Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono historię Izby Rzeczoznawstwa SEP w kontekście jej działalności związanej z Oddziałem EIT SEP. Scharakteryzowano działalność Ośrodka rzeczoznawstwa Oddziału i rozwój na różnych etapach wraz z przedstawieniem osób tworzących Ośrodek rzeczoznawstwa.
EN
The article presents the history of the Expert Chamber in Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in the context of its activities related to the Electronic, Computer science, Telecommunication SEP Branch (OEIT SEP). The activities of the Expert Center of the Branch and its development at various stages were characterized, along with the presentation of the people creating the Expert Center.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej. Przytoczono również przykłady analizy BRD programu sygnalizacji i wybrane przykłady praktyki oceny BRD.
EN
The article presents the issues of road traffic safety in the context of traffic lights. Examples of road traffic safety analysis of the traffic lights programme are also included, as well as selected examples of road traffic safety assessment practice.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej. Omówiono statystyki zdarzeń w ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, a także poruszono kwestie teorii audytu BRD obiektów z sygnalizacją. W drugiej części scharakteryzowane zostaną przykłady praktyki ocen BRD skrzyżowań o ruchu kierowanym drogowymi sygnałami świetlnymi.
EN
The article presents the issues of road traffic safety in the context of traffic lights. The statistics of incidents in traffic controlled by traffic lights are discussed, as well as the issues of the theory of road traffic safety audit of objects with traffic lights.
EN
The article presents a new solution to a scientific and applied problem, which consists in the development, design and substantiation of organizational guidelines and recommendations for designing the audit of integrated reporting of the enterprise. The expediency of creating an internal audit service at enterprises is substantiated, and the functions of the service are defined. Its establishment must consider the size and category of enterprise, legal form of business, organizational structure of the enterprise, the needs of management personnel and the level of automation of accounting and control procedures. The stages of the audit development (confirmatory; system-oriented; risk-based audit) are defined. The principles of modeling the audit system in the structure of the information service of the enterprise are proposed. Based on the defined stages and principles, proposals for the design of the organizational and methodological structure of the audit of integrated reporting of the enterprise are made. Methodological approaches to the audit of integrated reporting have been substantiated. Proposals for assessing audit risks at different stages of entrepreneurial activity are given. The article substantiates the methodological basis of the audit of integrated reporting of the enterprise using modern information and communication technologies. Scientific and methodological recommendations for assessing the state of information security of the enterprise have been developed. The proposals and recommendations presented in the complex provide strengthening of control and analytical functions of management using the latest auditing systems.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie problemu naukowego i stosowanego, polegające na opracowaniu, opracowaniu i uzasadnieniu przepisów organizacyjnometodycznych oraz zaleceń dotyczących projektowania audytu sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstwa. Uzasadniono celowość tworzenia usługi audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i określono jej funkcje. Zwraca się uwagę, że jego tworzenie powinno uwzględniać: wielkość i kategorię przedsiębiorstwa, formę organizacyjno-prawną zarządzania, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, potrzeby kadry zarządzającej oraz stopień automatyzacji procedur księgowych i kontrolnych. Określane są etapy rozwoju audytu (potwierdzające, systemowe, oparte na ryzyku). Przedstawiono zasady modelowania systemu audytu w strukturze serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa. W oparciu o określone etapy i zasady zaproponowano zaprojektowanie struktury organizacyjnej i metodycznej audytu raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podejścia metodyczne do badania sprawozdawczości zintegrowanej są uzasadnione. Przedstawiono propozycje oceny ryzyka audytu na różnych etapach działalności gospodarczej. Uzasadnione są podstawy metodyczne prowadzenia audytu zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opracowano zalecenia naukowe i metodyczne do oceny stanu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa. Przekazywane propozycje i rekomendacje w kompleksie zapewniają wzmocnienie funkcji kontrolnych i analitycznych z wykorzystaniem najnowszych systemów audytu.
5
Content available Po co przedsiębiorcy tajemnica przedsiębiorstwa?
PL
W artykule przedstawiono jak należy rozumieć tajemnicę przedsiębiorstwa i jakie korzyści płyną z jej wdrożenia. Jakie wymogi musi spełniać informacja żeby mogła być chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdefiniowano również główne obszary, które musi wziąć pod uwagę przedsiębiorca decydując się na rozwiązania związane z bezpieczeństwem informacji. Jak istotny jest człowiek w procesie oraz monitoring wdrożonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Przedstawiono również kierunki prawidłowego zarządzania informacjami szczególnie ważnymi dla organizacji. Wskazano obszary monitoringu wdrożonych rozwiązań takich jak audyt, klasyfikacja informacji czy analiza ryzyka. W artykule przedstawiono również obszary które warto objąć wewnętrznymi regulacjami tajemnicy przedsiębiorstwa. Przeanalizowano co przede wszystkim stanowi o bezpieczeństwie aktywów w przedsiębiorstwie. Zwrócono również uwagę na konieczność odpowiedniego zarządzania informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i co to oznacza w praktyce funkcjonowania organizacji. Jak ogromne znaczenie ma ciągły monitoring zastosowanych środków bezpieczeństwa poprzez cykliczne audyty i analizę ryzyka.
EN
The article presents how to understand a trade secret and what are the benefits of its implementation. The main areas that an entrepreneur must take into account when deciding on solutions related to information security have also been defined. How important is the human being in the process and monitoring of implemented legal, organizational and technical solutions. What requirements must the information meet in order to be protected by a trade secret. The directions for proper information management of particular importance to the organization were also presented. The areas of monitoring the implemented solutions, such as audit, information classification or risk analysis, were indicated. The article also presents the areas that should be covered by internal regulations of trade secrets. It was analyzed what primarily determines the security of assets in the enterprise. Attention was also drawn to the need of proper management of information constituting a trade secret, as it has a crucial meaning in the practical functioning of the organization.
6
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the problems connected with internal audit and management review within the organization in the ISO 9001:2015 implementation process. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: To achieve good functioning level of Quality management system we need to do periodically the internal audits and management reviews. Audit is the examination or inspection of various books of accounts by an auditor followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transactions. Audits are very useful tool to analyses the organization functioning and improve it’s performance. On the basis of the conducted analysis we can say that the main activities needed in the internal audit process are: interview personnel, observe operations, review documents and records and examine records. In the audit process is especially important for auditor to have appropriate qualities. They should be according to ISO 19011 requirements. The best solution for the analysis of the performance of ISO 9001 system can be done when we not only use internal audits but also management reviews in our managerial practice. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to internal audits and management reviews in ISO 9001:2015.
7
Content available remote Doskonałe utrzymanie ruchu – krok po kroku. Ze wsparciem czy bez?
PL
W artykule zaprezentowano hybrydowy model utrzymywania maszyn w ruchu oraz szereg kroków, które warto wykonać, aby dział utrzymania ruchu działał doskonale – doskonałe utrzymanie ruchu (DUR).
PL
Poruszanym w publikacji problemem naukowym jest określenie jakiego rodzaju czynności kontrolne mogą być podejmowane przez organy administracji skarbowej na podstawie regulacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ocena znaczenia omawianych kontroli z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W pracy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną polegającą na analizie aktów prawnych, jest to główna metoda stosowana w naukach prawnych. Posłużono się także metodą krytycznej analizy piśmiennictwa. Służba Celno-Skarbowa została powołana z dniem 1 marca 2017 r. Tworząc Służbę Celno-Skarbową przyznano jej uprawnienia należące wcześniej do Służby Celnej oraz organów kontroli skarbowej, ponadto przyznano również dodatkowe uprawnienia. Przepisy ustawy o KAS przede wszystkim nakierowane są na przeciwdziałanie przestępczości podatkowej. Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia regulacji prawnych należących do gałęzi prawa podatkowego na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne będzie zagrożone wówczas, gdy nastąpi spadek wpływów do budżetu państwa lub też do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, spowodowany działalnością niezgodną z prawem. Naruszenie przepisów prawa podatkowego może mieć charakter działalności przestępczej, unikania opodatkowania, jak i nieświadomego naruszania prawa przez podatników z racji na niejasność regulacji prawnych i niejednolitość co do ich wykładni po stronie organów podatkowych oraz sądów. Instrumenty przewidziane w ustawie o KAS to oprócz kontroli przestrzegania przepisów przez podatników także takiego rodzaju kontrole, które są przeprowadzane przed przyznaniem podatnikowi wybranych uprawnień. Przede wszystkim kontrole te mają za cel weryfikację dotychczasowego stopnia przestrzegania prawa, jak i ustalenie spełniania nakazanych prawem warunków, zanim podatnikowi zostanie przyznane określona preferencja lub status, z którym będą się wiązać uprawnienia. Ustawa o KAS przewiduje: kontrolę celno-skarbową, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie, kontrolę wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne oraz ocenę wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego przeznaczonych na cele specjalne.
EN
The scientific problem discussed in the publication is the determination of what types of control activities may be undertaken by tax administration authorities on the basis of the regulations of the Act of November 16, 2016 on the National Revenue Administration and the assessment of the importance of these controls from the point of view of the economic security of the state. The paper uses the formal-dogmatic method, it is the main method used in legal sciences. In the field of security sciences, a critical analysis of the literature was used. The Customs and Fiscal Service was established on 1 March 2017. By creating the Customs and Fiscal Service, it was granted the powers previously belonging to the Customs Service and fiscal control authorities, and additional powers were also granted. The provisions of the Act on National Revenue Administration are primarily aimed at counteracting tax crime. When analyzing the issue of state security from the point of view of legal regulations belonging to branches of tax law, economic security comes to the fore. Economic security will be threatened when there is a decrease in revenues to the state budget or to the budgets of local government units, caused by illegal activities. Violation of tax law may be a criminal activity. The instruments provided for in the Act on National Revenue Administration include, in addition to the control of compliance by taxpayers, also types of controls that are carried out before granting the taxpayer selected rights. First of all, these controls are aimed at verifying the current degree of compliance with the regulations, as well as determining the fulfillment of the conditions prescribed by law, before the taxpayer is granted a specific preference or status to which the rights will be attached. The Act on National Revenue Administration provides for: customs and fiscal control, audit, audit activities, official verification and control of excise goods intended for special purposes, and assessment of the use of budget funds and state property intended for special purposes.
EN
The purpose of this article is to investigate the problematic aspects of standardization of energy management systems in Russian enterprises. The main characteristics of energy management, existing standards in the field of energy management are given. To study the best practices and the effectiveness of the implementation of the energy management system in 2017, the Ministry of Energy of Russia, with the participation of the Federal State Budgetary Institution “Russian Energy Agency” the Ministry of Energy of Russia, carried out the monitoring of energy efficiency management and the implementation of energy management systems in the practice of Russian companies. The peculiarity of the introduction of energy management systems in the practice of managing Russian enterprises has been identified, which consists in the fact that it occurs based on the already implemented quality management system, environmental management, labor protection, when a lot of work has been done (document management, internal audit system, corrective actions, training, provisions providing feedback and the possibility of submitting proposals, etc.). Like any quality management system, the successful implementation of this standard depends on the involvement of all levels and functions of the organization’s management in this process, and especially on top management.
PL
W artykule omówiono problematyczne aspekty standaryzacji systemów zarządzania energią w rosyjskich przedsiębiorstwach. Podano główne cechy zarządzania energią, istniejące normy w zakresie zarządzania energią. W celu zbadania najlepszych praktyk i skuteczności wdrożenia systemu zarządzania energią w 2017 r. Ministerstwo Energii Rosji, przy udziale Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej „Rosyjska Agencja Energetyczna”, przeprowadziło monitoring zarządzania efektywnością energetyczną oraz wdrażania systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich firm. Zidentyfikowano specyfikę wprowadzenia systemów zarządzania energią w praktyce rosyjskich przedsiębiorstw. Polega ona na tym, że odbywa się to na podstawie już wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, ochrony pracy (zarządzanie dokumentami, system audytu wewnętrznego, działania naprawcze, szkolenia, zapisy zapewniające informację zwrotną i możliwość składania wniosków itp.). Jak w przypadku każdego systemu zarządzania jakością, pomyślne wdrożenie tego standardu zależy od zaangażowania w ten proces wszystkich szczebli kierownictwa organizacji, a zwłaszcza najwyżej usytuowanych.
EN
Recent reforms in the Ukrainian audit market should have been activated the competitiveness in the market. This paper explores concentration in the Ukrainian audit market in order to analyze the efficiency of these reforms. In this study, the annual data from the Audit Chamber of Ukraine over the period 2007 - 2019 is used. Using various statistical methods and specific market concentration indicators, the present study finds the pieces of evidence in favor of high concentration of the Ukrainian audit market and the failure of the reforms. The situation with the competitiveness only gets worse after them. The results of the study provide suggestions for improving the situation concerning the rising of market integrity principles, qualification of auditors in Ukrainian firms, and strengthening monitoring of audit quality in B4 and mid-tier companies.
PL
Ostatnie reformy na ukraińskim rynku audytorskim powinny pobudzić konkurencyjność na rynku. Niniejszy artykuł bada koncentrację na ukraińskim rynku audytorskim w celu analizy skuteczności tych reform. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane roczne Izby Obrachunkowej Ukrainy za lata 2007 - 2019. Korzystając z różnych metod statystycznych i określonych wskaźników koncentracji rynku, niniejsze badanie znajduje dowody na korzyść wysokiej koncentracji ukraińskiego rynku audytorskiego i niepowodzenia reform. Sytuacja z konkurencyjnością tylko się po nich pogarsza. Wyniki badania dostarczają propozycji poprawy sytuacji w zakresie podnoszenia zasad uczciwości rynku, kwalifikacji biegłych rewidentów w firmach ukraińskich oraz wzmocnienia monitoringu jakości badania w firmach B4 i mid-tier.
EN
The night time, based on many world studies, generates an increased risk of serious accidents (with fatalities and serious injuries). This is especially true for accidents with pedestrians. Pedestrian crossings are very sensitive to the influence of the time of day in terms of pedestrian safety, elements of road infrastructure. This is visible on the example of Poland, where numerous accidents at crosswalks are recorded, characterized by high severity at night. Road infrastructure managers take corrective actions to improve this condition. An example of such work is the Road Safety Audit (RSA), initiated in 2016 by the Municipal Roads Management Board in Warsaw. The analyses carried out by the authors, among others, in the years 2016 - 2019, included pedestrian crossings without traffic lights located on roads managed by ZDM (Municipal Roads Authority) in twelve districts: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Włochy, Żoliborz. The assessment was carried out in terms of the correct lighting of these passages, traffic organization, geometry and environmental impact. The main aim of the article is to present a methodology for evaluating the technical condition of road lighting infrastructure on a large scale (e.g. district, city). The article discusses the general and detailed state of pedestrian safety in Poland against the background of research conducted in Warsaw. The procedure of inspection and assessment of the state of lighting of pedestrian crossings is described and selected results are presented. On the basis of a detailed analysis of the results of individual pedestrian crossings, the general condition of the tested crossings was assessed and recommendations were indicated. An attempt was made to assess the influence of pedestrian crossings lighting on the general state of road safety. A critical evaluation of the obtained effects was made. The utilitarian aim of the article is to apply the described methodology in other cities and to use the results of the conducted analyses to plan and implement road investments in the field of modernization of lighting at pedestrian crossings on a large scale.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
PL
Operatorzy Usług Kluczowych zobowiązani są do prowadzenia audytów bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wykorzystywanych do ich świadczenia. Pierwszy z nich ma się odbyć po roku od otrzymania decyzji wyznaczającej, a kolejne w 2-letnich odstępach. Jak jednak przeprowadzić taki audyt - by miał on sens, a nie był tylko „sztuką dla sztuki”, bo termin ucieka? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w tym artykule.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą wypełniać wiele obowiązków w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych dotyczących zarówno przetwarzania danych osobowych, jak i bezpieczeństwa w zachodzących procesach technologicznych.
EN
With progressive globalization, changes in the business environment and growing competition, modern companies have been facing challenges and the need for anticipating changes and new threats in the market. Consequently, enterprises operating in a situation of uncertainty are forced to analyze everything that is happening both outside and inside the organization in detail. Managers should pay attention to the atmosphere in the enterprise, communication, cooperation, motivation, etc. The ability of the organization to utilize and manage human resources rationally in order to improve the effectiveness and quality of work is critical. New challenges in the organization, diversity of activities, implementation of new or appropriate rebuilding of old methods (functions) can be ensured by their audit, especially HR audit, whose task is to examine all issues related to the implementation of the personnel function. The aim of this paper is to discuss an audit of personnel functions conducted in a local government unit and to present guidelines, effects and results aimed at improving work and its quality. The paper has a theoretical and empirical character.
PL
Jedną z ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).
PL
Autorka, obejmująca stanowisko Głównego Audytora BRD w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opisuje, w jaki sposób przebiega procedura audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w GDDKiA.
PL
Właściwie wdrożone doskonalenie pozwala osiągnąć założone cele, zwiększyć skuteczność systemu zarządzania oraz potwierdzić spójne działania laboratorium.
PL
W celu określenia zasad i zakresu przeprowadzanego audytu w jednostkach służby zdrowia, dostarczających usługi medyczne w zakresie onkologii, podjęto szeroko zakrojone prace nad standardami i wymaganiami pozwalającymi na ocenę, czy audytowana jednostka jest w stanie prowadzić bezpieczne, na odpowiednim poziome jakościowym i z uwzględnieniem potrzeb pacjenta leczenie onkologiczne. W pracach nad tymi standardami brały udział organizacje i indywidualni profesjonaliści z różnych dziedzin, organizacje reprezentujące pacjentów i ich prawa, pracodawcy, państwowe struktury ustawodawcze/ prawne. W wyniku przeprowadzonych prac i ustaleń powstała publikacja „Accreditation Programme for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016), stanowiąca o standardach akredytacyjnych dla jednostek służby zdrowia w zakresie medycznych usług onkologicznych. Publikacja ta porusza tematy: zarządzanie usługami medycznymi w onkologii, praca zespołowa i współpraca między profesjonalistami, zarządzanie środowiskiem i zasobami. Audyt i ocena odbywa się w szerokim zakresie działania jednostki, jej aktywności operacyjnej, jak i zdolności zarządzania, oceny ryzyka i bezpieczeństwa, posiadanych zasobów, jak również podejścia do potrzeb pacjenta. Przy takim ujęciu przeprowadzanego audytu także usługi dostarczane przez zakłady fizyki/fizyków medycznych podlegają ocenie w stosunku do przyjętych standardów. W publikacji przedstawiono standardy, zakres audytu jest przeprowadzany w zakresie obowiązków i zadaniowości zakładów fizyki/fizyków medycznych oraz kryteria oceny.
EN
Extensive work was carried out on standards in order to determine the principles and scope of the audit carried out in health care units providing medical services in oncology. If an organization meets requirements of standards it can ensure the organization is able to conduct safe, on the appropriate level of quality including patient oriented approach. Work on these standards involved organizations and individual professionals, organizations representing patients’ rights, employers, and state legislative structures. As a result of the work and findings, the publication „Accreditation Program for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016) was published It provides core information for accreditation standards for oncology medical services. This publication covers the following topics: management of medical services in oncology, team work and cooperation between professionals, management of the environment and resources. The audit and evaluation takes place in a wide range of the organisation services, operational activity, as well as management, risk and safety assessment, resources, as well as the approach to the patients’ needs. That audit also covers specific professional groups/teams. Also Physics Departments/medical physicists are assessed in relation to the standards. The publication presents standards, the scope of the audit carried out in the scope of obligations and tasks of physics/ medical physicists and assessment criteria.
PL
Począwszy od 2018 roku, obowiązkowe audyty zewnętrzne w branży gospodarki odpadami muszą być wykonane przez weryfikatora EMAS posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze gospodarki odpadami. To, czy audyty te spełnią pokładane w nich oczekiwania, zależy jednak od stosowania przez wszystkich weryfikatorów EMAS dobrych praktyk audytowania.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.