Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 349

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renowacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było przedstawienie zaleceń dotyczących przeprowadzania modernizacji w wybranym obiekcie zabytkowym oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w dziedzinie termomodernizacji przegród na podstawie porównania wyników różnych parametrów wybranych systemów wykonanych w kilku programach dostępnych dla inżynierów.
EN
The paper is based on a thesis which was submitted for the competition “For the best thesis on polyurethane use” organized by the Polish Association of Construction Engineers and Technicians, Chapter No. 4 at the Poznań University of Technology, and the Polish Association of PUR and PIR Polyurethane Insulation Manufacturers and Processors “SIPUR.” The main objectives of the paper are to present recommendations for carrying out modernization in a selected historic building and to present possible solutions in the field of thermal modernization of partitions on the basis of a comparison of results of different parameters of selected systems executed in several programs available for engineers.
PL
W artykule omówiony został projekt remontu mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Zastosowano m.in. innowacyjna konstrukcje oraz materiały kompozytowe, co pozwoliło na skrócenie czasu i kosztów remontu.
EN
The article discusses the design of the renovation of the J. Piłsudski bridge in Toruń. An innovative structure and composite materials were used, among others, which allowed to shorten the time and costs of the restoration.
PL
Przedmiotem artykułu są rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów oraz inne elementy fali renowacji budynków w świetle uwarunkowań wynikających z dokumentów Komisji Europejskiej. Autor przedstawia zasady renowacji budynków oraz charakteryzuje takie rozwiązania jak dach chłodny, dachy zielone i dach retencyjny.
EN
The subject of the article are construction and material solutions for roofs and other elements of buildings in the light of the requirements resulting from the documents of the European Commission within the Renovation Wave Strategy. The author presents the principles of building renovation and characterizes such solutions as a cool roof, green roofs and a retention roof.
EN
The road bridge in Cigacice is a very good example of and testimony to the level of knowledge and skills in interwar engineering art. The bridge is almost 100 years old, put to use in 1925, and was designed and manufactured by Beuchelt & Co. in Zielona Góra. The bridge has 10 spans with a parabolic main span, and the supporting structure for the spans is made of steel lattice girders. The object has been strengthened and modernized several times. Currently, renovation works are also being carried out, resulting from identified unfavorable corrosion of the steel elements of the bridge and the concrete bridge slab. The historic steel structure and the bridge supports are being renovated according to the conservation recommendations.
5
Content available New life of old buildings. Longing for change
EN
Buying, restoring and remodeling old residential and farm buildings is an ongoing phenomenon. It is mainly visible in rural areas, especially near large cities and in areas well-connected to such cities. The aim of this study is to determine what factors influence this process and how the activities resulting from such transformations fall within contemporary principles of construction development. The chosen research methodology was the analysis of factors that influence the aforementioned activities. The paper describes the contemporary possibilities for adapting and adjusting old facilities to current requirements. Moreover, it shows how such projects are connected to ecology. The paper closes with conclusions related to the positive effects of reusing existing, old facilities on the society and environmental protection.
PL
Pozyskiwanie, remonty i adaptacje starych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych są stale obserwowanymi zjawiskami. Dotyczą one w znacznym stopniu terenów wiejskich, szczególnie w okolicy wielkich miast i obszarów dobrze z nimi skomunikowanych. Celem badań jest określenie, jakie przesłanki wpływają na ten proces, a także jak podejmowane w związku z tą zmianą działania wpisują się we współczesne założenia rozwoju budownictwa. Metodą naukową, którą zastosowano, była analiza czynników mających wpływ na te działania. W pracy przedstawiono współczesne możliwości adaptacji i dostosowania tego typu starszych obiektów do obecnych wymagań. Przedstawiono także powiązania takiego działania z ekologią. Na zakończenie zaprezentowano wnioski na temat pozytywnych skutków, które wiążą się z wykorzystaniem istniejących wiekowych obiektów dla społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.
PL
Niniejsze opracowanie jest krótkim zarysem historii rozwoju urbanistycznego Kórnika, małego miasta oddalonego 20 km od Poznania. Szczególny nacisk położono na rozwój centralnego placu w mieście - rynku. Początkowo rynek w miastach pełnił funkcję placu targowego. Wraz z rozwojem funkcji miejskich przy rynkach powstawały główne budowle miejskie: ratusz, kościół czy waga miejska. Po wycofaniu funkcji targowych rynki pozostały głównym, centralnym punktem życia społecznego. Na rynkach odbywały się główne wydarzenia i uroczystości, ale przede wszystkim pełniły one funkcję miejsca spotkań obywateli. Wraz z rozwojem zamożności miast rynki ozdabiane były zielenią, stawiano na nich ławki, upiększano je. Na przełomie XX i XXI w. nadszedł czas „wielkiej renowacji rynków”, która doprowadziła do tego, że wszystkie wyglądają podobnie - betonowe donice z kwiatami, fontanny i miejsca parkingowe. Nie zachęcają mieszkańców, szczególnie starszych, do odpoczynku, a wręcz w związku z brakiem osłaniającej zieleni uniemożliwiają go. Zabetonowany plac z fontanną i mnóstwo samochodów - taki obraz rynku pozostawimy następnym pokoleniom.
EN
The paper is a brief outline of the history of urban development in Kórnik, a small town 20 km away from Poznan. Particular emphasis was placed on aspect of the development of the central square in the city. Initially, the square served as a market squares. Along with the development of municipal functions, major urban buildings were built at the markets: the town hall, church and municipal scale. After the market functions have been withdrawn, the central squares became the main, central spaces of local, social life. There were organized main events and ceremonies, but above all they served as a meeting place for citizens. Along with the development of urban prosperity, the markets were decorated with greenery, benches were placed on them, and embellished. At the turn of the twentieth and twenty-first century, the time came for „great renovation of the markets”, which led to the fact that they all look similar - concrete flower pots, fountains and lots of cars - this image of the market will be left to the next generations.
PL
W artykule przedstawiona została metoda wykonanych analiz i badań zabytkowych struktur murów klasztoru i kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu. Przyjęcie programu konserwatorskiego poprzedzone zostało badaniami makroskopowymi oraz badaniami właściwości fizykochemicznych zabytkowych murów klasztoru. Wyniki omówiono w formie dyskusji diagnozy otrzymanych efektów badań. Rozpoznanie zabytkowej materii pozwoliło dokonać wyboru poprowadzonego procesu konserwatorskiego, który pokazany został w sposób syntetyczny. Główna problematyka badawcza uzupełniona została o rys historyczny zespołu kościelno-klasztornego oraz o własne doświadczenia zawodowe pozwalające omówić złożoną problematykę prac reintegracyjnych wykonywanych na obiekcie zabytkowym. W artykule zamieszczono plany, tabele i zdjęcia, które merytorycznie poszerzyły istotę badań.
EN
This paper presents a method of performing analyses and studies of the historical wall structures of the Monastery and Church of the Discalced Carmelites in Przemyśl. The adoption of a conservation program was preceded by macroscopic testing and an investigation of the physical and chemical properties of the historical walls of the monastery. The findings were discussed and coupled with a diagnosis. The identification of historic matter enabled the selection of a conservation process that was presented in a synthetic manner. The primary research subject was supplemented by an outline of the history of the monastery and church complex and the authors’ own professional experience, which allowed them to properly discuss the complex subject matter of reintegrative construction work performed on a historic building. The paper includes plans, tables and photographs which substantively expand upon the essence of the study.
PL
Podano kilka praktycznych uwag dotyczących metod naprawy i rehabilitacji żelbetowych zbiorników na wodę pitną. Wymieniono również kilka metod pokrywania zbiorników wewnątrz wykładziną, zarówno sztywno związaną z żelbetową konstrukcją, jak i elastyczną, która jedynie opiera się na ścianach i dnie zbiorników. Zauważono, że ilości wody, które mogą odparowywać w czasie próby szczelności są na tyle duże, iż mogą zafałszować wyniki badania.
EN
Some practical remarks concerning methods of concrete reinforced water tanks reparation and rehabilitation are summarized. Several methods of inside lining constructing are listed and compared. Both stiff and flexible linings are considered. It is pointed out that really significant amount of water can evaporate if the test for tanks robustness is carried out with open ventilation system.
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
11
Content available remote Projekt iBRoad
PL
Bycie liderem to nie przywilej, to wyzwanie. To zajmowanie pozycji, która zobowiązuje na każdym etapie funkcjonowania i współpracy, zarówno z partnerami biznesowymi, jak i na poziomie wewnętrznym. BLEJKAN S.A. istnieje na rynku od 2007 r., a niekwestionowanym liderem w branży bezwykopowych renowacji jest od roku 2014 Stoi za tym ciężka praca i wysiłek wielu osób, trudne decyzje i kluczowe zmiany, które potwierdzają, że obrany przed laty kierunek jest właściwy.
14
Content available remote Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach
PL
W artykule poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące prac naprawczych w strefie cokołowej, zaczynając od oceny zniszczonych elementów budowli, a kończąc na przykładowych rozwiązaniach projektowych cokołów w różnych technologiach. Tekst uzupełnia krótka charakterystyka materiałów do hydroizolacji tego obszaru.
EN
The article discusses the most important issues concerning repair works in the plinth zone, starting with the assessment of damaged building elements and ending with examples of design solutions for plinths in various technologies. The text is supplemented by a short description of the materials for waterproofing of that area.
15
Content available remote Renowacja i uszczelnianie cokołów w istniejących budynkach
PL
W artykule przedstawiono schemat wtórnego uszczelnienia strefy cokołowej, a także wymieniono materiały hydroizolacyjne, które najlepiej się do tego nadają. Zwrócono uwagę na właściwe przygotowanie podłoża i prawidłową aplikację materiałów uszczelniających. Przedstawiono różne warianty renowacji strefy cokołowej.
EN
In the article, a diagram of the secondary sealing of the plinth zone and a list of waterproofing materials that are best suited for this purpose, are presented. The proper preparation of the substrate and the correct application of sealing materials was emphasised. Various variants of the renovation of the plinth area are presented.
16
Content available remote Renowacja dachów płaskich i pochylonych
PL
Przedmiotem artykułu jest renowacja dachów płaskich i pochylonych. Autor omawia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów, przepływ ciepła w przegrodach, wilgoć w przegrodach oraz szkody mrozowe i przybliża rolę pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach. Szczegółowo analizuje zagadnienia związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów oraz wpływ takiej ochrony na korozję wbudowanych w nie materiałów.
EN
The subject of the article is the renovation of flat and sloping roofs. The author discusses the requirements for thermal insulation of roofs and flat roofs, heat flow in partitions, moisture in partitions as well as frost damage; he also introduces the role of snow cover retention on roofs. He analyses in detail the issues related to the thermal protection of roofs and flat roofs and the impact of such protection on the corrosion of the materials embedded in them.
EN
This article proposes a strategy for the revival of degraded monuments of fortification architecture as a source of the future small historical towns development in general and the improvement of their inhabitants life quality. The recommendations on how to adapt them to cultural and tourist clusters are discussed in detail in the project of Klevan Castle revival.
PL
Artykuł proponuje strategię renowacji zniszczałych zabytków architektury fortyfikacyjnej jako źródła rozwoju przyszłych małych miasteczek historycznych w ogólności i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Rekomendacje dotyczące sposobu zaadaptowania ich do klasterów kulturalnych i turystycznych zostały szczegółowo omówione na przykładzie projektu renowacji Zamku w Klewaniu.
EN
The issue of restoration with the new adaptation of industrial architectural monuments is one of the most difficult tasks of the restoration industry, taking into consideration the specific character of these objects, the list of materials and structures used, the layout. In most cases, objects of restoration with a change in function are those industrial facilities which are located in the central regions of large cities made of brick and are architectural monuments of the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, that is, during the “construction boom” period. As a consequence, the restoration measures are aimed at such activities as strengthening and eliminating the emergency condition of footings, foundations and roofs; replacement and restoration of ceilings, brick masonry, restoration of the decor.
PL
Problematyka restauracji oraz adaptacji zabytków architektury przemysłowej jest jednym z najtrudniejszych zadań, biorąc pod uwagę szeroko pojętą konserwację zabytków. Na proces ten wpływa bowiem specyfika obiektów poprzemysłowych, technologia ich wykonania, a także konstrukcja oraz układ funkcjonalno-przestrzenny. Warto także zwrócić uwagę, że w większości to właśnie obiekty postindustrialne, położone w centrach miast zabytkowych, są przedmiotem restauracji oraz adaptacji do nowych funkcji. Obiekty te, wzniesione z cegły, pochodzą w większości z okresu drugiej połowy XIX i początku XX wieku, tj. okresu tzw. „boomu budowlanego”. Proces ich restauracji oraz adaptacji opiera się m.in. na takich działaniach jak wzmocnienie i naprawa fundamentów i dachów; wymiana i renowacja sufitów, wzmocnienie murowanych ceglanych fasad oraz renowacja wystroju.
EN
Drainage systems are responsible for maintaining adequate soil moisture levels and alleviating negative consequences of excess water coming from the spring thaw as well as torrential rains. In the face of the climate change and pervasive extreme weather conditions, the importance of these ameliorative measures will be increasing. It is imperative to ensure appropriate functioning of these drainage systems. To be effective they need to be adequately operated and maintained, with maintenance measures performed appropriately and with required frequency. Basic ditch conservation procedures include mowing to remove vegetation overgrowth and cleanout to remove sediment. A significant problem in Poland results from an insufficient number of renovation and conservation operations performed on drainage systems, their gradual deterioration and depreciation. As a result, it is crucial to assess the need for renovation and modernisation of drainage ditches. It needs to be remembered that these operations interfere with the environment and may cause some unfavourable ecological changes. In view of the above, the authors of this publication conducted a thorough evaluation of both the required renovation of the investigated drainage ditch system and its current ecological status. The study area comprised the Strumień Junikowski catchment with the main outlet, i.e. Strumień Junikowski, its tributaries (the Skórzynka, Ławica, Plewianka, Ceglanka) as the main collection ditches and field ditches. During the field inspection the existing drainage structures were inventoried, with their technical condition assessed according to Kaca and Interewicz (1991). In this paper the characteristics of habitats found in the drainage area of the watercourse are presented along with the bioindicator analysis performed using the Macrophyte River Assessment Method. Based on the MIR index the ecological status of the stream was assessed and classified in accordance with the Water Framework Directive. The results demonstrate a significant variation of the ecological state of Strumień Junikowski over its entire course. The condition of the drainage structures in the drainage area varies. In the main watercourse of Strumień Junikowski the inspected culverts are in a good condition in contrast to the ones located on the tributaries. Vegetation overgrowth and sediment deposition in the ditches are major problems of the drainage area. This is caused by a lack of effective and systematic maintenance and renovation of the watercourses. The Strumień Junikowski drainage area is further being developed, which is associated with a rapid and increased discharge of rainwater and snowmelt. Thus it is necessary to maintain drainage ditches to ensure their optimal condition, which is essential to decrease the risk of flooding in the urban areas adjacent to the watercourse.
PL
Systemy melioracyjne odpowiadają za zapewnienie prawidłowego uwilgotnienia gleb oraz niwelowanie negatywnych skutków nadmiaru wód pochodzących z roztopów oraz deszczy nawalnych. W obliczu zmian klimatycznych oraz coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych rola urządzeń melioracyjnych będzie wzrastać. Niezwykle ważne jest zatem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Warunkiem skutecznego działania urządzeń wodnomelioracyjnych jest ich właściwa eksploatacja, a także konserwacja, prowadzona w odpowiednim zakresie oraz z określoną częstością robót. W Polsce dużym problemem jest niewystarczająca ilość przeprowadzanych renowacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz ich stopniowe starzenie się i dekapitalizacja. Dlatego też niezwykle ważne jest dokonanie oceny potrzeb renowacji i modernizacji rowów melioracyjnych. Należy pamiętać przy tym, że zabiegi te istotnie ingerują w środowisko i mogą przyczynić się do niekorzystnych zmian ekologicznych. Autorzy niniejszej publikacji przeprowadzili kompleksową ocenę zarówno potrzeb renowacji systemu rowów odwadniających jak i jego aktualnego stanu ekologicznego.Obiekt badań stanowiła zlewnia Strumienia Junikowskiego z rowem pierwszego rzędu – Strumieniem Junikowskim (główny odbiornik), rowami drugiego rzędu – dopływy Strumienia Junikowskiego (Skórzynka, Ławica, Plewianka, Ceglanka) oraz rowami trzeciego rzędu. Podczas wizji terenowej zinwentaryzowano istniejące budowle wodnomelioracyjne oraz oceniono ich stan techniczny według metody Kacy i Interewicza (1991). W pracy przedstawiono również charakterystykę siedlisk występujących w obrębie cieku oraz wykonano badania bioindykacyjne z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR). Na podstawie otrzymanego wskaźnika MIR (Makrofitowego Indeksu Rzecznego) sklasyfikowano stan ekologiczny wód strumienia wg wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Otrzymane wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie stanu ekologicznego Strumienia Junikowskiego na całej jego długości. Stan budowli melioracyjnych w zlewni również nie jest jednolity. W obrębie głównego cieku – Strumienia Junikowskiego, zinwentaryzowane przepusty są w dobrym stanie w przeciwieństwie do tych znajdujących się na jego dopływach. Dużym problemem zlewni jest też wzrastające zarastanie oraz zamulenie rowów. Przyczyną tego stanu jest brak wystarczającej i systematycznej konserwacji i renowacji cieków. Zlewnia Strumienia Junikowskiego cały czas jest poddawana dalszej zabudowie, co wiąże się nagłym i zwiększonym odpływem wód opadowych i roztopowych. Z tego powodu zachowanie rowów odwadniających w optymalnym stanie jest bardzo ważne i ma ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka podtapiania terenów zurbanizowanych przyległych do cieku.
PL
W artykule przedstawiono posadzki przemysłowe poddawane zmiennym dynamicznym obciążeniom, które wpływają negatywnie na ich stan i pogłębiają degradację. Przeanalizowano dwie metody badania posadzek na ścieralność– badanie BCA oraz badanie na tarczy Boehemego – które w przybliżony sposób pokazały odporność płyty posadzki na ruch kołowy pochodzący z kół twardych, niepneumatycznych, np. od wózków transportowych. Pokazano przykład realizacji renowacji posadzki przemysłowej poprzedzonej przeprowadzeniem badań odporności na ścieranie.
EN
The article presents industrial floors subjected to variable dynamic loads, which have a negative impact on their condition and deepen degradation. Two methods of examination of abrasion floor – BCA examination and research on Boeheme disk – were analyzed, which roughly showed the resistance of the floor slab to circular motion originating from hard, non-pneumatic wheels, e.g. from transport trolleys. An example of the renovation of the industrial floor preceded by the tests of resistance to abrasion is shown.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.