Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiałoznawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The article presents methods of obtaining bioactive properties in the production of printed coatings The problems associated with the design of coatings are discussed and the currently known measures for combating pathogenic microorganisms are compared. Attention was also paid to special effects related to the durability of printed products with bioactive coatings.
2
Content available remote Nowoczesne oprawy – wygodne i komfortowe dla klienta, kłopotliwe dla optyka
PL
Współczesne oprawy do okularów są dostępne w ogromnym wyborze zarówno stylów, rozmiarów, jak i materiałów. Na polskim rynku optycznym są obecne wszystkie znaczące marki modowe. Mamy więc wiele stylów, rozwiązań i inspiracji projektantów.
3
Content available remote Materiały na pasy, naciąg pasów napędowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów warunkujących właściwą pracę przekładni pasowych jest odpowiedni naciąg pasów przekładniowych. Uzależniony jest on od przenoszonych mocy, zastosowania, ale przede wszystkim od materiału pasa.
4
PL
W ciągu ostatnich lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewaloryzacyjnych w słynnych uzdrowiskach polskich. Przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne uwzględniają specyfikę charakteru miejsca i tożsamość każdego z nich, dostosowując się do otaczającego krajobrazu. Z drugiej strony uniwersalność niektórych idei jest typowa dla takich założeń, niezależnie od lokalizacji. W większości realizacji zastosowanie współczesnych wzorców podnosi ich wartość, dostosowuje do obecnych potrzeb i funkcji, zachowując równocześnie zabytkową rangę i znaczenie.
EN
In the recent years, we may observe a large-scale revaluation action in the famous Polish spas. Adopted solutions take into consideration the specificity of the nature of the place and identity of a particular ones, adapting to the surrounding landscape. On the other hand, the universality of some ideas is typical for spas, regardless of their location. In the big number of embodiments, the use of modern technologies increases their value by adapting to current needs, functions and also maintaining their historic importance and significance.
5
Content available remote Materiały na pasy, naciąg pasów napędowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów warunkujących właściwą pracę przekładni pasowych jest odpowiedni naciąg pasów przekładniowych. Uzależniony jest on od przenoszonych mocy, zastosowania, ale przede wszystkim od materiału pasa.
6
Content available remote Badanie własności mechanicznych blach presensybilizowanych
PL
W pracy przedstawiono proces badania własności mechanicznych blach presensybilizowanych. Badania obejmowały przygotowanie próbek z arkuszy blach za pomocą obróbki skrawaniem oraz eksperyment na maszynie wytrzymałościowej. Na ich podstawie zostały określone własności mechaniczne, a także zależności pomiędzy kierunkami walcowania blach.
EN
In this work was shown a process of testing the mechanical properties of offset plates. The study included the preparation of samples of metal sheet using the milling and experimental research. On the basis of their mechanical properties were determined relations between the direction of sheet rolling.
7
Content available remote Przegląd zbiorników wody uzdatnionej z wykorzystaniem robota inspekcyjnego
PL
Większość zakładów wodociągowych eksploatuje zbiorniki wody uzdatnionej. Wymagają one okresowych przeglądów, które nastręczają szereg problemów. Zasadniczym celem tej pracy jest zaprezentowanie najważniejszych problemów związanych z konstrukcją robota przeznaczonego do inspekcji zbiorników wypełnionych cieczą. Szczególny nacisk położono na aspekt konstrukcji zbiorników do magazynowania cieczy na przykładzie zbiorników krakowskiego MPWiK S.A. Szczegóły konstrukcyjne oraz wynikające z nich ograniczenia miały bardzo istotny wpływ na sposób opracowania robota.
EN
An aim of this publication is to present the most important problems related with the robot construction for inspections of tanks filled up with liquid. In particular the aspects associated with tanks structure for storing liquid were described based on Cracow MPWiK example (The Municipal Waterworks and Sewer Enterprise). This issue has a very significant impact on the robot design and its control.
EN
The aim of the study was to examine the motivation and predispositions of students of the Faculty of Production Engineering at the University of Life Sciences in Lublin to attend laboratory classes in Materials Science supported with a computer program Cambridge Engineering Selector – CES EduPack in English. Determinants of the desirability of its use for first-year students were: the level of computer skills, interests of students in the issues of materials selection and knowledge of the English language, which supports the program. The survey consisted of 17 questions. The questionnaire was filled in by 81 students. The results confirmed the positive opinion of the respondents about the advisability of using a computer program for education purposes. Moreover,half of the respondents believe that during laboratory classes various forms of knowledge transfer should be combined. Students in a large majority show interest in the choice of materials for the products of everyday use. In contrast, they are afraid of or do not have an opinion on using software in English.
PL
Celem pracy było sprawdzenie motywacji i predyspozycji studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu Nauka o Materiałach wspomaganych programem komputerowym Cambridge Engineering Selector – CES EduPack w języku angielskim. Czynnikami warunkującymi celowość jego zastosowania dla studentów pierwszego roku studiów były: poziom umiejętności obsługi komputera, zainteresowanie studentów problematyką doboru materiałów oraz znajomość języka angielskiego, w którym obsługuje się program. Badanie ankietowe zawierało 17 pytań. Ankietę wypełniało 81 studentów. Wyniki badań potwierdziły pozytywną opinię respondentów o celowości wykorzystania programu komputerowego do zajęć dydaktycznych. Ponad połowa badanych uważa, że w trakcie ćwiczeń należy łączyć różne formy przekazu wiedzy. Studenci w dużej większości wykazują zainteresowanie doborem materiałów na wyroby codziennego użytku. Natomiast obawiają się lub nie mają wyrobionej opinii na temat wykorzystania programu w języku angielskim.
EN
Besides high-temperature calcium phosphates (CaPs), low-temperature calcium phosphate bone cements (CPCs), due to excellent biological properties: bioactivity, biocompability and osteoconductivity, are successfully used as bone substitutes. However, some disadvantages, related mainly to their low resorption rate and poor mechanical properties result in limited range of applications of these implant materials to non-loaded places in the skeletal system. To overcome this problem, magnesium phosphate cements (MPCs) with high strength have been considered as biomaterials. The main disadvantage of MPCs is that the acid-base setting reaction is an exothermic process that must be strictly controlled to avoid tissue necrosis. In this work, a new composite bone substitute (Hydroxyapatite Magnesium Phosphate Material – HMPM) based on hydroxyapatite (HA) and magnesium phosphate cement (MPC) with sodium pyrophosphate applied as a retardant of setting reaction was obtained. Its setting time was adequate for clinical applications. Combining properties of HA and MPC has made it possible to obtain microporous (showing bimodal pore size distribution in the range of 0.005–1.700 micrometers) potential implant material showing good surgical handiness and sufficient mechanical strength. Effectiveness of sodium pyrophosphate as a retardant of exothermic setting reaction of the new cement formulation was confirmed. After setting and hardening, the material consisted of hydroxyapatite and struvite as crystalline phases. Unreacted magnesium oxide was not detected.
10
Content available remote Zginane pręty z warstwą piezoelektryczną
EN
In the paper – bending of bars with piezoelectric layer – is analyzed. It were calculated equivalent material function as a result of comparison of bending bar with piezoelectric sensors to homogeneous bar. It was received correlation between local value of damage parameter and global value of damage parameter.
PL
Celem badań było określenie odporności korozyjnej napoiny wykonanej z dwóch stopów aluminium metodą GTA. Badaniom poddano stop AlMg3 (AW5754), który napawano stopem AlZnMgCu1.5 (AW7075). Oceny odporności korozyjnej dokonano w oparciu o potencjodynamiczną metodę polaryzacji. Próbki do badań elektrochemicznych pobrano z analizowanych stopów oraz z wykonanej napoiny. Jako elektrolit zastosowano 5% roztwór NaCl. W celu scharakteryzowania badanych stopów oraz wykonanej napoiny przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej elektronowej.
EN
Aim of the research was determination of corrosion resistance of a padding weld made of two aluminium alloys using the GTA method. Subject of the test was the AlMg3 (AW5754) alloy padded with the AlZnMgCu1.5 (AW7075) alloy. Evaluation of the corrosion resistance was made with the potentiodynamic polarisation method. Samples for electrochemical tests were collected from the analyzed alloys and the padding weld performed. As electrolyte the 5% NaCl solution was used. In order to characterise the tested alloys and the padding weld, microscopic observations were made using both, light and scanning electron microscopy.
EN
Due to ecologic and economic reasons modern industry uses electrical drives and steering systems. Aviation is in this trend but restrictive safety and reliability requirements are the reasons of slower progress than in rest of the industry. In this article authors want to show process of designing, making and implementing test rig prototype for testing electrical actuator designed for front landing gear steering system of passenger aircraft.
PL
Ze względu na ekologię oraz ekonomię wszystkie dziedziny mechaniki coraz częściej korzystają z napędów i sterowania lektrycznego. Lotnictwo nie jest poza tym trendem, jednakże ze względu na konieczność zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa, prace nad wykorzystaniem układów elektrycznych postępują wolniej niż w innych gałęziach przemysłu. W poniższym artykule, autorzy pragną przedstawić proces projektowania i wdrożenia stanowiska do badań elektrycznego układu sterowania podwoziem przednim dla dużego samolotu pasażerskiego.
EN
The paper presents the results of three-dimensional preliminary simulations of a detonation propagating in Rotating Detonation Engine chamber. Simulations were performed using in-house code REFloPS (Reactive Euler Flow Solver for Propulsion Systems)[1]. The description of the code and presented results are also included in MSc thesis of Folusiak and Swiderski [2].
PL
W artykule przedstawiono wyniki trójwymiarowych symulacji detonacji w komorze silnika z wirującą detonacją (RDE). Symulacje przeprowadzono przy użyciu kodu REFloPS, który jest wynikiem pracy magisterskiej dwóch pracowników Instytutu Lotnictwa.
EN
Smart materials are being used in much larger scale in mechanical solutions. Aviation usage of these materials seems to be natural because of interest in new technologies use in this industry. In this article authors discuss characteristics of magnetoreological fluids as a smart materials, examples of its industrial usage, requirements on landing gear characteristics, design and laboratory tests of model shock absorber in which MRF was used as damping fluid.
PL
Materiały inteligentne (ang. smart materials) znajdują coraz większe zastosowanie w konstrukcjach inżynierskich. Wykorzystanie ich w lotnictwie jako jednej z najbardziej nastawionej na nowoczesne rozwiązania gałęzi inżynierii jest jak najbardziej naturalne. Praca zawiera krótką charakterystykę cieczy magnetoreologicznej jako materiału inteligentnego, wymagania stawiane podwoziom lotniczym, opis konstrukcji oraz badań modelowego amortyzatora wykorzystującego MRF jako czynnik roboczy .
EN
The article presents a hybrid method of determination aerodynamic characteristics of an aircraft at high angles of attack, consisting of a composition of a low-order panel method and modified Vortex Lattice Method. The modifications include determination of the position of control point for boundary condition based on two-dimensional lift slope of a wing section and an iterative procedure of simulating decrease of velocity circulation in a wing section due to flow separation through reduction of sectional angle of attack. The input data include two-dimensional aerodynamic viscous characteristics of wing sections along the wingspan. Since two-dimensional viscous airfoil characteristics can be computed with relatively low cost, or may be known from earlier wind-tunnel investigations, the presented method is very efficient at early design stages. The method is capable of analysing configurations with high-lift devices such as flaps or slats. The results of it’s application for the tailless configuration of PZL M-18 aircraft show good agreement of computed cLmax and cLmax for cruise configuration. For the landing configuration the cLmax coefficient is slightly underpredicted, while cLmax is predicted correctly.
PL
Artykuł prezentuje hybrydową metodę wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych samolotu na dużych kątach natarcia. Omawiana metoda jest złożeniem metody panelowej niskiego rzędu i zmodyfikowanej metody siatki wirowej. Modyfikacje polegają na wyznaczaniu położenia punktu kontrolnego warunku brzegowego metody siatki wirowej w zależności od nachylenia dwuwymiarowej zależności współczynnika siły nośnej w danym przekroju skrzydła od kątu natarcia oraz na zastosowaniu iteracyjnej procedury symulacji redukcji cyrkulacji w przekroju skrzydła będącej skutkiem oderwania opływu przez redukcję lokalnego kąta natarcia. Dane wejściowe zawierają dwuwymiarowe lepkie charakterystyki profili skrzydła wzdłuż rozpiętości. Ponieważ dwuwymiarowe charakterystyki mogą zostać wyznaczone numerycznie przy relatywnie niskim koszcie obliczeniowym lub też znane z badań tunelowych, przedstawiana metoda jest bardzo przydatna na wczesnym etapie projektowania. Metoda może służyć do analizy konfiguracji z urządzeniami zwiększającymi siłę nośną takimi jak klapy lub sloty. Wyniki uzyskane przy jej zastosowaniu do analizy konfiguracji bez usterzenia samolotu PZL M-18 wykazują dobrą zgodność wyznaczonych wartości cLmax i α cLmax konfiguracji przelotowej. Dla konfiguracji do lądowania wyznaczony współczynnik cLmax jest lekko zawyżony, podczas gdy cLmax jest wyznaczone poprawnie.
EN
The article presents details of implementation of of a panel method with viscous-inviscid interaction in an in-house developed code Coda3d. The code was applied for the determination of aerodynamic characteristics of baseline aircraft in a European Union 6-th Framework Program Cesar, aimed at acceleration of design and introduction to the market of light aircraft. The implemented physical model assumes that the flowfield around a flying object is divided into two zones. In the outer zone the flow is assumed inviscid, irrotational, compressible and may be modeled by Prandtl-Glauert equation. In the vicinity of the surface, up to the conventional border of the boundary layer the flow is modeled by a system of ordinary differential equations, which are derived from Prandtl boundary layer equations through integration in the direction normal to the surface. The system of boundary layer integral equations is then integrated in the direction of flow, separately on upper and lower surface of wing, starting from the stagnation point. The process of aligning of flow velocities on the outer border of boundary layer derived from viscous and inviscid models is conducted iteratively. The results of flow analysis include distribution of tangential velocities, pressure, friction drag coefficient and position of flow separation. Because of low computational cost and capabilities of estimation of viscous drag and and aerodynamic characteristics at high angles of attack, the presented method is especially suitable for design and optimistation process conducted in small enterprises.
PL
Artykuł prezentuje szczegóły implementacji metody panelowej ze sprzężeniem lepko-nielepkim w kodzie obliczeniowym Coda3d oraz jego zastosowanie do wyznaczenia charakterystyk aerodynamicznych samolotu „baseline” w VI Programie Ramowym UE Cesar, mającym na celu przyśpieszenie projektowania oraz wprowadzania na rynek lekkich samolotów. Zaimplementowany model opływu dzieli przestrzeń obliczeniową na dwie strefy. W strefie zewnętrznej przepływ jest nielepki, nierotacyjny, ściśliwy imoże być modelowany przez równanie Prandtla-Glauerta. Przepływ w sąsiedztwie powierzchni, aż do umownej granicy warstwy przyściennej modelowany jest przy pomocy równań całkowych warstwy przyściennej otrzymanych z równań Prandtla warstwy przyściennej przez ich scałkowanie w kierunku normalnym do powierzchni. Równania całkowe warstwy przyściennej są następnie całkowane w kierunku przepływu, oddzielnie na górnej i dolnej powierzchni skrzydła, zaczynając od punktu spiętrzenia. Uzgadnianie prędkości przepływu na granicy warstwy przyściennej prowadzone jest w procesie iteracyjnym. Wyniki analizy przepływu obejmują rozkład prędkości stycznych do powierzchni, ciśnienia, współczynnik oporu tarcia oraz położenie punktu oderwania przepływu. Przedstawiona metoda wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych jest szczególnie przydatna w procesie projektowania i optymalizacji prowadzonym w małych przedsiębiorstwach z powodu jej niskich kosztów obliczeniowych oraz możliwości wyznaczania oporu lepkiego oraz charakterystyk na dużych kątach natarcia.
17
Content available Actual needs and Possibilities to producing Bio-Jet
EN
Since the beginning of the century, various studies, reports and popular scientific papers have investigated the potential for use of biofuels in aviation. In its recent actions EU also perceives the need for he introduction of sustainable biofuels to help reduce dependence on fossil fuels in air transport and reduce GHG emissions by the air industry. Thus, various feedstocks and conversion technologies for production of biofuels for aviation are currently being investigated within EU (SWAFEA, ALFA-BIRD and Clean Sky JTI). The current EU policy states that sustainable bio-jet fuels are the only option that can be delivered over the medium term, in time to make a significant contribution to EU 2050 emission reduction targets [11]. However, it seems that commercial producers of fuels cannot justify investment in a Bio-Jet fuel production facility until guaranteed availability of sustainable feedstock and clear legislation. EU government is currently taking necessary steps to open a long-term option for the aviation biofuel production in the local market and to support its development. Whereas microalgae is certainly a feedstock considered by many future Bio-Jet producers. Only microalgae seems to offer vast potential as a source of aviation biofuels, however on the more distant horizons of an industry, in which long-term time scales are certainty. Besides, microalgae co-products are utilised at making complex organic compounds like B and C vitamins and beta-carotene that are used as fragrances, flavourings, pigments and supplements. Generally, the research done so far have demonstrated that only a portion of the crude algal oil is suitable for making biodiesel fuel, and most of it can be used to produce gasoline and Bio-Jet like fuels.
PL
W artykule przedstawiono skrót aktualnych osiągnięć technologicznych na temat potencjalnego zastosowania biopaliw w lotnictwie. Zaznaczono również, że ostanie dyrektywy Komisji Europejskiej także faworyzują wprowadzanie biopaliw do transportu lotniczego, celem zmniejszania zależności od importowanych paliw ropopochodnych oraz obniżania emisji gazów cieplarnianych. Wymieniono różne podejścia technologiczne do zagadnienia produkcji biopaliw dla lotnictwa. Autorzy identyfikują mikroalgi jako najlepszą alternatywę do produkcji biopaliwa lotniczego w dłuższej perspektywie. Podobnie wielu innych producentów biopaliw rozważa taki scenariusz. Biomasa z mikroalg bowiem wydaje się być najbardziej obiecującym źródłem do produkcji bio-zamiennika paliwa Jet A-1, jak również wielu innych, użytecznych związków organicznych. Ponadto, jak wynika z dotychczas prezentowanych badań, jedynie część biomasy z mikroalg jest użyteczna dla produkcji paliwa typu biodiesel, znacznie więcej zaś może zostać wykorzystane do produkcji benzyn oraz paliwa typu Bio-Jet.
EN
The paper describes amethodology of unsteady experimental investigations of helicopter airfoils. It has been implemented during tests of helicopter airfoil, carried out in Aerodynamics Department of Institute of Aviation for PZL-Świdnik and Ministry of Science and Higher Education (MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) as a part of grant: “Development and deployment of new generation of design, technological and material solutions for main rotor and airframe elements of PZL W-3A Sokół helicopter”. The tests have aimed to modeling (in the wind tunnel) the dynamic stall phenomena incidence, which may appear on main rotor blades during forward flight. It causes a strong vibration of blades, thus defining a considerable limit of helicopters’ performance. The dynamic stall phenomena is caused by fast angle of attack transition, which appears during forward flight. A similar transition on tested model was evoked by its oscillations with requested amplitude and frequency. The mechanism causing the oscillations of model and the measurement equipment have been described further. The discussed methodology covers pressure distribution measurements, basing on measurement of local static pressure on the surface of respectively adapted model. Because the measurements of pressure are not simultaneous, the pressure coefficient distribution (as a function of time and angle of attack) has been approximated using Fourier series. The coefficients of lift and pitching moment have been calculated as a result of integration the pressure coefficient distribution. An algorithm of calculation has been described also.
PL
Praca opisuje metodykę eksperymentalnych niestacjonarnych badań ciśnieniowych, dotyczących śmigłowcowych profili aerodynamicznych. Została ona wdrożona w trakcie badań profilu śmigłowcowego, wykonanych w Zakładzie Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa dla PZL Świdnik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach projektu celowego „Opracowanie i wdrożenie nowej generacji rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych dla wirnika nośnego i elementów płatowca śmigłowca PZL W-3A Sokół”. Celem tego typu badań jest modelowanie wwarunkach tunelowych zjawiska tzw. przeciągnięcia dynamicznego, które może wystąpić na łopatach wirnika nośnego śmigłowca w czasie lotu postępowego. Powoduje ono silne drgania łopat, wobec czego stanowi istotne ograniczenie osiągów śmigłowców. Zjawisko przeciągnięcia dynamicznego jest związane z szybką zmianą kąta natarcia, jaka występuje wczasie lotu postępowego śmigłowca. Warunki te odwzorowano za pomocą modelu wykonującego ruch oscylujący o zadanej częstotliwości i amplitudzie. Mechanizm wywołujący oscylacje, jak również użyta aparatura pomiarowa, zostały opisane w pracy.
EN
Purpose: The goal of this paper is to present the authority methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technologies against a background of macro- and microenvironment. That analysis is carried out as a part of the project entitled “The foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”. The research project called FORSURF is co-founded by European Regional Development Fund. Design/methodology/approach: The foresight is the whole activity focused on choosing the best future vision and showing ways of that vision realisation using the right methods. However, the approach called technology foresight is the process concentrating scientists, engineers, industrialists, Government officials and others in order to identify areas of strategic research and the leading technologies, which in long term will contribute to the greatest economic and social benefits and sustain industrial competitiveness. The considered FORSURF project belongs to the set of technology foresights. Findings: The set of the crucial technologies in each considered research scope is an expected result of the carried out development state analysis of surface engineering technology against a background of macro- and microenvironment. There are fourteen research scopes in the FORSURF project. Research limitations/implications: The results of the development state analysis of surface engineering technologies are the basis conditioning subject matter of the first research iteration of Delphi method carried out within the framework of the FORSURF project. The main research implication of the whole FORSURF project is an identification of strategic research directions crucial in the next 20 years in the field of surface engineering. Practical implications: The practical implication of the definition of the methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technology is to show the way of the crucial technologies selection. The consequence of that is a creation of the basic conditioning subject matter of the first research iteration of Delphi method. Originality/value: That paper is the publication concerning the authority methodological fundaments of development state analysis of surface engineering technology against a background of macro- and microenvironment within the framework of the FORSURF project. Particularly, the way of the selection of crucial technologies being the basis conditioning a subject matter of the first research iteration of Delphi method is presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.