Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  housing estate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przed inżynierem w dzisiejszych czasach stoi wiele różnorodnych wyzwań. Inżynier tworząc dzisiaj, tworzy rzeczywistość jutra, dlatego tak ważne jest, aby łączyć to, co jest znane i nieznane. Podchodzić do problemów jako wyzwań, które zawsze da się rozwiązać, ale nie w taki oczywisty sposób, jakby na początku mogło się to wydawać. Przestrzeń ograniczają jedynie powierzchnie, które tworzą obiekt budowlany. W przypadku brył platońskich są to trzy figury płaskie: trójkąt równoboczny, kwadrat i pięciokąt foremny.
EN
Nowadays, engineers are facing many different challenges. An engineer working today is creating the reality of tomorrow; that is why it is so important to combine the familiar with the unknown; to approach problems as challenges which can always be solved, but not as easily as it may appear at first glance. Space is limited only by surfaces comprising the building being constructed. In the case of Platonic solids, they are three plane figures: equilateral triangle, square, and regular pentagon.
EN
The term housing estate ( Wohnsiedlung, osiedle mieszkaniowe) appeared in the press and professional literature at the beginning of 20th century. Analysis of the German terms, initially of a cultural and geographical nature, used then in the emerging professional architecture-related language, reveals what factors were considered to be the most important in deciding on the characteristic traits of the housing development. In most cases, the nomenclature and typology were based on experience from Berlin and the largest German cities. The local specificity based on research into the characteristics of an ‘experimental’ region (i.e. the developing Wałbrzych (Waldenburg) agglomeration) may highlight not only issues related to the perception of the terms of housing estate types but also their design solutions, and in some cases, also the origins of new architectural concepts.
PL
Termin osiedle mieszkaniowe (ang. housing estate, niem. Wohnsiedlung) pojawił się w prasie i literaturze fachowej na przełomie XIX i XX w. Przyglądając się stosowanym w języku niemieckim nazwom, początkowo o charakterze kulturowym i geograficznym, a następnie w powstającym języku fachowym – architektonicznym, można zauważyć, jakie czynniki uznawano za najistotniejsze w stanowieniu o charakterze zabudowy. W większości wypadków nazewnictwo i typologia były oparte o doświadczenia z Berlina i największych miast niemieckich. Specyfika lokalna oparta o badania na podstawie charakterystycznego regionu „doświadczalnego”, jakim była rozwijająca się aglomeracja wałbrzyska, mogą naświetlić kwestie recepcji nazw typów osiedli, ale i ich rozwiązań projektowych, a w pewnych wypadkach także genezy nowych koncepcji architektonicznych.
PL
Polska architektura mieszkaniowa drugiego dziesięciolecia XXI wieku kształtowana była w oparciu o doświadczenia inwestorów i architektów związane z następstwami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Boom budowlany przed kryzysem spowodował obniżenie konkurencyjności i zarazem spadek jakości architektonicznej budowanych mieszkań. Skutki kryzysu zmusiły wszystkich uczestników procesu budowlanego do wprowadzenia racjonalizacji planowanych inwestycji. Ich powodzenie zaczęło być uzależniane od jakości funkcjonalnej, budowlanej oraz estetycznej realizowanych mieszkań. Do analizy typologii mieszkań z drugiej dekady XXI wieku zostały wzięte pod uwagę wielkie inwestycje, w których architekci w procesie projektowania w dużej mierze uwolnieni zostali od indywidualnych czynników zewnętrznych wpływających bezpośrednio na formę budynków, jak np. wąska działka budowlana i charakterystyczne wymagania planistyczne. Inwestycje tworzące całe zespoły architektoniczne lub nawet zespoły urbanistyczne pozwoliły architektom na projektowanie budynków mieszkalnych w oparciu o racjonalne założenia projektowe wynikające z potrzeb rynkowych związanych z funkcjonalnym rozkładem mieszkań oraz z potrzeb technologicznych wynikających ze sprawną realizacją budowy.
EN
Polish residential architecture of the second decade of the 21st century was shaped based on the experiences of investors and architects related to the consequences of the global financial crisis of 2008. The construction boom before the crisis caused a decrease in competitiveness and at the same time a decrease in architectural quality of the built apartments. The crisis forced all participants in the construction process to rationalize planned investments. Their success began to depend on the functional, construction and aesthetic quality of the constructed apartments. For the analysis of the typology of housing of the second decade of the 21st century, large investments were taken into account, in which architects were largely freed from individual external factors directly affecting the form of the buildings, such as a narrow construction and characteristic plot planning requirements. Investments forming entire architectural complexes or even urban complexes allowed architects to design residential buildings based on rational design assumptions arising from the market needs related to the functional layout of apartments and resulting from efficient construction technologies.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę wznoszenia murów z wykorzystaniem kleju murarskiego poliuretanowego. Opisano zalety tej techniki wznoszenia murów na przykładzie realizowanych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a new technique of erecting walls using polyurethane masonry glue. The advantages of this wall construction technique are described on the example of implemented residential buildings.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rewitalizacji osiedla robotniczego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu. Podjęte działania miały na celu zachowanie istniejącej tkanki miejskiej przy uwzględnieniu jej walorów historycznych i estetycznych, nadanie nowego charakteru budynkom oraz zaproponowanie zmian w funkcjonowaniu przestrzennym osiedla. Wzbogacono teren o strefy funkcjonalne: sportową; dla dzieci; wypoczynkowo-rekreacyjną; usługowo-handlową wraz z wprowadzeniem ulicy rynkowej w przestrzeni osiedla. Zaproponowano zmianę elewacji istniejących budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku.
EN
The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed at preserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions.
PL
W oparciu o założenia Ebenezera Howarda dotyczące projektowania nowej wizji miast w formie miast-ogrodów w Szczecinie na początku XX wieku powstały kameralne osiedla mieszkaniowe na niegdysiejszych obrzeżach miasta. Dziś, po około 100 latach od ich utworzenia, dzielnice te są integralną częścią tkanki miejskiej. Ich willowy charakter, dojrzała zieleń i bliskość centrum miasta powodują, że są one najbardziej pożądanymi miejscami do zamieszkania. W zestawieniu z intensywnym rozwojem mieszkalnych suburbiów Szczecina obserwujemy liczne różnice, które pozwolą nam zrozumieć fenomen ponad stuletnich dzielnic, a zarazem będą stanowiły wytyczne do planowania i uniknięcia ponownych błędów w zagospodarowaniu przedmieść miasta.
EN
Based on Ebenezer Howard's assumptions regarding the design of a new vision of cities in the form of garden cities, at the beginning of the 20th century, intimate housing estates were built in Szczecin on the former suburbs of the city. Today, about 100 years after their creation, these districts are an integral part of the urban area. Their villa character, mature greenery and proximity to the city center make them the most desirable places to live. Nowadays, in comparison with the intensive development of residential suburbs of Szczecin, we observe many differences that will allow us to understand the phenomenon of over a hundred-year-old districts and at the same time will be guidelines for planning and avoiding repeated mistakes in the development of the city's suburbs.
PL
Do tematu wirtualnej rzeczywistości, zwanej też VR, wielu ludzi podchodzi sceptycznie. Ponadto stosunkowo niewiele osób, którym tematyka ta jest znana, przekonuje się do zastosowania nowego medium w codziennej pracy. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści można czerpać z tej technologii? Czy wirtualna rzeczywistość jest nam potrzebna? Czego możemy się spodziewać po jej wejściu na rynek w przyszłości? Czy ta stosunkowo nowa technologia przetrwa próbę czasu i na stałe zagości w biurach architektonicznych? Zastosowanie VR nie ma ograniczeń, dlatego też wykorzystują ją różne dziedziny. W tekście opisano przypadki obrazujące realne zastosowania VR. Każdy z projektów jest inny ze względu na stopień zaawansowania użytej technologii. Przeanalizowane zostały projekty stworzone dla firm związanych z branżą budowlaną. Artykuł stworzono na podstawie badań własnych. Było to możliwe dzięki pracy w branży związanej z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. W jej trakcie przeprowadzono badania w postaci wywiadów z pracownikami firm oraz z inwestorami i osobami odwiedzającymi stanowiska z wirtualną rzeczywistością, np. podczas targów. Ponadto w badaniach wykorzystano obserwacje własne. Z badań wynika, że użycie wirtualnej rzeczywistości daje bardzo duże korzyści zarówno inwestorom, projektantom, jak i odbiorcom końcowym. Projektantom może skrócić czas pracy poprzez zintensyfikowanie procesu kreowania koncepcji. Pozwala na szybką weryfikację pomysłów i sprawdzenie ich poprawności. VR można rozpatrywać także jako świetne medium do komunikacji z klientem. Prezentacja towaru w wirtualnej rzeczywistości to także poprawa wyników sprzedaży oraz oszczędności (np. możliwość prezentowania wielu wariantów mieszkań bez konieczności fizycznego ich wznoszenia i aranżowania).
EN
Many people are skeptical about the subject of Virtual Reality. In addition, relatively a few people who know this subject are convinced to use this as a new medium in their daily work. This text is an attempt to answer questions: What benefits can be derived from this technology? Do we need Virtual Reality? What can we expect after it enters the market in the future? Will this relatively new technology stand the test of time and makes its place in architectural offices for good? The use of VR has no limits, which is why it is used by various fields. In this text there are descibed cases showing real VR applications. Each of the projects is different due to the advancement of the technology used. Projects created for companies related to the construction industry were analyzed. This article was created on the basis of own research. This was possible thanks to the work in the industry related in creating Virtual Reality. During this time period, research was conducted in the form of interviews with company employees as well as with investors and people visiting stands with Virtual Reality, e.g. during expos. In addition, own observations were also used in the study. Research shows that the use of Virtual Reality offers great benefits to investors, designers and end users. Designers can reduce their work time through a faster concept creation process. It allows you to quickly verify ideas and check their correctness. VR can also be considered as a great medium for communication with the client. Presentation of goods in virtual reality is also an improvement in sales results and savings (e.g. the ability to present many variants of flats without the need for physical construction and arrangement).
EN
The Tatary district is located in the central-east part of Lublin. It includes the first Lublin’s multi-dwelling residential estate neighbouring buzzing streets and large industrial facilities, built according to modern architectural and urban concepts. The residential estate, erected starting in the 1950’, served as a model for subsequent large residential estates of Lublin. The technical solutions introduced in the Tatary buildings translated into a new standard of living and functional solutions that were unique within the traditional city tissue, shaping it permanently. After almost 60 years, the estate is facing a number of problems due to political, planning and architectural decisions. This article aims at describing and evaluating these past solutions.
PL
Celem pracy jest ustalenie czy, a jeśli tak to w jaki sposób, najemcy społecznego budownictwa czynszowego, dopasowują przestrzeń zamieszkania do swoich potrzeb oraz czy restrykcyjny regulamin porządku domowego ogranicza jej symboliczną identyfikację. Przedmiotem badań jest dwubudynkowy zespół mieszkaniowy Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (STBS), a w nim stan zagospodarowania widocznych przestrzeni rekreacyjnych (balkonów, loggi i przedogródków) po 10 latach od zasiedlenia. Przeprowadzone badania wskazują, że budownictwo czynszowe nie jest pozbawione praktyk charakterystycznych dla prawa własności. W rekreacyjnej przestrzeni mieszkaniowej postępuje proces zmian, które manifestują prywatność i strzeżenie granic, potrzebę izolacji i osobności, sprzyjają prezentacji widocznych elementów lokali, manifestują terytorialność, budują tożsamość z miejscem oraz personalizują przestrzeń. Obserwowana lokatorska rearanżacja przestrzeni mieści się w granicach określonych zasadami regulaminu porządku domowego.
EN
The purpose of the paper is to determine whether, and if so how, the tenants of social rental construction adjust the living space to their needs and whether restrictive housekeeping regulations restrict its symbolic identification. The subject of the analysis is a two-building housing complex of the Szczecin Society of Social Housing (STBS), and in it the state of development of visible recreational spaces (balconies, loggias and frontyards) after 10 years from settlement. The research carried out indicates that the rental construction is not devoid of practices characteristic of property rights. In the recreational housing area there is a process of change that manifests privacy and border guarding, the need for isolation and separation, favors the presentation of visible elements of premises, manifest territoriality, build identity with the place and personalize space. The observed space rearrangement is within the limits defined by the rules of the housekeeping regulations.
10
Content available remote Wpływ lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na prawidłowy rozwój Krakowa
PL
Jednym z głównych wyzwań współczesnych miast jest dostępność mieszkań. Czynniki ekonomiczne kształtujące sytuację na rynku nieruchomości znacząco wpływają na dobór ich lokalizacji. Jako że jest to wybór deweloperów kierujących się swoim własnym zyskiem, nie zawsze jest on korzystny dla miasta. Niniejsza praca wyróżnia trzy podstawowe zasady wyboru działek, które niosą za sobą ryzyko zaburzeń dla prawidłowego rozwoju miasta, oraz dokonuje ich prezentacji na podstawie wybranych przykładów.
EN
One of the primary challenges for modern cities is the availability of homes. Today, the property market is very important because it affect for localization new housing estates. Investors choose locations, guided by yourself profit. Unfortunately sometimes their choice is not the best for the development of city and can create new problems for the city. In this publication are three main kind of locations negative for city development described with a few examples.
11
Content available remote Rewitalizacja idei
EN
The article discusses the problem of participation of residents and their relations with other stakeholders in the process of revitalization. The analysis is based on case study surveys conducted in a mining housing estate in the Boguszowice-Osiedle district in Rybnik. A characteristic feature of the studied community is low commitment to improving the quality of life at an individual level, despite the large number of social organizations operating here. Important factors affecting the functioning of the estate are high rates of social problems and low voter turnout. A big obstacle is also the attitudes that appear here, which can be defined in terms of postsocialism.
PL
Artykuł omawia problem współuczestnictwa mieszkańców oraz ich relacji z innymi interesariuszami w procesie rewitalizacji. Analiza opiera się na badaniach typu case study przeprowadzonych w osiedlu górniczym w dzielnicy Boguszowice-Osiedle w Rybniku. Cechą charakterystyczną badanej społeczności jest niskie zaangażowanie w poprawę jakości życia na poziomie indywidualnym, mimo dużej liczby działających tu organizacji społecznych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie osiedla są wysokie wskaźniki problemów społecznych i mała frekwencja wyborcza. Dużą przeszkodą są także pojawiające się tu postawy, które można zdefiniować w kategoriach postsocjalizmu.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w projektowaniu wspólnej przestrzeni osiedlowej, jakie zaszły po transformacji systemowej w Polsce. Analizie poddano osiem osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenie Krakowa w różnych dekadach. Przy ocenie zwrócono uwagę przede wszystkim na funkcje i walory estetyczne terenów zielonych, ich powierzchnię w stosunku do ilości mieszkań oraz dostęp do tych przestrzeni. Które rozwiązania sprzyjają zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, umacniają identyfikację z miejscem zamieszkania oraz poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności? Czy po dekadach doświadczeń, mnożenia dobrych i złych koncepcji, możliwe jest powstanie „osiedla idealnego”, które będzie przyjazne, zielone i słoneczne nie tylko z nazwy?
EN
The aim of this article is to assess the changes in designing of the collective housing estate spaces that have occurred after the system transformation in Poland. Eight Cracovian housing estates designed in various decades, have been analyzed. The attention was paid to the functions and the aesthetic values of the green areas, their quantity in relation to the number of the apartments and the access to these spaces. Which solutions are conducive to strengthen the neighbor bonds, the identification with the place of residence, a sense of security and responsibility? After decades of experience, multiplication of good and bad concepts, is it possible to create an “ideal housing estate” that will be friendly, green and sunny, not just in name?
14
Content available remote Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego
PL
Projekt zespołu osiedli Ursynów Północny w Warszawie (1971–1977) był próbą połączenia idei osiedla społecznego z cechami struktury miejskiej w ramach ówczesnych uwarunkowań. Realizacja objęła budynki mieszkalne i niewielką część projektowanego programu towarzyszącego. Projekty z lat 80. XX wieku są poszukiwaniem możliwości rozwoju organizmu miejskiego na bazie wielkiego osiedla mieszkaniowego. Opracowania te stanowiły kontynuację pierwotnych założeń, opartą na elastyczności zabudowy w ramach niezmiennej zasady struktury urbanistycznej.
EN
Northern Ursynów in Warsaw, built in the 1970s for 40 000 inhabitants, was planned as a small town rather than an estate. It combined the ideas of the neighbourhood unit and the city within the city. Eventually only housing blocks, some of the schools and a few shops were built. Through the next 10 years designers delivered several masterplans for Ursynów’s further development which introduced new types of buildings with respect to the primary structure, reflecting a structuralist approach.
PL
Planowanie procesów inwestycyjnych wiąże się z naruszaniem praw różnych interesariuszy. Zjawisko to jest też widoczne przy inwestycjach infrastruktury komunikacyjnej. Częścią sytemu komunikacyjnego są parkingi, które zajmują coraz większą powierzchnię, wypierając z przestrzeni publicznej człowieka. Aktualne zagęszczenie na parkingach osiedlowych przekracza ich pojemność, utrudnia komunikację wewnętrzną i uniemożliwia akcje ratownicze w sytuacjach zagrożenia. Koniecznym rozwiązaniom naprawczym, polegającym na wyprowadzeniu samochodu z osiedla, będą przeciwni lokalni interesariusze, którzy chcą mieć swój samochód „pod domem”. Dokonanie rekonstrukcji przestrzeni osiedlowej będzie łatwiejsze po konsultacjach społecznych, których następstwem będą oddolne inicjatywy typu bootom-up, tworzone przez mieszkańców tego osiedla.
EN
Planning investment processes is linked to the violation of rights different stakeholders. That is very evident during investments in communication infrastructure. Parkings are part of the communication system, which need more and mores pace, displaing people from public space. Currently, amount of cars on parkings exceeds their capacity, impede commuication and impede rescue operation. Such reconstruction of the housing estateand adjusting to the current plan can only be done by building bottom-up initiatives by groups of stakeholders from this housing estate.
PL
W artykule przedstawiono przykład modernizacji wysokiego budynku mieszkalnego prefabrykowanego z lat 60 XX wieku zrealizowanego w Paryżu. Wydaje się, że mógłby on stanowić podstawę do projektowania nie tylko modernizacji polskich budynków prefabrykowanych, ale również programowania rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ocieplonych elewacji, co omówiono na przykładzie prefabrykowanych osłonowych płyt kurtynowych. Pokazano przykład modernizacji strefy balkonowej dla konkretnego studium przypadku, tj. budynku wielorodzinnego wykonanego w systemie prefabrykowanym W-70.
EN
The paper presents a case study of modernisation of a tall multifamily housing block erected in nineteen sixties in Paris. This project may serve as a proposal of a line of thought on modernizing Polish prefabricated housing stock and urban renewal of whole estates. The issue of structural safety of insulated facades is analysed with respect to curtain walls. The analysis is illustrated by an example of modernization of a W-70 precast concrete system building.
17
Content available remote Zieleń osiedlowa - pole konfliktu
EN
The main objective of the article are the green areas of large housing estates. Recently the green areas have became the subject of conflict of interests between private developers, residents and environmentalists. The case study of Ursynów Północny in Warsaw indicates that space of a housing estate consists of different types of environment which can meet different demands and interests. The urban structure of an estate can become spatial framework for chanelling ongoing urban processes into sustainable development.
18
Content available remote Wertykalizm przełamany
PL
W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.
EN
The article presents the problems of transformations of large-plate housing estates from the second half of the twentieth century, in view of the modern needs of their comprehensive renewal. They are subject to gradual degradation, technical consumption, and their spatial development differs from the expectations of residents, especially in the era of changing in the social model. The analytical approach to the problem will allow to show the state of the phenomenon and the predispositions, or their lack, to transformations as part of revitalization activities. The analysis of housing settlement will also allow to determine the potential range of necessary actions in this area.
PL
Artykuł porusza zagadnienie pomiarów i analizy hałasu w przestrzeni osiedla w relacji do jego otoczenia oraz kompozycji architektoniczno-krajobrazowej. Pomiar hałasu w niemal 70 punktach osiedla, w trzech różnych porach dnia pozwolił stworzyć (z wykorzystaniem narzędzi GIS) obraz przestrzennej zmienności zjawiska. Wynikowe mapy poddano analizie, wskazano źródła hałasu i czynniki redukujące rozprzestrzenianie się dźwięku, jak również wskazano możliwości dalszych badań.
EN
The paper deals with the problem of measuring and analysing noise in residential areas with relation to their vicinity and landscape- and architecture composition. Almost 70 points were selected to measure the noise three times per day and to create, using GIS tools, spatial image of the phenomenon. The resulting maps were analysed, pointing out sources of noise and factors reducing the sound spread. The further research ideas were suggested as well.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.