Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  girder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Elementy te stanowią szeroką grupę prefabrykatów budowlanych stosowanych przy budowie wielkopowierzchniowych hal. Artykuł opisuje m.in. genezę technologii konstrukcji sprężonych, w tym chronologiczny wykaz najważniejszych osiągnięć w zakresie technologii strunobetonu. Dodatkowo opisane zostały podstawowe charakterystyki strunobetonu oraz dokonano przeglądu wybranych belek i dźwigarów strunobetonowych na polskim rynku. Artykuł zawiera również podstawowe wymagania w zakresie betonu i stali stosowanych w konstrukcjach strunobetonowych oraz opis metod produkcji belek i dźwigarów strunobetonowych. Opisane zostały również straty przy naciągu zbrojenia belek i dźwigarów strunobetonowych.
EN
The article presents selected issues concer­ning the production of prestressed concrete beams and girders. These elements constitute a wide group of building prefabricates used in the construction of large area halls. The article presents, among others, the genesis of prestressed concrete elements technology, including a chronological list of the most important achievements in prestressed concrete technology. Moreover, the basic characteristics of prestressed concrete are described and selected beams and girders available on the Polish market are reviewed. The article also includes the basic requirements for concrete and steel used in prestressed concrete structures and a description of the production methods of prestressed concrete beams and girders. Finally, losses in the tension of the reinforcement of prestressed concrete beams and girders are described.
2
Content available remote Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania stanu technicznego kablobetonowej konstrukcji przekrycia hali po trzydziestu pięciu latach eksploatacji. Przeprowadzone badania obiektu, a przede wszystkim pomiary strzałki ugięcia dźwigarów kablobetonowych pozwoliły na stwierdzenie, że stan techniczny dźwigarów kablobetonowych jest zadowalający.
EN
The paper presents the results of the evaluation of the technical condition of the post-tensioned reinforced concrete roof structure of a hall after twenty-five years of operation. The inspection of the object, and first of all, the measurements of the deflection arrow of the post-tensioned reinforced concrete beams made it possible to conclude that their technical condition was satisfactory.
PL
W artykule omówiono zakres pracy systemu monitoringu technicznego wdrożonego w budynku Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu. Z uwagi na nietypowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowano sześć podmodułów pomiarowych rejestrujących rotacje, ugięcia, odkształcenia, a także zmianę temperatury wybranych elementów konstrukcyjnych. System składa się z czujników pomiaru wybranych wielkości fizycznych, a informacje uzyskiwane z czujników umożliwiają ocenę sposobu pracy konstrukcji w aspekcie zmieniających się obciążeń oraz upływającego czasu. W tym kontekście dokonano analizy pracy dźwigara z drewna klejonego o rozpiętości 40 m oraz tarczy żelbetowej o znacznym wysięgu poziomym.
EN
The paper discusses the structural health monitoring system implemented in Afrykarium – Oceanarium bulding in Wroclaw. Due to the unusual structural solutions of the object the health monitoring system (SHM) is used with six sub-modules measuring rotations, displacements, strains and temperature changes of selected components. The SHM system provides online information on the structure state and facilitate its maintenance procedures. In this context, 40 m length laminated timber girders and reinforced concrete shield have been analyzed.
PL
Artykuł zawiera opis projektu koncepcyjnego mostu extradosed, usytuowanego w ciągu drogi klasy G, pomiędzy dzielnicami Wilanów i Wawer nad rzeką Wisłą w Warszawie. Projekt mostu wraz z sąsiadującym terenem opracowano w technologii BIM za pomocą programu Revit. Przedstawiono elementy składowe projektu i etapy jego powstawania. W podsumowaniu zamieszczono subiektywną ocenę przydatności zastosowanego oprogramowania do projektowania mostów, w szczególności mostów extradosed.
EN
The article contains a description of the conceptual design of the extradosed bridge which is situated along a class G road, connecting Wilanów and Wawer districts of Warsaw, and which spans across the Vistula River in Warsaw. The bridge’s design, along with the design of the adjacent area, was developed while relying on BIM technology, with the use of Revit software. The thesis presents the components of the design and its development stages. The conclusions include a subjective assessment of usefulness of the software for designing bridges – the extradosed bridges in particular.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dźwigarów nośnych systemu H20. Określono momenty zginające i siły ścinające przy zniszczeniu dźwigarów i porównano z wartościami granicznymi według normy DIN 1052:2004-08. Omówiono wady badanych dźwigarów i oceniono, że nie kwalifikują się one do stosowania w praktyce.
EN
The results of investigations of mechanical properties of the H20 bearing girders are presented. Bending moments and shear forces were determined when the girders were damaged and compared with the limit values according to DIN 1052:2004-08. The disadvantages of the tested girders are discussed. It has been estimated that girders are not eligible for practical use.
EN
Systematic climate change can may bring about abnormally heavy snowfall in wintertime, which means that roofs in exposition, municipal, industrial halls and sports arenas may be excessively and destructively loaded [Kłosek and Prószyński 2008]. Ten years have passed since the greatest construction disasters in the EU countries happened, when a whole series of grave accidents took place due to snow and ice overload of roofs in large halls. These events emphasize the need to introduce an early warning system to prevent that kind of risk. A geodetic system that monitors selected parts of structure can warn about a danger related to accumulation of masses of snow and about a degree of deflections in a building structure. The article presents the newest original measuring Multi-Disto Monitoring System (MDMS) for collecting information on current state of geometric deformation of steel or ferroconcrete girders supporting large hall roofs.
PL
Systematycznie zachodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do anomalnych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem niedopuszczalnych destrukcyjnych obciążeń przekryć dachowych hal wystawienniczych, sportowych, komunalnych i przemysłowych (Monografia – Gliwice 2008). W tym roku minęło 10 lat od największych katastrof budowlanych w państwach Unii Europejskiej, gdzie wystąpiła cała seria poważnych awarii z powodu obciążenia śniegiem i lodem dachów hal o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazują na potrzebę wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tego typu zagrożeniami. Geodezyjny system monitorujący wybrane elementy konstrukcji w porę poinformuje o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu oraz o przebiegu, występujących odkształceń konstrukcji budowli. W niniejszej publikacji przedstawiono najnowszy autorski system pomiarowy - MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM (MDMS) - do pozyskiwania informacji o aktualnym stanie deformacji geometrycznych stalowych i żelbetonowych dźwigarów przekryć dachowych hal wielkopowierzchniowych.
7
Content available remote Plan spawania dźwigara wiaduktu kolejowego
PL
Przedstawiono plan spawania dotyczy wykonania konstrukcji dźwigara wiaduktu kolejowego w klasie EXC 4 wg PN-EN 1090-2. Omówiono połączenia śrubowe oraz wymagania dotyczące ich wykonania. Przedstawiono kontrolę przed, podczas i po spawaniu oraz zamieszczono plan badań. Określono kolejność spawania poszczególnych zespołów dźwigara. Przedstawiono wymagania dotyczące dokumentacji końcowej.
EN
A welding plan connected with manufacturing the construction of the railway viaduct girder of the EXC 4 rate according to PN-EN 1090-2 standard is presented. Bolt couplings and their requirements are provided in the article. Welding control before, during and after the welding process is given as well as the testing plan. An order of welding specific units of the girder is shown. Requirements relating to the final documentation is given.
PL
W 2015 r. ukończono rozbudowę Terminalu T2 Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Politechnika Gdańska pełniła nadzór naukowy nad rozbudową obiektu. Wykonano wiele analiz, których celem była weryfikacja pracy konstrukcji w fazach montażu oraz w stanie docelowym. Wnioski z przeprowadzonych badań doprowadziły do modyfikacji oparcia dźwigarów dachowych na stalowych słupach nośnych, z uwagi na stwierdzone lokalne przekroczenia naprężeń granicznych. Artykuł prezentuje główne założenia, rezultaty i wnioski z przeprowadzonych obliczeń oraz zaprojektowane rozwiązanie naprawcze przeciążonych stref. Działania naprawcze zrealizowano w trakcie prac montażowych.
EN
In 2015 the expansion of the Terminal T2 of the Lech Walesa Airportin Gdansk was completed. The Gdansk University of Technology performed the scientific supervision of the expansion of the Terminal. Many analyzes were carried out to check and control the behavior and capacity of the structure in the construction stages and in the final state. Conclusions of the work led to the modification of the girder-column connection due to the stresses exceeding in some columns. The article presents the main objectives, results and conclusions of the performed calculations. The new concept of the girder-column joint which was realized during the construction work is described.
9
Content available remote Zginanie i skręcanie belek o przekroju mono-symetrycznym
PL
W pracy przedstawiono metodę wymiarowania zginanych i skręcanych belek monosymetrycznych opracowaną na podstawie [1]. Uwzględnia ona teorię skręcania Własowa i wprowadza pojęcie bimomentu. Moment zginający względem osi słabszej analizowano w konfiguracji odkształconej [2]. W celu wyznaczenia kąta skręcenia przekroju skorzystano ze wzorów teorii Własowa, zawartych w pracy Ruteckiego [3].
EN
In presented paper it was shown method of calculation beams of monosymmetric cross-section, under simultaneous bending and torsion, elaborated on basis of standard [1]. The method takes into account Vlasov’s theory of torsion and introduces concept of bimoment. Bending moment about the minor axis of inertia (=axis of symmetry) is analyzed with respect to deformed configuration of section [2]. Analytic formulas for angle of twist are based on Vlasov’s formulas shown in Rutecki’s book [3].
10
Content available remote Prefabrykaty betonowe w budownictwie przemysłowym
PL
W artykule scharakteryzowano współczesne budownictwo przemysłowe z betonu prefabrykowanego. Przedstawiono asortyment wyrobów prefabrykowanych stosowanych w tej gałęzi budownictwa, na przykładzie krajowych realizacji.
EN
In the paper the modern precast concrete industrial structures were characterized. The variety of precast elements available in this branch of industry was presented and described, on the basis of domestic realizations.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu sztywności giętnej żeber podporowych na nośność, sztywność i ugięcia dźwigarów o falistym środniku. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelach wykonanych z dźwigarów WTA, WTB i WTC o wysokości środnika 1000, 1250 i 1500 mm, wykonanych z elementów wysyłkowych łączonych doczołowo. Wykazano, że stosowanie sztywnych żeber podporowych w dźwigarach SIN zmienia sztywność postaciową falistego środnika oraz zwiększa globalną nośność krytyczną dźwigara.
EN
The present paper shows experimental research of the influence of the bending stiffness of support ribs on the resistance, transverse stiffness and deflection SIN girders. Experimental research was conducted on two groups of models made of WTA, WTB and WTC girders, heights: 1000, 1250 and 1500, made of shipped elements joined by end-plate connections. It was demonstrated that using stiff ribs as of SIN girder improves corrugated web stiffness and increases the global critical resistance of the girder.
13
Content available remote Badania nad zastosowaniem kompozytów FRP do budowy mostów w Polsce
PL
Głównym celem przedstawionych badań jest opracowanie i wdrożenie kompozytowych elementów obiektów mostowych, tj. panelu pomostu i dźwigara mostowego wytworzonych z kompozytów FRP metodą infuzji (VARTM). Określono nośność i sztywność obu elementów mostowych oraz ich zachowanie pod obciążeniem użytkowym i niszczącym. Panel i dźwigar spełniły założone wymagania w zakresie nośności, użytkowalności oraz zapasu bezpieczeństwa i dlatego zostaną wykorzystane w budowie prototypowego obiektu mostowego.
EN
The main goal of the described research projects was to develop and demonstrate FRP composite bridge members, i.e. deck panel andmain girder fabricated by VARTM manufacturing technique. The load carrying capacity and the stiffness of the both bridge elements were estimated as well as their behavior under service and ultimate load. The panel and the girder fulfilled the required criteria for ultimate capacity, serviceability and safety, therefore their application in prototype bridge construction is planned.
PL
Wiadukt kolejowy w Rogalowie oprócz tego, że jest wpisany do rejestru zabytków jest również elementem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, który od 2007 roku był zamknięty. Przyczyną takiego stanu było uszkodzenie jednej z belek ustroju nośnego przez samochód o wymiarach przekraczających wysokość skrajni pod wiaduktem równej 2,6 m. W wyniku uderzenia nastąpiła lokalna deformacja półki dolnej dźwigara. Jednocześnie ustrój niosący w całości uległ przemieszczeniu około 6 cm. W pracy została przedstawiona analiza wariantów przebudowy przedmiotowego wiaduktu, które w późniejszym etapie zostały wykorzystane do opracowania dokumentacji projektowej. Wdużym skrócie opisano przeprowadzonestudia i analizy obliczeniowe.
EN
The Railway viaduct in Rogalowie except that it is entered in the register of monuments is also part of the Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, which since 2007 has been closed.The reason for this was the failure of one of the beams of the load-carrying structure by a car with dimensions in excess of the gauge under the viaduct equal 2.6 m. Due to the impact occurred locally deform the bottom shelf of the girder. At the same time carrying the organism as a whole has become displaced about 6 cm. The study was presented an analysis of variants reconstruction of the viaduct, which at a later stage, were used to develop the design documentation. In short describes the conducted studies and computational analysis.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu lokalizacji otworów montażowych wykonywanych w stalowych dźwigarach głównych mostów niskowodnych, na ich trwałość zmęczeniową poprzez analizę wartości współczynnika intensywności naprężeń K. Przedmiotem analiz był stalowy dwuteownik o wysokości 400 mm i długości całkowitej 5,60 m, dla którego wykonano model środnika umożliwiający prowadzenie obliczeń numerycznych z zastosowaniem oprogramowania FRANC2D.
EN
This paper is presented an influence analysis of the mounting holes localization made in the steel girders of low-water bridges on their fatigue life by analyzing the stress intensity factor K. The subject of the analysis was the steel I-beam with a height of 400 mm and an overall length of 5.60 m. The computational model of the web was enabled an implementation of numerical calculations by using the software FRANC2D.
16
Content available remote Badania nośności splotów typu Y1860-S7 w zakotwieniach szczękowych
EN
In the paper selected topics concerning the load-bearing capacity of seven wires splices using in a production of pre-tensioned prestressed concrete elements were presented. On the basis of the own investigations on load-bearing capacity of tension member – anchorage systems and the analysis of anchorages information a few conclusions and guides concerning safety of string tension during production of pre-tensioned prestressed concrete girders were defined.
17
Content available remote Weryfikacja konstrukcji przęsła mostu wsparcia
PL
W artykule, na bazie doświadczeń z projektowania przęsła nowego mostu wojskowego, przedstawiono proces weryfikacji konstrukcji na podstawie porównania analiz teoretycznych MES i wyników badań wytrzymałościowych. Na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego opracowana została dokumentacja konstrukcyjna i wykonany został model przęsła. Model ten został poddany badaniom wytrzymałościowym. Następnie w oparciu o wyniki badań poprawiono - zweryfikowano konstrukcję w węzłach niespełniających założonych parametrów. Przeprowadzone procesy weryfikacji pozwoliły na otrzymanie konstrukcji spełniającej przyjęte założenia wejściowe.
EN
In the article, based on experience with design of the new military bridge span, presented design of verification process by comparing the theoretical analysis and the result of strength tests. Design documentation was compiled and a model of the bridge span was constructed on the basis of the adopted calculation model. The model of the span was then subjected to strength tests. The results of the tests were used to correct/verify the structure in nodes that failed to comply with the specifications assumed. The conducted processes of verification enabled creation of a structure that fulfilled the adopted design conditions.
EN
The paper presents experimental and numerical investigation of wing's spar. Part of the spar was subjected to one step fatigue test, covering 10,000 load cycles corresponding to the oscillations of the load factor from nz min =- 3.7 to nz max = 5.7. Such test is proposed as an alternative to the full loading spectrum tests. Application of optical strain gauges based on a fiber Bragg's grating allowed to observe the phenomenon of local, periodical strengthening of the structure.
19
Content available remote Sprężanie dźwigara suwnicy w napędzie hydraulicznym
PL
Sprężanie dźwigarów suwnicy wiąże się z ich odchudzeniem, które decyduje przede wszystkim o zmniejszeniu ich masy. Ma to znaczący wpływ na koszty inwestycyjne urządzenia i zmniejszenie mocy napędu jezdnego. W artykule przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe sprężania i jego realizację w nowoczesnych napędach hydraulicznych. Pomiar obciążenia wciągarki i położenia wózka na dźwigarze umożliwiają wyznaczenie wymaganego ciśnienia, które realizuje proces sprężania.
EN
Prestressed bridge girders of the overhead cranes are lean and consequently lighter than standard bridge girders. This affects significantly reducing investment costs and reduces the drive power bridge. In this paper are presented the strenght calculation of the prestressed bridge girder and the implementation of the prestressing with modern hydraulic drives. Measuring the load and position of the trolley hoist allow to determining the pressure in the hydraulic system, which is necessary to correctly perform prestressing process.
PL
Przedstawiono modele obliczeniowe wybranych elementów podwozi maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego: dźwigarów gąsienicowych oraz dyszli maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego. Zdefiniowano obciążenia działające na poszczególne elementy, zgodnie z aktualnymi normami. Na podstawie zadanych warunków brzegowych zostały wykonane analizy stanu wytężenia. Wyniki przeprowadzonych analiz zostały zebrane w tabeli oraz stały się podstawą do wskazania miejsc najbardziej narażonych na uszkodzenie.
EN
In article are shown selective elements of chassis of open cast mining machines: shaft and caterpillars tracks of open cast mining machines. Loads on each element are defined in accordance with current standard requirements norms. After setting boundary conditions, stress analysis were done. Results of analysis were shown in table and were basic to show the most endangered places.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.