Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody oznaczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Determining cellulolytic activity of microorganisms
EN
Decomposition of cellulose to glucose requires complex cooperation of glycoside hydrolase enzymes. As a result of glycoside β-1,4 bonds hydrolysis, shorter chains of cellulose, oligodextrin, cellobiose and glucose are created. A number of bacteria and fungi demonstrate the capacity to degrade cellulose. Their activity can be assessed with the use of qualitative and quantitative methods. Qualitative methods with the use of e.g. Congo red, are used in screening studies, however, they do not provide information about the quantity of the produced enzyme. Spectrophotometric methods are more accurate and they measure the quantities of reducing sugars with the use of appropriate substrates, e.g. carboxymethylcellulose is used to determine endoglucanases, avicel cellulose to determine exoglucanases and Whatman filter paper to determine total cellulolytic activity. Activity of microorganisms depends not only on their species or type but also, among others, on substratum composition, cultivation conditions and the appropriate selection of parameters of the carried out enzymatic reactions.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
PL
Przeprowadzono studium literaturowe określające stan wiedzy w zakresie występowania oraz metod oznaczania wybranych grup mikrozanieczyszczeń, znacząco różniących się od siebie regulowanych dyrektywą 2000/60/ WE w środowisku wodnym. Do opracowania wybrano: 4-tert-oktylofenol, ftalan bis(2-etyloheksylu), heptachlor, epoksyd heptachloru i antracen. Opisano metody ekstrakcji, rozdziału chromatograficznego oraz detekcji poszczególnych związków. Procedury oznaczenia porównano pod kątem czułości analitycznej stosując jako parametry charakteryzujące instrumentalną granicę detekcji i oznaczalności. Dla każdego związku wybrano metodę oznaczania o największej czułości. Ponadto zestawiono wartości stężeń omawianych mikrozanieczyszczeń w wodnych próbkach środowiskowych oraz wskazano możliwe źródła ich pochodzenia.
EN
Residents of even small cities are struggling with air pollution. Municipalities and cities undertake various activities and allocate significant resources to counteract the problem related to air and soil pollution, which is growing continuously. The specialists in the field of ecology have stated that an ideal solution would be to increase the amount of plants in the neighbourhood of residents. Such actions have been undertaken for many years, but clear positive effects have not been observed yet. In these urban areas, the declining conditions of mature plants can be observed, and the longevity of newly planted trees is becoming shorter due to the poor growth conditions. In order to improve the current situation, it has become necessary to develop package/s of solutions allowing for new plantings in cities and rural areas, as well as supporting plants which already exist. The latest scientific trends have showed that one of the most important and promising elements of these solutions could be the use of a structural substrates (a rock and soil mixture prepared according to a special recipe) that can be used as an alternative growth medium for trees instead of the standard up-to-date used soils. In our research, the experimental plot was designed using this type of substrate. The carried out capacity tests showed that the structural substrate has a definite advantage over the substrates presently used in urban areas. The use of structural substrates also enhanced the physiological conditions of the tested trees. Our results allowed us to confirm that structural substrates can be successfully used in the urban and rural areas, which would significantly improve the environmental conditions.
PL
W pracy zbadano wpływ stopnia dojrzałości mięsa wołowego na ilość heterocyklicznych amin aromatycznych (HAA) powstających podczas różnego rodzaju wysokotemperaturowej obróbki termicznej (pieczenia, smażenia i grillowania). Do badań wykorzystano mięśnie tuszy wołowej: lędźwiowy większy - polędwicę (psoas major) oraz pośladkowy średni – rostbef (gluteus medius), które dojrzewały w różnym czasie (5, 10 i 15 dni). Przeprowadzono analizę chromatograficzną próbek. Najwięcej HAA (10,01 ng/g mięsa) stwierdzono w mięśniu gluteus medius. Wydłużenie czasu dojrzewania mięsa wołowego powodowało zwiększenie ilości powstających HAA. Spośród badanych procesów termicznych najwięcej HAA (9,37 ng/g) powstawało podczas grillowania. Najczęściej występującą aminą w mięsie poddanym obróbce termicznej była PhIP (nawet ponad 400 ng/g mięsa). W mięsie grillowanym nie stwierdzono aminoimidazoarenów (IQ oraz IQx), które ze względu na wysoką wrażliwość na działanie wysokiej temperatury, rozkładały się podczas procesu termicznego.
EN
The aim of the study was to investigate heterocyclic aromatic amines (HAA) content in heat –treated beef (frying and grilling) depending on the type of beef muscle and their aging. In the study, two different beef muscles were used: lumbar higher (psoas major) and middle gluteal (gluteus medius), aging process was carried out in different periods of time (5, 10 and 15 days). Chromatographic analysis of heat treated beef samples was performed. The most of HAA (10.01 ng/g ) was found in the gluteus medius muscle. During aging process the amount of HAA in meat in creased. Among the studied thermal processes the most HAA (9.37 ng/g) was formed during grilling process. The PhIP was formed in the largest quantities (more than 400 ng/g of) with comparison to other heterocyclic aromatic amines found in studied samples. Aminoimidazoarenes (IQ and IQx) were not found in grilled beef meats, probably there were thermally decomposition during heat treatment.
PL
Perfluorowane związki organiczne to pochodne węglowodorów, w których kilka lub wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru. Ze względu na ich niezwykłe właściwości fizykochemiczne i mechaniczne są one powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu oraz w życiu codziennym. Związki te są przedmiotem badań z powodu ich rozpowszechnienia oraz trwałości w środowisku, jak i licznych doniesień na temat ich toksyczności i niekorzystnego wpływu na zdrowie człowieka. W pracy przedstawiono krótki opis ich powstawania, właściwości, zastosowań oraz metod oznaczania.
EN
Perfluorinated organic compounds to hydrocarbons, in which some or all hydrogen atoms are replaced by fluorine atoms. Due to their unique physico-chemical and mechanical properties, they are widely used in various industries as well as in everyday life. These compounds are the subject of research because of their prevalence and persistence in the environment, as well as numerous reports on their toxicity and adverse effects on human health. The paper presents a brief description of their formation, properties, uses and methods of determination.
PL
Postępy w analityce chemicznej i związane z tym wprowadzanie nowych, coraz bardziej czułych i dokładnych metod i technik pomiarowych powodują, że obecnie można oznaczać większość związków chemicznych na ekstremalnie niskich poziomach stężeń. Niestety, głównie ze względów ekonomicznych oznacza się tylko niewielką grupę pierwiastków i związków chemicznych, które znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących ich dopuszczalnych zawartości w wodach, glebach, powietrzu czy żywności. Wiele innych wciąż czeka na wejście na listy substancji, których obecność i stężenia powinny być monitorowane, a takim przykładem są jony chloranowe (VII) [1].
EN
Advances in analytical chemistry and related to the introduction of new, more sensitive and accurate methods and measurement techniques mean that you can now represent the majority of chemical compounds in extremely low concentration levels. Unfortunately, mainly for economic reasons is only a small group of elements and compounds that are found in the Regulations relating to the permissible levels in water, soil, air and food. Many others are still waiting to enter the list of substances whose presence and concentrations should be monitored, and this example is the chlorate ion (VII) [1].
7
Content available remote Oznaczanie śladowych ilości amin aromatycznych w spienionych poliuretanach
PL
Opracowano prostą metodę oznaczania śladowych ilości amin aromatycznych w elastycznych piankach poliuretanowych, za pomocą zmodyfikowanej techniki wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej HP TLC. Dzięki modyfikacjom uzyskano znaczne obniżenie progu wykrywalności, udoskonalenie zaś metody rozdziału pozwoliło na zwiększenie jej dokładności i czułości. Metodę można wykorzystać do analizy składu wyrobów poliuretanowych.
EN
On the base of modified High Performance Thin Layer Chromatography a simple method to determine trace amounts of aromatic amines in flexible polyurethane foams was elaborated. As a result of the modification the detection threshold was substantially lowered and improvement of the separation method allowed increasing its accuracy and sensitivity. The method can be used to analyze the composition of polyurethane products.
8
Content available remote Lepkość asfaltów i europejskie metody jej badania
PL
W artykule przedstawiono definicje lepkości, zależność lepkości asfaltu od składu grupowego oraz europejskie metody oznaczania lepkości asfaltów. Zaprezentowano wyniki badań lepkości dynamicznej wytypowanych asfaltów drogowych, uzyskane w aparacie Rheotest 2. Omówiono metody badania lepkości kinematycznej i dynamicznej asfaltów w zależności od rodzaju zastosowanej aparatury: lepkości kinematycznej według PN-EN 12595 (metoda kapilary o odwróconym przepływie) oraz lepkości dynamicznej według PN-EN 12596 (metoda próżniowej kapilary), PN-EN 13302 (metoda lepkościomierza obrotowego) i PN-EN 13702 (metoda stożek i płytka).
EN
The definitions of: viscosity, the relationship between bitumen viscosity and group constitution, and European methods for determining bitumen viscosity were presented in the article. The results of dynamic viscosity studies, on selected road bitumen, obtained in the Rheotest 2 tester were represented. Methods of testing dynamic and kinematic viscosity of bitumen, depending on the type of apparatus used: kinematic viscosity PN-EN 12595 (capillary method of reverse flow) and dynamic viscosity PN-EN 12596 (vacuum capillary method), PN-EN 13302 (the rotary viscometer method) and PN-EN 13702 (cone and plate method) were also presented.
PL
Składniki pokarmów niejednokrotnie wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka - zapobiegają lub opóźniają procesy degeneracyjne. Obecnie dużo uwagi poświęca się przeciwutleniaczom jako substancjom zdolnym do wychwytywania wolnych rodników i wspomagającym własne mechanizmy obronne organizmu. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się naturalne antyoksydanty uznawane za bezpieczne, trwałe i zyskujące coraz większe zaufanie konsumenta. Jednym z kierunków badań w technologii żywności jest zatem analiza nowych produktów, głównie pochodzenia roślinnego, w celu identyfikacji związków wykazujących aktywność przeciwutleniającą. W artykule omówiono metody umożliwiające prostą i szybką ocenę właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów uzyskanych z żywności, co znacznie ułatwia i skraca badania nad poszukiwaniem antyoksydantów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.
EN
Dietary constituents present in consumed products are often beneficial for human health by preventing and inhibiting the degenerative processes. Recently much attention has been paid to antioxidants as the substances which are capable of scavenging free radicals and supporting the natural defenses of the organism. The modern food industry shows growing interest in natural antioxidants, recognized as safe, stable and thus gaining the increasing confidence of consumers. One of the strategies in the food technology studies includes the analysis of the new products, mainly of plant origin, in order to identify the substances, revealing antioxidant activity. In the article, basic and quick antioxidant activity assays, which significantly simplify and shorten the studies on new antioxidants with potential application, are described.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych światowych metod oznaczania metanonośności oraz historyczny rozwój metod stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego od połowy XX wieku do chwili obecnej.
EN
The article reviews selected world methods of methane content designation and historical development of methods used in Polish hard coal mining from the middle of XX century up till now.
12
Content available remote Podręczna drukarka termiczna EGO1PRO
PL
Grafoplast to włoska firma, od ponad 40 lat specjalizująca się w produkcji systemów oznaczeń. Posiada doskonałą bazę konstrukcyjno-technologiczną, rozległe doświadczenia oraz rozbudowaną sieć handlową obejmującą cały świat. Zróżnicowane metody oznaczania kabli, aparatów i urządzeń - od najprostszego systemu TRASP, poprzez systemy PLOTTER i LASER, po drukarki termiczne SI2K i EGO1PRO - czynią ofertę firmy Grafoplast bardzo interesującą i korzystną zarówno pod względem technicznym, jak i użytkowym. Oferowane przez Grafoplast produkty mają certyfikat ISO 9002 oraz odpowiadają światowym normom.
13
Content available remote Drukarka termiczna SI2K
PL
Rozwój technologii w przemyśle stawia nowe wyzwania przed producentami i konserwatorami maszyn i urządzeń w różnych branżach m. in. w automatyce, budowie maszyn, pneumatyce itp., mobilizuje do rzetelnego oznaczania instalacji nie tylko w nowych, ale także remontowanych urządzeniach. Projektanci i wykonawcy zobligowani nowymi, restrykcyjnymi przepisami, a także konkurencją na rynku coraz częściej sięgają po specjalistyczne oznaczenia kabli, przewodów, aparatów oraz innych urządzeń elektrotechnicznych. Firma Grafoplast wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, opracowała czytelne, uniwersalne i wygodne systemy oznaczania.
PL
Tematykę związaną z oznaczaniem WWA w próbkach pyłu zawieszonego opisano w wielu pracach. Rozprawy badawcze z ostatnich lat koncentrują się na doskonaleniu metod pomiarowych i analitycznych, a zwłaszcza procedur izolowania WWA z pobranych próbek pyłów PM 2,5 i PM 10. Problemy analityczne stwarzają specyficzne własności tych związków, ich niewielkie stężenia oraz fakt, że w próbkach środowiskowych towarzyszy im szereg substancji o różnym charakterze chemicznym.
EN
The problem of determination of PAHs in samples of suspended dust has been described in many papers. In recent years, the investigations focus on developing analytical and measuring methods, specially on procedures for separating PAHs from collected samples of PM2.5 and PM10. Analytical problems arise due to specific properties of PAHs, their small concentrations and many accompanying substances of various chemical character present in samples together with these compounds.
PL
Cyjanki należą do ekstremalnie niebezpiecznych i szybkodziałających trucizn. Niemniej, w zależności od źródła ich pochodzenia, ich toksyczność jest zróżnicowana. Cyjanki mogą być podzielone na kilka grup: cyjanowodór (HCN), proste cyjanki (np. NaCN, KCN) oraz kompleksy cyjankowe metali (np. [Fe(II)(CN)6]3- , [Fe(III)(CN)6]4-, [Co(II)(CN)6]3-). Analiza cyjanków obejmuje z reguły dwa etapy. W pierwszym próbka jest poddana procesowi destylacji w celu wydzielenia z niej HCN, który jest wyłapywany w silnie zasadowym roztworze (np. NaOH). W drugim etapie, cyjanki są oznaczane jedną z następujących metod: miareczkową, spektrofotometryczną lub potencjometryczną. Niniejsza praca opisuje występowanie, toksyczność, metody oznaczania oraz regulacje prawne związane z występowanie cyjanków w próbkach środowiskowych.
EN
Cyanide is extremely dangerous and fast-acting poison. However, there are several types of cyanide of varying toxicity, depending on the cyanide source. Cyanide can be divided into several classes: hydrogen cyanide (HCN), simple cyanides (e.g. NaCN, KCN) and metal complexed cyanides (e.g. [Fe(II)(CN)6]3- , [Fe(III)(CN)6]4-, [Co(II)(CN)6]3-). The analysis of cyanide usually involves two steps. In the first step, the sample is digested to convert all cyanide into HCN, which is trapped in a high pH solution (e.g. NaOH). In the second step, cyanide is usually determined by one's of the following methods: titration, spectrophotometric or potentiometric. The paper presents the occurrence, toxicity, methods of determination and legal regulation of cyanide in environmental.
EN
Thermally stimulated conductivity (TSC) and luminescence (TSL) are described assuming conventional model of trapping and recombination in an insulator and the quasi-equilibrium approximation. Using these assumptions the method for determination of the relative density of inactive deep traps from the simultaneous TSC-TSL measurement is derived on the basis of the relation between the areas under TSC and TSL curves. The TSC and TSL in insulating diamond simultaneously measured by Chen are analysed with the method and the methods for determination of kinetic parameters known from literature. The electron trap depth, the frequency factor, the density of deep inactive traps, and the recombination and traping coefficients are determined.
PL
W pracy opisano termicznie stymulowane przewodnictwo (TSC) i luminescencję (TSL) za pomocą ogólnie przyjętego modelu pułapkowania i rekombinacji w izolatorze stosując przybliżenie kwazi-równowagi. Opierając się na tych założeniach zaproponowano metodę wyznaczania gęstości głębokich pułapek elektronowych z jednoczesnych pomiarów TSC i TSL wykorzystując relację między powierzchniami pod krzywymi TSC i TSL. Tę metodę oraz metody wyznaczania parametrów kinetycznych znane z literatury zastosowano do pomiarów TSC i TSL wykonanych na diamencie przez Chena. Zostały wyznaczone parametry: głębokość pułapki, parametr częstotliwościowy, gęstość głębokich pułapek, współczynniki rekombinacji i pułapkowania, rząd kinetyki oraz prawdopodobieństwo rekombinacji.
17
Content available Oznaczanie halogenoacetonitryli w wodzie do picia
EN
A method was developed, in which HANs in potable water are determined by solid phase microextraction (SPME). The analytical procedure is relatively quick and simple, yielding satisfactory recoveries, which range between 80% and 90%. The detection limit was evaluated as 0.04 to 0.08 mg/m[3]. The method is very sensitive with a relative standard deviation lower than 10%. A major advantage is its remarkable sensitivity, which makes it possible to limit the matrix effect. The analytical method proposed was made use of to determine HANs concentrations in the treated water from the Northern and Central Waterworks of Warsaw. HANs content was found to be insignificant (totalling up to 5 mg/m[3]). Determined were predominantly dichloroacetonitrile, bromochloroacetonitrile and dibromoacetonitrile. Brominated HANs detected in the water intake for the Northern Waterworks occurred at slightly lower concentrations.
PL
Zastosowano metodę chromatografii gazowej do oznaczania w wodzie alfa-cypermetryny wchodzącej w skład preparatu ALFAZOT 050 EC. Do ekstrakcji alfa-cypermetryny z wody użyto: ksylen, cykloheksan i chloroform. Odzysk substancji aktywnej wynosi dla: ksylenu 42,92%, cykloheksanu 24,96% i chloroformu 97,6%.
EN
A method for gas chromatographic determination of alpha-cypermethrin (constituent of ALFAZOT 050 EC) residues in water solutions was used. Xylene, cycloheksane and chloroform were used for extraction of alpha-cypermethrin from water solution. The mean recovery is 42.92% for xylene, 24.5% for cycloheksane and 97.6% for chloroform.
PL
Artykuł zawiera opis metod oznaczania lotnych związków organicznych w wodach wraz ze schematem wykorzystania różnych technik ich izolacji i oznaczania oraz schematem podziału metod wykorzystujących analizę fazy nadpowierzchniowej. Szerzej omówiono metody: bezpośredniego dozowania próbki wody do kapilarnej kolumny chromatograficznej (DAI-GC-ECD) oraz metody analizy fazy nadpowierzchniowej w warunkach statycznych i dynamicznych. Podano również przykładowe zastosowanie omawianych metod ilustrując je chromatogramami i wynikami oznaczeń.
EN
Methods of volatile organic compounds determination in water have been described. The scheme of various techniques application for their isolation and determination as well as the scheme of the devision of methods applying oversurface phase analysis have been presented. The methods of direct injection of water sample to capillary chromatographic column (DAI-GC-ECD) and methods of oversurface phase analysis under static and dynamic conditions have been described in details. An example of the described methods application has been presented together with chromatograms and results of determinations.
20
Content available remote Doświadczalna weryfikacja niektórych elementów metody van Ossa-Gooda
PL
Na tle metody Owensa-Wendta przedstawiono teoretyczne podstawy nowej metody van Ossa-Wooda pomiaru swobodnej energii powierzchniowej polimerów i wytworów tworzywowych. Wskazano na znaczenie teorii kwasów i zasad Lewisa, która obejmuje również wiązania wodorowe. Opisano podstawowe ciecze pomiarowe stosowane w metodzie van Ossa-Wooda i sposób określania składowych swobodnej energii powierzchniowej. Na przykładzie aktywowanej folii polipropylenowej przeprowadzono doświadczalną weryfikację hipotezy o równoważności stosowania różnych cieczy apolarnych (tu dijodometanu i alfa-bromonaftalenu) oraz możliwości korzystania z dwóch różnych sposobów określania składowych (zasadowej i kwasowej) swobodnej energii powierzchniowej [wg równania (13) lub (14)]. Wyniki nie potwierdzają przedstawionej w publikacji [9] tezy o wspomnianej równoważności (tabela 3 i rys. 1). Ustalono też, że w przypadku aktywowanej folii PP zależności (13) i (14) prowadzą do niemal identycznych wartości swobodnej energii powierzchniowej.
EN
Theoretical principles of a new van Oss-Good method for measuring free surface energy of polymers are presented with reference to the Owens-Wendt method. Other aspects including the Lewis theory of acids and bases and hydrogen bonds are discussed. Basic liquids used in Oss-Good method-based measurements are described. An activated polypropylene film was used to verify the hypothesis of equivalent use of various nonpolar liquids (diiodomethane and alfa-bromonaphthalene) and two procedures are described for determining the (acidic and basic) components of the free surface energy [eqn. (13) or (14)]. The equivalence [9] claimed was not confirmed by present results (Table 3, Fig. 1). In the case of the activated PP film, eqns. (13) and (14) gave nearly identical values of the free surface energy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.