Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia diamentowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Possibilities and non-standard applications of abrasive wires coated with diamonds
EN
Nowadays diamond abrasive wire cutting has become a technology associated mainly with electronics and photovoltaics. This method allows obtaining silicon substrate plates (wafers) on a mass and global scale. However, isn’t the potential of the diamond wires much greater? The article presents the possibilities of using armed strings in areas where such tools have not been attempted to be implemented or investigated.
PL
Przecinanie strunowe stało się w dzisiejszych czasach technologią kojarzoną głównie z elektroniką i fotowoltaiką. To właśnie ta metoda pozwala na uzyskiwanie krzemowych płytek podłożowych na skalę masową i światową. Czy jednak potencjał struny diamentowej nie jest znacznie większy? Artykuł prezentuje możliwości zastosowania strun zbrojnych w obszarach, gdzie tego typu narzędzi nie próbowano wdrożyć, ani nie badano takiej ewentualności.
EN
The effect of technological parameters of machining on surface roughness, dimensional and shape accuracy in the process of milling Al2O3 ceramics in hardened state was evaluated. The unique properties of ceramic materials cause more and more interest in them in various branches of industry. Ceramics in the hardened state can be processed using unconventional methods and conventional methods while maintaining the appropriate technological parameters. Ceramics cutting tests were carried out in a hardened state (face and shape milling) on a CNC milling machine using PCD tools. Geometric surface structure study and measurements of geometric dimensions were made.
PL
Oceniono wpływ parametrów technologicznych skrawania na chropowatość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtową w procesie frezowania ceramiki Al2O3 w stanie utwardzonym. Unikalne własności materiałów ceramicznych są powodem wzrostu zainteresowania nimi w różnych gałęziach przemysłu. Ceramikę w stanie utwardzonym można obrabiać metodami niekonwencjonalnymi oraz konwencjonalnymi, z zachowaniem określonych parametrów technologicznych. Badano proces skrawania ceramiki w stanie utwardzonym (frezowania czołowego i kształtowego) na frezarce CNC narzędziami z PCD. Uwzględniono strukturę geometryczną powierzchni oraz wymiary geometryczne.
EN
This article discusses results of an analysis of mechanical properties of a sintered material obtained from a mixture of elemental iron, copper and nickel powders ball milled for 60 hours. The powder consolidation was performed by hot pressing in a graphite mould. The hot pressing was carried out for 3 minutes at 900 °C and under a pressure of 35 MPa. The sintered specimens were tested for density, porosity, hardness and tensile strength. Their microstructures and fracture surfaces were also examined using a scanning electron microscope (SEM). The study was conducted in order to determine the suitability of the sintered material for the manufacture of metal-bonded diamond tools. It was important to assess the effects of chemical composition and microstructure of the sintered material on its mechanical properties, which were compared with those of conventional metal bond material produced from a hot-pressed SMS grade cobalt powder. Although the studied material shows slightly lower strength and ductility as compared with cobalt, its hardness and offset yield strength are sufficiently high to meet the criteria for less demanding applications.
4
Content available remote Metody lutowania diamentów w narzędziach
PL
Lutowanie jest jedną z technik wytwarzania narzędzi zawierających diamentowe kryształy, ziarna ścierne i polikrystaliczne spieki jako elementy robocze. Omówiono różne sposoby lutowania diamentów oraz przedstawiono obszary ich zastosowania.
EN
Brazing is one of the techniques for manufacturing of tools comprising diamond crystals, polycrystalline materials and abrasive grits as working elements. Discusses various ways brasing of diamonds and presents their application areas.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
6
Content available Narzędzia diamentowe w budownictwie
PL
Narzędzia diamentowe we współczesnym budownictwie są obecne niemal na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału kosztów tych narzędzi w całkowitych kosztach inwestycji, trwa zaciekła rywalizacja wśród ich producentów i importerów. Do konkurencji dołączyła w 2014 r. również firma Klingspor, wiodący na rynku światowym producent narzędzi ściernych, mający ponad 120-letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu narzędzi dla przemysłu.
EN
Diamond tools in modern construction are present at almost every stage of a construction project. Despite the relatively small share of the cost of these tools in the total cost of investment, there is a fierce competition among their manufactures and importers. Klingspor, a leading global manufacturer of abrasive tools with over 120 years of experience in designing and manufacturing tools for the industry, joined this competition in 2014.
7
Content available remote Monowarstwowe narzędzia diamentowe do obróbki ścierno-polerskiej
PL
Przedstawiono budowę, sposób wytwarzania i obszary zastosowania narzędzi diamentowych o budowie monowarstwowej. Taka budowa zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie ostrzy diamentowych. Powierzchnia czynna narzędzia jest odwzorowaniem kształtu korpusu, co umożliwia szlifowanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach.
EN
In the study were presented structure, manufacturing and fields of application of diamond tools for abrasive machining which are characterized monolayer structure. This structure enables more effective using of diamond blades. The active area of tool is copying the shape of its corps what enables grinding of objects about complicated shapes.
8
Content available remote The comparison of the sintering methods for diamond cutting tools
EN
Purpose: Aim of this study is to compare mechanical, physical, microstructural properties of diamond cutting tools (DCTs) made of Co-Ni-Cu-Sn matrix, produced by Spark Plasma Sintering (SPS) and Conventional Sintering (CS) methods. The main reason for this research is choosing the most convenient and economically manufacturing method for diamond cutting tools. Design/methodology/approach: Aim of this study is to compare mechanical, physical, microstructural properties of diamond cutting tools (DCTs) made of Co-Ni-Cu-Sn matrix, produced by Spark Plasma Sintering (SPS) and Conventional Sintering (CS) methods. The main reason for this research is choosing the most convenient and economically manufacturing method for diamond cutting tools. Findings: The results showed that, the density values of the samples which are produced two different sintering methods are similar. However, the mechanical and microstructure properties of the samples which are produced by SPS method are decent. The robust mechanical properties were obtained at SPS method than CS method. Practical implications: Powder metallurgy is the most common method because of forming new diamond grains due to wearing of matrix. In powder metallurgy, Conventional Sintering (CS) and Spark Plasma Sintering (SPS) are used at DCTs production prevalently. SPS is a short and effective way to produce diamond tools but costs are higher and production capacity is lower than conventional sintering method. Originality/value: This paper demonstrates that the sintering methods can effect the cutting performances of the DCTs. The samples which are produced with CS method had elevated cutting performance on-site field tests.
EN
The work presents the possibility of substitution of expensive, Co-WC powders, that have been traditionally used in the production of sintered diamond tools, with cheap iron-base counterparts manufactured by ball milling. It has been shown that ball-milled Fe-Ni and Fe-Mn powders can be consolidated to a virtually pore-free condition by hot pressing at 900°C. The as-consolidated materials are characterised by high hardness, bending strength and resistance to 3-body abrasion.
PL
W pracy przedstawiono] wyniki badań nad możliwością zastąpienia proszków Co-WC powszechnie stosowanych do pro- dukcji spiekanych materiałów narzędziowych, tańszymi proszkami na bazie żelaza, otrzymanymi metodą mielenia w młynie kulowym. Stwierdzono, że spieki otrzymane z proszków Fe-Ni oraz Fe-Mn, które prasowano na gorąco w temperaturze 900°C. charakteryzują się małą porowatością, wysoką twardością i wytrzymałością na zginanie oraz dużą odpornością na zużycie ścierne w obecności 3 ciał.
EN
This paper describes the effects of principle factors which have an influence on potential diamond retention capabilities in powder metallurgy diamond tools. Investigations were carried out using a 3-D computer model of diamond particle embedded in a metallic matrix. The proposed model assumed that the material was fully densified by the hot pressing technique and then cooled down to room temperature. The energies of plastic and elastic deformation of the matrix around the diamond grit as well as recoverable strain energy accumulated in the grit on cooling were calculated. The effects of Young's modulus and yield strength of the matrix as well as friction between diamond and matrix on these energies were analysed. The obtained results have shown that a matrix characterised by high yield strength ensures better diamond retention capacity whereas high Young's modulus of the matrix and its chemical affinity to carbon, which increases friction at the diamond-matrix interface seem to have lower importance.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu podstawowych czynników mających wpływ na własności retencyjne materiału osnowy w narzędziowych spiekach metaliczno-diamentowych. Badania wykonano z zastosowaniem modeli 3-D cząstki diamentu osadzonej w osnowie. W zaproponowanym modelu założono, że materiał został zagęszczony do gęstości teoretycznej w wyniku prasowania na gorąco i następnie ochłodzony do temperatury otoczenia. Dla temperatury otoczenia obliczano całkowitą energię odkształcenia oraz energię odkształcenia plastycznego materiału osnowy wokół diamentu oraz energię odkształcenia sprężystego cząstki diamentu. Analizie poddano wpływ modułu Younga i granicy plastyczności osnowy oraz współczynnika tarcia pomiędzy cząstką diamentu i osnową na te energie. W wyniku analizy otrzymanych rezultatów badań modelowych stwierdzono, że materiał osnowy odznaczający się większą granicą plastyczności zapewnia wyższe własności retencyjne osnowy. Natomiast większy moduł Younga oraz zwiększenie współczynnika tarcia, np. poprzez zastosowanie osnowy odznaczającej się powinowactwem chemicznym do węgla mają z punktu widzenia retencji diamentu mniejsze znaczenie.
PL
Szlifowanie powierzchni wyrobów szklanych ze szkła kryształowego lub sodowego odbywało się w dawnych czasach za pośrednictwem naturalnych kamieni, które posiadały właściwość ścierne. Ta technika należy już do zapomnianych. Z czasem kamienie naturalne zastąpiono tarczami ściernymi ze spoiwem ceramicznym. Ziarno ścierne, naturalne lub sztuczne było wiązane spoiwem ceramicznym, następnie prasowane oraz poddawane obróbce termicznej. Narzędzia tego typu są jeszcze w użyciu, szczególnie w małych zakładach zdobniczych. Jednakże rozwój technologii produkcji narzędzi diamentowych spowodował wyparcie ściernic ceramicznych z procesu zdobienia szkła. Aktualnie w powszechnym użyciu są ściernice zdobnicze diamentowe. Są one produkowane w różnych rozmiarach oraz z różnorodnymi profilami.
PL
Narzędzia diamentowe mają powszechne zastosowanie w przemyśle szklarskim. Ich różnorodność zapewnia wykonywanie wszystkich możliwych rodzajów operacji: cięcia, frezowania, wiercenia i szlifowania szkła. Szlifowanie szkła można wykonywać za pomocą elastycznych narzędzi ściernych. Wykorzystują one płótna ścierne z tradycyjnym nasypem karborundowym oraz nasypem diamentowym. Płótna ścierne tradycyjne mają ziarno karborundowe napylane na specjalną warstwę klejową, która po wysuszeniu zapewnia mocne trzymanie ziarna. Warstwa ziarna jest sklejona z podłożem brezentowym lub papierowym. Taka konstrukcja nasypu ma jednak wady w postaci szybkiego wykruszania się ziaren a co za tym idzie szybkiego zużycia narzędzia oraz zmiennych parametrów skrawania.
PL
Różne przyczyny decydują o sposobie cięcia szkła, np. chęć otrzymania żądanych wymiarów lub rodzaj procesu technologicznego. Często używaną techniką jest wykonanie rysy i łamanie tafli szkła. Technika ta stosowana jest w przypadku uzasadnienia technologicznego i ekonomicznego. Jeżeli jednak jest niemożliwa do zastosowania, wtedy wykonujemy cięcie narzędziami diamentowymi - ostrze rysujące zastępuje tarcza, której obrzeże wykonane jest z diamentu.
14
Content available remote Analiza przełomów spieków diamentowo-metalicznych zawierających cynę
PL
Przeanalizowano wpływ zawartości cyny w składzie chemicznym mieszaniny proszków metali na mikrostrukturę spieków diamentowo-metalicznych z nich wytworzonych, o przeznaczeniu na narzędzia do cięcia kamieni. Badano cztery pary spieków zawierających diamenty syntetyczne. W każdej z par jeden z materiałów zawierał kilka lub kilkanaście % wag. cyny, drugi natomiast jej nie zawierał, a proporcje pozostałych składników były takie same. Porównywano ze sobą spieki z każdej pary. Przeprowadzono pomiary wysokości spieków w celu porównania stopnia ich zagęszczenia. Wykonano szereg mikrofotografii z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Zwrócono uwagę na przełomy próbek, sposób osadzenia diamentu w osnowie oraz odciski po diamencie, gdzie najlepiej widać stopień konsolidacji materiału. Spieki zawierające Sn w porównaniu do swych odpowiedników bez tego pierwiastka wykazały daleko lepszą konsolidację oraz mniejszą odległość pomiędzy ścianką diamentu a otaczającą go osnową, co wskazuje prawdopodobnie na lepsze własności retencyjne. Osnowy bogate w żelazo i niezawierające cyny stanowią środowisko agresywne dla diamentu, powodujące jego degradację podczas procesu prasowania na gorąco.
EN
The work analyzes the influence of tin presence in chemical composition of powders mixtures on microstructure of diamond-metal matrix hot pressed tools made of them, used for stone cutting. Four pairs of segments containing synthetic diamond grit have been investigated. In each pair one material contained up to 12% wt. of tin, the other one didn't while proportions of the other elements were the same. The compacts in each pair have been compared to each other. Segments height has been measured in order to estimate their densability. A lot of SEM microphotographs have been taken so that the comparison in microstructure could be performed. The attention has been paid to the samples fracture, way of holding the diamond by surrounding matrix as well as the diamonds' imprints where the degree of material consolidation could be visible the best. The tin containing compacts compared to those without it had much better consolidation and a smaller distance between the diamond wall and a surrounding matrix thus in turn showing probably higher retention properties. The iron rich matrices those didn't contain Sn are very agressive environment for diamonds causing its degradation during hot pressing operation. The occurencc of small pits on diamond surface has been observed. On the other hand we can hardly recognize the diamond imprint in the fracture of this matrix. The compact itself is the most porous comparing to the others.
15
Content available remote Diamentowe narzędzia skrawające w dokładnej obróbce wyrobów
PL
Przedstawiono zastosowanie narzędzi skrawających z ostrzami z diamentu naturalnego ND, syntetycznego monokrystalicznego MD i polikrystalicznego PKD (PCD) oraz narzędzia z powłokami diamentowymi CVD. Opisano rodzaje wykonywanych narzędzi diamentowych oraz podano zalecane parametry obróbki skrawaniem tymi narzędziami. Określono rodzaje ściernic i parametry ostrzenia narzędzi z PKD. Przedstawiono wyniki badań w zakresie ostrzenia regeneracyjnego narzędzi z PKD w Instytucie Obróbki Skrawaniem. Omówiono zastosowanie i regenerację narządzi z PKD w przemyśle krajowym.
16
Content available remote Obrabialność skał węglanowych przy obróbce narzędziami diamentowymi
PL
Przedstawiono wyniki badań obrabialności skał węglanowych powszechnie stosowanych jako surowiec do wyrobu kamiennych elementów budowlanych wewnętrznego i zewnętrznego zastosowania. Badania obrabialności przeprowadzono na frezarce VAN VOORDEN, wyposażonej w urządzenie pomiarowo-rejestrujące parametry pracy w czasie cięcia. Do badań cięcia użyto diamentowej piły tarczowej krajowej produkcji. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że istnieje bardzo silna zależność wielkości poboru mocy od wydajności cięcia a badane skały węglanowe są zróżnicowane pod względem podatności na obróbkę narzędziami diamentowymi. Ustalono, ze najłatwiejsze do cięcia piłami tarczowymi diamentowymi są dolomit Sławniowice i marmur Sławniowice, a najtrudniejszy do obróbki w tej grupie jest wapień zbity Bolechowice. Spośród własności fizycznych i mechanicznych badanych skał węglanowych najsilniejszy wpływ na obrabialność posiadają kolejno następujące parametry: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ścinanie, gęstość oraz wytrzymałość na ściskanie.
EN
Paper presents research results on workability of carbonate rock: Sławniowice "Golden" dolomite, Sławniowice marble, Bolechowice compact limestone, Debik compact limestone, Wiek limestone, and Petersbuch (Germany) limestone, which are widely used for indoor and outdoor stone building elements. Workability tests were performed on VAN VOORDEN milling machine, equipped in measuring-registering device for gathering cutting data. For this purpose, special measuring position was build consisting of blade milling machine and special tooling. The machine was designed to automatically measure and record working parameters, which after analysis and interpretation would allow determination of optimal cutting conditions for diamond tools and given rock type. Test device is characterized by high sensitivity and possibility of graphical presentation of heterogeneity resulting from mineral compositionof the rock. Furthermore, the device allows continuous or single point observations of measured values; cut length and depth and power consumption, which in general characterize cutting process. Additionally, machine accessories allow measurements of diamond blade wear and quality. Cutting tests were performed on domestically produced diamond sow blade disks. Research results were analyzed by mathematical methods to find mutual relations among machine working parameters, cutting diamond tool parameters, and physical and mechanical properties of analyzed rock. After cutting data analysis, it was found there is a very strong interrelationship between power consumption and cutting yield. Moreover, carbonate rocks have different cuttability by diamond tools. The easiest to cut were Sławnice dolomite and marble, while Bolechowice compact limestone was found to be hardest to cut. Among carbonate rocks physico-mechanical properties the most influential on the cutting process are; tension strength, shear strength, density, and compression strength.
PL
Do postępu w technolog� obróbki kamienia przyczynił się fakt szerokiego zastosowania narzędzi diamentowych. Użycie narzędzi diamentowych pozwoliło na zastosowanie nowych maszyn i urządzeń w postaci linii obróbczych, a następnie na przejście do masowej produkcji kamiennych elementów płytkowych wykładzinowych. Stosowanie narzędzi diamentowych stawia także wymagania od użytkowników odnośnie właściwego doboru rodzaju i typu narzędzia oraz parametrów pracy. Przy obróbce danego rodzaju kamienia wymagana jest znajomość związków między rodzajem obrabianego kamienia, typu i wielkości maszyny, rodzaju narzędzia diamentowego i parametrów pracy. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i półtechnicznych istnieje możliwość określenia współczynników obrabialności skał i podania zalecanych parametrów narzędzia diamentowego i parametrów pracy dla danego rodzaju obrabianego kamienia. Ź÷Ú
EN
The wide application of diamond tools contributed to the headway in the stone processing technology. The application of diamond tools allowed using new appliances and processing lines, and shifting to the mass production of stone plate elements for lining. Using diamond tools poses requirements for the user as for the proper choice of tools and parameters of work. While processing a given kind of stone it is necessary to know the relation between the stone type, type and size of machine, kind of diamond tool and pararneters of work. Basing on the laboratory and field results it is possible to define the coefficients of rock processing capability and suggesting the diamond tool and parameters of work for a given stone.Y‹Eü_^[É
18
Content available remote Wiercenie narzędziami diamentowymi
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z produkcją narzędzi wiertniczych zbrojonych naturalnymi lub syntetycznymi diamentami, niektóre właściwości tych diamentów, mające wpływ na jakość narzędzi oraz zasady racjonalnego ich wykorzystania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.