Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkty rolno-spożywcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przestawienie obecnych relacji w handlu produktami rolno-spożywczymi między Polską a Chinami oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin. Wielkość gospodarki Chin sprawia, że o wejście na rynek Państwa Środka konkurują najwięksi producenci i eksporterzy produktów rolno-spożywczych na świecie. Również polscy przedsiębiorcy postrzegają Chiny jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu i prowadzą intensywne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Mimo podejmowanych starań, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin jest wciąż niewielki. Wprawdzie w 2019 r. osiągnął on rekordową wartość 207 mln euro, ale nadal stanowiło to zaledwie 0,7% eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wybuch pandemii COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 r. spowodował dodatkowe niespotykane dotąd perturbacje w handlu zagranicznym.
EN
The aim of the article is to present the current trade relations between Poland and China and to assess the prospects of development of Polish agri-food exports to China. The size of the Chinese economy is the main reason why the largest producers and exporters of agri-food products in the world are competing to enter its market. Polish entrepreneurs also perceive China as one of the most promising sales markets and carry out intensive activities aimed at increasing sales. Despite the efforts made, the exports of agri-food products from Poland to China is still small. Although it reached a record value of EUR 207 million in 2019, it was still only 0.7% of total agri-food export. The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 caused additional unprecedented perturbations in foreign trade.
PL
Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów żywości w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono tendencje w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2019 roku oraz zwrócono uwagę na największe wyzwania, przed jakimi stanęli polscy producenci i eksporterzy żywności. Mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2019 roku uległy poprawie. Dalszy rozwoj polskiego eksportu będzie jednak w dużym stopniu zależał od tego, jak polscy producenci poradzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, oraz od rozwoju sytuacji na rynkach zagranicznych.
EN
Poland is one of the main producers and exporters of food in the European Union. The article presents the trends in Polish foreign trade in agri-food products in 2019 and highlights the main challenges faced by Polish food producers and exporters. Despite unfavourable external circumstances the results of Polish foreign trade in agri-food products in 2019 have improved. However, the further development of Polish exports will largely depend on how Polish producers cope with the crisis caused by the COVID-19 pandemic and the situation on foreign markets.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Kanadą po trzech latach obowiązywania umowy. Liberalizacja obrotów w ramach umowy nie wiązała się z wyraźnym wzrostem polskiego eksportu żywności do Kanady. Więcej na umowie zyskali eksporterzy unijni. Mimo zniesienia ceł w przywozie do Kanady zmalał polski eksport wyrobów czekoladowych. Wzrosła m.in. sprzedaż gofrów i wafli, papierosów, syropów cukrowych, sardynek i szprotów w puszkach, serów oraz koncentratu jabłkowego. Duży wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tych produktów, które już przed wejściem CETA w życie miały bezcłowy dostęp do rynku kanadyjskiego, m.in. herbaty czarnej, łososia wędzonego oraz przetworów na bazie kawy. Uzyskanie bezcłowego dostępu w przywozie do UE przyczyniło się do wzrostu polskiego importu z Kanady m.in. mrożonych owoców miękkich (np. żurawin i borówek), przetworzonych żurawin oraz soku żurawinowego.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) on Poland’s agri-food trade with Canada three years after the CETA implementation. Trade liberalization under the agreement was not associated with a significant increase in Polish food exports to Canada. EU exporters benefited more from the CETA. Despite the abolition of customs duties on imports to Canada, Polish exports of chocolate products decreased. Increased, among others, sale of waffles and wafers, cigarettes, sugar syrups, canned sardines and sprats, cheese and apple concentrate. Significant increases in exports were also recorded for those products that had duty-free access to the Canadian market before the CETA came into force, including black tea, smoked salmon and coffee-based products. Obtaining duty-free access to EU imports contributed to the growth of Polish imports from Canada, among others frozen soft fruits (including cranberries and blueberries), processed cranberries, and cranberry juice.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu Umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą (DCFTA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Ukrainą. Ukraina jest zarówno ważnym rynkiem zbytu polskich produktów rolno-spożywczych, jak i ich dostawcą do Polski. Z jednej strony wejście w życie umowy DCFTA stwarza polskim producentom większe możliwości wzrostu sprzedaży żywności na rynku ukraińskim – wskazuje na to wyraźny wzrost eksportu produktów, które uzyskały preferencyjny dostęp do rynku ukraińskiego (m.in. czekolady nadziewanej, czekoladek, delikatnych wyrobów piekarniczych, serów dojrzewających). Z drugiej zaś strony preferencyjny dostęp do rynku unijnego stymuluje ukraińskie firmy do rozwoju niektórych rodzajów produkcji rolnej. Przykładem jest produkcja drobiu, który dzięki przewagom cenowym może skutecznie konkurować na rynku unijnym z polskim drobiem.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) on Poland’s agri-food trade with Ukraine. Nowadays, Ukraine is both an important market for Polish agri-food products and their supplier to Poland. On the one hand, the entry into force of the DCFTA creates greater opportunities for Polish producers to increase food sales on the Ukrainian market. This is confirmed by a clear increase of the export of products, which obtained preferential access to the Ukrainian market (mainly filled chocolate, chocolates, delicate bakery products, ripening cheeses). On the other hand, preferential access to the EU market stimulates Ukrainian companies to develop certain types of agricultural production. An example is the production of poultry, which thanks to price advantages can effectively compete on the EU market with Polish poultry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zwracając szczególną uwagę na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej w 2018 roku. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W 2018 roku dodatnie saldo osiągnęło rekordowy poziom 9,6 mld euro, o 12% wyższy niż w 2017 r. i 12-krotnie wyższy niż w 2004 r. Pomimo rosnącej konkurencji Polska zwiększała sprzedaż produktów rolno-spożywczych zarówno na rynek unijny, jak i do krajów trzecich (z wyjątkiem krajów rozwijających się), jednak dynamika wzrostu eksportu w 2018 roku była niższa niż rok wcześniej: 5,5% wobec 14,3%. W 2018 roku, w porównaniu z 2004, eksport polskiej żywności wzrósł blisko sześciokrotnie, osiągając wartość 29,3 mld euro. W 2018 roku eksportowano głównie papierosy, mięso drobiowe i wołowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, czekoladę i przetwory zawierające kakao. Z kolei najważniejszymi towarami sprowadzanymi do Polski były: mięso wieprzowe, ryby świeże, makuchy sojowe, karma dla zwierząt, filety rybne, tytoń nieprzetworzony, kawa, żywe świnie oraz owoce cytrusowe. Głównym odbiorcą, jak również rynkiem zaopatrzenia polskiej żywności pozostawały kraje Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of Polish foreign trade in agri-food products paying special attention to changes in the geographical and commodity structure in 2018. A surplus of agri-food exports over imports has been growing since Poland’s accession to the European Union. In 2018, the positive balance reached a record level of EUR 9.6 billion, by 12% higher than in 2017 and 12 times higher than in 2004. Despite growing competition, Poland increased sales of agri-food products both to the EU market, as well as to third countries (except for developing countries), however, the dynamics of export growth in 2018 was lower than a year earlier – 5.5% compared to 14.3%. In 2018, compared to 2004, exports of Polish food increased almost 6-fold reaching the value of 29.3 billion euros. In 2018, mainly cigarettes, poultry and beef meat, bakery and confectionery products, chocolate and cocoa - containing preparations were exported. In turn, the most important goods imported to Poland were: pork, fresh fish, soy cakes, animal feed, fish fillets, unprocessed tobacco, coffee, live pigs and citrus fruits. The main recipients, as well as the market for the supply of Polish food remained European Union countries.
EN
The purpose of this article is to answer the question whether the current trade policy of the President Donald Trump’s administration, aimed at greater protectionism and isolationism in international trade, may result in undermining or even dismantling international trade order as we know it for the last several decades. Taking into account unfolding trade war between the United States and the People’s Republic of China special focus is given to potential new trade war between the US and the European Union. In order to narrow the scope of the paper’s analysis and to best illustrate the prospect of the EU-US trade war special attention is given to historical and current trade disputes between both parties over agri-food products, including hormone-treated beef, bananas, GMOs, poultry meat treated with bactericidal substances, Spanish olives and American soybeans. In conclusion of this paper it is explained that due to several reasons the new US-EU trade war is highly unlikely. This said it is also concluded that current stance in international trade taken by the White House, although very controversial and openly confrontational, poses no real threat to modern international trade order.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna polityka handlowa administracji prezydenta Donalda Trumpa, zmierzająca do większego protekcjonizmu i izolacjonizmu w handlu międzynarodowym, może stanowić zagrożenie dla dotychczasowego międzynarodowego porządku handlowego. Biorąc pod uwagę narastający konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, szczególny nacisk w artykule położono na ryzyko ewentualnego rozwoju analogicznego konfliktu w stosunkach USA z Unią Europejską. Ilustracją rozważań w tym zakresie są historyczne i aktualne spory handlowe wokół produktów rolno-spożywczych, w tym wołowiny poddanej obróbce hormonalnej, bananów, organizmów zmodyfikowanych genetycznie, mięsa drobiowego oczyszczanego substancjami bakteriobójczymi, oliwek hiszpańskich, jak również amerykańskiej soi. Na końcu wyjaśniono, że z wielu powodów perspektywa nowej wojny handlowej między USA a UE jest mało prawdopodobna. Stwierdzono również, że obecne stanowisko Białego Domu w sprawie handlu międzynarodowego, choć bardzo kontrowersyjne i otwarcie konfrontacyjne, nie stanowi realnego zagrożenia dla dotychczasowego międzynarodowego porządku handlowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2017 r., szczególną uwagę zwracając na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej. Mimo niekorzystnych okoliczności, związanych z ograniczeniami administracyjno-prawnymi, jakie dotknęły polski sektor rolno-spożywczy w danym okresie, w 2017 r. nastąpiło ożywienie w obrotach handlowych produktami rolno-spożywczymi. Po niekorzystnych tendencjach w 2016 r. dynamika eksportu ponownie była wyższa niż dynamika importu, co przełożyło się na wzrost nadwyżki. W 2017 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosły o 12,3% do 27,3 mld euro, a wydatki na import o 9,5% do 18,9 mld euro. W efekcie nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się o 19,1% do nienotowanych wcześniej 8,4 mld euro. W 2017 r. Polska eksportowała przede wszystkim mięso i podroby, tytoń i wyroby tytoniowe, mleko i jego przetwory oraz przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze. Natomiast importowała ryby i owoce morza, owoce i orzechy, mięso i podroby, odpady (w tym zwłaszcza makuchy sojowe i pasze dla zwierząt oraz kakao i przetwory z kakao). Głównym odbiorcą i rynkiem zaopatrzenia polskiej żywności pozostają kraje Unii Europejskiej, jednakże obserwuje się rosnącą dywersyfikację rynków zbytu.
EN
In the article, the results of Polish foreigntrade in 2017 were presented, with aparticular attention paid to the changes which have occurred in the geographical and commodity structure. Despite unfavourable circumstances related to administrative and legal restrictions affecting the Polish agri-food sector in a given period, there was the animation of trade in agrifood products in 2017.After unfavourable trends in 2016, the export dynamics was again higher than the import dynamics what caused an increase in the surplus. In 2017, the revenues from exports of agri-food products increased by 12.3% to EUR 27.3 billion and import expenses by 9.5% to EUR 18.9 billion. As a result, the surplus increased by 19.1% to the record 8.4 billion EUR. In 2017, Poland exported primarily meat and offals, tobacco and tobacco products, milk and dairy products and processes cereals and confectionery products. On the other hand, it imported fish and seafood, fruit and nuts, meat and offals, waste and animal feed (including soy bean cake) and cocoa and cocoa products. The other EU countries remain the main Polish partner in food trade, however an increasing diversification of sales markets is observed.
PL
Chiny są jednym z największych eksporterów i importerów produktów rolno-spożywczych na świecie. W 2016 r.udział Chin w polskim eksporcie rolno-spożywczym wyniósł jednak zaledwie 0,4%, a w imporcie 1,9%. W 2016 r. Polska wyeksportowała do Chin produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 114 mln USD. W strukturze towarowej polskiego eksportu do Chin dominowały produkty mleczne oraz mięso i podroby. Wartość polskiego importu w 2016 r. była blisko trzykrotnie wyższa niż eksportu. Polska sprowadzała z Chin głównie mrożone filety rybne, których wartość stanowiła ok. 1/3 importu. Ujemne saldo obrotów handlowych ukształtowało się na poziomie 225 mln USD. Chiny są perspektywicznym rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych, szczególnie jeśli chodzi o słodycze, mleko i przetwory oraz mięso. Główną barierę rozwoju eksportu do Chin stanowią restrykcyjne przepisy sanitarne i fitosanitarne. Oddziałują one negatywnie zwłaszcza na pozycję polskich eksporterów mięsa na tym rynku.
EN
China is one of the largest exporters and importers of agri-food products in the world. In 2016, China’s participation in Polish agri-food exports was only 0.4%, and 1.9% in import. In 2016, Polish exports of agri-food products to China amounted to USD 114 million. The commodity structure of Polish exports to China was dominated by dairy products as well as meat and offals. The value of Polish imports in 2016 was nearly three times higher than exports. Poland imported mainly frozen fish fillets from China, the value of which was almost 1/3 of imports. Negative trade balance amounted to USD 225 million. China is a promising market for Polish agri-food products, especially for sweets, milk and milk products and meat. The main barier to the development of exports to China includes restrictive sanitary and phytosanitary regulations. They have a negative impact on the position of Polish meat exporters in this market.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Kanadą. Kanada ma obecnie niewielkie znaczenie zarówno w polskim eksporcie, jak i imporcie żywności. Polska eksportuje do Kanady m.in. wyroby czekoladowe, mięso wieprzowe, piwo, wódkę, wyroby cukiernicze, sery żółte dojrzewające, importuje zaś m.in. odpady i karmę dla zwierząt domowych, ryby, mrożone owoce, jaja i soczewicę. Wejście w życie umowy CETA może przyczynić się do wzrostu polskiego eksportu żywności na rynek kanadyjski. Dotyczy to głównie tych produktów, które są już obecne na tym rynku (np. wyroby czekoladowe i cukiernicze, sery żółte dojrzewające).
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) on Poland’s agri-food trade with Canada. Nowadays, Canada has a weak position in Polish agri-food exports and imports. Poland exports to Canada mainly preparations of chocolate, pork meat, beer, vodka, sugar confectionery and ripening cheeses. Whereas it imports mostly residues and feed for pets, fish, frozen fruit, eggs and lentils. Entry of the CETA onto force may contribute to an increase in Poland’s agri-food exports to Canada. This concerns mainly products which are already present on the Canadian market (e.g. chocolate products, sugar confectionery and ripening cheese).
PL
Celem artykułu jest charakterystyka handlu rolno-spożywczego Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz identyfikacja barier handlowych we wzajemnej wymianie, a także ocena, jaki wpływ miałoby Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) na polski handel rolno-spożywczy z USA, gdyby jednak negocjacje zostały sfinalizowane. Wejście w życie umowy TTIP zwiększyłoby możliwości eksportu dla polskich producentów żywności, ale także ułatwiłoby dostęp do polskiego rynku amerykańskim towarom. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe szanse na zwiększenie sprzedaży w wyniku zniesienia barier celnych zyskaliby najprawdopodobniej producenci wyrobów czekoladowych, koncentratu jabłkowego, konserw mięsnych i rybnych, wódek, przetworów owocowych oraz mrożonek warzywnych i owocowych. Biorąc pod uwagę potrzeby unijnego rynku, korzystny mógłby być większy import m.in. wysokobiałkowych surowców paszowych, owoców tzw. południowych i ich przetworów, ryb i produktów rybnych.
EN
The aim of the article is to analyze Poland’s trade with the United States and to assess the potential impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on Polish agri-food trade with the United States. The entry of TTIP into force would increase export opportunities for Polish food producers, but also would facilitate an access to the Polish market for American food products. As a result of the abolition of customs barriers, producers of chocolate products, apple concentrate meat and fish preserves, vodkas, fruit preserves and fruit and vegetable freezers would gain on increased export. It would be beneficial for the EU market to increase imports from the US of high protein feed, southern fruits and their preparations, fish and fish products.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2016 r., szczególną uwagę zwracając na zmiany, jakie zaszły w strukturze geograficznej i towarowej polskiego eksportu rolno-spożywczego w ostatnich trzech latach. Mimo wielu niekorzystnych okoliczności, jakie dotknęły polski sektor rolno-spożywczy w tym okresie, eksport polskiej żywności nadal wykazuje tendencję wzrostową, jednak dynamika wzrostu eksportu jest coraz słabsza. W 2016 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosły o 1,2%, do 24,2 mld euro, a wydatki na import zwiększyły się o 6,2%, do 17,1 mld euro. Przez cały 2016 r. import Polski rósł szybciej niż eksport. W przypadku nadwyżki eksportu nad importem po raz pierwszy od wielu lat odnotowano spadek o 8,9%, do 7,1 mld euro. Głównym odbiorcą i rynkiem zaopatrzenia w polską żywność pozostają kraje Unii Europejskiej, ale obserwuje się rosnącą dywersyfikację rynków zbytu. Przy znaczącym zmniejszeniu znaczenia krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) w polskim eksporcie żywności, rośnie znaczenie innych odległych rynków zbytu, takich jak kraje Azji Płd.-Wsch., Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Na tych „nowych” rynkach z powodzeniem znajdują nabywców m.in. polskie przetwory zbożowe, mięso oraz wyroby czekoladowe.
EN
In the paper, there have been presented the results of Polish foreign trade of agri-food products in 2016; a special attention was paid to the changes, which occurred in geographical and commodity structure of Polish agri-food exports during the recent three years. In spite of many unfavourable situations which affected Polish agri-food sector in the discussed period, export of Polish food still reveals growing tendency; the dynamics of export growth is, however, weaker and weaker. In 2016, the incomes from export of agri-food products increased by 1.2%, up to 24.2 billion EUR and the expenses on import were by 6.2% increased i.e. up to 17.1 billion EUR. Import of Poland increased quicker than export throughout the whole year 2016. The surplus of export vs. import has revealed a decline by 8.9%, i.e. to 7.1 billion EUR for the first time since many years. The countries of the European Union still remain the main customer and the supply market of Polish food nut the growing diversification of sale markets is being observed. Together with the decreasing role of the Community of Independent States in Polish food export, the meaning of other remote sale markets such as countries of the South-East Asia, Near East and Africa is growing. On the mentioned above “new” markets, Polish cereal products, meat and chocolate products become successfully more and more popular.
PL
Celem artykułu jest analiza dotychczasowych tendencji oraz perspektyw rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z krajami pozaunijnymi. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w strukturze geograficznej i towarowej polskiego handlu rolno-spożywczego w wyniku wprowadzonego przez Rosję embarga, czyli w latach 2013-2015. Podkreślono również znaczenie bilateralnych umów handlowych oraz potrzebę skoordynowanych działań promujących polską żywność za granicą. Pomimo iż odbiorcy spoza UE w polskim eksporcie rolno-spożywczym w ostatnich latach systematycznie mają coraz większe znaczenie, nadal jest ono stosunkowo niewielkie, a handel z tą grupą krajów opiera się na mało zróżnicowanym asortymencie. Za najbardziej perspektywiczne rynki dla rozwoju polskiego eksportu produktów żywnościowych można uznać w pierwszej kolejności Chiny, Indie, ale także państwa basenu Morza Śródziemnego, ASEAN oraz kraje afrykańskie, które charakteryzują się szybkim wzrostem popytu importowego na żywność. Ważnymi partnerami mogą być również kraje Ameryki Środkowej i Północnej.
EN
The aim of the article is to analyze the current trends and prospects of development of Polish agri-food trade with non-EU countries. Special attention was paid to changes in the geographical and commodity structures of Polish agri-food trade as a result of the embargo imposed by Russia, in 2013-2015. There was also stressed the role of bilateral trade agreements as well as the need for coordinated action to promote Polish food abroad. In the recent years, the role of third countries in Polish exports of agri-food products has steadily increased, however they still have relatively little significance, and the trade with these countries is not very diversified. The most perspective markets for the development of Polish exports of food products can be considered: China, India, as well as ASEAN, the Mediterranean and African countries, which are characterized by rapid growth in import demand for food. Important partners may also be the countries of Central and North America.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2015 r. Mimo wielu niekorzystnych okoliczności, jakie dotknęły polski sektor rolno-spożywczy w ostatnich latach, eksport polskiej żywności nie załamał się, a wręcz przeciwnie – nadal wykazuje tendencję wzrostową. W 2015 r. wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosły o 7,7% do 23,6 mld euro, wydatki na import zwiększyły się zaś o 4,7% do 15,9 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem osiągnęła nienotowaną wcześniej wartość 7,7 mld euro, wobec 6,7 mld euro w 2014 r. Głównym odbiorcą polskiej żywności są kraje UE, ale obserwuje się rosnącą dywersyfikację rynków zbytu. Rośnie znaczenie odległych krajów Afryki, Azji, Ameryki Płn., a także Bliskiego Wschodu. Są to rynki perspektywiczne dla polskich eksporterów żywności.
EN
The aim of the present article is to show the results of Polish foreign trade in agri-food products in 2015. Despite many unfavorable circumstances that affected Polish agri-food sector in the recent years, the export of Polish food products is not break down; on the contrary, it continues to show an upward trend. In 2015, revenues from export of agri-food products increased by 7.7% to 23.6 billion Euros, while expenditure on imports increased by 4.7% to 15.9 billion Euros. The surplus of exports over imports reached value, being not recorded earlier, i.e. 7.7 billion Euros, against 6.7 billion Euros in 2014. The EU countries are the main recipient of Polish foods, but the increasing diversification of markets is observed. The importance of remote countries of Africa, Asia, the North America and the Near East is increasing. They are the perspective markets for Polish exporters of food products.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu rosyjskiego embarga na polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie półtora roku jego obowiązywania. Szczególną uwagę skupiono na produktach trzech sektorów – mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Rosja była bowiem ważnym rynkiem zbytu produktów tych sektorów. Choć wprowadzone embargo w zasadzie nie wpłynęło na wyniki polskiego eksportu rolno-spożywczego, to jednak producenci niektórych branż dotkliwie odczuli te ograniczenia. Największe straty ponieśli producenci wieprzowiny, świeżych owoców (m.in. jabłek i gruszek), świeżych warzyw (m.in. kapusty, papryki i ogórków), mrożonek warzywnych oraz serów dojrzewających.
EN
The purpose of the article is to assess the impact of the Russian ban on Polish agri-food exports over one and a half year of its duration. The special attention was paid to products of three sectors, that is, meat, fruit and vegetable as well as dairy branch. Russia was an important market for the products of these sectors. Although the imposed embargo has not influenced in fact the Polish agri-food exports, some producers have been hit hardly by the ban. The producers of pork meat, fresh fruits (e.g. apples and pears), fresh vegetables (e.g. cabbage, peppers and cucumbers), frozen vegetables and ripened cheese were affected by the largest income losses.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu żywności (m.in. z państw Unii Europejskiej) na polski handel produktami rolno-spożywczymi w 2014 r. Miniony rok był trudny dla polskich producentów żywności, zwłaszcza w dwóch sektorach, tj. mięsa wieprzowego oraz owoców (głównie jabłek) i warzyw. Zamknięcie rynków wielu krajów na polską wieprzowinę, a przede wszystkim rosyjskie embargo, wymusiło na producentach podjęcie działań w kierunku dywersyfikacji rynków zbytu. Wyniki handlu zagranicznego wskazują, że podjęte działania przyniosły pozytywne rezultaty. Eksport rolno-spożywczy Polski w 2014 r. wzrósł o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W celu zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnego szoku popytowego na rynkach żywnościowych w przyszłości, potrzebna jest dalsza dywersyfikacja rynków zbytu.
EN
The aim of the article is to assess the impact of embargo, imposed on agri-food imports to Russia (i.e. from the European Union) on Polish trade in agri-food products in 2014. Year 2014 was difficult for Polish food producers, especially for pork, fruit (mainly apples) and vegetable producers. Due to a block on Polish pork exports by some countries and Russian embargo, food producers in Poland had to take steps to diversify their markets. The foreign trade results show that the undertaken actions have brought positive effects. The Polish exports of agri-food products increased in 2014 by 4.5% in comparison to the previous year. To minimise the negative consequences of potentially demand shocks on the food markets in the future, the further market diversification is needed.
PL
Celem artykułu jest ocena pozycji Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej w latach 2003-2013. W okresie członkostwa w UE wyraźnie zwiększył się udział produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym, zwłaszcza w eksporcie, do 13% w 2013 r. Systematycznie rosła też nadwyżka obrotów handlowych produktami żywnościowymi. Przeprowadzona analiza wykazała, iż po akcesji pozycja Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi UE wyraźnie się umocniła. W 2013 r. Polska była wśród państw UE ósmym pod względem wielkości eksporterem produktów przemysłu spożywczego oraz czwartym pod względem wielkości nadwyżki w handlu tymi produktami. O poprawie pozycji Polski świadczy także wzrost wskaźnika RCA w polskim eksporcie produktów spożywczych. Najsilniejsze przewagi komparatywne na rynkach zagranicznych Polska miała w eksporcie produktów przemysłu tytoniowego, cukierniczego, mięsnego, napojów bezalkoholowych i owocowo-warzywnego.
EN
The aim of the article is to evaluate the position of Poland in agri-food trade of the European Union in the period of 2003-2013. After Poland’s accession to the EU, the share of agri-food products in its foreign trade increased (especially in exports; to 13% in 2013), and the surplus in agri-food trade was also systematically growing. The research results show that after Poland’s accession to the EU, its position in the EU agri-food trade has been distinctly strengthened. In 2013, Poland was the eighth food exporter and had the fourth largest trade surplus in the food products among the EU countries. The improvement of Poland’s position in the EU food trade is also apparent from the indices of revealed comparative advantage (RCA). Poland had the strongest position on the foreign markets in exports of tobacco and tobacco products, sugar confectionery, meat products, beverages as well as fruit and vegetable products.
PL
Celem artykułu jest ocena potencjalnych skutków wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu artykułów rolno-spożywczych, m.in. z państw Unii Europejskiej. Rosja jest ważnym odbiorcą żywności z państw UE, a zwłaszcza z Polski. W 2013 r. na rynek rosyjski trafiło nieco ponad 6% eksportu rolno-spożywczego Polski, a Rosja była trzecim pod względem wielkości odbiorcą polskiej żywności. Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że wskutek wprowadzenia embarga na rynku krajowym pozostaną produkty o wartości ok. 0,8-0,9 mld euro (w skali roku), przede wszystkim pochodzące z sektora owocowo-warzywnego, mięsnego i mleczarskiego. Produkty te trudno będzie sprzedać na rynku krajowym ze względu na ograniczony wzrost jego chłonności. Proces dywersyfikacji zagranicznych rynków zbytu będzie również utrudniony, gdyż wskutek embarga zwiększy się światowa podaż produktów rolno-spożywczych. Osłabieniu może ulec także, silna dotychczas, pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie żywności do państw UE.
EN
The aim of the article is to assess the potential consequences of embargo, imposed on agri-food imports to Russia, inter alias, from the European Union. Russia is an important market for food from the EU countries, especially from Poland. In 2013, more than 6% of Polish agri-food exports reached Russia, which was the third largest market for Polish food. The research results show that the embargo will result in the food surplus of 0.8-0.9 billion EUR per year on the Polish market, mostly consisting of fruits and vegetables, meat, and dairy products. It might be difficult to sell these products on the domestic market due to a limited growth of its absorptivity. The diversification process of foreign markets for the Polish food might be also more challenging, since the imposed embargo will lead to the global supply of agri-food products. In addition, the strong current competitive position of Poland in exports to the EU countries could also weaken.
PL
Eksport produktów rolno-spożywczych od lat jest ważną częścią polskiego handlu zagranicznego. Udział eksportu rolno-spożywczego w całym polskim eksporcie w 2013 r. wyniósł 13,1%, wobec 12,5% w 2012 r. Saldo obrotów handlowych osiągnęło niespotykaną wcześniej wartość 5,7 mld euro, wobec 1,4 mld euro w 2008 r. Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 r. osiągnął wartość 20 mld euro i był 11,5% większy niż rok wcześniej, a w porównaniu z 2008 r. wzrósł o ponad 70%. Głównym odbiorcą polskich produktów żywnościowych są kraje UE, gdzie trafia prawie 80% eksportu rolno-spożywczego naszego kraju.
EN
The export of food products has been an important part of the Polish foreign trade for years. The share of agri-food exports in the whole Polish exports in 2013 amounted to 13.1%, compared to 12.5% in 2012. The trade balance reached unprecedented value of 5.7 billion Euros, against 1.4 billion in 2008. Export of agri-food products in 2013 reached a value of 20 billion Euros, 11.5% higher than a year earlier, and compared with 2008 increased by over 70%. The main recipients of Polish food products are the EU countries, which make up almost 80% of agri-food exports of our country.
PL
Artykuł przedstawia analizę eksportu i importu produktów pochodzenia rolno-spożywczego w kontekście wyzwań logistycznych. Wskazuje również na tendencje rozwoju handlu zagranicznego w poszczególnych grupach towarowych w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
EN
The article presents the analysis of export and import of farm and food goods in the context of logistics challenges. It also indicates development tendencies of foreign trade in particular group of goods during Polish membership in the European Union.
PL
Eksport polskich produktów rolno--spożywczych, w ciągu dziewięciu lat naszego członkostwa w UE, zwiększył się prawie czteroipółkrotnie (z 4 do 17,9 mld euro), import zaś czterokrotnie (z 3,5 do 13,5 mld euro). Saldo obrotów handlowych wzrosło w tym okresie ponad ośmiokrotnie, do 4,3 mld euro. O wzroście eksportu zadecydowała głównie duża podaż produktów rolno-spożywczych. w naszym kraju, utrzymujący się duży popyt na polskie produkty żywnościowe za granicą (głównie w krajach UE) oraz korzystne ceny i wysoka jakość oferowanych produktów. Tak dynamiczny wzrost eksportu był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu znacznych środków z funduszy unijnych, a także napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskich przedsiębiorstw sektora spożywczego.
EN
The export of Polish agri-food products, during nine years of our membership in the EU, increased by almost four and a half fold (from 4.0 to 17.9 billion euros) and import - four-fold (from 3.5 to 13.5 billion euros). The trade balance has increased during the discussed period more than eight times, to 4.3 billion euros. The growth in exports has been mainly determined by large supply of agri-food products in our country, the continuing high demand for Polish food products abroad (mainly in the EU) and the favorable price and high quality of the offered products. This dynamic growth of exports was possible thanks to the acquisition of substantial resources from the EU funds, as well as the inflow of direct foreign investments in Polish food enterprises.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.