Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass exchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the possibilities of using apple and beetroot juice concentrates for osmotic dehydration of apples. The use of such concentrates or their mixtures in the process has proved even more advantageous to the commonly used sucrose. Osmotic substances that are concentrates of fruit or vegetable juices allow obtaining products with healthpromoting properties. They also influence the forming of sensory features (colour, taste), which increases the attractiveness of the product in the customer’s opinion.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania koncentratów soków z jabłek i buraków ćwikłowych do osmotycznego odwadniania jabłek. Zastosowanie takich koncentratów lub ich mieszaniny okazało się nawet bardziej korzystne od powszechnie stosowanej sacharozy. Substancje osmotyczne będące koncentratami soków owocowych lub warzywnych pozwalają na uzyskanie produktów o właściwościach prozdrowotnych. Wpływają też na kształtowanie cech sensorycznych (barwa, smak), co zwiększa atrakcyjność produktu w opinii klienta.
PL
Celem pracy było opracowanie matematycznego modelu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz wielkogabarytowej szklarni, w której prowadzona jest towarowa uprawa roślin. Podczas formułowania modelu wykorzystano m.in. modele opisane w literaturze i wyniki badań eksperymentalnych. Opracowany model matematyczny został zaimplementowany do programu MATLAB/Simulink, a symulacje przeprowadzone z udziałem modelu komputerowego wykorzystano do przeprowadzenia graficznej i statystycznej walidacji modelu. Analiza wyników symulacji pozwala na stwierdzenie logicznej poprawności opracowanego modelu, a także umożliwia określenie punktów krytycznych niedopasowania modelu. Na dokładność opracowanego modelu wymiany ciepła wpływa przede wszystkim stopień jego uproszczenia. Aby opracowany model mógł być wykorzystany, np. do celów sterowniczych, wymaga większego uszczegółowienia.
EN
The objective of the paper was to draw up a mathematical model of heat and mass exchange in air inside a big-size greenhouse, where a commodity cultivation of plants is carried out. During formulation of the model, inter alia, models described in literature and results of experimental research were used. A developed mathematical model was implemented to MATLAB/Simulink programme and simulations carried out with a computer model were used for carrying out graphical and statistical validation of a model. Analysis of simulation results allows statement of logical correctness of the developed model and makes possible to determined critical points of failure to adjust the model. Degree of simplification of the developed heat exchange model influences precision of the developed model. In order to use the developed model e.g. for control purposes, it requires to be more detailed.
3
Content available remote Modelling of mass transport in watercourses at unsteady states
EN
In terms of quality particularly difficult to describe are processes of mass exchange between different phases (e.g., atmospheric air-water, water-river sediment, water-algae, etc.). Whitman's model is most often used to describe the mass transport processes through the phase boundary. Theoretical analysis of the mass transfer process through the phase boundary showed that in unsteady states, the calculation results obtained from Whitman's model differ from the results obtained using the accurate diffusion model. These differences are due to the fact that concentration profiles in the direction of diffusion process change in time. Assumptions for Whitman's model do not include changes in the concentration distribution over time. Therefore, the correction factor was introduced to Whitman's model. The correction factor is defined as a parameter that multiplies a concentration derivative over time in the mass transport model. The correction factor can be used to estimate the effective diffusion coefficient of the substance that permeates from the aqueous phase to the sediment. The correction factor improves the degree of fit of the mass transport model to the measurement data. It can be used to estimate the effective turbulent diffusion coefficient from water phase to the sediment phase.
EN
This article presents a continuation of previous research on a model of solar waste-water sludge drying processes. The primary premises for that model were described in [1, 2]. This paper presents results from a simulation of a drying process powered by solar radiation energy supplemented with external heat delivered to the dried matter through an IR heating lamp installation and floor heating system. The modeling results were used to discuss the impact of individual heat delivery systems on the primary performance parameters of the drying facility (primarily its efficiency) as well as on the operation of the ventilation system and sludge shuffing installation. Appropriate shuffing frequency has a significant impact on both the efficiency of the facility and its electricity consumption. Another analyzed parameter was effectiveness of supplementary heat usage, both for the IR lamp system and the floor heating system.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do modelowania procesów inżynierii rolniczej oraz sterowania mikroklimatem w specjalistycznych budynkach rolniczych. Opisano przykładowo lingwistyczny model procesów wymiany ciepła i masy oraz system adaptacyjnego sterowania mikroklimatem w szklarni.
EN
The article presents possibilities of application of fuzzy sets in modelling agricultural engineering processes and microclimate control in specialistic agricultural buildings. An exemplary linguistic model of heat and mass exchange processes and a microclimate adaptive control system in a greenhouse were described.
PL
Mechanizm wymiany masy i energii pomiędzy porowatym medium a otoczeniem w dalszym ciągu nie jest do końca opisany. Szereg zjawisk przepływowych towarzyszących procesowi wymiany masy pomiędzy materiałem porowatym a otoczeniem szczególnie w przypadku niestandardowej orientacji przestrzennej materiału porowatego względem przepływającej strugi powietrza stanowi szerokie pole do eksploracji. W klasycznym rozumieniu zagadnienia, który najczęściej ma zastosowanie w przepływach technicznych materiał porowaty stanowi ośrodek, przez który pod zadanym ciśnieniem przepływa płyn. W tego typu zagadnieniu ośrodek porowaty posiada cechy utylitarne, stanowiąc część projektowanej, bądź regulowanej instalacji przepływowej (zagadnienia filtracji, spalanie wewnętrzne itp.). W przypadku omawianym w artykule porowatość stanowi element o cechach mających negatywny wpływ na efektywność wymiany masy i energii pomiędzy obszarem porowatym a otoczeniem. Przeprowadzone dotychczas analizy numeryczne, oraz badania eksperymentalne (Skotniczny, 2008; Skotniczny i in., 2009) wskazują na rozbieżność wyników symulacji oraz eksperymentu w zakresie uzyskiwanych rozkładów temperatur wewnątrz złoża porowatego. W artykule skoncentrowano się na zjawisku powierzchniowej penetracji złoża przepływającą stycznie do niego strugą powietrza. Celem prac opisanych w artykule jest próba pośredniego opisu zjawiska występowania niezerowej prędkości przepływu powietrza na granicy materiał porowaty-struga powietrza (prędkość poślizgu), który może mieć wpływ na mechanizm wymiany energii pomiędzy materiałem porowatym a omywającą go strugą powietrza.
EN
The mechanism of mass and energy exchange between a porous medium and its ambience has not been fully recognised yet. A number of phenomena accompanying the mass exchange between a porous medium and its ambience still merit a rigorous research, particularly when the porous material has a non-standard confi guration with respect to the flux of flowing air. In classical approach, widely used to describe flows in engineering applications, the porous material is a medium through which a fl uid should flow under the predetermined pressure. In such cases the porous medium has purely utilitarian features, being a part of a designed or controlled flow installation (filtration problems, internal combustion). In the case outlined in the study porosity will negatively impact on efficiency of mass and energy exchange between the porous medium and its ambience. Numerical analyses to date and experimental tests (Skotniczny, 2008; Skotniczny et al., 2009) reveal a major discrepancy between simulated and experimental temperature distributions inside the porous deposit. The study is concentrated on surface penetration of the deposit by an air stream flowing tangent to it. The purpose of the study is to attempt an indirect description of the phenomenon of non-zero airflow velocity at the porous medium- air flux interface (slippage velocity), which might affect the mechanism of energy exchange between the porous material and the flowing stream of air.
PL
Przedstawiono zagadnienia energetyczne, związane z eksploatacją całorocznych zewnętrznych basenów odkrytych. Opracowano i opisano model matematyczny służący do modelowania procesów związanych z wymianą ciepła i masy dla tego typu obiektów. Procesy te wiążą się bezpośrednio z eksploatacją tych obiektów, wpływając na koszty ich funkcjonowania i rentowność. Zaprezentowany model matematyczny może być pomocny na etapie wymiarowania instalacji źródła energii, pozwalając oszacować jego wymaganą moc maksymalną oraz roczną konsumpcję energii cieplnej.
EN
Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability of their functioning. The model may prove useful at the dimensioning stage of energy source installation and enables an evaluation of the maximum power and annual heat energy consumption.
PL
Opisano model matematyczny wymiany ciepła i masy dla zewnętrznej, odkrytej, całorocznej niecki basenowej. Model opisuje główne naturalne mechanizmy wymiany ciepła i masy, w tym: parowanie/skraplanie wody, konwekcję, opady atmosferyczne, wymianę ciepła z gruntem, promieniowanie słoneczne oraz mechanizmy związane ze sposobem eksploatacji basenu: wpływ obecności ludzi na parowanie/skraplanie wody i konwekcyjną wymianę ciepła wraz z efektami cieplnymi związanymi z obecnością ludzi w basenie, efekty działania instalacji recyrkulacji i uzupełniania ubytków wody wodą świeżą, uzupełnianie bilansu energii zewnętrzną instalacją grzewczą. Model określa średni współczynnik wykorzystania maksymalnej mocy grzewczej w rozpatrywanym przedziale czasowym oraz moc maksymalną zewnętrznej instalacji grzewczej. Na tej podstawie obliczana jest konsumpcja energii pochodzącej z zewnętrznej instalacji grzewczej. W efekcie wykorzystania modelu stwierdzono, że do dominujących mechanizmów naturalnych, wpływających na wymianę ciepła między wodą wypełniającą nieckę a otoczeniem, należą parowanie/skraplanie wody i konwekcyjna wymiana ciepła. Do najbardziej znaczących, innych niż naturalne, mechanizmów związanych z eksploatacją niecek basenowych należy wpływ obecności ludzi na parowanie/skraplanie wody i konwekcyjną wymianę ciepła oraz działanie instalacji recyrkulacji wody basenowej połączonej z uzupełnianiem jej ubytków wodą świeżą.
EN
Energy issues are described concerning utilisation of year-long open swimming pools. A mathematical model for the processes concerning the heat and mass exchange has been worked out and presented. The processes refer directly to the utilisation of such objects influencing the costs and profitability of their functioning. The model may prove useful at the dimensioning stage of energy source installation and enables an evaluation of the maximum power and annual heat energy consumption.
9
Content available remote Siła motoryczna wymiany ciepła i masy w wypełnieniu chłodni wentylatorowej
PL
Poniższa praca jest kolejnym krokiem zmierzającym do poznania mechanizmu procesu równoczesnej wymiany ciepła i masy w wypełnieniu chłodni wentylatorowej. W poprzednich artykułach przedstawiono między innymi model matematyczny procesu i wyniki obliczeń numerycznych, pozwalające ocenić wpływ poszczególnych parametrów termodynamicznych na efektywność pracy chłodni.
PL
Badano wpływ nasycania marchwi jonami wapnia na kinetykę odwadniania osmotycznego. Próbki w kształcie walców o średnicy i wysokości 8x10mm były przetrzymywane w roztworach glukozy, sacharozy i syropu skrobiowego z 2% dodatkiem chlorku wapnia. Temperatura była zmieniana w zakresie od 30 do 50°C, a czas od 0 do 3h. Krótki czas (15-45min) odwadniania osmotycznego marchwi w temperaturze 50°C, szczególnie w roztworze glukozy, powodował największe zmiany zawartości wody w marchwi oraz przyrostu suchej substancji i jonów wapnia. Obecność wapnia w roztworze osmotycznym spowodowała uzyskanie nieznacznie większego obniżenia zawartości wody w marchwi. Zastosowanie roztworu syropu skrobiowego w największym stopniu wpłynęło na ograniczenie wnikania substancji osmotycznej do marchwi. Jednocześnie uzyskano znaczne obniżenie zawartości wody w marchwi. Obecność jonów wapnia w roztworze syropu skrobiowego spowodowała większe obniżenie zawartości wody w marchwi o około 10-15% w porównaniu z marchwią nienasycaną jonami wapnia.
EN
The effect of the treatment of carrot with calcium ions on kinetics of osmotic dehydration was investigated in this study. Cylindrical samples with the diameter and the hight of 8x10mm were kept in solutions of glucose, saccharose and starch syrup with the 2% addition of calcium chloride. The temperature was changed within the range from 30 to 50°C, and the time from 0 to 3h. Short time (15-45min) of osmotic dehydration of carrot in the temperature of 50°C, especially in glucose solution, resulted in the greatest changes in water content in the carrot and increase of dry substance and calcium ions. The presence of calcium in the osmotic solution led to obtaining a little more pronounced reduction of water content in the carrot. The use of starch syrup solution was what influenced the most the reduction of penetration of osmotic substance into the carrot. At the same time a significant reduction of water content in the carrot was achieved. The presence of calcium ions in the starch syrup solution caused further reduction of water content in the carrot by about 10-15% compared with the carrot not treated with calcium ions.
11
PL
W pracy omówiono lingwistyczny model procesów wymiany ciepła i masy zachodzących w szklarni. Model ten może być praktycznie wykorzystany podczas predykcyjnego lub adaptacyjnego sterowania mikroklimatem w szklarni. Komputerowe symulacje przebiegu procesów przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu programowego MATLAB.
EN
The paper presents linguistic model of heat exchange and mass transfer processes taking place in a greenhouse. This model may be used in practice during predictive or adaptive control of greenhouse microclimate. Computer simulations of the processes were performed using the MATLAB software package.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu wielkości owoców truskawek na wymianę masy w czasie odwadniania osmotycznego w 61,5% roztworze sacharozy w temperaturach 30 i 50°C. Badaniom poddano owoce w trzech rozmiarach. Uzyskane wyniki wskazują, że wielkość truskawek miała istotny wpływ na efekt procesu odwadniania. Największy wpływ tego parametru zaobserwowano na wnikanie sacharozy do tkanki.
EN
The aim of the research was to determine the influence of strawberry size on mass exchange during osmotic dehydration in 61,5% sucrose solution in temperatures 30 and 50°C. Fruits in three sizes were processed. On the basis of achieved results it was concluded that the size significantly influenced the mass transport in osmotic dehydration process. The biggest impact of this variable was observed on sucrose incorporation into the tissue.
13
Content available remote Procesy wymiany ciepła i masy w obróbce laserowej
PL
Omówiono zagadnienia transportu ciepła w masie metalu poddanego działaniu ruchomej wiązki laserowej; ubytków masy w wyniku topienia i sublimacji metalu oraz w wyniku nagrzewania laserowego. warstwy absorpcyjnej.
EN
A discussion on the heat transfer within the mass of metal subjected to operation of metal laser beam and on the metal mass losses due to melting and sublimation phenomena and to the heating of absorption layer by the laser beam.
EN
Physico-chemical processing is very often used in the textile and paper industries, and in the industry of high-energy materials based on nitrocellulose. Mass exchange in these processes depends on the specific features of the form and structure of the parent substance (reactant). Notwithstanding the differences among the reagents used in the above-mentioned industries, the mass exchanging processes are similar. As liquids acting therein, we have dyes and bleaching agents used as solutions in chemical processing of fibres, acids and inorganic alkali in paper manufacturing, and nitric acid with compounds which form hydrates in the nitration process of cellulose. In general, in all these processes the motion of mass takes place together with chemical reactions of an additive or exchange character. The problems of mass exchange are analysed in this article from the point of view of the designers and constructors of machines and apparatuses which must perform the processes mentioned above. This analysis is based on the characteristic criteria of similarity between quantities, considering the geometric, energetic, and dynamic conditions which determine the process intensity. It has been proved that, according to the present state of knowledge and technique, the laminar liquid wall-surface layer which surrounds the fibrous parent substance acts as the main resistance for mass motion. It is possible to decrease this layer by several times (even over 30 times), and by this means significantly intensify the process. A process intensification criterion is presented.
PL
Obróbka fizyko-chemiczna materiałów włóknistych jest dość powszechna w przemyśle włókienniczym, papierniczym i materiałów wysokoenergetycznych, opartych na nitrocelulozie. Wymiana masy w tych procesach jest uwarunkowana szczególnymi cechami postaci substratu. Mimo różnicy reagentów procesy są podobne: w chemicznej obróbce włókna - barwniki i środki wybielające w roztworach; w produkcji papieru - kwasy i ługi nieorganiczne; w procesie nitracji celulozy - kwas azotowy ze związkami tworzącymi hydraty. Ruch masy w omawianych procesach odbywa się z reguły z równoczesną reakcją chemiczną (addytywną lub wymienną). Zagadnienie poddano analizie ze stanowiska projektantów i konstruktorów maszyn i aparatów wykonujących proces, opierając się na związkach liczb znamiennych, biorąc pod uwagę warunki natury geometrycznej, energetycznej i dynamicznej, które determinują intensywność procesu. Wykazano, że przy obecnym stanie wiedzy i techniki o procesie wymiany masy, główny opór dla ruchu masy stanowi laminarna warstwa przyścienna płynu, otaczająca substrat włóknisty. Odpowiednim rozwiązaniem konstrukcyjnym można tę warstwę przyścienną wielokrotnie (ponad 30-krotnie) zmniejszyć i ewidentnie zintensyfikować proces. Podano kryterium intensyfikacji procesu.
PL
Dokonano analizy wpływu dwóch podstawowych sposobów dozowania nasion na wymianę pędu, ciepła i masy w suszarce pneumatycznej nadciśnieniowej. Wykorzystują one bądź zwężkę Venturiego bądź też dozownik łopatkowy lub ślimakowy. W każdym z tych rozwiązań występuje odcinek rozbiegowy, w którym nasiona osiągają prędkość ustaloną. Sposób ich dozowania ma znaczny wpływ na przebieg procesu na tym odcinku. Różnice dotyczą prędkości suszonych cząstek, długości ich drogi oraz intensywności wymiany ciepła. Następnie parametry te stabilizują się.
EN
Exchanges of the momentum, heat and mass in pneumatic pressurised drier were analysed as depended on the method used metering the seeds. The methods of metering seeds into drier were as follows: application of Venturi tube, blade and worm feeders. At each of applied solutions there exist a running pipe section along which the determined seed velocity is being achieved. The way of metering seeds significantly affects the rate of process along this section. The differences deal with the velocity of material particles, length of their way and heat exchange intensity. Beyond this section the analysed parameters are being stabilised.
EN
The paper contains two parts. The theoretical basis for the process of oil displacement through the water from the fractured porous medium, due to capillary forces, has been discussed in the part No. 1. The functional equation describing the relative water content increase in the fractured rock matrix, surrounded by the water layer, has also been introduced. This may reflect the actual reservoir conditions, if a fractured oil reservoir is flooded with water, at the moment when the rock matrix porous block has already been surrounded by the water forced in as a result if shifting of watering front in the fractures system. The impact of particular parameters of this process on its performance has also been determined. This equation is non-linear, and may be solved using numerical methods, in general case. The analytical solution may be arrived at when the constant value of the mass exchange coefficients has been assumed, as well as simple geometry, such as spherical geometry and process symmetry. Having assumed as above, the analytical solution has been arrived at and compared with a numerical solution. Taking into consideration the assumptions, the error committed has been slight, in order of few percent. The results of the theoretical contemplations have been compared with laboratory experiments' results, in the second part of the paper. The detailed description of performed research and its methodology have been given. The experiments have confirmed theoretical results.
PL
Zjawisko wnikania wody do przestrzeni porowych wypełnionych ropą pod wpływem sił kapilarnych jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność nawadniania złóż ropy, zwłaszcza w przypadku, gdy skalą zbiornikową jest skała porowato-szczelinowata. Z punktu widzenia hydromechaniki złoże takie składa się z systemu spękań i szczelin oraz bloków ośrodka porowatego przepuszczalności wielokrotnie mniejszej od systemu szczelin. Bloki te noszą nazwę matrycy skalnej. Front wypierania ropy przez wodę przemieszcza się przede wszystkim (szybciej) w systemie szczelin, następnie zaś następuje proces wymiany masy pomiędzy szczelinami a porami matrycy skalnej. Według modeli znanych z literatury, np. Greenkorn (1983), M a r 1 e (1981), wypieranie ropy przez wodę następuje pod wpływem sił kapilarnych. W niedawno opublikowanej pracy Zhang X. i Morrow N. R. (1996) wykazali na podstawie prób laboratoryjnych, że przebieg procesu kapilarnego wypierania ropy przez wodę zależny jest od kształtu próbki, warunków brzegowych w czasie eksperymentu, stosunku lepkości cieczy, napięcia powierzchniowego na granicy ropa-woda oraz przepuszczalności względnych i przepuszczalności absolutnej. Interpretacja wyników laboratoryjnych jest jednak utrudniona, gdyż model matematyczny procesu jest silnie nieliniowy. W niniejszej pracy rozważono pojedynczy blok matrycy ośrodka porowatego o podwójnej porowatości i przepuszczalności. Blok ten nasycony jest cieczą węglowodorową (ropą lub naftą), zaś jego powierzchnia boczna znajduje się w kontakcie z wodą, która jest cieczą wypierającą. Przy założeniu, że ciśnienie kapilarne jest jedynym czynnikiem powodującym wypieranie ropy otrzymano równanie (22) opisujące względny przyrost nasycenia wodą bloku matrycy w czasie trwania procesu wypierania. W równaniu tym występuje współczynnik dyfuzji D określony wzorem (14). Określono wpływ poszczególnych parametrów tego procesu na jego przebieg. Równanie (22) jest nieliniowe i w ogólnym przypadku może być rozwiązane metodami numerycznymi. Rozwiązanie analityczne może być znalezione przy przyjęciu stałego współczynnika dyfuzji i prostych geometrii i symetrii procesu. Po przyjęciu takich założeń otrzymano rozwiązanie analityczne i porównano je z numerycznym. Jak widać z wykresu na rys. 3 różnica otrzymanych wyników jest niewielka. Wynik otrzymany na drodze rozważań teoretycznych porównano następnie z wynikami badań laboratoryjnych wymienionego zagadnienia. Podano szczegółową metodykę przeprowadzonych badań. Ich wyniki potwierdziły słuszność rozważań teoretycznych. Wyniki pomiarów oraz dopasowanie krzywych teoretycznych do danych pomiarowych pokazano na rys. 4 i 5.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.