Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  volatile compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Isobutanol in waste gas streams was treated by a tubular biofilter (TBF) which continuously operated for 364 days under various organic loading rate (OLR) from 11 g·m–3·h–1 to 66 g·m–3·h–1. Results show that within 60 days, the TBF successfully started up even after changing the OLR from 31.3 to 15.6 g·m–3·h–1. The average removal efficiencies (REs) were totally higher than 90% when OLRs ranged from 12.14 to 66.45 g·m–3·h–1. Two distinct performance deterioration periods were observed at days 186–253 and days 280–334, both of which recovered without additional measurement. During these periods, the larvae and adult moth flies, been identified as Psychodinae infested the TBF, greatly affected the TBF performance. When the number of adult Psychodinae decreased, TBF performance recovered. The elimination capacity (EC) was 60.42 g·m–3·h–1 at the inlet OLR of 66.45 g·m–3·h–1, with the critical EC being around 50 g·m–3·h–1. Even under a low gas empty bed residence time of 15 s, the preferable REs and ECs under middle or low OLRs were still obtained by the TBF.
EN
The role of allelopathy in the displacement of given meadow species by wood small-reed (Calamagrostis epigejos) is not well recognized. The aim of this study was to evaluate and compare the influence of volatile and aqueous extracts from C. epigejos on initial recruitment of typical mesic meadow species (Daucus carota, Rumex acetosa, Festuca pratensis and Dactylis glomerata). The activity of allelochemicals contained within above-ground biomass, below-ground biomass and necromass of the donor plant was estimated. Using gas chromatography-mass spectrometry technique led to the identification of 19 compounds (alcohols, aldehydes, ketones and esters) in C. epigejos volatile extracts. Aliphatic alcohols were the main group of identified chemicals, including (Z)-3-hexen-1-ol acetate. The laboratory tests showed a significant inhibitory influence of volatile C. epigejos extracts on the growth of D. glomerata, D. carota and R. acetosa roots. The influence of aqueous C. epigejos extracts on selected meadow species was less evident. Only the seeds of D. glomerata and F. pratensis were found to be susceptible to water extracts of above-ground C. epigejos biomass. The seed germination was stimulated by the extracts at low concentrations but inhibited at higher concentrations. Among the tested plants only the growth of F. pratensis seedlings was inhibited by aqueous extracts obtained from all examined C. epigejos parts. In regarding to the other test species the effect of C. epigejos extracts was neutral or positive. The results suggest that C. epigejos has a allelopathic potential to suppress the growth of co-occurring grassland species.
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje lotnych związków smakowo-zapachowych występujących w maśle. Przedstawiono źródła i czynniki determinujące ich występowanie. Omówiono profil lotnych związków smakowo-zapachowych, które zidentyfikowano metodą HS-SPME-GC-MS w dziewięciu próbkach masła komercyjnego, w jednej próbce masła produkowanego ze śmietany oraz w jednej próbce masła handlowego ocenianego po terminie przydatności do spożycia. Wskazano, że najliczniejszą grupą związków lotnych zidentyfikowanych w badanych próbkach masła były lotne wolne kwasy tłuszczowe i ketony, co wskazuje na hydrolityczny rozkład i dalej zachodzące przemiany tłuszczu mlekowego.
EN
In the article, the types of volatile aroma and flavour compounds found in butter were described. Their sources and determinants of their occurrence were presented. There was also discussed the profile of volatile aroma and flavour compounds, which were identified with HS-SPME-GC-MS method in nine samples of commercial butter, one sample of butter produced from cream and one sample of butter assessed after its expiry date. It was indicated that the largest group of volatile compounds identified in the samples was constituted by volatile free fatty acids and ketones which, in turn, points to hydrolytic degradation and further changes in milk fat.
PL
Metabolity pochodzenia mikrobiologicznego, zwłaszcza produkowane przez bakterie, są obecnie przedmiotem intensywnych badań na całym świecie. Powszechnie uznaje się, że bakterie odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i struktury różnorodności biologicznej. Drobnoustroje te bowiem, za pośrednictwem produktów metabolizmu pierwotnego i wtórnego, mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na inne organizmy. W interakcjach wewnątrz- i międzygatunkowych mogą uczestniczyć różne klasy związków organicznych i nieorganicznych. Na ogół związki te odpowiadają za zjawiska takie jak: antybioza, symbioza lub mutualizm. W ostatniej dekadzie naukowcy szczególnie zainteresowali się bakteryjnymi lotnymi związkami z powodu ich biologicznej aktywności i potencjalnej aplikacyjności w różnych sektorach gospodarki. Część z nich może pełnić funkcje czynników sygnałowych i być użyteczna w biokontroli zagęszczenia i rozmieszczenia organizmów w środowisku jako tzw. związki infochemiczne.
EN
The microbial metabolites especially produced by bacteria are presently the subject of intense research on the world. It is widely recognized that bacteria play an extremely important role in shaping the environment and community diversity of species. Bacteria can involved the positive or negative effects on other organisms through the products from the primary or secondary metabolism. Many of these various classes of organic and inorganic bacterial compounds are responsible for the ecological network in environmental communities by phenomenon antibiosis, symbiosis or mutualism. Since past decade, researchers have been focused on bacterial volatile compounds because of their biological activity and potential application in various sectors of the economy. Some of them may act as signal factors and be useful in biocontrol of density and distribution of some organisms in the environment as a so-called infochemicals.
EN
The paper presents results of the analysis of the volatile compounds arising from the production processes in a brewery. The investigated material comprised the unhoped brewer’s wort which was taken from the fermentation tanks during the industrial process. The identification of volatile compounds was conducted with the use of Solid-Phase MicroExtraction (SPME) technique by extracting the compounds from the headspace of the brewer’s wort (HS-SPME). The procedure was optimized by modifying the parameters potentially influencing the process efficiency. The analytes adsorbed on the fibers were subsequently placed in the injector of a gas chromatograph, where they were released in the course of thermal desorption. Three types of fibers were chosen for the experiments: 65 μm PDMS/DVB, 50/30 μm DVB/CAR/PDMS and 100 μm PDMS. The greatest number of peaks corresponding to compounds found in the examined material was observed on the 50/30 μm DVB/CAR/PDMS fiber while the lowest was identified on the 100 μm PDMS fiber. The detected compounds are mainly the derivatives of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons with different functional groups e.g. carbonyl, aldehyde or ester and possessing O-heteroatom in their structure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy lotnych związków powstających w trakcie procesów produkcyjnych w browarze. Materiałem pobieranym do badań była brzeczka przednia (niechmielona) otrzymywana po procesie filtracji w kadzi filtracyjnej. Identyfikacji lotnych składników dokonano z wykorzystaniem techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), ekstrahując związki z fazy nadpowierzchniowej brzeczki piwnej. Procedurę optymalizowano, modyfikując parametry potencjalnie wpływające na efektywność procesu. Zaadsorbowane na włóknie anality umieszczano następnie w dozowniku chromatografu gazowego, gdzie w wyniku termicznej desorpcji następowało ich uwalnianie. Do badań wytypowano trzy rodzaje włókien: 65 mm PDMS/DVB, 50/30 mm DVB/CAR/PDMS oraz 100 mm PDMS. Największą ilość związków zidentyfikowano na podstawie analizy włókna o bipolarnej fazie stacjonarnej 50/30 mm DVB/CAR/PDMS, natomiast najmniejszą przy użyciu włókna 100 mm PDMS. Zidentyfikowano w sumie kilkadziesiąt związków będących pochodnymi węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych, posiadających różne grupy funkcyjne, takie jak karbonylowa, aldehydowa, estrowa, oraz zawierających w swej strukturze heteroatom tlenu.
PL
Obecność lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu wewnątrz kabiny samochodu osobowego może mieć negatywny wpływ na samopoczucie, bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. W nowych samochodach obecność LZO jest wynikiem emisji z elementów wyposażenia kabiny, która jest silnie zależna od warunków atmosferycznych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu temperatury na skład ilościowy i jakościowy emitowanych z różnych elementów wyposażenia mieszanin substancji lotnych.
EN
Presence of volatile organic compounds (VOCs)inside car cabin may have a negative influence on users’ comfort, safety and health. In the case of new vehicles VOCs presence is a result of car cabin equipment emissions, which is strongly influenced by atmospheric conditions. This paper presents results of temperature influence studies on qualitative and quantitative composition of VOCs mixtures emitted from different car cabin equipment.
PL
W artykule przeanalizowano różnego rodzaju szyby zespolone, które wcześniej stanowiły część elewacji budynków. W pierwszym etapie skupiono się na poznaniu charakteru wady. Sprawdzono, jaki wpływ na odbarwienia mają warunki klimatyczne, procesy fizyczne (mostki termiczne w szybach zespolonych) oraz czy ten rodzaj wady ma charakter trwały. Badania porównawcze składu chemicznego kawałków szkła z wadą na powłoce oraz kawałków szkła bez wady, pozwoliły na identyfikację pierwiastków powodujących odbarwienie na powłoce niskoemisyjnej. W kolejnych etapach pracy przeprowadzono badania różnych komponentów szyb zespolonych, które mogą przyczyniać się do powstawania odbarwienia. Dzięki temu zidentyfikowano elementy, które w większym lub mniejszym stopniu są odpowiedzialne za to zjawisko. W celu znalezienia sposobu na minimalizację lub całkowitą eliminację efektu odbarwienia, przeprowadzano badania szyb zespolonych o różnych konstrukcjach. W zależności od konstrukcji szyby zespolonej, oszacowano większe lub mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wady.
EN
The article analyses different types of insulated glass units, which had been previously for some time a part of the facade of buildings. The first stage focuses on understanding the nature of the defect. There was checked influence of climatic conditions and physical processes (thermal bridges in IGU) on discoloration, and whether this type of defect is permanent. Comparative studies of the chemical composition of glass pieces with defect on the coating, and pieces of glass without the defects, have allowed the identification of elements causing discoloration on the Low-E coating. Subsequently in the next stages of work research of various components of IGU which may contribute to the formation of discoloration were carried out. As a result components responsible for this phenomenon were identified. In order to find a way to minimize or entirely eliminate discoloration effect research of different types of IGU were carried out. Depending on the IGU construction probabilities of defect occurrence were estimated.
PL
Badano efektywność usuwania lotnych związków krzemu (LZK) z biogazu wysypiskowego przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanej instalacji kriogenicznej oraz specjalnie dobranego przenośnego absorbera płuczkowego. Efektywność usuwania LZK oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem mas (GC-MS). Wyniosła ona ponad 97%. Oznaczenia ilościowe i jakościowe LZK prowadzono, wykorzystując aceton jako medium sorpcyjne.
EN
Waste dump biogas (MeH content 54.19%) was purified by cooling down to -50°C , removing H₂O by sorption on anhydrous MgSO₄ and 3-stage absorption of the Si-compds. in Me₂CO. Octamethylcyclotetrasiloxane and decamethylcyclopentasiloxane were the main impurities in the biogas according to the gas chromatog. anal. After 1st stage of absorption, over 99% of the Si compds. were removed from the biogas.
9
Content available Chemical Scanner for Mobile Robot Navigation
EN
The paper presents a tentative solution to the problem of olfaction-based mobile robot navigation in the chemical plume. This type of navigation requires fast and reliable detection of small gradient of gas concentration in 3D space. The special sensor system designed to detect odour plume with significantly reduced inertia named ”chemical scanner” was proposed [5]. A special aƩention has been given to evaluate sensing system performance in stable and repeatable conditions. The ability to detect small gradient of gas concentration was examined on a special test bench. The real spatial distribution of tested gas in the air was estimated using CFD simulation. The results proved that the real-time detection of small (a few percent of measured value) difference in gas concentration on very short distance (a several centimetres range) is possible. The next stage of research will examine of the developed sensor system on the mobile plaƞorm for its navigation.
PL
Przedstawiono wyniki analizy profilu związków lotnych za pomocą GC/MS trzech rodzajów ściółek pochodzących z kurników w których utrzymywane są kury nioski. Zidentyfikowano 115 związków lotnych, 46 należało do grupy metabolitów grzybów mikroskopowych. Wśród nich dominowały aldehydy i ketony - średnio od 0,5222 (RU) dla słomy pszennej do 2,7536 (RU) dla sieczki słomiastej, oraz węglowodory - średnio od 0,1825 (RU) dla sieczki słomiastej do 1,0918 (RU) dla słomy żytniej. Przeprowadzona analiza dyskryminacyjna wykazała, że największe znaczenie podczas rozdziału populacji grup analizowanych prób ściółek na podstawie profilu związków lotnych mają następujące związki: 2-metylobutanal, 1-heptanol, naftalen oraz trichodien.
EN
The paper presents results of analyses of the volatile compound profile provided by GC/MS for three types of litters from laying houses (poultry houses for layer hens). Among 115 identified volatile compounds 46 were found to be metabolites of microscopic fungi, predominantly aldehydes and ketones accounting on average for 0.52 (RU - peak area/area of internal standard - tridecane) for wheat straw up to 2.75 (RU) for chopped chaff, as well as hydrocarbons ranging from 0.18 (RU) for chopped chaff up to 1.09 (RU) for rye straw. Discriminant analysis showed the greatest role of 2-methylbutanal, 1-heptanol, naphthalene and trichodiene in the population distribution of groups of analyzed litter samples based on their profiles of volatile compounds.
11
Content available Związki lotne kształtujące smakowitość mięsa
PL
Jedną z najważniejszych składowych jakości produktów żywnościowych, a zwłaszcza mięsa i przetworów mięsnych jest smakowitość, gdyż w dużym stopniu warunkuje ona akceptację konsumenta i późniejsze decyzje zakupowe. Kształtowanie cech smakowo-zapachowych mięsa jest ściśle związane z ilością i właściwościami prekursorów występujących w surowym mięsie oraz procesem obróbki cieplej. Indukowane termicznie reakcje Maillarda i degradacja tłuszczu podczas obróbki termicznej prowadzą do powstania głównych komponentów smakowitości. Zakres związków smakowo-zapachowych obecnych w mięsie jest bardzo szeroki i obejmuje takie związki jak: węglowodory, aldehydy, ketony, alkohole, furany, pirole, pirydyny, pyrazyny, oksazole, tiazole, związki siarkowe oraz wiele innych.
EN
One of the major components of the food quality, especially meat and meat products, is flavor because it largely determines consumer acceptance and subsequent purchase decisions. Forming the meat flavor characteristic is closely related to the amount and properties of the precursors present in raw meat and heat treatment processes. Thermally induced Maillard reactions and lipid degradation lead to creation the major components of flavor. Range of flavor compounds present in meat is very broad and includes such compounds as hydrocarbons, aldehydes, ketones, alcohols, furans, pyrroles, pyridine, pyrazine, oxazole, thiazoles, sulfur compounds and many others.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie opracowanych (w wyniku badań własnych) profili zapachowych charakteryzujących różne etapy reakcji Maillarda. Reakcje przeprowadzano w warunkach symulujących pieczenie/opiekanie mięsa. Reagentami były lizyna i ryboza. Podstawą do opracowania rozrzutu cech aromatycznych była analiza związków lotnych (GC-MS). Zamiast nazw substancji wykorzystano ich cechy sensoryczne. Uzyskano w ten sposób profil specyficznych "nut" zapachowych, które mogą stanowić wskaźnik stopnia zaawansowania reakcji nieenzymatycznego brązowienia. Profil taki można wykorzystać do przygotowywania szczegółowych deskryptorów sensorycznych odzwierciedlających cechy jakościowe mięsa.
EN
The aim of the investigations was to elaborate the profiles of flavor that have been obtained as a result of various stages of Maillard's reactions. These reactions were held in such conditions that imitated baking/broiling browning of meat. Lysine and ribose were used as reagents. The basis of the description of the distribution of aroma features was the analysis of the volatile compounds (by GC-MS method). The sensory features of the volatile compounds were used instead of the names of them. It was the way in which the specific profile of the single score of flavour has been obtained. These single flavour features can be the markers of the degree of the advancement of the non-enzymatic browning reaction. This profile could be used for preparing of the detailed sensory descriptors that reflect the features of meat's quality.
13
Content available remote Volatile organic compounds in private cars and public vehicles
EN
The quality of air is a significant parameter, affecting people's health and well-being. This concerns both the indoor and outdoor air, although for quite a long time it was the atmospheric air that attracted researchers' concern. The change occurred with the development of civilization and increasing time spent indoors. By indoor air we understand all closed environments, which are not under regulation related to occupational safety. Studies on indoor air have been focused mainly on the places of residence, offices, schools and education premises. But in the modern societies, the automobile cabin is an important part of the leaving environment. In many countries, time spend on return commute to a workplace is growing and easily exceed one hour. Statistics on the USA citizens way of living show that they spend 87% of their time indoors, 8% outdoors and 5% in transportation (by car, bus, train or plane), and in Europe similar tendencies are observed: 90% indoors, 6% outdoors and 4% transportation for French people [1]. There is not such an evaluation for Poland, but due to the increased traffic, time spend in either private car or public transport vehicle increased last years significantly. Therefore the exposure from transport vehicles is of growing importance. For person whose occupation required longer periods to be spent inside a vehicle (policemen, taxi, bus and truck drives, servicemen, sales representatives), the relative contribution of in-vehicle exposures to overall is greater than 30%. Research on indoor air quality in car compartments was rather scare until very recently. Toxic substances originate from interior materials, gasoline loss, infiltration of outdoor air pollutants. Some of published in-vehicles studies have identified elevated levels of many unleaded and diesel fuel related pollutants, such as volatile organic compounds, carbon monoxide, and particulate matters compare to other indoor environments [16]
PL
Od końca XX wieku w krajach rozwiniętych, jakość powietrza wewnętrznego jest ważniejsza dla jakości naszego życia i zdrowia niż jakość powietrza zewnętrznego. Wynika to przede wszystkim ze zmian w stylu życia - człowiek coraz więcej czasu spędza w pomieszczeniach. Są to nie tylko pomieszczenia mieszkalne i miejsca pracy, ale także wypoczynku (kluby, restauracje, centra gimnastyczne i centra handlowe) oraz środki transportu. Jakość powietrza w mieszkaniach, biurach i pomieszczeniach edukacyjnych od kilkunastu lat jest przedmiotem badań naukowców z wielu krajów. Mniej uwagi przywiązywano do powietrza w środkach transportu, mimo że coraz więcej ludzi spędza nawet ponad godzinę dziennie w drodze do pracy i z pracy, a coraz więcej zawodów jest związanych z przebywaniem w środkach transportu (przedstawiciele handlowi, kierowcy zawodowi, policjanci). W kabinach samochodowych zidentyfikowano ponad 160 substancji, jednak większość badań ograniczała się do BTEX, które mogą pochodzić ze spalin samochodowych. Do zanieczyszczeń, które są oskarżane o syndrom chorego budynku i mogą mieć wpływ na efektywność i wydajność pracy, a co za tym idzie bezpieczeństwo na drodze, należą związki z grupy aldehydów o małych masach cząsteczkowych. Mają one przede wszystkim działanie drażniące błony śluzowe. W pomieszczeniach pochodzą one z materiałów wyposażenia wnętrz i chemii domowej, ale tkaniny i wykładziny oraz odświeżacze powietrza spotykamy też w samochodach. Aby ocenić jakość powietrza w środkach transportu, wykonano pomiary związków karbonylowych w 10 samochodach osobowych i 10 autobusach, poruszających się po Lublinie, mieście we wschodniej Polsce. Badane samochody osobowe różniły się rokiem produkcji, przebiegiem, marką i producentem oraz typem klimatyzacji. Badane autobusy pochodziły z tej samej partii, zakupionej w 2009 roku, miały zatem podobne wyposażenie i przebieg. Poboru próbek dokonano metodą dozymetrii pasywnej, a analizy jakościowej i ilościowej metodą HPLC. Zidentyfikowano 12 związków karbonylowych, a 8 z nich: metanal (formaldehyd), etanal (acetaldehyd), propenal (akroleina), propanal (aldehyd propionowy), butanal, pentanal (aldehyd walerianowy), heksanal i fenylometanal (benzaldehyd), występowało we wszystkich badanych samochodach i autobusach powyżej poziomu detekcji. Stężenia wszystkich badanych związków w autobusach były niższe niż w samochodach osobowych i nie przekraczały stężeń zalecanych przez NIOSH i OSHA. Stężenia w samochodach prywatnych były także niższe niż zalecane maksymalne, z wyjątkiem jednego samochodu, który charakteryzował się najwyższymi stężeniami prawie wszystkich mierzonych substancji. Zarówno dla autobusów, jak i samochodów osobowych, najwyższe stężenia zmierzono dla etanalu i butanalu. Stosunkowo wysokie stężenia wykazywał także metanal (formaldehyd) i propenal (akroleina) - czyli substancje oskarżane o powodowanie syndromu chorego budynku. Etanal i butanal mogły pochodzić z tapicerki oraz barwników, ponieważ wyższe stężenia zmierzono w samochodach z tapicerką welurową niż skórzaną. Natomiast formaldehyd i akroleina są produktami niepełnego spalania i ich wyższe stężenia odnotowano w samochodach palaczy. Jakkolwiek w kabinach autobusów palenie jest zabronione, i nikt z palących właścicieli samochodów prywatnych nie przyznawał się do palenia w samochodzie, to środowiskowy dym tytoniowy powoduje podwyższenie stężeń tych substancji. Źródłem heksanalu natomiast były prawdopodobnie odświeżacze powietrza i perfumy użytkowniczek pojazdów. Substancje drażniące błony śluzowe są powszechnie obecne w pojazdach i mogą powodować obniżenie koncentracji, dlatego wydaje się uzasadnione objęcie badaniami monitoringowymi jakość powietrza w środkach transportu.
PL
Celem podjętego badania była analiza profilu związków lotnych czekolad naturalnych gorzkich i miazg kakaowych oraz określenie różnic między tymi profilami za pomocą techniki statystycznej PCA. Ekstrakcję związków lotnych materiału badawczego wykonano techniką HS-SPME, a następnie poddano analizie metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS). Największe różnice w profilu związków lotnych wynikały z zawartości masy kakaowej w materiale badawczym. Ważną rolę w różnicowaniu czekolad odgrywała zawartość kwasu octowego oraz acetofenonu. Stwierdzono również, że w prawie wszystkich profilach frakcji lotnej pirazyny były obecne w zbliżonych ilościach i nie wpływały istotnie na przydzielanie próbek do grup. Tylko w czekoladach wysoko kakaowych (>70%) oraz miazgach wykryto estry kwasu octowego. Natomiast w przeciwieństwie do miazg, w czekoladach wysoko kakaowych wykryto wanilinę i etylowanilinę.
EN
The main purpose of this study was profile analysis of volatile compounds of natural bitter chocolate and cocoa pulp and identify the differences between these profiles using the statistical technique of PCA. Therefore, a solid-phase microextraction of volatile fractions from headspace layer of research material was taken and then analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry. The biggest differences in the profile of volatile compounds were resulted from the content of cocoa solids in the research material. Major role in differentiating played acetic acid and acetophenone content. It was also found that in almost all volatile fractions profiles pyrazines were present in similar quantities and they made no significant effect on the allocation of samples to groups. Only in high-cocoa chocolates (> 70%) and pulps were detected esters of acetic acid. However as opposed to the pulp, in high-cocoa chocolates vanillin and ethyl vanillin were detected.
PL
W pracy opisano zdolność bakterii do usuwania odorów ze środowiska kompostu. Spośród 19 badanych drobnoustrojów wytypowano 6 szczepów najefektywniej usuwających lotne związki odorowe. Należały do nich: Pseudomonas sp., Flavobacterium sp., Bacillus megaterium, Staphylococcus lentus, Bacillus licheniformis, Lactobacillus delbrueckii. Z powyższych mikroorganizmów stworzono aktywny biopreparat w postaci zawiesiny wodnej i liofilizatu. Zbadano eliminację związków odorowych z kompostu przez monokultury oraz zestaw drobnoustrojów metodą spektrofotometryczną (lotne kwasy tłuszczowe, siarczki) i GLC (kwas izomasłowy, siarkowodór, amoniak, dwumetyloaminę, trójmetyloaminę). Wykazano wysoki poziom eliminacji wszystkich badanych związków lotnych przez testowane monokultury (od 7,5 do 53,1%), niższy przez biopreparat w postaci zawiesiny płynnej (od 17,7 do 27,7%) oraz niski przez liofilizowany preparat (od 8,7 do 15,1% w przypadku dwu- i trójmetyloaminy oraz siarkowodoru). Stwierdzono, że biopreparat w formie zawiesiny płynnej może mieć zastosowanie do usuwania związków odorowych z kompostu.
EN
In this study the ability of microorganisms to remove selected odorous substances from compost was investigated. Six strains out of 19 selected bacteria were capable to remove volatile odorous substances: Pseudomonas sp., Flavobacterium sp, Bacillus megaterium, Staphylococcus lentus, Bacillus licheniformis, Lactobacillus delbrueckii. These organisms were then used to create biopreparation in a form of water suspension and lyophilizate. Spectrophotometric analysis was performed to calculate the reduction of volatile fatty acids and sulfides. Moreover, di- and trimethylamine, ammonia, isobutyric acid and hydrogen sulfide were determined by chromatographic methods (GLC). All investigated odorous compounds were successfully (7.5-53.1%) reduced by monocultures of selected microorganisms. The biopreparations were less effective than monocultures as only 17.7-27.7% and 8.7-15.1% reduction by liquid suspension and lyophilizate, respectively, was noted. It was concluded that biopreparation in the form of suspension can be potentially applied for the removal of volatile odorous compounds from compost.
PL
Zbadano zdolność mikroorganizmów do usuwania lotnych związków odorowych ze środowiska pomiotu kurzego. Do usuwania związków lotnych wykorzystano drobnoustroje: Pseudomonans fluorescens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides, Micrococcus sp. oraz ich kompozyt w postaci liofilizatu i zawiesiny wodnej z hodowli. Zbadano redukcję następujących związków odorowych: kwasu izomasłowego, siarkowodoru, amoniaku, dwumetyloaminy, trójmetyloaminy metodą GLC. Wykazano większą aktywność zestawu liofilizowanych monokultur niż hodowlanej zawiesiny bakterii. Liofilizowane monokultury drobnoustrojów usuwały związki odorowe z pomiotu na poziomie 7 - 67% w czasie od 2 do 4 doby. Ustalono efektywną gęstość mikroorganizmów w biopreparacie 107 jtk/ml. Stwierdzono, iż zespół 7 testowanych liofilizatów monokultur może mieć zastosowanie do usuwania związków odorowych z pomiotu kurzego, ponieważ jego efektywność jest wyższa niż preparatu handlowego "A".
EN
In the following study the ability of microorganisms to remove selected odorous substances from solid poultry manure was investigated. In the research the microorganisms: Pseudomonans fiuorescens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides, Micrococcus sp. and biopreparation in the form of both, water suspension and lyophilizate were used. The following volatile compounds: di- and trimethyloamine, ammonia, isobutyric acid and hydrogen sulfide were detected by chromatographic means (GLC). The biopreparation in lyophilizate form turned out to be more effective than the biopreparation in water suspension form. The optimum dose of biopreparation in lyophilizate form was observed l O7 cfu. It was stated that the set of 7 microorganisms in lyophilizate form can be used to remove volatile odorous compounds from poultry manure, because the effectiveness is higher than commercial biopreparation.
PL
Wina posiadają zróżnicowany profil związków lotnych. Zależy on od rodzaju wina, gatunku winogron, procesu fermentacji i leżakowania. Do analizy związków lotnych win stosuje się wiele metod opartych na analizie fazy nadpowierzchniowej. Celem badań był dobór parametrów ekstrakcji związków lotnych win czerwonych analizowanych metodą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w połączeniu z chromatografią gazową i spektrometrią mas (SPME-GC-MS). Przeanalizowano następujące parametry techniki SPME: rodzaj włókna SPME, czas ekstrakcji, objętość próby i powtarzalność analizy. Wykorzystano pięć włókien: PDMS, Carboxene/PDMS, Carboxene/DVB/PDMS, Polyacrylate, Divinylbenzene/PDMS oraz czasy ekstrakcji w przedziale 2-30 minut. W celu optymalizacji procesu ekstrakcji zastosowano dwie różne objętości próby 5ml i 10ml, a ekstrakcję prowadzono kilka razy z tej samej fiolki. Ustalono następujące parametry analizy związków lotnych techniką SPME-GC-MS: włókno Carboxene/DVB/PDMS 2cm, ekstrakcja 20 minut w trzech powtórzeniach z jednej fiolki, objętość próby - 10ml.
EN
Wines have various profiles of volatile compounds. It depends on the type of wine, grapes, fermentation and ageing processes. Many different methods based on headspace analysis are used for the determination of the volatile compounds in wines. The aim of this research was to determine of the extraction conditions for the analysis of volatile compounds in red wines using SPME-GC-MS method. The following SPME parameters were elaborated to maximize extraction efficiency: SPME fiber choice, extraction time, sample volume and repeatablility of the analysis. Five different types of fibers: PDMS, Carboxene/PDMS, Carboxene/DVB/PDMS, Polyacrylate, Divinylbenzene/PDMS and the extraction time in the range of 2-30 minutes were checked. In order to optimize extraction process two different sample volumes 5ml and 10ml and multiple extraction from a single vial were evaluated. The optimal parameters for the SPME-GC-MS method were the following: extraction performed for 20 minutes with Carboxene/DVB/PDMS fiber 2cm length with 3 repetitions performed from the same vial using 10ml of wines for the analysis.
EN
Two instrumental techniques applied for food quality assessment such as gas chromatography-olfactometry (GC-O) and electronic nose (e-nose) are characterized. The principle of each technique and typical analytical approaches in odour determination are briefly described. Furthermore, the examples of applications, performed also in the author’s laboratory, are given.
PL
Scharakteryzowano dwie techniki instrumentalne stosowane w ocenie jakości produktów spożywczych, tj. chromatografię gazową w połączeniu z detekcją olfaktometryczną oraz nos elektroniczny. Opisano zasady działania obu technik oraz typowe procedury analityczne stosowane w ocenie zapachu. Ponadto podano przykłady praktycznego zastosowania obu technik, włącznie z tymi, które wykorzystano w pracowni autorów.
EN
The volatile compounds in spirits and honeys were determined by headspace solid-phase microextraction as sample preparation technique and gas chromatography (GC) with mass spectrometry (MS) and olfactometry (O) detection. Identification of spirits and honey volatiles was made by comparison mass spectra with data in NIST Mass Spectral Database. Additionally, flavour compounds detected by sensory-panel were registered in the form of olfactograms by fmgerspan method. Analysis of raw spirits indicated the presence of over 200 compounds, of which a significant number were identified (including esters, higher alcohols, aldehydes, acetals, as well as furanes, sulphur compounds, terpenoids and benzene derivatives). Among them over 50 were identified whose presence or high content can decrease the quality of distillates. In the result of performed analysis of honeys, 163 volatile and semi-volatile compounds were identified (aliphatic and aromatic acids, aldehydes, ketones, alcohols and phenols, terpenoids, furane and pyrane derivatives). In the midst of them markers of each type of honeys were indicated. Formed determinant lists can be useful for distinguish and quality control (for example finding adulterations) of Polish honeys. Besides, application of GC-MS technique coupled with olfactometry make possible creating aroma profiles of investigated honeys. Employed techniques were characterized by high sensitivity and repeatability, furthermore they are less time-consuming.
PL
Stosując mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej jako metodę przygotowania próbek i chromatografię gazową (GC) ze spektrometrią mas (MS) i olfaktometrią (O) jako metodę oznaczeń końcowych, oznaczono lotne związki w spirytusach i miodach. Identyfikację przeprowadzono przez porównanie widm masowych z widmami z biblioteki NIST. Dodatkowo, wykrywane przez panel oceniający związki zapachowe rejestrowano w formie olfaktogramów, stosując metodę "odcisku palca". Analiza surowych spirytusów wykazała obecność ponad 200 związków, z których większość została zidentyfikowana (estry, wyższe alkohole, aldehydy, acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu). Stwierdzono, że ponad 50 związków z tej grupy to związki odpowiedzialne za pogorszenie jakości destylatów. W rezultacie przeprowadzonej analizy miodów zidentyfikowano 163 lotne i średniolotne związki (alifatyczne i aromatyczne kwasy, aldehydy, ketony, aldehydy i fenole, terpenoidy, pochodne furanu i piranu). Spośród tych związków wskazano markery każdego typu miodu. Lista markerów pozwala rozróżniać i kontrolować jakość (np. stwierdzić zafałszowanie) polskich miodów. Zastosowanie dodatkowo metody GC-MS połączonej z olfaktometrią pozwoliło stworzyć profile związków zapachowych badanych miodów. Zastosowane metody charakteryzują się duża czułością i powtarzalnością, a ponadto są względnie szybkie.
EN
Application of chemotaxonomy to the plant kingdom can be regarded as a future challenge to the traditional binomial classification system. Construction of a classification system based on the chemical composition of plants has only recently become possible with the development of sophisticated chromatographic and hyphenated techniques. Successful chemotaxonomy can, however, be achieved only if sufficient experimental evidence is collected confirming the reproducibility of the chemical composition of plant species (irrespective of the specimen, its growing season, location of the collection site, etc.). The objective of this study was to compare, by use of gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS) the efficiency of isolation of volatile compounds from five different Salvia L. (sage) species ( S. lavandulifolia, S. staminea, S. hians, S. triloba , and S. nemorosa ) by use of four different techniques [head-space extraction at 70 and 80°C, vapour distillation in a Deryng apparatus, and accelerated solvent extraction (ASE)]. We also compared the composition of the volatile fractions of these species collected during two different seasons (2007 and 2008). It was established that the composition of the volatile fractions is very dependent on the species considered and, in a much less pronounced way, on the growing season. This statement is valid irrespective of the technique used to isolate the volatile compounds from the plant matrix. The seasonal reproducibility of the compounds regarded as chemotaxonomic markers and chemotaxonomic advice compounds (and the repeated absence of such compounds from a species) makes the volatile fraction suitable for chemotaxonomic evaluation of sage. Finally, it was shown that head-space extraction of the volatile fraction at 70°C was the best extraction technique for the purpose of this study.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.