Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki inteligentne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne to ważny element w aspekcie zużycia energii przez instalacje grzewcze i c.w.u. - same potrzebują energii elektrycznej do pracy, wpływają też na zużycie energii cieplnej przez całą instalację. W procesie doboru i eksploatacji tych urządzeń ważne jest uwzględnienie rozwiązań, które pozwolą pompom automatycznie dostosować się do warunków panujących w budynkach, a tym samym uzyskać znaczne oszczędności energii.
PL
Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.
3
Content available remote System kontroli i biofiltracji powietrza wewnętrznego
PL
Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ roślin na samopoczucie ludzi i wydajność ich pracy. Działanie to opiera się nie tylko na oddziaływaniu psychologicznym, ale także na efekcie fotosyntezy oraz zdolności roślin do biofiltracji zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono innowacyjny system kontroli powietrza wewnętrznego dedykowany do współpracy z biologicznym filtrem powietrza. Omawiany system umożliwia efektywną integrację naturalnych (rośliny) i technicznych (wentylacja) metod poprawy jakości powietrza wewnętrznego. Synergia obu aspektów miała na celu wytworzenie systemu, który będzie spełniał rolę filtratora przy równoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.
EN
Many studies confirm the positive impact of plants on the well-being of people and their individual productivity. This effect is based not only on psychological impact but also on the effect of photosynthesis and the ability of plants to remove pollutants. The article presents an innovative control system of indoor air dedicated for cooperation with a biological air filter. It enables effective integration of natural (plants) and technical (ventilation) methods of improving indoor air quality. The synergy of both aspects was aimed at creating a system that will act as a filtrator while maintaining aesthetic values.
4
Content available Dom przyszłości - świat emocji
PL
Idea „architektury świata emocji” polega na wywoływaniu interakcji pomiędzy architekturą a jej odbiorcą. W domu przyszłości człowiek będzie podmiotem, natomiast funkcją architektury, jako środowiska życia człowieka, oprócz podstawowych zadań (tj. ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa), będzie wywoływanie u ludzi pozytywnych emocji. Zakładając, że otoczenie oddziałuje na naszą podświadomość i w ten sposób wywołuje określone stany emocjonalne, możliwe jest projektowanie przestrzeni ukierunkowane na wywoływanie reakcji emocjonalnych. Architektura będzie funkcjonowała, jako interaktywna scenografia, wykorzystująca najnowsze multimedialne urządzenia, interaktywne technologie oraz Internet w celu funkcjonalnego i psychicznego wspomagania ludzi na „scenie teatru życia”. Zaprojektowana zgodnie z tymi kryteriami przestrzeń będzie zdolna do pozytywnej zmiany nastroju, motywacji i aktywacji docelowych użytkowników w różnych sferach ich życia.
EN
The idea of “the architectural world of emotions” is the effect of interaction between architecture and its user. Man will be the subject in the house of the future, and the function of architecture as a human environment apart from the basic tasks (ie weather protection, security) will evoke people’s positive emotions. Assuming that the environment affects our subconscious and in this way evokes certain emotional states, it is possible to design space aimed at invoking emotional responses. Architecture will function as an interactive set design, using the latest multimedia devices, interactive technologies and the Internet to support people on functionally and psychologically “the theater’s stage of life”. The space designed in accordance with these criteria, will be able to make a positive change in mood, motivation and activation of target users in various areas of their lives.
EN
A good building is characterized by structural and installation flexibility. Its another important feature consists in adaptability i.e. in potential subdivisions and modification of the functions owing to the fact that the type of activity conducted in a building object may be changed in course of its service life. There are several market requirements to be met by a building. The basic requirements are: the profit for the owner and developer, effective use of available space, low maintenance costs and possibility to generate profits. It is possible to determine the principles of engineering (POE) for a building on the basis of an assessment of quality of the already existing buildings. The following quality categories are determined in the framework of this method: technical, functional, behavioural, organizational and economic category. The users of the building as well as their needs and location in the building and the needs of this building are further elements to be considered. The purpose of the present article is to establish a definition of an intelligent building and to present a model of building automation system in this type of building as well as to present the examples illustrating the use of computer in order to reduce electric energy consumption. The issues associated with the designing of energy efficient systems in the scope of building management have also been discussed.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące przyszłości rozwoju energetyki w zakresie struktury produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystania najnowszych technologii do jej racjonalnego użytkowania.
EN
The paper discusses problems concerning the future development of power engineering in the sphere of structure of generating electric energy and using modern technologies of its efficient consuming.
EN
Bad technical state of many Polish energy sources and rising demand for energy causes a need for larger investments on energy production side. There are also some activities possible on the consumers’ side which could help to lower requirements for energy generation. Examples of such activities, based on processor technology and a concept of intelligent building (IB) are presented in the paper. IB concept should not be perceived as a luxury solution only, rising utilisation comfort level. It also generates considerable energy savings, lowering costs of building maintenance. The most important savings come from automation of heating and electrical lighting systems in case of considerable energy consumption. Investments in IB can be also co-financed using payments made with regard to environment protection. It would also bring more benefits in the future.
PL
W referacie omówiono wybrane zagadnienia dotyczące budynków inteligentnych, zwłaszcza instalacji elektrycznych i efektów ekonomicznych. Referat skierowany jest przede wszystkim do energetyków nie będących specjalistami w zakresie nowoczesnych instalacji elektrycznych stosowanych w budynkach zwłaszcza użyteczności zbiorowej i rezydencjach, oraz- mniej rozbudowanych -jednorodzinnych.
EN
The main issues of intelligent buildings functionality has been presented. Also the EIB (European Installation Bus) installations has been compared with traditional installations in functional end economic aspects.
PL
W Europie najbardziej rozwiniętym systemem instalacji inteligentnych jest system Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (European Installatin Bus), który jest zdecentralizowanym systemem sterowania, regulacji i nadzoru urządzeń znajdujących się w obszarze budynku.
PL
Omówiono strukturę systemu zarządzania energią oraz wybrane elementy współczesnego wyposażenia technicznego budynków. Przedstawiono systemy monitorujące, sposoby transmisji danych oraz systemy sterowania pracą instalacji w budynku.
EN
Structure of the energy management system and selected elements of the up-to-date technical equipment of buildings. Monitoring systems, data transmission methods and systems of controlling the operation of the installations in a building.
PL
Jesteśmy obecnie świadkami ogromnego postępu dokonującego się w elektronice, a w następstwie tego technice mikroprocesorowej oraz w informatyce i telekomunikacji. Efekt tego jest widoczny także w budownictwie i to nie tylko użyteczności publicznej, ale także mieszkaniowym. Inteligentne budynki i domy stają się standardem. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na efektywne, zdrowe, bezpieczne i tańsze środowisko pracy i życia.
12
Content available remote Instabus EIB dla budynków inteligentnych
PL
Budynek inteligentny to coraz częściej spotykane określenie obiektu wyposażonego w system sterowania, regulacji i nadzoru urządzeń technicznych (ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzacja, kontrola dostępu, systemy alarmowe i przeciwpożarowe). Jednym z rozwiązań stosowanym do tego celu jest system instabus EIB. Przedstawiono metodykę pomiarów i uzyskane oszczędności energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej wyposażonym w instabus EIB.
EN
An intelligent building name is used more frequently referring to a structure equipped with a control an regulation systems, and also technical appliances supervisor (heating, lighting, air conditioning acces control, and also alert and fire control). The instabus EIB system is a solution to the mentioned problem. Research concerning the efficiency of the system in terms of power consumption has been carried out for the public service building structure. Methods of measurement and the results obtained are described in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.