Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Jednym z wyzwań stojących przed polską energetyką jest zapewnienie w Krajowym Systemie Energetycznym źródeł regulacyjnych i szczytowych, które zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału ekologicznych, ale niesterowalnych odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W odpowiedzi na to wyzwanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowało i uruchomiło program „Bloki 200+". Jego celem jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych, które pozwolą dostosować bloki energetyczne do zmieniających się warunków eksploatacji i nowych wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN
The long-range passive towed sonar was first modernised a few years ago. Building on operator experience over that period, a concept was developed of optimising the tasks performed by sonar operators, and improving forms of imaging to inform about object detection and support object tracking. The concept was implemented and successfully tested during ships’ manoeuvres. The optimisation of operator tasks was designed to keep listening for signals from an object separate from object tracking. Operator tasks have been made easier by rearranging the imaging, improving interaction between monitors, extending the navigation imagery module, adding new tools for building an acoustic database of potential targets; and improving the recording, browsing and playback of key recorded data. The article gives a more detailed account of the project and its results.
PL
Przedstawiono przypadek uszkodzenia ustroju nośnego ramowej, stalowej kładki i sposób naprawy uszkodzeń. Poza uszkodzeniami okazało się, że kładka jest wrażliwa na obciążenia ruchome o charakterze dynamicznym, nawet o niewielkiej masie. Przedstawiono analizę dynamiczną i sposób poprawy stanu granicznego użytkowalności.
EN
The static scheme of the footbridge is a single-aisle frame with hinges in the foundations. The flights of stairs are greatly expanded, stiffly connected to the transom. The transom of the frame was deformed and some of the joints were broken, which necessitated repairs. Comprehensive static and durability analysis is presented in the paper, showing the possibilities to repair the damage and improve the dynamic parameters of the footbridge.
PL
Już po raz 24. odbyło się drezdeńskie sympozjum na temat projektowania, budowy, napraw, modernizacji oraz utrzymania obiektów mostowych. Zasadnicza część seminarium miała miejsce 11 marca, natomiast dzień wcześniej (10 marca) odbyła się gala wręczenia niemieckich nagród mostowych.
PL
Znaczny koszt rusztowań i deskowań przy stosowaniu tradycyjnych metod budowy konstrukcji monolitycznych wymusił opracowanie takich technologii wykonania ustrojów nośnych mostów betonowych, aby były one konkurencyjne w stosunku do metod dotychczas stosowanych.
PL
Podano krótki rys historyczny kopuł betonowych, począwszy od Panteonu w Rzymie (wzniesionego około 126 r.) z kopułą średnicy 44,00 m. Hala Stulecia z kopułą średnicy 65,00 m została zbudowana w latach 1911-1913 i była wówczas pierwszą masywną kopułą większą od kopuły Panteonu. Omówiono stan techniczny hali oraz zastosowane rozwiązanie wzmocnienia dolnego rozciąganego pierścienia kopuły za pomocą lin sprężających (z drutami ocynkowanymi umieszczonymi w powłoce z HDPE wypełnionej smarem) średnicy 15,7 mm.
EN
The paper presents a brief history of concrete domes, from Pantheon in Rome (built about year 126 CE) with a dome diameter of 44,00 m. The Centennial Hall with dome diameter of 65,00 meters was built in the years 1911-1913 and at that time it was the only massive dome bigger than Pantheon. The paper describes also a technical condition of the Hall and implemented solution of strengthening a lower tension ring of the cupola with cables (with galvanized wires in HDPE sheath filled with grease) with a diameter of 15,7 mm.
PL
Przedstawiono konstrukcję dwóch sprężonych wiaduktów o przekroju skrzynkowym (długości 300,0 i 750,0 m). Oceniono wpływ technologii budowy przęseł tych wiaduktów na zużycie materiałów i inne parametry charakteryzujące ich budowę.
EN
Two long prestressed concrete box viaducts (300.00 m and 750.00 m), included in the Wroclaw Ring Road, are presented in this paper. The structures are similar in form but differ in terms of architectural features as well as in applied construction technologies, discussed and compared herein. The paper presents technological assumptions and conclusion drawn from the comparison of the technologies.
8
Content available remote Nowy Wschodni Most Warszawski we Wrocławiu
PL
Przedstawiono konstrukcję oraz przebieg prac montażowych nowego mostu we Wrocławiu. Konstrukcja oparta jest na ciągłej sześcioprzęsłowej stalowej belce, z której najdłuższe przęsło wzmocnione zostało łukiem. Długości przęseł wynoszą: 31,49, 34,65, 37,03, 37,36, 37,99 i 61,89 m. Most został wykonany metodą nasuwania podłużnego. Wzmacniana betonem skrzyniowa stalowa konstrukcja mostu była przygotowywana częściowo jako prefabrykat.
EN
The structure and the way of construction of new bridge in Wroclaw is presented. It is six span continuous steel beam structure, the longest span is strengthen by arch. The spans are: 31,49, 34,65, 37,03, 37,36, 37,99 and 61,89 m long. The bridge was constructed by incremental launch method. The reinforced concrete deck connected with steel box girders was partly precast.
PL
W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przywiązuje się do estetyki i walorów architektonicznych obiektów mostowych. Szczególnie wysokie wymagania estetyczne stawiane są obiektom miejskim, których wygląd decyduje często o wyrazie architektonicznym miasta lub jego dzielnicy.
PL
Ustrój nośny wiaduktu stanowi stalowa konstrukcja łukowa z jazdą dołem, o rozpiętości 50 m. Łuki usytuowano na zewnątrz pomostu, który składa się ze stalowego rusztu ze współpracującą płytą żelbetową. Pomost podwieszono do łuków pionowymi wieszakami. Opisano montaż konstrukcji oraz wyniki próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych.
EN
The design of an arch road bridge, its assembling technology, results of static and dynamic proof load tests were described. The structure is 50 m long, consist of two characteristic arches located outside the deck. The deck was designed as a steel grid with concrete slab, connected to the arches by 4 pairs of hangers.
12
Content available remote Analiza numeryczna formowania paliw z odpadów
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń formowania trójskładnikowych paliw z odpadów, ilustrujące wcześniej przedłożona metodologie i uzupełniające niekompletne rezultaty dotychczasowych analiz numerycznych. W obliczeniach wzięto pod uwagę takie komponenty, jak: odpad pomakulaturowy, pulpa celulozowa i miał węgla kamiennego. Ten ostatni może być traktowany, jako dodatek uszlachetniający paliwa formowane z dwóch pierwszych komponentów. Wyniki obliczeń, to udziały masowe wszystkich komponentów, których znajomość umożliwia określenie przybliżonego składu elementarnego wsadu paliwowego i wykonanie zgrubnych obliczeń stechiometrycznych procesu spalania.
EN
The paper presents an calculation result for blending to obtain three-component waste derived fuels. In the numerical example taken under consideration components as cellulosepulp, waste-paper refuse and fine coal. The knowledge of the resulting mass composition of the formed fuels is the starting point of stoichiometric calculations for complete and perfect combustion.
PL
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne wybranych obiektów mostowych projektowanych w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
EN
The structural solution of the selected bridge objects projected for the motorway Wrocław ring road are discussed.
PL
Przedstawiono rozwiązania projektowe dwóch nowych mostów Warszawskich - północnego w postaci stalowego mostu zespolonego o pomoście skrzynkowym (przęsła nad kanałem żeglownym wzmocniono łukiem Langera), i południowego, w postaci jednonawowej ramy z betonu sprężonego.
EN
The new two bridges in Wrocław were designed and realized on the base of two Warsaw bridges. The nord one is steel joined bridge with box platform (the span above sailing channel has been strengthening with Langera Arche) and the south bridge in the form of single span frame build of prestessed reinforced concrete.
PL
Ustrój nośny dwuprzęsłowy, podwieszony, składa się z trzech dźwigarów skrzynkowych o rozpiętości przęseł 2 x 59,75 m, podwieszonych linami kotwionymi w skrzynkowych wspornikach poprzecznic i stalowych pylonach usytuowanych w strefie podpory środkowej. Opisano rozwiązanie konstrukcji mostu, jego realizację i badania pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.
EN
The double span suspended bridge has three box girders with spans 2 x 59,75 m, strenghtening by cables anchored in travers boxes and steel pylons in the sphere of the middle supports. The bridge structure solution and its realization as well as realiability compliance tests under static and dynamic loading have been described.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję wytwarzania wody lodowej w elektrociepłowni miejskiej na potrzeby klimatyzacji np. obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnictwa. Zaproponowano trzy rozwiązania, polegające na zainstalowaniu absorpcyjnego agregatu chłodniczego pracującego w ramach obiegu parowego elektrociepłowni. Przewiduje się zasilanie agregatu parą niskoprężną (technologiczną), która jednocześnie stanowi podstawowe źródło zasilania turbiny upustowe - kondensacyjnej. Poszczególne rozwiązania potrójnej kogeneracji sprowadzają się do takiej współpracy ziębiarki z obiegiem parowym elektrociepłowni, w której desorber ziębiarki jest zasilany: (1).parą nasyconą z zastosowaniem zasobnika ciepła Roots'a; (2).parą nasyconą z zastosowaniem stacji redukcyjno-schładzającej; (3).wodą (kondensatem) z zastosowaniem zasobnika ciepła (wody gorącej) oraz skraplacza.
EN
The paper presents conceptual project of ice water production at city cogenerati on power plant used for both air conditioning of municipal public buildings and housing. The three proposed solutions consist in installation of an absorptive refrigerating unit working on principle combined into vapour cycle of the plant. The predicted refrigerator is supplied with low-pressure (process) steam that is also used to drive an extraction-condensing turbine operating in recovery system. The particular solutions of trigeneration consist in such cooperation between an absorptive refrigerating unit and vapour cycle of city cogeneration power plant that the desorber is supplied with: (i).saturated vapour with use of Roots' heat accumulator; (ii).saturated vapour after its expansion and pre-cooling; or (iii).water (condensate) with use of both heat accumulator (hot water) and condenser.
PL
Most jest eksploatowany od 107 lat. Jego konstrukcję stanowią dwa stalowe łuki kratowicowe rozpiętości 60,63 m., rozstawione w odstępie 12,54 m. Do łuków jest podwieszony wieszakami pomost stalowy. Opisano historię i rozwiązanie konstrukcyjne mostu, przedstawiono ocenę stanu technicznego, wyniki badań stali konstrukcyjnej oraz analizy statycznej i dynamicznej. Stwierdzono, że most może przenosić obciążenia klasy C według PN-85/S-10030.
EN
The bridge is used over 107 years. The structure consists of two steel arch trusses each 60,63 m span, spaced 12,54 m. The steel deck is suspended to arch trusses. History and structural solution of described bridge as well as evaluation of its general technical state, results of constructional steel testing and static and dynamic analyse is presented.
20
Content available remote XYPEX - wodoszczelność przez krystalizację
PL
Artykuł dotyczy materiału uszczelniającego XYPEX. Działanie Xypexu polega na wgłębnym, beziniekcyjnym samouszczelnianiu betonu przez wytworzenie nierozpuszczalnych struktur krystalicznych rozwiniętych w kapilarach, porach i szczelinach betonu. Materiał jest wytwarzany w postaci proszku stanowiącego specjalną kompozycję substancji chemicznych: cementu portlandzkiego i mączki krzemionkowej. Technologia Xypex jest nowoczesnym i pewnym rozwiązaniem problemów związanych z uszczelnianiem konstrukcji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.