Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono istotne informacje dotyczące certyfikacji energetycznej budynków w Polsce. Wskazano główne różnice między metodą obliczeniową a zużyciową wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. Przedstawiono wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą się znaleźć w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw budownictwa. Przedstawiono również aspekty środowiskowe zawarte w aktualnie obowiązującej w Polsce metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents important information about the energy certification of buildings in Poland, according to the authors. The main differences between the calculation method and the wear and tear of energy performance certificates are indicated. It presents the requirements that must be met by people who want to be included in the register of persons authorized to draw up energy performance certificates for buildings maintained by the Ministry competent for construction. The environmental aspects included in the current methodology for drawing up energy performance certificates for buildings are also presented.
PL
Praca dotyczy analizy wpływu zysków wewnętrznych na charakterystykę energetyczną budynków w zabudowie szeregowej. Wewnętrzne zyski ciepła są istotnym czynnikiem bilansującym straty ciepła przez przenikanie i wentylację, a ich wartość jest bezpośrednio zależna od wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła. Oznacza to, że przyjęcie wyjściowej wartości obciążenia cieplnego determinuje ostateczne wartości wskaźników zapotrzebowania na energię. Artykuł przedstawia zmiany finalnych wartości współczynników EUCO i EP w zależności od wielkości przyjętego obciążenia cieplnego naw oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną literaturę. Obliczenia zostały wykonane dla zespołu segmentów budynków szeregowych w trzech standardach energetycznych NF15, NF40 i WT2021.
EN
The paper refers to the analysis of the influence of internal gains on the energy performance of a terraced house. Calculations will be made on the base of energy standards NF15, NF40 and WT2021.
PL
Osiągnięcie 15% udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energii zużytej brutto jest jednym z najważniejszych strategicznych celów krajowej polityki energetycznej i klimatycznej. W artykule wskazano na regres w produkcji energii cieplnej z OZE i wykorzystania biopaliw w transporcie. Zwrócono uwagę na znaczenie rynku energii elektrycznej z OZE przy realizacji celu ilościowego. Omówiono podstawowe akty prawne regulujące działanie aukcji energii elektrycznej z OZE jako głównego mechanizmu wspierającego tę produkcję. Dokonano wstępnej analizy wyników aukcji energii elektrycznej z OZE z lat 2016 i 2017. Wskazano na istotne i powiększające się zagrożenie w realizacji celu ilościowego dla Polski. Wskazano na mocne i słabe cechy systemu aukcyjnego.
EN
Achieving 15% share of energy from renewable sources (RES) in the gross consumed energy balance is one of the most important and strategic targets of our national energy and climate policy. Shown is a decline in RES heat energy production and in the use of biofuels for transportation. Attention is paid to the importance of RES electric energy market for realization of the quantitative target. Discussed are basic legal acts concerning regulation of RES electric energy auctions functioning as the main mechanism supporting this type of production. Carried out is the preliminary analysis of RES electric energy auctions results in the years 2016 and 2017. Pointed out is a significant and growing threat for realization of the quantitative target for Poland. Indicated are advantages and disadvantages of the auction system.
PL
W artykule opisano: charakterystykę rolet, ich funkcje użytkowe takie jak: ochrona przeciwsłoneczna, ograniczenie strat ciepła przez okna, ochrona akustyczna, ochrona antywłamaniowa itd oraz budowę i rodzaje rolet. Dokonano oceny wpływu zastosowania rolet zewnętrznych na współczynnik ciepła okien, podając sposób określania dodatkowego oporu cieplnego okien z zamkniętymi roletami zewnętrznymi według polskiej normy PN-EN ISO 10077-1:2007. Wykonano przykładowe obliczenia i wysnuto wniosek, że współczynnik przenikania ciepła okna z roletą zamkniętą jest co do wartości o ponad 21% korzystniejszy od współczynnika samego okna.
EN
The paper presents characteristics of external blinds and their functionality with regards to: sun protection, heat loss reduction through windows, sound insulation, burglary protection as well as construction and types of external blinds. An evaluation of external blinds application impact on window heat factor has been done and further a method of determining the additional window thermal resistance with the external blinds closed according to PN-EN ISO 10077- 1:2007 standard. Sample calculations were done which lead to the conclusion that the heat transfer coefficient of window with external blinds closed is over 21% more efficient that the heat transfer coefficient of window itself.
10
Content available remote Ocena wpływu zastosowania rolet zewnętrznych na straty ciepła przez okna. Cz. 2
PL
W artykule zaproponowano sposób przeprowadzania obliczeń wielkości ograniczenia strat ciepła zgodny z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz uwzględniający założenia i uproszczenia umożliwiające zastosowanie tego sposobu w wielu szczegółowych przypadkach tak aby można było porównać wyniki. Stwierdzono, że wpływ rolet zewnętrznych na wielkość strat ciepła przez okna występuje i w zależności od wielu czynników takich jak: szczelność rolet lub sposób zamontowania okna może być znaczący.
EN
In this paper we propose a method for calculation of limit size of heat loss according to current standards and technical regulations. The method takes into account some assumptions and simplifications thus it can be used in a variety of specific cases and the results can be easily compared. The research shows that the external blinds have an impact on the size of heat loss and that it depends on many factors such as: tightness of blinds and method of window arrangement.
11
Content available remote Uszkodzenia muru i sposoby ich naprawy
12
Content available remote Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo
PL
W artykule omówiono postanowienia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz innych zapisów prawa, wynikających z konieczności zmniejszenia energochłonności gospodarki oraz oszczędnego gospodarowania energią. Przybliżono wpływ, jaki będą mieć nowe zapisy prawa na rynek materiałów izolacyjnych.
EN
In this paper the authors presents the amended energy efficiency legislation, as well as other laws necessitated by the need to reduce the energy intensity of the economy and to introduce efficient energy management. The influence of the new law on the market of insulation materials has been reviewed in more detail.
PL
W artykule opisano wyniki analiz porównawczych metodą LCA elementów konstrukcyjnych ze stali, żelbetu i drewna. Za kryteria oceny przyjęto wielkość skumulowanego zużycia energii i skumulowanej emisji CO2. Na podstawie wyników analiz można stwierdzić, że w przypadku ścian największą energią skumulowaną charakteryzuje się ściana szkieletowa o konstrukcji stalowej. Wartość energii skumulowanej jest ok. 1,4 razy mniejsza, a ściany szkieletowej drewnianej ok. 4 razy mniejsza. W przypadku stropów podobnie największa ilość skumulowanej energii przypada na strop z belkami stalowymi - jest to wartość ponad 1,8 razy większa niż stropu żelbetowego i ponad 2,6 razy większa niż stropu drewnianego. Podobne wyniki uzyskano w przypadku skumulowanej emisji CO2.
EN
The paper presents the results of comparative analysis of LCA method for structural elements of steel, reinforced concrete and timber. The criteria of assessment were: amount of accumulated usage of energy and accumulated emission of CO2. On the basis of results it can be stated, that in the case of walls - the steel framework wall is characterised by the highest accumulated energy. For the reinforced concrete wall the accumulated energy is about 1,4 times lower and for timber framework wall about 4 times lower. In the case of floors - the floor with steel beams has the highest accumulated energy, which is about 1,8 times as much as for reinforced concrete slab and about 2,6 times as much as for timber floor. Similar results were obtained for accumulated emission of CO2.
PL
Na przykładzie projektu budynku jednorodzinnego poddano analizie cztery warianty standardu energetycznego budynku: WT 2014 i WT 2021 – spełniające wymagania szczegółowe Warunków Technicznych oraz NF40 i NF15 – spełniające ostrzejsze wymagania programu dopłat do budynków energooszczędnych NFOŚiGW. Obliczenia dla każdego z wariantów wykonano w odniesieniu do trzech najczęściej wykorzystywanych w przypadku budynków jednorodzinnych paliw: gazu ziemnego, biomasy, węgla kamiennego. Uzyskano 12 wariantów, dla których obliczono wartości EP(CO+W), koszt skumulowany w okresie 30 lat oraz minimalną emisję do atmosfery.
EN
In the article four options for building energy standard for a project of single-family building: WT 2014, WT 2021 (meets the specific requirements of Technical Conditions) and NF40, NF15 (meets stringent requirements subsidy scheme for energy efficient buildings NFOŚiGW) were analyzed. The calculations for each of these options have been made for the three most frequently used for single-family dwellings fuels: natural gas, biomass, coal. There were obtained 12 variants, for which the calculated value of EP(CO+W), the cumu-lative cost over 30 years and minimal emissions to the atmosphere were shown.
PL
W artykule omówiono zagadnienie głębokiej termomodernizacji w Polsce oraz zestaw działań remontowych i modernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Wskazano na możliwości nowych technologii, w tym w zakresie ogrzewania i wentylacji budynków. Znacząca poprawa efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga jednak rozwiązania wielu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych oraz zastosowania nowych metod projektowania.
EN
This article presents issues on the deep thermomodernization of buildings in Poland, and a set of renovation and modernization actions. Their accomplishment results in energy consumption reduction in buildings. The new available technologies were pointed out with regard to heating and building ventilation. A significant energy efficiency improvement in Poland requires however a numerous law, organization and economic problems solutions, as well as application of new design methods for buildings.
16
Content available remote Strategia termomodernizacji budynków w Polsce
17
Content available remote Aktualne wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej
PL
Ostatnie trzy lata obfitowały w wiele zmian prawnych, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na rozwój budownictwa energooszczędnego, jakość energetyczną budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W referacie omówiono niektóre z wymienionych aktów prawnych wraz ze skutkami ich wdrożenia. Przedstawiono analizy wymagań prawnych w zakresie EP budynków o różnym przeznaczeniu. Wskazano potencjalne problemy w spełnieniu wymagań prawnych.
EN
The last three years brought a lot of legal changes that have directly or indirectly affected the development of energy efficient construction, energy quality of buildings, and usage of renewable energy sources. The paper discusses some of the specified legislation as well as consequences of its implementation. It presents an analysis of legal requirements for EP of buildings of various designation. Potential problems were indicated in meeting the legal requirements.
PL
Artykuł zawiera podsumowanie wyników tematu badawczego PT7.1 Metody komputerowej optymalizacji projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA realizowanego w ramach projektu: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”. W wyniku prac badawczych zaktualizowano bazy dotyczące emisji CO2 i skumulowanego zużycia energii dla głównych materiałów budowlanych w Polsce oraz sformułowano kilka zadań optymalizacyjnych, dla których następnie przeanalizowano możliwość zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej.
EN
The article presents a summary of the results within the research topic PT7.1 Computer optimization methods in designing environmentally friendly building using the LCA evaluation realized within the framework of a research project called “Innovative means and effective methods for improving safety and durability of construction works and transport infrastructure in the strategy of sustainable development”. As a result of the research update of the database on CO2 emissions and cumulative energy consumption for the main construction materials in Poland was made. Also a several optimization tasks were formulated and afterwards analyzed in terms of the possibility of using multi-criteria optimization methods.
PL
W październiku 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady sporządzania charakterystyki energetycznej budynku. Wprowadzone zasady obliczania charakterystyki są sprzeczne z innymi przepisami i normami, a w wielu wypadkach powodować będą uzyskiwanie błędnych wyników obliczeń.
EN
In October this year have been taking effect new rules for drawing up the energy performance of the building. New rules for the calculation are in conflict with other regulations and standards and in many cases will cause wrong results of calculations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.