Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the most popular methods of determining the coefficient of kinetic friction between a pair of solid objects involves an inclined plane. However, manual measurements of the time taken by a particle to travel a certain distance (usually performed with a stopwatch) and the angle of an inclined plane (on a scale) are not always highly accurate or precise. The coefficient of kinetic friction has to be determined on the assumption that a particle moves in uniformly accelerated motion. The aim of this study was to analyse particles moving in uniformly accelerated motion on an inclined plane and to modify the method of measuring movement parameters. A mechatronic measuring device and a high-speed camera were used to monitor the movement of wheat kernels on a steel friction plate. The experimental variables were the distance between photosensors (length of the measured section) and the kernel’s position relative to the direction of movement. An analysis of the mean values of time taken by particles to travel different distances revealed that the particles were not moving in uniformly accelerated motion. The results indicate that the coefficient of kinetic friction of irregularly shaped particles cannot be determined reliably on an inclined plane. Several recommendations for modifying the test stand were proposed.
PL
Jednym z bardziej popularnych sposobów wyznaczania tzw. kinetycznego współczynnika tarcia zewnętrznego między parą ciał stałych jest metoda równi pochyłej. Niestety, manualny pomiar czasu ruchu cząstki (zazwyczaj za pomocą stopera) oraz wzrokowy odczyt (na skali) wartości kąta mają bezpośredni związek z dokładnością i precyzją pomiarów. Dodatkowym, koniecznym do spełnienia warunkiem, by możliwe było wyznaczanie wartości kinetycznego współczynnika tarcia jest założenie, że cząstka porusza się po podłożu ruchem jednostajnie przyspieszonym. Celem pracy była weryfikacja warunku poruszania się cząstek ruchem jednostajnie przyspieszonym po podłożu zamocowanym do równi oraz modyfikacja techniki pomiaru parametrów ruchu. Do badań wykorzystano mechatroniczne urządzenie pomiarowe oraz kamerę do szybkich zdjęć, umożliwiającą monitorowanie ruchu cząstek (ziarniaków pszenicy po podłożu ze stali). Zmieniano: odległość między fotokomórkami (długość odcinka pomiarowego) oraz wariant ułożenia ziarniaka w stosunku do kierunku ruchu. Analiza średnich wartości czasu przebycia określonych odcinków pomiarowych (dla poszczególnych ułożeń ziarniaków) wykazała, że nie mają one znamion charakterystycznych dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. Stwierdzono, że wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia metodą równi pochyłej dla cząstek o nieregularnym kształcie jest mało wiarygodne. Zaproponowano wskazówki dotyczące modernizacji stanowiska pomiarowego.
PL
Przedstawiono współzależności między wybranymi cechami fizyczno-chemicznymi a wskaźnikami wartości użyteczności siewnej nasion seradeli wydzielonych w pionowym kanale aspiracyjnym. Stwierdzono, że nasiona seradeli wydzielone przy prędkości strumienia powietrza powyżej 6,05 m/s charakteryzują się najwyższymi wymiarami, masą, wartościami analizowanych komponentów chemicznych (cukry ogółem i redukujące, sucha masa, popiół ogółem i białko) oraz wskaźnikami użyteczności siewnej (zdolność i czas kiełkowania). Wyniki badań wykazały, że jedynie dwie (z siedmiu) wydzielonych frakcji nasion seradeli charakteryzują się właściwą (większą od 75%) zdolnością kiełkowania, co umożliwia wykorzystanie ich jako materiału siewnego.
EN
Grains of the serradella were sepd. in terms of their mass on 7 fractions by using air flowing through a com. separator at a speed 3.85-6.49 m/s and then the av. grain size, its mass, chem. compn. (total sugars, reducing sugars, dry matter, total ash and protein) as well as germination ability and germination time were detd. for each fraction. The grains sepd. at the air velocity exceeding 6.05 m/s had suitable (over 75%) values of germination indicators and the largest dimensions, mass and the protein content.
PL
Pszenica orkisz w ostatnim dwudziestoleciu przeżywa renesans m.in. dzięki swoim właściwościom zdrowotnym. Jednak jest to pszenica prymitywna i jej zbiór oraz przetwarzanie wymagają dodatkowego omłotu i czyszczenia. Przedstawiono wyniki badań cech fizycznych (długość, szerokość, grubość) oraz zawartości związków chemicznych w kłoskach i ziarniakach pszenicy orkisz. Cechą fizyczną, która najlepiej charakteryzowała kłoski i ziarniaki była ich masa. Kłoski i ziarniaki zawierały podobną ilość suchej masy, kwasu L-askorbinowego, β-karotenu i popiołu ogólnego.
EN
Hundred-ten spikelets (178 kernels) of spelt were studied for length, width, thickness and the contents of dry matter, crude ash and chem. compds. (L-ascorbic acid, β-carotene). Both the spikelets and kernels of spelt were most adequately characterized by their mass. They had a similar chem. compn.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zasobności gleby w przyswajalne formy potasu, magnezu i fosforu oraz wartości pHKCI gleby. Analizowano jej zasobność w składniki pokarmowe pod kątem możliwości uzyskania oczekiwanych plonów oraz stosowania zmiennego dawkowania nawozów mineralnych. Próbki zbiorcze do badania zasobności gleby pobierano z warstwy do głębokości 30 cm, w siatce 200 × 200 m, bezpośrednio po zbiorze plonu. Zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego analizę zasobności gleby w składniki pokarmowe powtórzono po 4 latach w celu zweryfikowania zastosowanego poziomu nawożenia. Analiza uzyskanych wyników badań pokazała, że w latach 2007-2017 poziom zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg był zróżnicowany oraz zależny od odczynu gleby. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość stosowania zmiennego dawkowania nawozów mineralnych. Średnie wartości składników pokarmowych były utrzymywane na średnim oraz wysokim poziomie, zaś odczyn gleby pHKCl był lekko kwaśny i obojętny. Stwierdzono dużą zbieżność pomiędzy oczekiwanymi i uzyskanymi średnimi wartościami plonu.
EN
Fertilized soils used for growing subsequently corn, winter wheat and sugar beet were analyzed for P2O5, K2O and Mg as well as for pH after harvest in field expts. in 2007-2017 to evaluate the need for variable application of mineral fertilizers. The level of absorbable forms of K, Mg and P contents in soil varied and was dependent on the soil pH, but the av. nutrient contents remained at medium and high levels, while the soil pHKCI was slightly acidic or neutral. A big convergence between the expected and obtained av. crop was found.
PL
Określono prędkość krytyczną unoszenia, podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość) i masę nasion pasternaku zwyczajnego. Na podstawie dokonanych pomiarów obliczono geometryczną średnicę zastępczą, wskaźnik proporcji, wskaźnik sferyczności i masę jednostkową. Następnie przeprowadzono próbę kiełkowania nasion, sprawdzając jej efekty co 12 godzin, a każdemu z nasion przypisano odpowiednią wartość wskaźnika czasu kiełkowania. Porównano ze sobą powyższe cechy i wskaźniki wykorzystując test t dla prób niezależnych i analizę korelacji. Stwierdzono, że skiełkowane i niekiełkujące nasiona różnią się statystycznie istotnie jedynie pod względem swojej grubości. Pewną poprawę zdolności kiełkowania materiału nasiennego można uzyskać przez oddzielanie od niego nasion najlżejszych. W badanym surowcu nasiennym uzyskanie 65% zdolności kiełkowania wiązało się ze stratami nasion prawidłowo wytwarzających kiełki na poziomie ok. 27%.
EN
Critical velocity of transportation, basic dimensions (length, width and thickness) as well as the mass of parsnip seeds was determined. Based on the measurements which were carried out, a geometrical hydraulic diameter, proportion index, spherical index and unit mass were calculated. A test of seeds germination was carried out by checking out the effects every 12 hours and then appropriate value of the germination time index was assumed to each seed. The above features and indexes were compared with the use of t test for independent tests and the correlation analysis. It was stated that germinated and non-germinated seeds differ statistically significantly only on account of their thickness. Some improvement of the germination ability of the seed material may be obtained by separating lighter seeds therefrom. In the tested seed material, obtaining 65% of germination ability was related to losses of seeds, which correctly produce sprouts at the level of approx 27%.
PL
Świeży, sypki, suchy śnieg jest najłatwiejszy do usunięcia, natomiast trudniej uprzątnąć śnieg mokry oraz ubity przez przechodniów i pojazdy. Dlatego wskazane jest trafne przewidywanie oraz sprawne i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki atmosferyczne. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników (osób pieszych i kierowców) śnieg należy usunąć możliwie jak najszybciej, a pomocne w tym mogą być narzędzia i maszyny do odśnieżania.
PL
Badano wpływ położenia redlic na belce redlicznej siewnika względem śladu kół napędowych ciągnika, przy stosowanej w badaniach różnej prędkości roboczej agregatu siewnego (od 4 do 12 km·h-1) i zmienianej ilości wysiewu nasion (w zakresie od 130 do 170 kg·ha-1), na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Średnia nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub była nieznacznie większa od wartości dopuszczalnej, podanej w PN-84/R-55050, i wyniosła 0,47. W przypadku drugiego siewnika Amazone D7 wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu była wyższa i wyniosła 0,52. Z analizy wariancji wynika, że z dwóch zastosowanych agregatów siewnych tylko w jednym, siewniku Amazone D7, wykazano słaby, aczkolwiek istotny wpływ (α=0,05) położenia redlic względem śladu kół ciągnika na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta.
EN
Impact of coulters location on a coulter beam of a seeder towards the track of drive wheels of a tractor at the varied working speed of a sowing aggregate applied in the research (from 4 to 12 km·h-1) and variable amount of seeding (within the range 130 to 170 kg·ha-1) on the longitudinal irregularity of rye seeds of Bojko cultivar sowing with mechanical seed drills equipped with hoe coulters. SZK 1.5 H-151 Kaszub and Amozone D7 seeder were used in the field research. Average irregularity of rye seeds sowing with seeder SZK 1.5H-151 Kaszub was slightly higher than the limit value set forth in PN-84/R-55050 and was 0.47. In case of the second seeder Amazone D7 value of the irregularity index of sowing was higher and amounted to 0.52. According to the analysis of variance, out of two applied sowing aggregates only in one, Amazone D7 seeder, a weak, but significant impact (α=0.05) of coulters location towards the track of tractor wheels, on longitudinal irregularity of rye seeds sowing was reported.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.