10.1.1. Oba urządzenia wyposażone są w odbiornik GPS i GLONASS oraz system wspomagający A-GPS. Pomiary wykonano na dwóch działkach testowych o różnym kształcie i powierzchni. Procedura testowa obejmowała trzy serie pomiarowe, przy czym każda z nich składała się z pięciu wyznaczeń. Między kolejnymi wyznaczeniami zachowano odstęp czasowy 5 minut, a każda sesja pomiarowa rozpoczynała się po upływie 90 minut. W czasie pomiaru smartfonem Huawei P8 lite skorzystano z aplikacji Locus Map, zaś podczas pomiaru smartfonem Iphone 6s z aplikacji Map o meter. Działki testowe znajdowały się na terenie Lublin przy ulicy Józefa Sowińskiego. Badania polegały na określeniu dokładności wyznaczenia pozycji przez wybrane smartfony na podstawie porównania otrzymanych wyników ze współrzędnymi referencyjnymi uzyskanymi z pomiaru metodą powierzchniową RTN odbiornikiem Topcon Hiper V z oprogramowaniem Magnet Tools. W czasie wyznaczania współrzędnych referencyjnych skorzystano z poprawek serwisu czasu rzeczywistego sieci TPI NETpro.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
EN
There is an airflow velocity boundary layer near tunnel wall when the air is flowing in the underground coal mine. The thickness and distribution of the airflow velocity boundary layer could influence the discharge of harmful and toxic gases that enter the ventilating airflow through this flow interface. It may also have a major impact in coal mine gas explosion. The results of field measurements and simulation experimental data are used to research airflow velocity boundary layer in a flat walled mine roadway, which is considered in turn: as unsupported, I-steel sectioned arch or bolted and shot create supported cross section. By referenced to other literature studies that consider boundary layer characteristics and the analysis of on-site and experimental data sets we obtain the corresponding airflow velocity boundary layer characteristics for each of the supported roadway sections. The airflow velocity within the boundary layer increase is assumed to follow a logarithmic law given by the expression: u = a Ln(x) + b. It is concluded that the thickness of the airflow velocity boundary layer is observed to significantly decrease with the airflow center velocity and to increase with roadway wall roughness. The airflow velocity distribution is found to be described by the equation: u = (m1v + n1)Ln(d) + m2v + n2, for the three types coal mine tunnel taking into account the influence of center airflow velocity.
14
Content available remote Analysis of size and shape of abrasive micrograins in lapping of assembly joints
EN
In the paper, automated analysis of size and shape of abrasive micrograins was presented. In the tests of the micrograins of boron carbide, silicon carbide and electrocorundium, the stereoscopic microscopy and the specialized software MultiScan v.6.08 were applied.
PL
W pracy przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i ksztaltu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren weglika boru, weglika krzemu i elektrokorundu zastosowano mikroskopię optyczną oraz specjalistyczne oprogramowanie MultiScan v. 6.08.
15
Content available remote New Polish guidelines regarding human exposure to vibrations in buildings
EN
Following global trends, Polish regulations on human exposure to vibration in buildings were changed and new Polish guidelines were published in June 2017. In accordance with international trends, two methods of assessment have been added to the regulations: basic RMS method and additional VDV method. For more clarity of RMS method, the human vibration perceptivity ratio (HVPR) was introduced to new Polish regulations. In the appendix to the Polish standard, the vibration dose value (VDV) method is presented. The third important change in the new version of the Polish standard is measurement equipment that should be used for human perception evaluation. New regulations have precisely described what kind of equipment should be used for low-frequency recording and a new measurement disc for the human perception of vibration on floors has been introduced to the Polish standard.
PL
Podążając za światowymi trendami, polskie przepisy dotyczące narażenia ludzi na wibracje w budynkach zostały zmienione, a nowe polskie wytyczne zostały opublikowane w czerwcu 2017 r. Zgodnie z międzynarodowymi trendami w przepisach ujęto dwie metody ewaluacji: podstawową metodę RMS i dodatkową metodę VDV. Dla większej przejrzystości metody RMS do nowych polskich przepisów wprowadzono Wskaźnik Odczuwalności Drgań przez Ludzi (WODL). W załączniku do polskiej normy przedstawiono metodę dawki drgań (VDV). Trzecią ważną zmianą w nowej wersji polskiej normy jest sprzęt pomiarowy, który należy wykorzystać w pomiarach oceny odczuwalności drgań człowieka. Nowe przepisy precyzyjnie opisały, jakiego rodzaju sprzęt powinien być używany do rejestracji niskich częstotliwości, do polskiej normy wprowadzono także nowy dysk pomiarowy służący do pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach.
PL
Technologie spawalnicze są szeroko rozpowszechnionymi metodami łączenia materiałów metalowych pozwalającymi na uzyskanie unikalnych właściwości połączeń. Z tego powodu znajdują zastosowanie w produkcji elementów urządzeń, maszyn i konstrukcji w zastosowaniach konsumenckich, przemysłowych, jak i laboratoryjnych. Stosując jednak spawalnicze metody łączenia i obróbki metali, należy mieć na uwadze, iż niejednorodny, szybkozmienny cykl cieplny miejscowo osiągający temperaturę topnienia spawanego metalu jest znacząco różny od warunków w jakich materiały metalowe są wytwarzane i eksploatowane. Oddziaływanie cyklu cieplnego na spawane elementy powoduje zmiany metalurgiczne i mechaniczne w strukturze złącza spawanego.
PL
Lubelski Węgiel „Bogdanka” (LWB) od zawsze kojarzona jest z postępem technicznym i technologicznym. Posiada ona jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności do pomiarów geodezyjnych, obmiarów rozlewisk, obliczania wielkości zapasów węgla zgromadzonych na składowisku itp. W artykule przedstawiono parametry techniczne zakupionych statków, przykład zastosowań BSL do stworzenia ortofotomapy oraz tok postępowania przy jej tworzeniu.
EN
Lubelski Węgiel ”Bogdanka” (LWB) has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery parks in the underground coal mining sector. This year the machine park was supplemented by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measurements of floods, calculation of the amount of coal collected in a landfill, etc. This paper presents the technical parameters of the purchased drones, an example of applications to create an orthophotomap and how to proceed when creating it.
PL
Jednym z problemów występujących w dużych systemach Internetu Rzeczy, złożonych z tysięcy urządzeń IoT, są przeciążenia sieci w pobliżu urządzeń pełniących rolę hubów komunikacyjnych (brokerów danych, chmur obliczeniowych). Przeciążenia te nie są w wystarczającym stopniu rozładowywane przez protokół TCP, który (ze względu na specyfikę ruchu telekomunikacyjnego w systemach IoT) nie jest w stanie prawidłowo oszacować, dostępnych dla danej transmisji, zasobów sieciowych. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie IoT, zbudowane na mikrokontrolerze Raspberry PI pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które szacuje wielkość, dostępnej dla protokołu TCP, przepustowości ścieżki komunikacyjnej. Urządzenie korzysta ze znanej metody par pakietów. Aby poprawić dokładność szacunków, użyto wariantu metody, który ocenia wielkość dostępnej przepustowości na podstawie ciągów par. Badania przeprowadzone w dedykowanej sieci lokalnej pozwoliły zarówno ocenić pracę urządzenia, jak i dokonać analizy dokładności szacunków przeprowadzanych w obecności ruchu charakterystycznego dla systemów Internetu Rzeczy. Oceniono również narzut ruchu wnoszonego do sieci Internetu Rzeczy przez pomiary metodą par testowych TCP. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową mikrokontrolera Raspberry PI, urządzenie korzysta z prostych, szybkich wariantów obliczeniowych metody par pakietów PTR (bez odstępu czasowego między parami pakietów) oraz zmodyfikowany IGI (ze zmiennym odstępem czasowym między parami pakietów). Urządzenie umożliwia szybką ocenę stanu sieci w trakcie trwania transmisji IoT. Znajomość stanu sieci, w tym przepustowości dostępnej dla transmisji TCP, pozwoli na efektywniejsze działanie systemu wykorzystującego dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy.
EN
One of the serious problems with large-scale Internet of Things systems, composed of thousands of IoT devices, are network congestions that occur near communication hubs (data brokers, computing clouds). These congestions cannot be enoughly discharged by the TCP protocol, which (due to specific teletraffic, generated by IoT devices) is not able to correctly estimate bandwidth available for a given transmission. In this article, a prototype IoT device that estimates amount of bandwidth of transmission path, available for TCP transmissions, is presented. The device is built with the use of the Raspberry PI microcontroller, working under the control of the Linux operating system, and uses packet pairs method for bandwidth estimation. To improve estimation accuracy, Probing Packet Trains (PPT) variant of packet pairs method was used. Results of experiments carried out in local area network are presented in figures and includes both analysis of estimation accuracy, and analysis of amount of control traffic that will be injected to an IoT network during a single measurement with the use of several probing packet trains. Due to limited computing power of the Raspberry PI, the device uses two, simple for computing, versions of the PPT: Packet Transmission Rate and Initial Gap Increasing. The device enables fast assessment of networks conditions. Knowledge of bit rate available for current TCP transmissions allows for more efficient performance of IoT systems that use large amount of devices.
PL
Pomiary hałasu przeprowadzone według 1. strategii pomiarowej (pomiary z podziałem na czynności), zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9612:2011 „Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna, nie zawsze prowadzą do uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. Ma to miejsce w sytuacjach, w których mierzony hałas charakteryzuje się znaczną zmiennością wynikającą ze zróżnicowanej intensywności pracy lub zmian czasów trwania poszczególnych cykli technologicznych. To samo dotyczy krótkotrwałych zdarzeń akustycznych charakteryzujących się wysokimi poziomami dźwięku oraz różnego rodzaju przerw w realizowanych przez pracownika czynnościach. Przyczyny te oraz przyjęte w 1. strategii pomiarowej – uproszczenia matematyczne – bywają często źródłem istotnych błędów. Dla wymienionych sytuacji, w celu poprawy dokładności oraz zmniejszenia czasochłonności pomiarów hałasu w środowisku pracy, zaproponowano następujące metody: 1) Metodę pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych (używana w badaniach środowiska zewnętrznego w zakresie pomiarów hałasów komunikacyjnych) – którą zaadoptowano do środowiska pracy przez wyprowadzenie stosowanych w niej wzorów matematycznych (1. strategia pomiarowa), podanie zasad wykonywania pomiarów oraz wyprowadzenie wzorów do szacowania ich niepewności. 2) Metodę dostosowania danych wejściowych – która po odpowiednim przekształceniu danych wejściowych pozwala w sposób ścisły na wykonanie obliczeń wyników końcowych (oraz ich niepewności) za pomocą wzorów matematycznych, podanych w 1. strategii pomiarowej. Proponowane metody pozwalają wyznaczyć wszystkie te wartości i dane akustyczne, otrzymywane w rezultacie stosowania 1. strategii pomiarowej. Nadają się również do jednoczesnego z nią stosowania w trakcie badań tego samego stanowiska pracy – co uwzględniono w przedstawionym modelu pomiaru. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Strategy 1 (task-based measurements), described in Standard No. PN-EN ISO 9612: 2011 „Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method „ does not always bring fully reliable results of noise measurements. This happens in conditions where the measured noise varies significantly because of changes in the intensity of work or changes in the duration of individual technological cycles. The same applies to short-term acoustic events characterized by high sound levels and various types of interruptions in activities performed by a worker. These reasons, as well as mathematical simplifications adopted in Strategy 1, often cause significant errors. For such situations, in order to improve accuracy and to reduce the duration of measurements, the following methods have been proposed for measuring noise in the work environment: 1) A method of measuring individual acoustic events (used in measuring traffic noise) adapted to the work environment by deriving mathematical formulas applied in it directly from Strategy 1, providing rules of measuring and deriving formulas for estimating their uncertainty. 2) A method of conditioning input data, which, after appropriate adjustment of input data, makes it possible to calculate final results (and their uncertainties) accurately, with mathematical formulas in Strategy 1. The proposed methods make it possible to determine all the values and acoustic data obtained as a result of using Strategy 1. They can also be applied simultaneously at the same workstation, which is included in the presented measurement model. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki polaryzacyjnych badań stałoprądowych wykonywanych na fragmentach prętów zbrojeniowych znajdujących się w wyciętych z konstrukcji żelbetowych rdzeniach. W pierwszym etapie badań zastosowano tradycyjny układ trzech elektrod, w którym elektrodą badaną był pręt zbrojeniowy w walcowym rdzeniu, elektrodą pomocniczą krążek blachy ze stali trudnordzewiejącej, a elektrodą odniesienia klasyczna Ag, AgCl | Clˉ w korpusie szklanym. Elektrody pomocnicza i odniesienia były przykładane do płaskiej powierzchni próbki przez wilgotną podkładkę filcową lub żel przewodzący. W drugim etapie badań zastosowano alternatywny układ elektrod, w którym elektrodą pomocniczą była powłoka lakieru z dodatkiem proszku srebra naniesiona na pobocznicę próbki, a pręt grafitowy osadzony w próbce wykorzystywano jako elektrodę odniesienia. Wyniki badań w warunkach powietrzno-suchych wykazały, że tradycyjne - elektrody przykładane do powierzchni betonu powodują duże zaburzenia wyników uniemożliwiające ich analizę, natomiast elektrody na stałe osadzone w betonie w tych samych warunkach wilgotnościowych pozwalają uzyskać zadawalające rezultaty.
EN
This article describes results from d.c. polarization measurements of rebar fragments in concrete cores drilled from a structure. In the first stage of tests, a traditional arrangement of three electrodes was applied, in which the working electrode was the rebar in a cylindrical core, the counter electrode was a stainless steel disk, and the reference electrode was a traditional Ag, AgCl | Clˉ electrode in a glass body. The counter and reference electrodes were applied to a flat surface of the specimen covered with a wet felt washer or conductive gel. In the second stage of tests, an alternative electrode setup was used, in which the reference electrode was covered with the varnish and silver powder additive present on the specimen side surface, and a graphite rod in the specimen was used as the reference electrode. Results from tests performed under dry air conditions indicated that traditional electrodes applied to concrete surface caused significant discrepancies in results, and consequently their analysis became impossible. And electrodes permanently embedded into concrete provided satisfactory results for tests under the same conditions.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.