Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 337

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd szynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles
EN
The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).
PL
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
2
Content available remote Issues of cooperation of wheel and rail in modern railways
EN
The article presents the issues related to the interaction of the wheel and rail in modern rail vehicles. This interdisciplinary issue is becoming more and more important due to the progression of loads resulting from the constantly increasing pressure of the wheelset on the track and the speed of the running vehicles. Besides the tendency to increase the capacity of the railway lines is also increasing, which is related to the optimization of the transport potential, and thus leads to more and more frequent loads, which causes a greater wear of the cooperating friction work in a further consequence.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem koła i szyny we współczesnych pojazdach szynowych. Zagadnienie to, o charakterze interdyscyplinarnym, nabiera coraz większego znaczenia ze względu na progresję obciążeń, wynikających ze stale powiększającego się nacisku zestawu kołowego na tor oraz prędkości kursujących pojazdów. Poza tym zwiększa się również tendencja do zwiększania przepustowości linii kolejowych, co jest związane z optymalizacją potencjału przewozowego, a tym samym prowadzi do coraz większych częstotliwości obciążeń, co powoduje w dalszej konsekwencji większe zużycie współpracującej pracy ciernej.
3
Content available remote Bolted joints in the running gears of rail vehicles
EN
The article presents the issues related to proper choice of bolted joints existing in the running gears of rail vehicles, particularly those of freight cars. The bolted joint, being a connecting member, plays an important role decisive for the driving safety. This problem is often underestimated, nevertheless, it requires closer attention to be paid by rail vehicle.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z właściwym doborem połączeń śrubowych w układach biegowych pojazdów szynowych, zwłaszcza w przypadku wagonów towarowych. Połączenia śrubowe, jako element złączny pełnią istotną rolę, decydującą o bezpieczeństwie jazdy. Zagadnienie to jest często niedoceniane, ale wymaga poświęcenia większej uwagi konstruktorów pojazdów szynowych, zwłaszcza na etapie projektowania.
EN
Modern light rail vehicles, such as a tram or rail bus, due to the need to provide mobility for the elderly or disabled people and the requirements of operators operating passenger rail transport or transport in urban areas must have a 100% low floor. Structurally, this is associated with the use of wheelset with independently rotating wheels (IRW) in such vehicles. It is also possible to use a bogie structure without the use of a wheelset axle by mounting the wheels directly in the side parts of the bogie frame. This construction is more complex and will not be discussed in this article. Bearing in mind the dynamic behavior of such vehicles during operation (lateral stability, profile wear) in various driving conditions (curve traffic, crossovers) and taking into account operating costs, it becomes necessary to install wheel rotation control systems to maintain center movement mass of the wheelset around the centerline of the track. The subject of the article will be considerations on modeling and simulation of rail vehicle bogie motion with IRW sets including the wheel control system. Nominal and mathematical models of the analyzed vehicle will be presented, as well as a controlled strategy based on the comparison of the angular velocities of the wheels of the wheelset A review of works on solutions of such systems will be presented, and a control concept will be proposed. The summary contains conclusions regarding the possibility of practical use of the proposed method of steering wheels of a wheelset in the case of independently rotating wheels.
PL
Szczególnym przypadkiem niesprawności pojazdów szynowych, często dotyczącym poziomów utrzymania z częściowym demontażem podzespołów, są uszkodzenia elementów układu napędowego, które objawiają się jedynie podczas jazdy. Są one trudne do wykrycia według standardowych metod stacjonarnych. Wykorzystanie metod selekcji negatywnej lub zaawansowanych metod diagnozowania lokalizacji i identyfikacji tych niesprawności, może przyczynić się do znacznego wzrostu kosztów obsługi, które wymiernie wpływają na całkowity koszt eksploatacji pojazdu. W takim przypadku konieczne staje się ich zminimalizowanie, przez określenie jedynie stopnia zakłócenia funkcjonowania poszczególnych elementów układu napędowego pojazdu. Umożliwi to lokalizację obszaru wystąpienia niesprawności i podjęcie dalszych decyzji obsługowych. W artykule przedstawiono wyniki testowego wdrożenia funkcjonalnej diagnostyki kontrolnej układów napędowych w eksploatacji wybranego typu pojazdu szynowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wykorzystujących pomiary drgań elementów układu napędowego. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie wzorcowych wskaźników zakłócenia funkcjonowania elementów układu napędowego pojazdu do zastosowania w diagnostyce kontrolnej taboru.
6
Content available remote Wybrane zagadnienia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono syntezę oceny możliwości wdrożenia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych w Polsce. Ocena polegała na zidentyfikowaniu zagrożeń dla wdrożenia automatyzacji prowadzenia ww. pojazdów a następnie przypisaniu im skutków i prawdopodobieństw wystąpienia. Do celów oszacowania prawdopodobieństwa dokonano przeglądu wybranych źródeł naukowych, technicznych i formalno-prawnych. Przytoczono definicje stopni automatyzacji (GoA), przypisując im funkcjonalności techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Dokonano klasyfikacji funkcji ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Wskazano problem odczuć społecznych podróżnych i maszynistów wobec wprowadzania pojazdów automatycznych. Przeprowadzono także analizę formalno-prawną możliwości wdrożenia automatycznego ruchu pojazdów szynowych w Polsce.
EN
This article presents a synthesis of the assessment opportunities for the implementation of automation of rail vehicles in Poland. The evaluation was to identify the threats to the implementation of automation of the above mentioned vehicles and then to assign to them the effects and probabilities of occurrence. For the purpose of probability estimation, a review of selected scientific, technical, formal and legal sources was carried out. Definitions of grades of automation (GoA) were given, assigning technical and safety functionalities to them. Functional classification has been made with regard to traffic safety. The problem of passengers' and drivers' social feelings towards the introduction of automatic vehicles has been pointed out. A formal and legal analysis of the possibility of implementing automatic rail vehicle traffic in Poland was also carried out.
7
Content available remote Wybrane zagadnienia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono syntezę oceny możliwości wdrożenia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych w Polsce. Ocena polegała na zidentyfikowaniu zagrożeń dla wdrożenia automatyzacji prowadzenia ww. pojazdów a następnie przypisaniu im skutków i prawdopodobieństw wystąpienia. Do celów oszacowania prawdopodobieństwa dokonano przeglądu wybranych źródeł naukowych, technicznych i formalno-prawnych. Przytoczono definicje stopni automatyzacji (GoA), przypisując im funkcjonalności techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Dokonano klasyfikacji funkcji ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Wskazano problem odczuć społecznych podróżnych i maszynistów wobec wprowadzania pojazdów automatycznych. Przeprowadzono także analizę formalno-prawną możliwości wdrożenia automatycznego ruchu pojazdów szynowych w Polsce.
EN
This article presents a synthesis of the assessment opportunities for the implementation of automation of rail vehicles in Poland. The evaluation was to identify the threats to the implementation of automation of the above mentioned vehicles and then to assign to them the effects and probabilities of occurrence. For the purpose of probability estimation, a review of selected scientific, technical, formal and legal sources was carried out. Definitions of grades of automation (GoA) were given, assigning technical and safety functionalities to them. Functional classification has been made with regard to traffic safety. The problem of passengers' and drivers' social feelings towards the introduction of automatic vehicles has been pointed out. A formal and legal analysis of the possibility of implementing automatic rail vehicle traffic in Poland was also carried out.
8
Content available remote Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems
EN
The article presents the issues of current and future solutions used in rail vehicle drive systems. The review and analysis of energy storage possibilities in vehicles including electrochemical, mechanical and hydraulic accumulators and batteries has been made. The importance of their charging frequency is indicated, which translates into their possible uses. Characteristics of hybrid drive systems with particular emphasis on systems with fuel cells and ultracapacitors were presented. Current and conceptual solutions of series and parallel drive systems have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia aktualnych i przyszłościowych rozwiązań układów napędowych stosowanych w pojazdach szynowych. Dokonano przeglądu oraz analizy możliwości gromadzenia energii w pojazdach z uwzględnieniem akumulatorów elektrochemicznych, mechanicznych oraz hydraulicznych. Wskazano na duże znaczenie częstości ich ładowania, co przekłada się na możliwość ich zastosowania. Przedstawiono charakterystyki układów napędu hybrydowego ze szczególnym uwzględnieniem układów z ogniwami paliwowymi oraz ultrakondensatorami. Zaprezentowano obecne i koncepcyjne rozwiązania szeregowych i równoległych układów napędowych.
9
Content available remote The effect of the bogie frame stiffness on running properties of rail vehicles
EN
The most important part of a rail vehicle decisive for travel comfort and safety is its running gear. The bogie being an integral element plays a key role from the point of view of safe and stable vehicle motion on the rail infrastructure. The bogie frame structure adapted to the vehicle operational conditions can significantly improve its running properties. The article is devoted to analyzing some selected bogie frame designs with presentation of the structural differences between them.
PL
Najważniejszym układem w pojeździe szynowym decydującym o jego komforcie i bezpieczeństwie jazdy jest układ biegowy. Wózek jako integralny element odgrywa podstawową rolę w bezpiecznym i stabilnym poruszaniu się pojazdu po infrastrukturze szynowej. Dopasowana konstrukcja ramy wózka do warunków eksploatacyjnych pojazdu, może w znacznym stopniu poprawić jego własności biegowe. W artykule zostanie dokonana analiza wybranych konstrukcji ram wózków oraz przedstawione zostaną różnice strukturalne.
EN
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
PL
Artykuł dotyczy emisji cząstek stałych z pojazdów szynowych, w których źródłem napędu jest silnik spalinowy. Opisano właściwości fizykochemiczne cząstek stałych, mechanizmy ich powstawania oraz zaprezentowano wpływ ich oddziaływania na otoczenie, w tym bezpośrednio na człowieka. Zawarto regulacje prawne dotyczące ich emisji wraz z określeniem najnowszych norm (etap V) oraz wymagania dotyczące metod pomiarowych pomiaru masy i liczby cząstek stałych.
11
EN
Transport of passengers is carried out essentially using two types of vehicles: classic trains composed of a locomotive pulling passenger wagons or traction units (or multiple units). Both new and modernized rail vehicles must be subjected to, among others, brake system tests when being placed into service. The purpose of such tests is to check the correct operation of the brake system and to determine the actual brake performance. The method of determining the passenger wagon brake performance differs from the similar method for the train set, although the braking performance of both types of vehicles is eventually presented in the form of two parameters: the value of brake mass B expressed in tons and the percentage of braked mass λ, i.e. the ratio of braked mass to vehicle total mass, expressed as a percentage. The values of B and λ determined from the tests describing the brake performance serve to assess the brake performance of the train in operation, while railway traffic safety relies significantly on the correct understanding of their nature and their use. Unfortunately, it was observed that individual carriers interpret these values in different ways and describe them in various ways on vehicles that are ultimately operated on the same infrastructure. The article presents a proposal of a new, original, unified and transparent method of describing brake performance for electric multiple units, as well as its interpretation and application in railway operations, developed in the Brakes Workshop of the Railway Institute.
PL
Przewozy pasażerskie realizowane są z wykorzystaniem zasadniczo dwóch rodzajów pojazdów: klasycznych pociągów złożonych z lokomotywy i ciągniętych przez nią wagonów pasażerskich lub zespołów trakcyjnych (ewentualnie pociągów zespołowych). Zarówno nowe jak i modernizowane pojazdy szynowe w trakcie procesu dopuszczenia do eksploatacji muszą zostać poddane m.in. badaniom układu hamulcowego. Celem takich badań jest sprawdzenie poprawności działania tego układu oraz wyznaczenie rzeczywistej skuteczności hamulca. Metoda wyznaczenia skuteczności hamulca wagonu pasażerskiego różni się od analogicznej metody dla zespołu trakcyjnego, mimo iż ostatecznie skuteczność hamulca obu rodzajów pojazdów przedstawiana jest w postaci dwóch parametrów: wyrażanej w tonach wartości masy hamującej B i procentu masy hamującej λ, czyli stosunku masy hamującej do masy pojazdu, wyrażonego w procentach. Wyznaczone w rezultacie badań wartości B i λ opisujące skuteczność hamulca służą w trakcie eksploatacji pojazdów ocenie skuteczności hamulca pociągu, a właściwe zrozumienie ich istoty i prawidłowy sposób posługiwania się nimi mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niestety zaobserwowano, że poszczególni przewoźnicy na różny sposób interpretują te wartości i w różny sposób opisują je na pojazdach, które ostatecznie eksploatowane są na tej samej infrastrukturW artykule przedstawiono opracowaną w Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa propozycję nowego, oryginalnego, ujednoliconego i przejrzystego sposobu opisywania skuteczności hamulca na elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz jej interpretacji i stosowania w praktyce kolejowej.
12
Content available remote Application of hybrid drives in diesel locomotives
EN
Limitation of the toxic substances emission into the atmosphere in transport is one of the main priorities of the European Commission. The transport is increasingly contributing to air pollution. The alternative sources of energy and popularization of the sustainable ways of traveling and freight transport are the solution to this problem. This will allow not only to limit the pollutant emissions and reduce the fuel consumption, but also to reduce the operating costs of rail vehicles. In this article the authors analysed the structural solutions of hybrid drives in the rail vehicles and carried out an assessment of these solutions in terms of functionality and operation. As a result of the carried out analysis, the concept of hybrid drives for the basic series of diesel locomotives operated in Poland was presented.
PL
Ograniczenie emisji toksycznych substancji do atmosfery w transporcie jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Coraz większy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma transport. Rozwiązaniem tego problemu są alternatywne źródła energii oraz popularyzacja zrównoważonych sposobów podróżowania i transportu ładunków. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie zużycia paliwa, ale również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów szynowych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych w pojazdach szynowych oraz przeprowadzili ocenę tych rozwiązań pod względem funkcjonalności i eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono koncepcję napędów hybrydowych dla podstawowych serii lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę nagrania zderzenia klatki kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT). Przedmiotem badań była klatka kabiny maszynisty pojazdu szynowego Impuls I produkcji Newag S.A.. Badania doświadczalne przeprowadzono na zlecenie firmy Newag S.A. na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu zgodnie z normą PN-EN 15227. Zderzenie zarejestrowano, stosując trzy kamery do rejestracji szybkozmiennych. W artykule przedstawiono niektóre wyniki z badań na podstawie
EN
The article presents the video analysis of Cash test of „Impuls I” Electric Multiple Unit (EMU). The subject of the study was the cage of the driver of the “Impuls I” rail vehicle of Newag S.A. Experimental research was carried out on the order of Newag S.A. on the experimental track of the Railway Institute in Węglewo near Żmigród according to PN-EN 15227. The crash test was recorded by three high speed cameras. The article presents some results from experimental research based on image motion analysis. Motion analysis was carried out in TEMA Motion environment.
14
Content available remote Evaluation of Surface Crack Propagation in Railway Cast Iron Brake Discs
EN
The article discusses the issue of crack propagation occurring in the surface of friction rings of spheroidical cast iron brake discs for railway applications. The first part describes the mechanism of crack formation as well as the maintenance procedures in the area of assesing technical condition of brake discs. Because most of used procedures do not include measurements of the depth of cracks which are important for assessment of the actual condition, the next part describes the testing method using a potential probe. On the basis of conducted measurements of model brake disc with significant surface damage, the mechanism of crack propagation have been defined and a mathematical model allowing to estimate the depth of crack have been developed.
PL
W artykule omówiono problem propagacji pęknięć zachodzącej na powierzchni pierścieni ciernych żeliwnych tarcz hamulcowych dla kolejnictwa. W pierwszej części opisano mechanizm formowania się pęknięć oraz procedury obsługi obejmującej ocenę stanu technicznego tarcz hamulcowych. Ponieważ większość procedur nie obejmuje pomiarów głębokości pęknięć pozwalających na faktyczną ocenę stanu technicznego tarczy w tym aspekcie, w kolejnej części opisano procedura pomiarowa z użyciem sondy potencjałowej. Na podstawie przeprowadzonych badań głębokości pęknięć wybranych tarcz hamulcowych, zdefiniowano mechanizm propagacji pęknięcia i opracowano model matematyczny pozwalający na oszacowanie głębokości pęknięcia w zależności od jego długości.
EN
The article discusses the process of selecting points on a rail vehicle in which sensors recording signals will be located, with a view to their later use in the process of monitoring the condition of the vehicle and in particular elements of the first and second degree suspension system. The number of such points and their location is significant considering the complexity of the monitoring system and thus the costs of its construction and subsequent operation, as well as the possibility of using registered signals in the process of diagnosing the technical condition of the vehicle, bearing in mind the functioning of such a system in online mode.
PL
W artykule omówiony został proces wyboru punktów na pojeździe szynowym, w których ulokowane będą czujniki rejestrujące sygnały, mając na uwadze późniejsze ich wykorzystanie w procesie monitorowanie stanu pojazdu a w szczególności elementów układu podatnego I i II stopnia usprężynowania. Liczba takich punktów oraz ich rozmieszczenie ma istotne znaczenie biorąc pod uwagę złożoność systemu monitorowania a tym samym koszty jego budowy i późniejszej eksploatacji a także możliwość wykorzystania zarejestrowanych sygnałów w procesie diagnozowania stanu technicznego pojazdu mając na uwadze funkcjonowanie takiego systemu w trybie on-line.
16
Content available Interaction of railway with turnout
EN
The paper presents a mathematical model of the switch point with R radius > 1200 m. The switch point was treated as a beam with variable stiffness and variable moment of inertia. A simulation was performed for a constant force loading the switch point and for real parameters of the switch point with R = 1200 m.
PL
Artykuł przedstawia model matematyczny iglicy rozjazdu kolejowego o promieniu r≥1200 m. Iglica traktowana jest jako belka o zmiennej sztywności i zmiennym momencie bezwładności (wzdłuż długości iglicy). Przedstawiono symulację modelu matematycznego iglicy obciążoną stała siłą w kontakcie koła z szyną, korzystając z rzeczywistych parametrów takiej iglicy.
17
PL
Pojazdy Coradia Lint są produkowane przez Alstom w zakładzie koncernu w Salzgitter w Niemczech w kilku odmianach, a Coradia iLint to wersja zespołów zasilanych paliwem wodorowym. Zatem do sprawdzonej konstrukcji zamontowano zbiorniki na wodór, które otrzymały od EBA certyfikat bezpieczeństwa. Coradia iLint zasilana wodorem przechodzi obecnie próby techniczno-ruchowe na sieci DB Netz (testowany jest prototyp). Podobne pojazdy są bardzo ekologiczne w eksploatacji – praktycznie jedynym produktem spalania jest woda (para wodna). Zespół Coradia iLint został zaprezentowany na targach Innotrans 2016 w Berlinie. Przewoźnikiem, który jako pierwszy zamówił w Niemczech podobne pojazdy jest LNVG w Dolnej Saksonii, a planowa eksploatacja powinna rozpocząć się pod koniec 2021 r.
EN
The Coradia Lint vehicles are manufactured by Alstom in the plant in Salzgitter, Germany in some versions. In addition, the Coradia iLint is a vehicle equipped in hydrogen tanks. These, hydrogen tanks have been installed in the tested vehicle, which has received a certificate of safety use from EBA. Coradia iLint powered by hydrogen is currently undergoing technical and operational tests on the DB Netz network (the prototype is being tested). Similar vehicles are very ecological in operation – the only one product of combustion is water (water vapor). The first Coradia iLint vehicle was presented a the Innotrans 2016 fair in Berlin. The operator that ordered first similar vehicles in Germany is the LNVG in Lower Saxony and the planned operation should start at the end of 2021.
PL
W artykule przedstawiono impedancję osi pojazdu szynowego jako jeden z elementów badanych w procesie homologacji pojazdów szynowych. Pokazano także wartości dopuszczalne impedancji osi przyjmowane na polskiej sieci kolejowej oraz metody ich pomiarów. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów rezystancji i impedancji pojazdów szynowych.
EN
The article presents impedances of the rail vehicle axle as one of the elements tested in the approval process of railway vehicles. Therefore, shunt impedance limits of track circuits used on the polish rail network infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistance and impedance were discussed. Axles resistance and impedance measurement results of selected rolling stock were presented.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej wpływu ob-ciążenia na efektywność energetyczną miejskiego pojazdu szyno-wego. Obciążenie zależy od liczby pasażerów i od profilu prędko-ści – wyższa masa, prędkość i przyspieszenie wymagają większej siły pociągowej, a w konsekwencji wzrostu momentu obrotowego na wale silnika. Ponieważ liczba pasażerów zależy od pory dnia, a prędkość zależy od sytuacji online, uwzględniono odpowiednie warunki. Obliczenie biegu pojazdu przeprowadzono za pomocą modelu wbudowanego w Matlab/Simulink. Aby zbadać sprawność napędu, obliczono mapę wydajności silnika i straty falownika trak-cyjnego jako współczynnik zmiennej sprawności. Obliczenia prze-prowadzono dla różnych profili prędkości i warunków obciążenia, dostarczając informacji o zużyciu energii. Przedstawione wyniki i wnioski są podstawą do dalszych badań.
EN
This paper analyses how different traction drive load influences energy efficiency of urban rail vehicle. Load depends on the number of passengers and on the speed profile – heavier mass, higher speed and acceleration demand higher tractive effort, which means higher torque on motor shaft. Since number of passengers depends on time of the day, and velocity is influenced by situation on line, adequate conditions were taken into account. Calculation of train run was done using model built in Matlab/Simulink. To provide look into drive efficiency, motor efficiency map and traction inverter losses were calculated and implemented as variable efficiency factor. Calculations were carried out for different speed profiles and load conditions, providing information about energy consumption. Presented results and conclusions are basis for further research.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.