Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
2
Content available remote Posadzki w obiektach przemysłowych
EN
In the paper, the results of tests of flux application for aluminum brazing processes using the low-presure cold gas spraying method, are presented. It was pointed out that this method could be used as an alternative to current methods of flux application, among others in the production of aluminum heat exchangers. The results of wettability tests made with braze spreading method on fluxed substrates and metallographic investigations of brazed joints are presented. Good quality of brazed joints without incompatibilities and good mechanical properties have been demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nanoszenia topnika do procesów lutowania aluminium metodą niskociśnieniowego natryskiwania zimnym gazem. Wskazano na możliwość zastosowania niniejszej metody, jako alternatywnej dla obecnie stosowanych metod aplikacji topników m.in. w produkcji aluminiowych wymienników ciepła. Przedstawiono wyniki badań zwilżalności wykonane metodą rozpływności lutów na topnikowanych podłożach oraz badania metalograficzne złączy lutowanych. Wykazano dobrą jakość połączeń lutowanych, bez niezgodności lutowniczych oraz dobre właściwości mechaniczne.
PL
Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tylko w zakresie ich wpływu na projektowanie.
EN
Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in terms of their influence on design.
5
Content available remote Styropian na dachu płaskim - wskazówki dla architekta
PL
Z roku na rok w Polsce wzrasta ilość olejów odpadowych. Zarówno przemysł spożywczy, jak i samochodowy wytwarza niebezpieczne odpady wymagające kosztownej utylizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań autorskiego projektu badawczego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów olejowych poprzez zastosowanie ich jako wypełniaczy do asfaltu.
PL
Podjęto próbę spojrzenia na wdrażanie BIM w Polsce z perspektywy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Program wdrażania BIM powinien wychodzić z zasady pomocniczości, tzn. należy stosować tyle technologii BIM, ile jest niezbędne do zwiększenia efektywności procesu budowlanego oraz aby było to korzystne dla wszystkim uczestników procesu projektowo-wykonawczego.
EN
The paper presents an attempt to look at the implementation of BIM in Poland from the perspective of the various stakeholder groups involved in the process of investment and construction. Activities that would encourage stakeholders to participate actively in the implementation of BIM in the process of investment and construction should be adapted to minimize difficulties that discourage them to use BIM in daily practice.
PL
Zakłady koksownicze planując renowację obmurza komór koksowniczych zwracają szczególną uwagę na czas trwania remontu, wynikające stąd zaburzenia eksploatacyjne a co za tym idzie straty produkcji koksu. Technologia klasycznego remontu masywu ceramicznego polegająca na odbudowie całości ścian lub ich fragmentów, bazuje od lat na wykorzystaniu standardowych kształtek krzemionkowych a ich rozszerzalność cieplna jest niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania remontu. Istotnym innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie prowadzenia remontów gorących jak również remontów zimnych było zastosowanie tzw. kształtek o zerowej rozszerzalności (z krzemionki amorficznej). Jak wynika ze światowych doświadczeń zastosowanie tego typu materiału wpływa korzystnie na rezultat prowadzonych remontów zarówno w aspekcie technicznym, ekologicznym jak i ekonomicznym.
EN
During repairs planning, the coke plants, points out special care on the production disturbances and production losses connected with coke oven battery brickwork renovation. The classic repairs techniques are based on the traditional silica bricks, which thermal expansion is a large factor for time of the repair. The very innovative step was to use during hot and cold repairs the fused silica, which has zero thermal expansion. As shows the wide world experiences, the use of the fused silica contributes in a very good technical, ecological and economical results of the repairs.
PL
Dobór optymalnej technologii wzmocnienia istniejących konstrukcji jest ważnym i trudnym zagadnieniem inżynierii lądowej, szczególnie w przypadku konstrukcji obciążonych dynamicznie lub cyklicznie. Wykorzystując własne badania doświadczalne, wykazano efektywność wzmacniania przez sprężenie taśmami CFRP. Za miarę skuteczności przyjęto funkcję rozwoju mikrouszkodzeń zmęczeniowych.
EN
The choice of the optimal technology to strengthen existing structures is an important and difficult problem of civil engineering, especially for the structures subjected to dynamic or cyclic loading. Based on original experimental studies, the paper demonstrate the effectiveness of prestressing with CFRP strips, taking the function of fatigue microdamages development as a measure of the efficiency.
PL
Podbudowa to istotny element konstrukcji nawierzchni drogowej, przenoszący obciążenia eksploatacyjne, powstające w wyniku działania ruchu drogowego, z górnych warstw nawierzchni na podłoże. W obecnej praktyce inżynierskiej do wykonywania podbudów stosuje się różne grunty, kruszywa, lepiszcza i spoiwa, dzięki czemu powstają podbudowy różniące się właściwościami wynikającymi z zastosowanych materiałów. Jednym z rozwiązań materiałowych jest zastosowanie chudego betonu. W artykule przedstawiono możliwość modyfikacji chudego betonu rozdrobnionymi odpadami gumowymi pochodzącymi ze zużytych opon samochodowych oraz wpływ rozdrobnionej gumy na wybrane właściwości prezentowanych podbudów.
EN
The road foundation is an important element of the road pavement design, transferring the operational loads caused by the road traffic from the upper layers to the substrate. In current engineering practice the road foundations are made from various soils, aggregates and binders, which allows tomake the foundations of various properties resulting from used materials. One of the material solutions is use of lean concrete. The article presents the possibility of modification of the lean concrete with disintegrated rubber waste material from used vehicle tyres, and the influence of disintegrated rubber on selected properties of presented road foundations.
PL
Artykuł przedstawia syntetyczne warunki rozwoju i stosowania jednostek ładunkowych w transporcie. Wyniki oparto na badaniach rozwoju jednostek ładunkowych i zakresu ich stosowania na przestrzeni dziejów, od XV w p.n.e. do XXI wieku. Przedstawiono zapis formalny ich rozwoju.
EN
The paper presents the synthetic conditions for the development and use of loading units in transport. The results are based on the research development of loading units and their use throughout history, from the fifteenth century BC the twenty-first century. The paper presents a formal record of their development.
PL
Omówiono ustalenia obowiązujących od 1 lipca 2013 r. nowych zasad stosowania wyrobów budowlanych, wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. Pomimo zasadniczej ich intencji uproszczenia i ułatwienia procedur, pozostaje wiele niejasności i niedomówień. To z kolei może w skrajnych przypadkach wprowadzać w błąd odbiorców i doprowadzać do nieprawidłowego zastosowania wyrobów budowlanych. Te problemy omówiono w artykule.
EN
From the 1st of July 2013 has set new rules for the application of construction products introduced by Construction Products Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 305/2011 of 9 March 2011. Despite substantial their intention to simplify and facilitate the procedures, leaving many ambiguities and understatements. These, in turn, can in extreme cases mislead consumers and can lead to improper use of construction products.
PL
Dokonano przeglądu podstawowych rozwiązań d eskowań i rusztowań firmy PERI stosowanych w trakcie budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
EN
Review of the formwork and scaffolding solutions used during the construction of the Tunnel under the Martwa Wisła river in Gdańsk are presented.
PL
Scharakteryzowano ogólnie betony niekonwencjonalne. Główną uwagę zwrócono na betony wysokiej wytrzymałości i betony samozagęszczone, podając argumenty techniczne i ekonomiczne uzasadniające ich stosowanie w mostownictwie. Podkreślono zgodność pod tym względem tendencji rozwojowych w Polsce z tendencjami światowymi. Podano krajowe i zagraniczne przykłady stosowania wymienionych dwóch rodzajów betonów do budowy mostów.
EN
Non-conventional concretes are briefly characterized. Height-strength as well as self-consolidated concretes are presented in particular and the technical and economical factors justified their use in bridge engineering are discussed and exemplified by the relevant bridge structures completed in the recent years in Poland and abroad.
PL
W tekście zanalizowano przepisy normalizacyjne. Podjęto temat dobrowolności lub obowiązku stosowania norm w przepisach, ich powoływania oraz kondycji polskiej normalizacji.
EN
The text analyzes normalisation regulations. It describes situations when the regułations can be applied freely or in a obligatory way, specifies how normalization regulations are approved as well as what their current condition is.
PL
Przedstawiono poszerzony pogląd na zagadnienie badania mrozoodporności betonów mostowych w Polsce, wynikający z wyników badań kilkudziesięciu betonowych obiektów mostowych zrealizowanych w ostatnich latach w naszym kraju. Mimo spełnienia wymagań technologicznych wiele z betonów w tych obiektach nie uzyskało wymaganej odporności na działanie mrozu. Wskazano na istotną rolę w tym zjawisku jakości zastosowanych cementów i kruszyw oraz na niejednoznaczności związane z napowietrzeniem betonu jako zalecanym sposobem poprawy mrozoodporności betonu.
EN
The aim of the paper is to present a broadened view on testing of concrete freeze-thaw resistance with reference to bridges in Poland. The view is based on test results from several dozens of concrete bridges constructed in Poland in recent years. It has been noted that despite meeting technological requirements many concretes in these bridges have not achieved the required freeze-thaw resistance. The importance of the quality of cement and aggregates on the freeze-thaw resistance is discussed. Moreover, the ambiguities related to concrete air entrainment as a recommended way of concrete freeze-thaw resistance improvement is also discussed.
18
Content available Nawierzchnia kolejowa z warstwami asfaltowymi
PL
Opisano nawierzchnie kolejowe, w których zastosowano warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych. Rozwiązanie to, znane w wielu krajach, zwiększa trwałość i nośność torowiska kolejowego. Przedstawiono rys historyczny stosowania warstwy asfaltowej w nawierzchni oraz rozwój tej technologii w wybranych krajach. Na podstawie wyników prac badawczych, przeprowadzonych w laboratoriach i na eksploatowanych liniach kolejowych, wykazano zalety warstwy asfaltowej w konstrukcji dróg kolejowych.
EN
The paper describes railway permanent ways including layers of mineral and asphaltic mixtures. Such a solution, known in many countries, improves durability and bearing capacity of the railway permanent way. The article presents also a history of the application of asphaltic layers in permanent way and describes the development of this technology in selected countries. Benefits of the use of asphaltic layers in the construction of railway tracks are highlighted on the basis the results of experiments carried out in laboratories and on site.
20
PL
Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów nowoczesnej gospodarki. Jednym z celów jest wtórne stosowanie (recykling) materiałów ze zużytych wyrobów i konstrukcji. W budownictwie drogowym dotyczy to m.in. recyklingu nawierzchni asfaltowych. Artykuł przedstawia bariery wtórnego stosowania destruktu asfaltowego uzyskiwanego z nawierzchni asfaltowych, jakie pojawiły się przed laty w krajach rozwiniętych i jakie zauważamy obecnie w Polsce na etapie wdrażania recyklingu destruktu asfaltowego. Przedstawiono także sposoby rozwiązania problemu i zniesienie barier.
EN
Protection of the environment is one of the priorities of developed economy. One of the task is the recycling of materials from used products and construction. In road industry it applies to recycled asphalt pavements, among others. Paper resents the barriers in recycling of asphalt pavements which aroused in developed countries years ago and which may be observed in Poland in the early stage of introduction of asphalt pavement recycling nowadays. The applied solutions for solving the problem and removing the barriers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.