Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czasoprzestrzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W popularnych omówieniach czarnych dziur lub fal grawitacyjnych napotykamy pojęcie "zakrzywienia czasoprzestrzeni". Jest to trudne pojęcie, niełatwe do wyobrażenia. Bardzo często do wizualizacji zakrzywienia czasoprzestrzeni używa się pokazujących coś w rodzaju gumowej membrany, wygiętej pod wplywem ciężaru np. metalowej kulki (rys.1). Problem z tą metodą jest taki, że ilustrujemy w ten sposób zakrzywienie przestrzeni, a nie czasoprzestrzeni.
2
Content available remote Analiza stanów krytycznych mostu w czasoprzestrzeni
PL
W pracy zbadano możliwość oceny stanu krytycznego mostu pod wpływem obciążeń ruchomych, z zastosowaniem jednolitego kryterium oceny geometrycznej zmienności i utraty stateczności konstrukcji oraz czasoprzestrzeni modelowanej różnicami skończonymi. Oba ujęcia numeryczne zostały zaproponowane przez autora. Wspomnianym kryterium jest zerowa wartość głównego wyznacznika dynamicznej macierzy sztywności dla mostu, a nawet zadania – gdy obciążenie porusza się dalej poza przęsłem. Wyniki przykładów liczbowych pokazują skuteczność metody i wpływ różnych parametrów na stanykrytyczne.
EN
In the paper was pointed possibility to evaluate critical state of bridge under travelling loading, applying uniform criterion for geometrical changeability and instability of structure and 3D-time space method modelled by finite differences. The both numerical methods are formulated by present author. In the above criterion is used value of main determinant of dynamical stiffness matrix for bridge or even for task, when loading is travelling beyond span. Results shows efficacy of the method and influence of some parameters.
EN
The article is an attempt to interpret the methodological design processes Commemorative space. The work points to symbol issues as a primary artifact of the design process of the iconic dimension of religious, multi-threaded and artistic resonance in space. Dimension architectural and landscape becomes a hermeneutic interpretation of space and tragic recall the events. Slightly text corresponds to the existing examples, rather than focus on the theoretical aspects of the composition and design of the memorial site.
PL
Artykuł przedstawia badania, które dążą do metodologicznej wykładni procesów projektowania przestrzeni kommemoratywnej. W artykule opisano zagadnienia symbolu jako składnika procesu projektowania przestrzeni krajobrazowej, upamiętniającej. Wymiar architektoniczno-krajobrazowy projektowania miejsc pamięci analizowany w kategorii hermeneutyki filologicznej symbolu jest próbą konwersji treści duchowych na formę. Badania mają być pomocne w lepszym rozumieniu struktury znaczeń miejsc pamięci, ukrytych kodów i znaków decydujących o strukturalności tego typu architektury i krajobrazu. Artykuł wskazać ma obszary poszukiwań współczesnego wyrazu przestrzennego projektowania miejsca pamięci.
4
Content available Czasoprzestrzeń w analizie dynamicznej mostów
PL
W pracy zaprezentowano kolejne zastosowania i możliwości analizy dynamicznej obiektów inżynierskich za pomocą czasoprzestrzeni z wykorzystaniem różnic skończonych, w ujęciu numerycznym zaproponowanym przez autora. Obiekty te mogą być poddane różnego rodzaju obciążeniom. Tym razem jest to dźwigar mostowy z pojazdami poruszającymi się po nim z określoną prędkością. Może to być jeden pojazd lub cała ich grupa. Rozważania przeprowadzono od ogólnych różniczkowych równań ruchu przez ich uproszczenia wynikające z przyjętych założeń dla mostu, do układu dwóch równań opisujących jego giętno-skrętne zachowanie się. Pokazano przykłady konkretnych zastosowań tej metody.
EN
The paper presents next application and possibilities of dynamical analysis for engineering structures by means of 3D-Time Space Method in numerical edition proposed by the author with application of finite differences. These structures can be charged by different kinds of loadings. This time, it is a bridge girder with a car or the whole group of different carriages moving with certain velocity. The considerations were taken, starting from general differential equations of motion, through their simplified versions - resulting from taken assumptions for a bridge, until a set of two equations describing its bending-torsion behaviour. There are given examples of particular applications of the method.
EN
Introduction and aims: The conformal transformations play the crucial role in the analysis of the global structure of the space-time. The main goal of this article is to present the consequences of the conformal transformation of the metric like the creation of the energy and momentum for the gravitational field or the creation of the matter. Material and methods: In the paper have been proved the transformation formulas for some geometrical and physical objects. The analytical methods have been used in the paper. Results: In the paper there were proved the transformation formulas of the affine connection, the covariant derivative, the geodesics, the curvature tensor, the Ricci tensor, the curvature scalar and the Weyl tensor. The Einstein’s equations were proved not to be invariant under the conformal rescaling of the metric, as well as the Landau-Lifshitz pseudotensor. Conclusion: The article shows that the conformal rescaling of the metric creates a new matter and an additional energy and momentum of the gravity. There is also possibility of creation of the Friedman universes from the vacuum.
PL
Wstęp i cele: Transformacje konforemne odgrywają istotną rolę w analizie globalnej struktury czasoprzestrzeni. Głównym celem tego artykułu było przedstawienie konsekwencji konforemnego przeskalowania metryki takich jak kreacja energii i pędu dla pola grawitacyjnego oraz kreacja materii. Materiał i metody: W pracy zostały udowodnione wzory transformacyjne dla niektórych obiektów geometrycznych i fizycznych. Metody analityczne zostały wykorzystane w tym artykule. Wyniki: W pracy zostały udowodnione prawa transformacyjne dla koneksji afinicznej, pochodnej kowariantnej, linii geodezyjnych, tensora krzywizny, tensora Ricciego, skalara krzywizny i tensora Weyla. Udowodniono, że równania Einsteina jak również tensor Landaua-Lifszyca nie są konforemnie niezmiennicze w wyniku konforemnego przeskalowania metryki. Wniosek: Artykuł pokazuje, że konforemne przeskalowanie metryki kreuje nową materię i dodatkową energię oraz pęd grawitacji. Istnieje również możliwość tworzenia wszechświatów Friedmana z próżni.
PL
Punktem wyjścia rozważań jest teoria miejsc pamięci Pierre’a Nory, a także jej potencjał interpretacyjny w materii filmu i przestrzeni. Zestawienie tej teorii z wątkami przestrzeni wyobrażonej i wykreowanej mentalnie z technicznymi i formalnymi uwarunkowaniami sztuki filmowej będzie wstępem do dalszych analiz wybranych przykładów. Interesuje mnie twórczość filmowa Piera Paolo Pasoliniego, w której te zagadnienia pojawiają się z wyjątkową wyrazistością. Jak będę starał się to wykazać, w sposób szczególny przepracowywał on zagadnienie przestrzeni i czasu w filmowej narracji. Omawiając pierwszy okres twórczości tego reżysera, będę starał się przedstawić kilka intrygujących formalnie rozwiązań, które zastosował Pasolini w filmowym problematyzowaniu konwencji czasoprzestrzeni.
EN
The analysis of the Pierre Nora’s theory of memory sites is the starting point of my article. I found it extremely relevant to both the film studies and space related issues. After compiling that theory with the chosen threads of the imaginary and mental space, technical and formal conditions of film art, I will move towards particular examples of Pier Paolo Pasolini’s films. In this context his output seems very interesting since in the films he elaborated on such issues as the space-time, memory, the blend of mythical, archaic and modern space. Discussing the first period of his film production I will show some of the intriguing formal devices Pasolini used to question the conventional filmic space-time.
7
Content available Quantum theory of gravitation
EN
In the paper, the outline of a new quantum theory of gravitation is presented. The energetic states of a material body, stable and unstable, are described. Characteristics of a body motion in a gravitation-inertia space-time has been given. It has been proved that all the time both gravitation and inertia are co-existent, independent on the position of a moving object. This is the reason of that twolink name of the space-time. A thorough in-depth analysis of the problem made it possible to state that so called the law of common gravity is a hyperbolic approximation of a proper course of inertia force. Therefore the mentioned courses have only two common points. One of them, the initial point belongs also to the course line of the gravity force, constant on the whole length of space-time. This theory is adequate in character and thus generally does not corresponds with the existent classical theory of gravitation.
8
Content available On the fictional and real lost gravitation force
EN
The paper covers a critical approach to the natural reality study which is the method of scientific cognition. The existent so called d`Alembert's rule is the link of reality on which the specific attention is focused. The critics is directed to the fictional inertia force covered in the mentioned rule. The necessity for its elimination from the reality description has been presented. Instead, it is proved that a real inertia force occurs. A proper exemplification material has been delivered with two examples of force equilibrium of the system. One of them refers to a rigid system being both under stable and unstable states. The second one covers also these two states but it is referred to a mass-flexible system. Finally, the discussed solution of the problem has been explained on the example of mathematic pendulum and a mass-string system.
EN
In the paper, the adequate theory of oscillator is presented, being a sort of prelude to verification of the classical theory of mechanics. The developed theory is based on a properly understood notion of energy, quantum value changes of its determined measures (potentials), as well as of such chan ges types of sites of full energetic states which presents the essence of the true principle of the energy conservation. In the first part of the paper the principle of energy conservation was considered. Then the energetic aspects of the oscillator motion, with an exemplary real system motion was presented. The third part was a development of kinetics of a body in the harmonic motion and verification of the adequate theory of the oscillator. At the end, this Part 4 is devoted to the determination of the gravity acceleration by means of the mathematical pendulum to confirm the previously presented findings.
10
Content available remote Reinkarnacja architektury
PL
Architektura jest wszechobecna, lecz kiedy zostaje unicestwiona przez czas, siły przyrody, a także człowieka, zostaje wspomnienie, które czas również trawi i czasem nie zostaje nic. Bywa jednak, iż dzieło się odradza w przekazie słownym, prowokuje wyobraźnię do kolejnych reinkarnacji w postaci poezji,muzyki, obrazów lub rekonstrukcji. Architektura trwa więc nadal, czasem też powstaje w jej miejscu pomnik-muzeum pamięci, jak w przypadku Word Trade Center.
EN
Architecture is omnipresent but when it is annihilated by time, the forces of nature or man, a memory remains which is also consumed by time. Sometimes nothing is left. However, a work may be reborn in a verbal message which provokes reincarnations in imagination in the form of poetry, music, images or reconstructions. Thus, architecture still persists. Sometimes a monument – a museum of memory – comes into being in its place, like in the case of the World Trade Center.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję modelowania wielkiego makrosystemu transportowego, badanego według kryteriów logistycznych. Zgodnie z zasadami analizy systemowej proces modelowania makrosystemu został zdekomponowany na dwa etapy dotyczące kolejno modelowania identyfikacyjnego (jakościowego) i optymalizacyjnego (ilościowego). Efektem analizy identyfikacyjnej powinno być wypracowanie sformalizowanego modelu opisującego makrosystem transportowy w konwencji przydatnej do badań ilościowych, na etapie optymalizacji jego działania. W tym celu w makrosystemie transportowym zostały wyodrębnione takie elementy, jak cel, dziedzina, przeciwdziedzina, zasady i reguły oraz podstawowe problemy decyzyjne, które w drugim etapie badań będą poddane próbie optymalizacji w sensie ustalonych kryteriów logistycznych. Opis makrosystemu transportowego został przeprowadzony pod kątem kryteriów współczesnej logistyki rynkowej, której naczelnym zadaniem jest minimalizacja kosztów przy maksymalnym spełnieniu standardów rynkowej obsługi klienta.
EN
The paper presents an original concept of a large transport macro-system modeling, which was investigated with logistic criteria. In accordance with the system analysis the process of modeling was divided in two stages: identification-oriented modeling (qualitative one) as well as optimization-oriented modeling (quantitative one). The result of the identification-oriented analysis should be working out a formalized model describing a transport macro system in the way useful in quantitative research work at the stage of optimization of its operation. To this end, the following elements were distinguished in the transport macro-system: aim, domain, counter domain, principles, rules as well as basic decision-related problems, which will be tested in the second research stage (optimization regarding fixed logistic criteria). The description of the macro transport system was done with regard the contemporary market logistics, whose main mission is to minimize the costs and simultaneously to maximize the fulfilment of customer market service standards.
12
Content available remote Dlaczego kwantowanie grawitacji może interesować filozofa?
PL
Współczesne prace nad stworzeniem teorii grawitacji kwantowej, stanowiącej unifikację mechaniki kwantowej oraz ogólnej teorii względności, prowokują wiele pytań natury filozoficznej, dotyczących transformacji obrazu świata, jaki wyłania się po przekroczeniu poziomu Plancka. Znacznemu przekształceniu a wręcz zanegowaniu ulegają wykształcone w poznaniu potocznym pojęcia czasu, przestrzeni, przyczynowości, materii etc. Powszechnie uważa się, iż po uwzględnieniu zjawisk kwantowych czasoprzestrzeń reprezentowana w ogólnej teorii względności przez gładką rozmaitość z metryką Lorentza może przyjąć charakter dyskretny (np. pętlowa grawitacja kwantowa). Nie jest jednak wykluczone, że czasoprzestrzeń wyłoni się na skutek złamania symetrii w bardziej fundamentalnej strukturze (np. geometrie nieprzemienne lub teoria twistorów). Sformułowanie opisu własności rzeczywistości fizycznej poniżej poziomu Plancka pozwoli na zrozumienie bardzo wczesnych etapów historii Wszechświata a także dostarczy wyjaśnienia jego specyfiki, dając w ten sposób materiał do intrygującej refleksji filozoficznej.
EN
The contemporary efforts to formulate the theory of quantum gravity that unifies quantum mechanics and the general theory of relativity provoke a number of philosophical questions. These questions involve the substantial change of the world's picture at the Planck scale. In particular, such well established common sense notions as time, space, causality and matter are expected to undergo a fundamental transformation and may be entirely eliminated. It is commonly maintained that after the quantum effects have been taken into account, the spacetime of the general theory of relativity represented by a smooth manifold with the Lorentzian metric may assume a discrete structure (e.g., loop quantum gravity). It is not excluded, however, that the spacetime will emerge from a more primitive structure (e.g., non-commutative geometries, twistor theory). The formulation of a physical description of the Planck level will facilitate the deeper understanding of the earliest history of the Universe and its specificity thus providing material for an intriguing philosophical reflection.
13
Content available remote Czarne dziury: odkryte w przyrodzie czy wymyślone przez człowieka?
EN
A short history of the general relativity theory (together with the theory of "black holes") is presented. A mathematical structure which enables us to describe gravitational field as a field of local inertial frames is proposed in a simple form. The notion of the curvature tensor is derived as an obstruction against existence of linear coordinates.
15
Content available remote Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych - wizjonerstwo czy realizm?
EN
The cadastral reality can be described by means of three basic notions: a relation notion . used in mathematics . and also the spatial cadastral element and the map module . defined earlier by the author. As a result, the cadastral reality can be written by means of the following three sets . connected with each other by the spatial cadastral element identifiers: G the state of development, P legal status, M . map modules. The form of data stored in a database and the form of usage data . open to cadastre users in the natural language are quite different. The less transformed are the data stored , the slower grows the volume of the part of the database storing them. In the most general approach, there are two factors taking part in the cadastre:A the human factor, and B the instrumental factor. The Afactor has consciousness, contrary to the B factor which has not. The B factor is totalny subordinated to the A factor. While the A factor acts consciously, the B factor serves only as a tool, as an instrument or in the best case as an automatic machine . always subordinated to the A factor. The B factor can be identified with the information system, which . together with the Afactor . forms the cadastre institution. Then, the following functional modules of the information system can be distinguished: B1. the data storing, e.g. in G-P-M files format, B2 creating data files for specified areas (e.g. cadastral district), updating these data files and archiving the outdated data, B3 providing the cadastre users with the access to proper data, generally in the form of values of .functions. performed on the stored data, B4 modifing the B1 module (including G-P-M files according to their structure changes) as well as the B2 and B3 modules within upgrading of the system. All these elements (B1, B2, B3 and B4 modules as well as G-P-M files) change in time. The states of these particular modules and the states of these files are assigned to specific time intervals on one common time axis. As a result, the information concerning any point of the space-time continuum of the cadastre reality is accessible.
PL
Efekty relatywistyczne stały się powodem rozróżnienia pomiędzy czasem własnym i czasem koordynatowym. Metryka Minkowskiego czasoprzestrzeni pozwala stwierdzić wydłużenie czasu w przemieszczających się układach inercjalnych. Geometria czasoprzestrzeni Riemanna indentyfikuje wpływ potencjału grawitacyjnego i dośrodkowego na bieg czasu oraz efekt Sagnaca. Przedyskutowano synchronizację koordynatową zegarów.
EN
Relativistic effects forced the introducing of differentiation between proper and coordinate time. Spacetime of Minkowski metric makes it possible to investigate time dilation in moving inertial frames. Riemann's geometry of spacetime identifies the influence of gravitational and centrifugal potentials on time as well as Sagnac effect. Coordinate synchronization of clocks is discussed.
17
Content available remote Od Modelu Standardowego do teorii M : Teorie Wszystkiego
EN
Firstly a short discussion of some methodological problems in the present-day theory of fundamental interactions is presented. Subsequently we consider the basic conceptual steps leading from the Standard Model of elementary particles to the Theories of Everything (D = 11 supergravity, D = 10 superstrings and M-theory). The notions of extra dimensions, supersymmetry and extended elementary objects (e.g. strings) are discussed. It is shown how these three basic geometric concepts are employed in the contemporary theories of fundamental interactions. Basic features of the latest Theory of Everything - the so-called M-theory - are pointed out. An outlook taking into consideration the noncommutative (quantum) symmetries and noncommutative geometry is briefly presented.
EN
Herein presents some results of revers-time migration in wavenumber (kx, k/) domain. The reverse time-migration was performed by the solution in form of Neumann's series and by Taylor's ones. We present also back-time extrapolation based on a pseudo-spectral method (Taylor's series) which accounts for surface irregular topography.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.