Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było przedstawienie lepkości dynamicznej oraz kinematycznej kompozytu żywicy epoksydowej i stopu niskotopliwego, a także określenie wpływu różnych czynników na zmiany lepkości mieszaniny. W pracy przedstawiono wyniki badań lepkości kompozytu. W badaniach wykorzystano jako osnowę kompozytu Epidian 6 oraz stop Wood’a jako napełniacz. Badania lepkości przeprowadzono w różnych temperaturach z zakresu 20÷90°C, za pomocą lepkościomierza Höpplera. Celem eksperymentu było sprawdzenie możliwości wykorzystania napełniacza metalicznego do zmiany lepkości materiałów polimerowych.
EN
The main objective of this article was to present a dynamic and kinematic viscosity of the composite epoxy resin and low-melting alloy, as well as to determine the impact of various factors on the changes in viscosity of the mixture. The paper presents the results of research the viscosity of the composite. The study used as matrix composite Epidian 6 and Wood’s alloy as a filler. Viscosity test was carried out at various temperatures in the range 20 to 90 degrees Celsius, by Hoppler viscosimeter. The aim of the experiment was to verify the possibility of using the filler metal to change the viscosity of the polymer materials.
2
Content available Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Diagnostyka stanu nawierzchni drogowych oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego były tematami przewodnimi zakończonego 27 września 2016 r. w Olsztynie III Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego. W przeddzień obrad, 25 września, odbył się wielki festyn pod hasłem Bądź błyskotliwy, którego celem było propagowanie stosowania elementów odblaskowych dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
3
Content available II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe
PL
Druga edycja Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w październiku 2015 r. zgromadziła przeszło 120 przedstawicieli administracji drogowej, firm projektowych i wykonawczych. Przed obradami w Lidzbarku Warmińskim uczestnicy konferencji byli w Olsztynie gośćmi otwarcia wystawy fotograficznej Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi. Podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013.
EN
The second edition of Warmia and Masuria Road Forum held in October 2015 brought together over 120 representatives from road authorities, design firms and contractors. Before the session in Lidzbark Warmiński, conference participants attended the opening of the photographic exhibition "Warmia and Masuria" - Green and Safe Roads" held in Olsztyn. Summary of the effects of the Regional Operational Programme 2007-2013.
PL
Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu temperatury na właściwości tribologiczne skojarzenia grafit ekspandowany–stalowa tarcza. Badane skojarzenie składa się z próbek wykonanych z grafitu ekspandowanego, które współpracowały z tarczą wykonaną ze stali wysokowęglowej. Próbki wykonano z grafitu ekspandowanego w postaci taśmy, która została sprasowana. Parametry chropowatości tarczy są następujące: Ra = 2,233 μm, Rz = 15,608 μm, Rq = 2,736 μm. Badania wykonywano w różnych temperaturach. Czas trwania testu wynosił odpowiednio 30 i 60 s, a prędkość poślizgu 25 mm/s. Po zakończeniu każdego z etapów próbki ważono. Na podstawie przeprowadzonych testów określano wartości współczynnika tarcia oraz szybkość zużycia masowego próbek. W wyniku współpracy tribologicznej skojarzenia odnotowano spadek współczynnika tarcia wraz ze wzrostem temperatury. Uzyskane wartości współczynnika tarcia dla próbek wykonanych z grafitu ekspandowanego są niższe niż dla grafitu proszkowego. W zakresie stosowanych nacisków wynoszących 50 i 100 N/cm2 nie odnotowano ich wpływu na współczynnik tarcia. Wykonane badania zużycia masowego próbek wskazują na potrzebę wydłużenia czasu badania. Odnotowania wymaga również fakt powstającej na powierzchni stalowej skojarzenia warstewki, która jest charakterystyczna dla współpracy stali z grafitem.
EN
The aim of this article is to evaluate the effect of temperature on the tribological properties of expanded graphite works with a steel shield. The examined association was composed of samples made from expanded graphite, which cooperated with a shield made of high carbon steel. The values of roughness of the disc are as follows: Ra = 2.233 μm, Rz = 15.608 μm, and Rq = 2.736 μm. Tests were performed at different temperatures. The durations of the tests were 30 and 60 seconds, and the sliding velocity was 25 mm/s. After each step, the samples were weighed. Based on the tests, the coefficient of friction and wear rate of the samples were determined. The tribological combination decreased the coefficient of friction with increasing temperature. The resulting coefficients of friction for specimens made of expanded graphite were lower than the graphite powder. In the field of applied pressures of 50 and 100 N/cm2, there was no effect on the coefficient of friction. A layer was formed on the surface of the steel, which is characteristic of graphite cooperation with steel.
5
Content available Wschodnie Forum Drogowe w Supraślu
PL
Via Carpathia jest ważnym korytarzem transportowym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów. Rząd polski, współdziałając z nimi, powinien starać się o włączenie odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów do sieci kompleksowej TEN-T i nadać priorytet budowie drogi S19 na całym przebiegu – to główne wnioski z odbywającego się 23–25 września 2015 r. w Supraślu Wschodniego Forum Drogowego. Spotkanie zorganizował Polski Kongres Drogowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
6
Content available PPP to nie jest kopernikański przewrót
PL
Zarządcy dróg, zwłaszcza samorządowych, poszukują rozwiązań mających zaradzić podstawowemu problemowi, z jakimi się borykają: braku środków na utrzymanie swojej sieci. Poszukiwania zmierzają zarówno do znalezienia alternatywnych (w stosunku do tradycyjnego finansowania budżetowego, silnie zależnego od politycznych decyzji szefów administracji) źródeł finansowania, jak i obniżenia kosztów utrzymania dróg w dłuższej perspektywie czasu, np. przez zmianę technologii wykonania nawierzchni z asfaltowej na betonową. Te właśnie tematy złożyły się na program zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i ZDW w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Forum Drogowego, które obradowało pod koniec października w Toruniu.
EN
Administrators of roads, especially those within the responsibility of local governments, look for solutions to address the basic problem they face: insufficient funding for maintenance of their networks. This quest is both aimed at finding an alternative sources of financing (compared to the traditional financing from public budget, strongly dependent on political decisions of heads of administrative bodies], as well as reducing the cost of road maintenance in the long term, e.g. by replacing asphalt paving technology by concrete one. These subjects made up the agenda of the Kuyavian and Pommeranian Road Forum organised by Polish Road Congress and Regional Road Management Authority [ZDW] held in Bydgoszcz, which was convened in late October in Toruń.
7
Content available III Śląskie Forum Drogownictwa
PL
Śląskie Forum Drogownictwa (ŚFD) od pierwszej edycji, która miała miejsce w 2013 r. w Piekarach Śląskich, zdobyło sobie rangę jednego z najważniejszych spotkań drogowców nie tylko z tego regionu, poświęconych technicznym aspektom utrzymania dróg. Dużą zasługę ma tu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który przoduje we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań na swoich drogach.
8
Content available Ciszej na drogach Małopolski
PL
Województwo małopolskie realizuje interesujące działania mające na celu walkę z nadmiernym hałasem emitowanym podczas ruchu samochodowego oraz kolejowego. Szukając sposobów na jego ograniczenie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zainicjował budowę doświadczalnych odcinków, na których położono tzw. ciche nawierzchnie. Rezultaty zostały przebadane, a wnioski z tych badań stanowiły główny temat Małopolskiego Forum Drogowego, które odbyło się 11–13 marca 2015 r. w Racławicach w powiecie miechowskim.
9
Content available 10 lat działalności Polskiego Kongresu Drogowego
PL
Kulminacją obchodów przypadającego w tym roku jubileuszu 10-lecia wznowionej działalności stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy było spotkanie jego członków i sympatyków, które odbyło się 13 maja, w dniu otwarcia Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach.
PL
Kolejnym regionem, w którym Polski Kongres Drogowy zorganizował regionalne Forum Drogowe, były Warmia i Mazury. Wcześniej odbyło się Lubelskie Forum Drogowe oraz – już dwukrotnie – Śląskie Forum. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, które odbywało się 8–10 października 2014 r. w Galinach (powiat bartoszycki), koncentrowało się wokół charakterystycznych dla tego regionu problemów występujących podczas budowy dróg i ich eksploatacji w trudnych warunkach geologicznych.
EN
Another region chosen by the Polish Road Congress to hold a regional Road Forum was Warmia-Masuria Province. Earlier, the Lublin Road Forum and Silesian Forum [already for a second time] were held. The Warmia and Masuria Road Forum held between 8 and 10 October 2014 in Galiny [Bartoszyce Poviat], focused on the region-specific problems in the construction and maintenance of roads in difficult geological conditions.
PL
Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o drogach publicznych. Póki co, wiele wskazuje na to, że wysiłki samorządowców poszły na marne i wszystko zostanie po staremu, czyli dawne drogi krajowe – po wybudowaniu zastępujących je obwodnic lub dróg ekspresowych, przejmowane z mocy prawa przez gminy – pozostaną „młyńskim kamieniem” dla gminnych budżetów, obciążając finanse samorządu czasem ponad ich możliwości.
PL
Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu (woj. wielkopolskie) przestał istnieć 15 sierpnia br. 31 marca tego roku zlikwidowany został Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu (woj. małopolskie), a w ubiegłym roku taki sam los spotkał Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie (woj. lubelskie). Trzy różne regiony i w zasadzie identyczne sytuacje. To już nie sygnał alarmowy, ale dzwon bijący na trwogę!
13
Content available Zgoda czyni prawo – dlaczego nie na drogach?
PL
20 lutego 2013 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja Polskiego Kongresu Drogowego Consensus facit legem. Dobre praktyki przy zamawianiu i realizacji umów na projekty drogowe. honorowym patronatem objął konferencję wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
EN
On 20th February 2013 in Warsaw an international conference of the Polish Road Congress Consensus facit legem was organized. Good practices for procurement and realization of contracts for road works.
14
Content available Śląskie Forum Drogowe
PL
Górny Śląsk to najbardziej zaludniony region Polski, posiadający dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla kraju. Przez to stanowi najbardziej obciążony rejon krajowej sieci drogowej, co wynika też z lokalizacji w obrębie europejskich korytarzy transportowych. Podczas trzydniowego Śląskiego Forum Drogowego w Piekarach Śląskich, które odbyło się w maju, dyskutowano o przyszłości sieci drogowej w tym województwie. Najwięcej uwagi poświęcono jednak potrzebie upowszechniania wiedzy technicznej wśród zarządców dróg, co jest oczywiste, gdyż właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest liderem wśród drogowców samorządowych we wdrażaniu przepisów technicznych.
EN
Upper Silesia is the most densely populated region of Poland, with the road network twice as dense as the country average. This also makes Upper Silesia the most heavily used area of the national road network, which is also enhanced by its location within European transport corridors. During the three-day Silesian Road Forum in Piekary Śląskie in May, the future of the road network in the Silesian Voivodship was discussed.
PL
Siarczek antymonu jest powszechnie wprowadzany do kompozytowych materiałów jako środek smarujący. Ze względów ekologicznych dąży się do wyeliminowania go z materiałów ciernych. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu siarczku antymonu na stabilność cieplną materiału ciernego oraz możliwości jego zastąpienia innymi zamiennikami w postaci mieszanin różnych środków smarujących. Badano materiały cierne zawierające siarczek antymonu (III), mieszaninę siarczków cyny, żelaza, miedzi i tytanu oraz mieszaninę siarczków cyny (II), cyny (IV) i grafitu. Badania skuteczności hamowania wykonano na stanowisku bezwładnościowym wg ISO 26865. Najlepsze wyniki w całym zakresie temperatury uzyskano dla materiału zawierającego siarczek antymonu (III). Stwierdzono, że żaden z testowanych materiałów nie może być bezpośrednio użyty jako zamiennik siarczku antymonu. Prawdopodobnie należy testowane zamienniki użyć w większej ilości lub też konieczne są inne modyfikacje składu materiału ciernego.
EN
The following materials are generally used as lubricants that are added to composite friction materials: graphite, petroleum coke, and metal sulphides. Other agents are used rather infrequently. Their purpose is to limit wear and improve braking performance. Many of this components stabilise the friction factor, reducing it in a selected temperature range and increasing it in another temperature range. Therefore, selection of these components requires expertise. The first test in friction material development is the braking performance test according to ISO 26865. It is performed on a dynamometer with mass simulation falling on the braked axle with following variable parameters: pressure in the braking system, speed, and initial braking temperature. During the tests, optimum quantities and temperatures of activation can be found. Additional aspects to be considered in the choice of the solid lubricant are ecological requirements. There is a tendency to eliminate antimony from friction materials. Antimony sulphide is a widely used solid lubricant that oxidises under the influence of temperature. Antimony oxides have a higher friction factor than antimony sulphides and work better against fading. One of the most popular alternatives to antimony sulphide is the tin sulphide, but its disadvantage is the 300% higher price. The paper presents test bench, test description and test results of selected solid oils used as alternatives to antimony sulphide.
17
Content available Zarządzanie drogami - nowe wyzwania
PL
Konieczne jest przeznaczenie znacznie większych niż dotąd środków na utrzymanie istniejących dróg, którym grozi pogorszenie stanu technicznego - to główny wniosek wynikający z V Forum Polskiego Kongresu Drogowego Zarządzanie drogami - nowe wyzwania, które odbyło się 14 i 15 listopada w Warszawie
18
Content available Ruch drogowy podczas Euro 2012
PL
Planowanie tras, po których będzie się odbywał zwiększony ruch na polskich drogach w czasie trwania turnieju UEFA Euro 2012, przypomina wróżenie nie tyle z fusów na dnie filiżanki, co z osadów na dnie zbiorników z asfaltem używanym do konstrukcji i nawierzchni dróg. Głośne spory między GDDKiA a wykonawcami o przyczynę spękań odkrytych na wielu odcinkach autostrad A2, a także A1 i A4 dodatkowo każą powątpiewać w zasadność przyjmowania tymczasowych rozwiązań, mających umożliwić ruch po .tymczasowo przejezdnych. autostradach.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu grafitów naturalnych i syntetycznych o różnej zawartości węgla i granulacji oraz koksu naftowego, wprowadzonych do bazowego materiału ciernego hamulcowego, na jego zużycie oraz współczynnik tarcia. Dodawano 7,5% i 15% do receptury bazowej ww. środków smarujących. Badania tribologiczne wykonano ze stałym momentem hamowania na stanowisku Kraussa. Tarcza hamulcowa była wykonana z żeliwa szarego. Test tarciowo-zużyciowy trwał 4 godziny. Najlepsze właściwości tribologiczne, zwłaszcza odporność na zużycie , wykazał materiał cierny zawierający dodatek grubego grafitu syntetycznego o zawartości węgla 99%.
EN
The paper presents the results of research on the influence of natural and synthetic graphite’s with different carbon content and particle size introduced to the basic friction material on friction and wear behaviour. 7.5% and 15% of the above mentioned lubricants were added to the basic mixture formula. Tribology research was performed with a constant brake moment on a Krauss machine type RWDC 136B with a mounted brake system (described in the R90 ECE annexe 8). The brake disc was made from cast iron. The wear test ran for 4 hours. The best of tribological properties, especially the wear resistance, indicated the friction material containing coarse synthetic graphite additives with 99% carbon.
PL
Stosowane obecnie kompozytowe materiały cierne zawierają ponad 20 składników. Wyeliminowano z nich azbest i ołów. W nowych recepturach nie używa się też rtęci, kadmu, antymonu i chromu VI. Materiały cierne projektowane są w oparciu o wymagania klienta lub wymagania rynku. W artykule omówiono procedurę projektowania kompozytowego materiału ciernego na nakładki hamulcowe.
EN
Composite friction materials used today contain over 20 components. Asbestos and lead has been eliminated from their contents. New formulas contain no mercury, cadmium, antimony, and chrome VI. Friction materials are designed based on the customers' or the market's requirements. The article elaborates the designing procedure for composite friction material for brake linings.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.