Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekaźnik zabezpieczeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Elektrownie fotowoltaiczne w polskich sieciach stają się bardzo często spotykanym źródłem energii, których właściwości, szczególnie przy licznych obiektach na małym obszarze, są słabo rozpoznane. W artykule przedstawiono zabezpieczenia tych elektrowni, ale i sieci z nimi współpracujących, tak z punktu widzenia przepisów, jak i uzupełnione własnymi poglądami autorów. Na podstawie analiz przepisów i teoretycznych analiz zaproponowano terminal polowy CZIP-PV PRO, który powinien zapewnić wszystkie oczekiwane i potrzebne zabezpieczenia.
EN
Photovoltaic power plants are becoming a very common source of energy in Polish networks. Their properties are poorly recognized, especially for many objects in a small area. The article presents protection for these power plants, but also for networks working with them, from the point of view of regulations, but also supplemented by the authors’ own views. Basing on regulations analysis and theoretical analysis, the CZIP-PV PRO field terminal was proposed, which should provide all expected and necessary protection.
PL
Urządzenia przekaźnikowe sterowania ruchem kolejowym są wykonywane z przekaźników, wytwarzanych przez głównych producentów tych urządzeń. Ponieważ te przekaźniki są trudno dostępne na rynku, producenci urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosują często łatwo dostępne miniaturowe przekaźniki zabezpieczeniowe typu SF4 i H-464, zgodne z dokumentami normalizacyjnymi UIC736. W artykule przedstawiono przekaźniki zabezpieczeniowe typu H-464 oraz opracowane z ich wykorzystaniem trójfazowe układy nastawiania zwrotnic współpracujące z przetwornikiem zwrotnicowym, stosowane w mechanicznych urządzeniach scentralizowanych z elektrycznym nastawianiem zwrotnic.
PL
CZIP-PRO jest nową generacją cyfrowych zabezpieczeń produkowanych przez firmę Relpol S.A. od 1995 r. W tym roku firma Relpol S.A. obchodzi 60-lecie działalności, co stanowi okazję do podsumowań i zaprezentowania wprowadzonych innowacji i rozwiązań. Od początku produkcji naszych urządzeń szczególnie mamy na uwadze dbałość o jakość oraz nieustający rozwój. Dzięki doskonałej współpracy kadry naukowej i naszych inżynierów oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku energetycznym powstały produkty zgodne ze światowymi standardami, spełniające równocześnie wymagania rodzimej energetyki. W artykule zaprezentowane zostały główne cechy systemu CZIP-PRO, jak również innowacyjne rozwiązania wprowadzone w ostatnim czasie.
EN
CZIP-PRO is a new generation of digital security devices manufactured by Relpol SA since 1995. This year Relpol S.A. celebrates 60 years of activity, which is an opportunity to summarize and present innovations and solutions recently introduced. From the beginning of the production of our equipment, we care for quality and continuous development. Thanks to the excellent cooperation of the scientific staff and our engineers as well as many years of experience on the energy market, products have been created that comply with global standards, while meeting the requirements of domestic energy. The article presents the main features of the CZIP-PRO system as well as innovative solutions introduced recently.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne kryteria zabezpieczeniowe od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN. Nowoczesne funkcje zabezpieczeniowe są propozycją rozwiązania problemów związanych z zakłóceniami w polu transformatora uziemiającego oraz trudno wykrywalnymi zjawiskami wysokooporowymi. Oba algorytmy zostały zaimplementowane i wdrożone w systemie CZIP®-PRO - cyfrowych zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, sterowania, komunikacji i rejestracji dla stacji elektroenergetycznych SN produkowanych przez firmę RELPOL S.A. przy współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
EN
The article presents innovative protection criteria against the effects of earth faults in MV network. Modern protection functions are a proposal to solve problems related to interference in the field of the earthing transformer and difficult to detect high-resistance phenomena. Both algorithms were implemented and developed in the CZIP®-PRO - system of digital protection, automation, measurement, control, communication and registration for MV power substations manufactured by RELPOL S.A. in cooperation with scientists from the Poznan University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawienia skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych poprzez dostosowanie wartości nastawczych do zmian spowodowanych modyfikacją sposobu pracy punktu neutralnego w sieci średniego napięcia.
EN
Paper present possibilities for improvement of ground fault protection by adjustment of protective relay settings due to change of neutral point impedance in medium voltage networks.
6
Content available remote Wye-connected current transformers simplified model validation in MATLAB-Simulink
EN
This paper presents the wye-connected current transformers (CTs) simplified mathematical model with the initial data based on nominal parameters (nameplate data) of the simulated CT. Designed user-friendly graphical interface allows to specify the CT data (nominal parameters, remanence and burdens) in convenient form. Results of the carried out experiments confirmed the CT model validity.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia uproszczony model matematyczny układu przekładników prądowych połączonych w gwiazdę, w którym dane źródłowe oparte zostały o parametry znamionowe (tabliczkę znamionową) symulowanych przekładników. Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny pozwala na określenie danych przekładników prądowych (parametry znamionowe, magnetyzm szczątkowy, obciążenia) w wygodny sposób. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwierdziły poprawność modelu przekładnika prądowego.
PL
W artykule opisano dwa sposoby projektowania charakterystyk czworobocznych zabezpieczeń odległościowych stosowane przez producentów urządzeń zabezpieczeniowych. Pierwszy ze sposobów polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się połowę pętli zwarciowej. Drugi polega na tym, że do nastawiania charakterystyk stref działania uwzględnia się całą pętlę zwarciową. Podano przykłady przekaźników odległościowych, w których zastosowano pierwszy i drugi sposób projektowania charakterystyk. Opisano jak należy konfigurować moduł testowy oprogramowania testera CMC do sprawdzania charakterystyk czworobocznych jednego i drugiego rodzaju. Artykuł recenzowany.
EN
The submitted paper describes two methods designing quadrilateral characteristics of the distance protection functions used by manufacturers of protective devices. The first method lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used half short-circuit loop (ohm-phase domain). The second lies in the fact that, for setting the characteristics of the zones is used all short-circuit loop (ohm-loop domain). It was given examples, using the first and second method designing characteristics. It was described how to configure a software tester test module to check the quadrilateral characteristics one and the second kind.
EN
The network enables automated and on-line diagnostics of switchgear equipment, especially low and medium voltage circuit breakers (CB). The communication in the network, within each substation, conforms to IEC 61850. The controlling devices connected with each CB collect sampled data of all electrical signals available at the CB and send them to the CONCENTRATOR that parameterizes them and carries out an analysis based on the rules contained in an expert system. Methods of CB diagnostics, based on optical technology have also been implemented. The first consists of the detection and conversion to temperature of the infrared emission from the contact bulk. For contact evaluation it is necessary to have an a priori determined heat distribution pattern during normal operation with healthy contact for comparison. The second of the new CB diagnostic methods uses spectral emission analysis and detection of special spectral lines during contact breaking. The contact is composed of two layers made from different materials, one for the contact itself and one for the contact base. The wear of the contact caused by subsequent closures and openings exposes its base layer so that emission lines that characterize the material in the base layer appear in the emission spectrum.
PL
System oparty na standardzie IEC 61850 pozwala na automatyczne diagnozowanie elementów rozdzielni, a zwłaszcza wyłączników średniego i niskiego napięcia. Sterowniki polowe współpracujące z wyłącznikami zbierają próbki wszystkich sygnałów elektrycznych z wyłącznika i przesyłają je do koncentratora, gdzie podlegają one analizie zgodnie z regułami systemu ekspertowego. Zastosowano metody diagnozowania wyłącznika oparte na technologii optycznej. Pierwsza polega na detekcji promieniowania podczerwonego generowanego przez styki wyłącznika. Do oceny stanu wyłącznika niezbędne jest posiadanie danych pochodzących od wyłączników nieuszkodzonych. Druga z metod diagnostycznych polega na analizie linii widmowych w czasie otwierania wyłącznika. Styk jest zbudowany z dwóch warstw wykonanych z różnych materiałów; jedna stanowi część stykową, a druga podstawę styku. Zużycie części stykowej na skutek zadziałań wyłącznika prowadzi do odsłonięcia podstawy styku, co znajduje swoje potwierdzenie w pojawieniu się dodatkowych linii spektralnych w obserwowanym widmie.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problemy związane z integracją rozproszonych źródeł energii odnawialnej z systemem energetycznym, w szczególności wymagania i propozycje rozwiązań w zakresie kompleksowego elektronicznego systemu integrującego funkcje monitorowania, sterowania, zabezpieczeń i analizy jakości sieci. Źródła energii odnawialnej dołączone do sieci energetycznej przez konwertery napięcia i częstotliwości, generują całą gamę harmonicznych napięcia i prądu. W artykule przedstawiono propozycje zastosowania zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów w urządzeniach zabezpieczeniowych EAZ, pozwalających wyznaczyć harmoniczne do 40-tej włącznie, zarówno dla potrzeb automatyk zabezpieczeniowych, oraz niezbędnych do analizy jakości sieci czy też dokładnego pomiaru mocy. W oparciu o technologie informatyczne przedstawiono sposoby zarządzania źródłami energii odnawialnej rozproszonymi terytorialnie.
EN
Tele-information system for MV electrical distribution grid is based on multifunctional bay controllers with integrated protection and power quality analysis functions. In the present article there are presented research areas and solutions allowing for integration of particular elements of electrical grid with accumulators of energy and various scattered energy sources. Reasons for development of comprehensive solutions involving new energy accumulators and co-operating with them indispensable elements of the electronic system are discussed
PL
W artykule został przedstawiony opis niskomocowego układu buforowego zasilania awaryjnego, jego parametry, charakterystyki napięciowo-prądowe z trybami pracy, możliwości zastosowania. Również zawarte zostały wnioski z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC jakim poddany został zasilacz buforowy.
EN
In the article a low power buffer emergency supply system, its parameters, voltage-current characteristics with modes of operation as well as its possibility of use have been presented. Conclusions from electromagnetic compatibility tests of the buffer supply have also been included.
PL
Kompleksowe zabezpieczenie generatora dużej mocy typu MiCOM P345 stanowi najbardziej rozbudowany model z rodziny przekaźników serii P340. Obok ogólnej charakterystyki nowoczesnego przekaźnika, w artykule opisano bardziej szczegółowo zjawiska oraz funkcję reagującą na poślizg biegunów wirnika generatora, funkcję ziemnozwarciową stojana 100% bazującą na zewnętrznym generatorze 20 Hz. Ponad to zintegrowaną z przekaźnikiem funkcję ziemnozwarciową wirnika realizowaną za pomocą modułu P391 i karty CLIO. MiCOM P345 posiada standardowo rozbudowaną liczbę funkcji zabezpieczeniowych, logicznych oraz komunikacyjnych, które wymagane są przy ochronie turbogeneratorów dużej mocy pracujących w układach blokowych. Ze względu na szeroki zakres działania funkcji zabezpieczeniowych od 5 Hz do 70 Hz przekaźnik MiCOM P345 może być stosowany w układach szczytowo-pompowych hydrogeneratorów, gdzie taka właściwość jest pożądana przy rozruchach częstotliwościowych.
EN
The MiCOM generator protection relays provide flexible and reliable integration of protection, control, monitoring and measurement functions. Extensive functionality is available to provide complete protection and control with four models for a wide range of applications, covering most installations from small generators up to sophisticated systems. The variable number of opto inputs and output contacts available allow complex protection schemes to be created using the relay’s powerful but easy to use ”Programmable Scheme Logic” (PSL).The P345 includes 100% stator ground fault protection via a low frequency injection technique.
PL
W artykule opisano najczęściej spotykane sposoby określania zawartości harmonicznych, występujące w zabezpieczeniach elektroenergetycznych. Przedstawiono także wyniki analizy zawartości harmonicznych powstałe w trakcie załączania transformatora. Wszystkie wyniki pochodzą z symulacji.
EN
In the paper the most common methods of harmonic content determination in protection relays have been described. The analysis of harmonic content during transformer switch-on has been presented. All the results have been obtained by simulation.
PL
Proces modernizacji produkcji jest ciągły i dotyczy wszystkich urządzeń. Wynika to z faktu, że świadomość użytkownika rośnie, rosną jego potrzeby i unowocześnianie oferty staje się koniecznością. W ostatnim czasie firma AREVA zmodernizowała większość swoich zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zmiany zostały wprowadzone w sposób, który mógł być niezauważony przez użytkowników, ponieważ dotyczą one elementów interesujących i istotnych – warte jest ich nieco bliższe przedstawienie. Zadaniem artykułu jest opisanie tych nowych elementów wraz ze sposobem ich wykorzystania
EN
Products portfolio is continuously improved and developed. This results from growing awareness and needs of our customers which challenge AREVA to develop its commercial offer. Recently, majority of AREVA protection relays has been modernised. The changes were implemented in such the customerfriendly way that it could be even not percepted by final users. Those changes as well as their implication on fuctionality of the relays are the subject of presentation in this article.
14
Content available remote Metoda automatycznego testowania przekaźników zabezpieczeniowych
PL
W artykule przedstawiona jest metodologia automatyzacji testów przekaźników zabezpieczeniowych. Pokazany jest model pozwalający na elektroniczną reprezentację sekwencji testowych, odpowiadających tradycyjnym specyfikacjom testów. Opisywana metodologia została wykorzystana przy realizacji oprogramowania używającego opartej na IEC 61850 informacji o testowanym systemie.
EN
A method for test automation of protection relays is presented in the paper. A model allowing for software representation of test sequences corresponding to traditional test specifications is discussed. A software environment, using IEC 61850-based information about the system under test has been created based on this method.
PL
O światłowodowych zabezpieczeniach łukoochronnych typu ZŁ produkcji Energotestu-Energopomiaru pisaliśmy już na łamach AEE. Przedstawiono wówczas ich istotę działania, warunki zabudowy, czy korzyści techniczno-ekonomiczne wprowadzanego na rynek urządzenia. Obecnie po kilku latach jego eksploatacji przedstawiamy dowody, sprawdzenia się prognozowanych zalet urządzenia zapisanych na konto producenta podkreślając trafność i skuteczność innowacyjnych dokonań.
EN
The first Polish fibre optic arc protection unit type ZŁ are an effective way of reduction in effects of arc faults dangerous for people and equipment in switchgears, transformer substations, other electric equipment of medium and low voltage. The protection system have been awarded with the bronze medal of Polish Power Grid Stock Co., during International Power Fair ENERGTAB in Bielsko-Biała.
PL
Wprowadzenie do elektroenergetyki krajowej cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych przebiegało równolegle z istotnymi zmianami natury formalno-prawnej obejmującymi badania układów zabezpieczeniowych. w artykule przywołano obowiazujące uregulowania prawne, a takze przedstawiono specyfikę badań cyfrowych zabezpieczeń generatorowych oraz doświadczenia zdobyte w trakcie ich wykonywania w laboratorium i w miejscu zainstalowania. Opracowanie w bardzo przystępnej formie naświetla tę istotna dla słuzbzabezpieczeniowych problematykę pod względem prawnym, tudzież diagnostycznym, a przede wszystkim praktycznym w zakresie badania i uruchamiania przekaźników.
EN
General application of digital protection relays in power industry has met the change of national law in relation to testing and commissioning of protection systems. The author refers to binding regulations and specific way of digital relays testing. In the second part of article the author presents experience acquired during testing and commissioning of the protection systems.
PL
Wizytówką prężności ZPrAE Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich są pojawiające się na rynku stosunkowo często nowe wyroby z zakresu układów zabezpieczeniowych w rozdzielniach wysokich i najwyższych napięć. Wyprodukowanemu ostatnio przekaźnikowi automatyki Lokalnej rezerwy Wyłącznikowej dla rozdzielni jednosystemowych jest poświęcony niniejszy artykuł.
EN
The article discusses the principle of operation and construction of relay TL-7 for the breaker failure protection automatics (LRW), developed and implemented for production by ZPrAE Sp. z o.o. The task of the relay is opening of circuit breakers of those substation bays via which the fault current passes, in case the breaker in the bay nearest to the fault fails despite the operation of protections in that bay.
PL
Artykuł przedstawia problematykę badań okresowych i częstości ich przeprowadzania w odniesieniu do urządzeń i układów elektroenergetycznej autoamtyki zabezpieczenowej. Ukazuje również złożoność układówautomatyki, odpowiadając na pytanie, co tak naprawdę wchodzi w jej skład. W dalszej części określono zmieniającą się problematykę układów EAZ wraz z postępem technologicznym zastosowanych urządzeń. W ostatniej części opisano mozliwość prowadzenia diagnostyki, przeglądów i badań okresowych powiązań elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej z chronionym obiektem w oparciu o wykorzystanie techniki termograficznej.
EN
The article presents a problem of periodical tests and the frequency of performing it, regarding to electrical power protection engineering devices and systems. It describes also the complexity of such systems and answers the question what such systems include. Next part of the article presents the problem of electrical power protection engineering systems in relation to technological progress of applied devices. In final paragraph is described the usability of thermographic technique during diagnostic tests, inspections, and perodical tests of electrical power protection engineering devices and systems applied on particular objects.
PL
W artykule przedstawiono zespół zabazpieczeń MiCOM P111, który ze wzgledu na dobrą relację ceny do funkcji, moze być stosowany zarówno w aplikacjach średniego napiecia, jak i zaawansowanych aplikacjach niskiego napięcia. MiCOM P111 podlega ciagłemu rozwojowi w jednostce AREVA w Świebodzicach, który skutkuje pojawianiem się nowych funkcji oraz modeli przekaźnika opisanych w niniejszym opracowaniu.
EN
Thanks to its favorable "price vs technical features" ratio, P111 may be use both in medium voltage and in low voltage applications. MiCOM P111 relays provide features for easy adaptation to different applications and operation conditions.
PL
W trzeciej części autorzy prezentują działania poprzedzające wykonanie testów kompatybilności elektromagnetycznej. Na przykładzie hipotetycznego urządzenia – przekaźnika zabezpieczeniowego – przedstawiono krok po kroku metodykę opracowania programu badań EMC. Zaprezentowano także wskazówki umożliwiające ograniczenie czasu i kosztów badań EMC, które są podstawą do złożenia przez producenta deklaracji zgodności urządzenia z Dyrektywą EMC.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.