Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
10 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Dokument ten dotyczy sposobu działania Funduszu Modernizacyjnego, utworzonego w ramach kolejnej reformy systemu EU ETS. Podstawowe cele to: wspieranie zmian systemów energetycznych, inwestycji w odnawialne źródła energii i służących poprawie efektywności energetycznej, magazynowanie energii oraz działania na rzecz sprawiedliwej transformacji na obszarach zależnych od węgla.
PL
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to zbiór ambitnych wymogów, których autorzy postawili sobie za cel zbudowanie lepszego, bardziej efektywnego i odpowiedzialnego wobec przyszłych pokoleń systemu energetycznego. Jako narzędzia osiągnięcia tego celu przyjęto rozwiązania możliwie wolnorynkowe, a więc nakierowane na zwiększenie konkurencji i zapewnienie efektywności w sensie mikroekonomicznym. Wdrożenie powyższych wymagań następuje poprzez nałożenie licznych nowych zobowiązań na państwa członkowskie, organy regulacyjne i aktorów rynku energii, z krótkim terminem dostosowania się. Choć wprowadzone rozwiązania wydają się spójne na poziomie teoretycznym, mogą – jak wskazano powyżej – nie zadziałać w rzeczywistym otoczeniu polityczno-gospodarczym. Generalną ocenę CEP można będzie więc przeprowadzić jedynie, analizując skutki. Niemniej jednak można z dużą pewnością postawić tezę, że IV pakiet energetyczny nie będzie ostatnim. Wręcz przeciwnie. Wkrótce powinniśmy się spodziewać startu prac nad kolejną, już piątą odsłoną kompleksowych ram prawno-politycznych europejskiej energetyki.
EN
The paper is an assessment of selected elements of 'Clean Energy for All Europeans Package' in the light of the 'future-proof character' criterion adopted by the EU legislators. The scope of analyzed issues covers market integration through the increase in cross-zonal electricity exchange, the process of elaborating detailed rules enabling markets harmonization, the adjustment of regulatory framework to the changing structure of energy generation, as well as the solutions for energy pricing meant to ensure price signals necessary for investments. The authors identify numerous political and practical challenges which will verify the feasibility of achieving the assumed political objectives, and which – in case of failure – may force a change of approach in the next EU legislative package on electricity systems.
EN
Nuclear power is advocated as a cheap, clean and reliable source of electric power for both industry and the household sector. This paper focuses on technical issues relating to commissioning a cogeneration unit for use in combination with a typical Pressurized Water Reactor (PWR). Three heat extraction possibilities were analyzed and modeled in order to identify the most favorable option based on various criteria. The investigated possibilities of heat extraction were turbine bypass, steam bleeding and partial removal of heat from the network of regenerating heat exchangers. The working conditions of a municipal heat network, such as pressure drop and heat losses, were calculated and adapted to the conurbation centered on Gdansk (Poland). Annual demand was analyzed in light of the current state of development of the heating network. The operating parameters of the power plant were based on the Asco Nuclear Power Station in Spain. It was observed that certain heat extraction methods could deliver a significant increase in the weighted utilization factor.
EN
The paper presents the analytical and consultancy system which aims at a complex, comprehensive, multi-criteria energy performance analysis of a given building or a group of buildings and at making a recommendation for an energy source with regard to CO2 emission and investment costs determined on the basis of indicators included in the knowledge databases. The analytical and consultancy system employs advanced energy performance computer simulations of buildings as well as innovative analytical algorithms worked out and contributed by the authors, including those based on the knowledge base developed on the grounds of performance data from selected buildings of various types situated in a dozen or so cities of different population in Poland.
PL
W miejskich systemach energetycznych optymalna konfiguracja przestrzenna, technologia wytwarzania ciepła, moc źródeł ciepła i ich wydajność energetyczna są kluczowymi zagadnieniami z punktu widzenia negatywnego wpływu na środowisko i komfortu życia. Obecnie, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, brakuje zaawansowanych narzędzi analitycznych, a także usług doradczych, które mogłyby być wykorzystywane do kompleksowej analizy takich systemów. Narzędzia tego typu powinny umożliwić opracowanie zaleceń mających na celu przekształcenie istniejących miejskich systemów energetycznych w nowoczesne, wysokowydajne, ekologiczne i inteligentne systemy typowe dla "Smart Energy Cities". W artykule przedstawiono system analityczno-doradczy, którego celem jest kompleksowa, wielokryterialna analiza efektywności energetycznej budynku lub grupy budynków oraz przedstawienie rekomendacji dla źródła energii z uwzględnieniem emisji CO2 i kosztów inwestycji określonych na podstawie. System analityczno-doradczy wykorzystuje zaawansowane komputerowe symulacje energetyczne budynków oraz innowacyjne algorytmy analityczne opracowane przez autorów, w tym oparte na bazach wiedzy zbudowanych z wykorzystaniem danych zebranych w czasie inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w kilkunastu miastach w Polsce. Część prac badawczych przedstawionych w publikacji została przeprowadzona w ramach programu strategicznego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PL
W XXI w. w każdej dziedzinie życia wykorzystywane są elementy sztucznej inteligencji. Mamy więc inteligentne budynki, samochody, a nawet wirtualnych asystentów. Ten trend obecny jest również w innych segmentach gospodarki, w tym w energetyce cieplnej, w postaci systemów informatycznych klasy Business Intelligence (BI).
PL
Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla systemów energetycznych, które są coraz bardziej narażone na cyberataki. Słowa te są samospełniającą się przepowiednią. A teraz przejdźmy do faktów.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie) promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu) w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a) przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej) powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemi)sfery czyli f=R.
EN
This article provides an introduction to the topic of non-imagining optics used in the sun trackers; gives a review of the current state of the art in this field and presents the specific case study of the spherical shaped Fresnel lens. The first part defines law of refraction of the solar radiation occurring in the optical systems used in ia. energy industry; in the second part analysis of already commercialized optical systems based on nonimagining Fresnel lens is carried out; and in the third and final, section the design methodology for the spherical shaped Fresnel lens to avoid spherical aberration, dedicated to the sun trackers, is presented. The fixed values of height of the notches w are assumed, 1 mm for the notches p from 1 to 100 and 2mm for the notches p from 101 to 150. The final geometry of the lens is based on calculating solutions to Snell’s law along the lens surfaces wherein refraction is occurring in two points simultaneously: outer and inner lens surfaces. Finally, analysis of the modeled lens in ray tracing environment has been carried out. Its results confirm correct calculation of lens geometry. As assumed the focal point has been observed in the center of hemisphere f=R.
8
Content available O bardziej doskonałej Unii Europejskiej
PL
Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra¿onymi w jej politycznych dokumentach strategicznych, jest stworzenie wspólnego systemu zarządzania energią o cechach zrównoważenia w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększonego bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy. Zasadniczą rolę do odegrania ma tu ogólnoeuropejska infrastruktura energetyczna. Ustanowiona w roku 2001 Rada Doradcza Europejskich Akademii Nauk (EASAC) zapewnia niezależne doradztwo decydentom w obszarze podejmowania kluczowych rozstrzygnięć politycznych. Artykuł podsumowuje problemy integracji systemów, sformułowane w raportach publikowanych przez EASAC w ostatnich latach i formułuje wnioski związane z wyzwaniami w obszarze analiz, projektowania i eksploatacji zintegrowanych systemów energetycznych oraz przyjmowania ścieżek realizacyjnych. Konieczne jest lepsze zrozumienie dynamiki działania, stanów przejściowych oraz tego, jak funkcjonuje system jako całość. Stosowane podejście systemowe musi uwzględnić społeczny odbiór integracji nowych technologii.
EN
The main goals of European Union, expressed in its political documents on energy policy are to establish a common energy system that is sustainable with respect to reducing greenhouse gas emissions and to improve the security of energy supplies to Europe. A pan-European energy infrastructure is seen as an essential enabler. The European Academies Science Advisory Council (EASAC) was established in 2001 by the national science academies of the EU member states to provide independent advice to EU policy makers on the science underpinning a key policy decisions. Article summarized the energy systems integration issues, addressed in studies undertaken by EASAC over the last years and draws some cross-cutting conclusions on the challenges associated with the analysis, designs and operation of integrated energy systems and how they may be met. A better understanding is needed of systems dynamics, transitions, integration and how the system as a whole works. Systems approaches must take into account the reception and integration of new technologies into society.
PL
Wdrażanie nowatorskich strategii oraz filozofii eksploatacyjnych, które coraz częściej dokonuje się w działalności utrzymania ruchu przedsiębiorstw, polega m.in. na wyborze odpowiednich metod i technik wspomagających. Oczekuje się wówczas, że proponowane technologie informatyczne będą możliwie najtańsze i najprostsze, ale równocześnie w sposób najbardziej skuteczny pomogą rozwiązać istniejące problemy.
10
Content available remote Jak wspomagać eksploatację i utrzymanie ruchu systemów energetycznych?
PL
Usprawnieniem w planowaniu i realizacji zadań obiektów oraz systemów energetycznych są coraz częściej różnorakie systemy wspomagające. W poprzednim numerze scharakteryzowano wybrane programy komputerowe, które mogłyby być w tym celu wykorzystane. W działaniu tych narzędzi zaimplementowano wybrane metody komputerowego wspomagania eksploatacji i utrzymania ruchu w warunkach realizacji filozofii RCM.
PL
Pompy stosowane w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym różnią się pod względem konstrukcyjnym, technologicznym, materiałowym i parametrów pracy. W większości są to maszyny o dużych mocach, eksploatowane od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, od których wymagana jest duża trwałość, niezawodność działania oraz wysoka sprawność. Zapewnić mają to odpowiednie modernizacje.
12
Content available remote Jak zarządzać eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów energetycznych?
PL
Racjonalne zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów energetycznych ma na względzie potrzebę osiągania podstawowych celów przedsiębiorstw branży energetycznej, jakimi są dostawy na czas energii poszczególnym jej odbiorcom, konieczność ponoszenia kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na określonym poziomie, przy zagwarantowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa pracy tych obiektów.
EN
Power quality is the most import concern for electrical power distribution systems. The power quality terms have become more harmful In common increasing end-use equipments that have non-linear current-voltage characteristic on energy distribution systems. In this study, Power quality terms are investigated on energy distribution systems, Also, as a case study, power quality measurements are shown on Istanbul Electrical Power Distribution System. The measurements conducted under The Power Quality National Project.
PL
W artykule omówiono analizę jakości energii w sieci energetycznej, na podstawie systemu dystrybucji energii elektrycznej Stambułu ang. Istanbul Electrical Power Distribution System).
14
EN
Energy storage systems (ESS) have recently become an indispensable solution to many operational issues related to the integration of distributed generation (DG) technologies in electricity grids. Most of the applications are in the form of power quality mitigation and management of the energies between DG and electricity grids. This paper presents a review of the present status of worldwide applications and recent research on ESS. Of particular interest is the deployment of battery energy storage system (BESS) technologies for utility grid support and the approaches used in power system simulation studies. BESS steady state and dynamic modelling methods are also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd stanu wiedzy na temat zastosowań i badań układów magazynowania energii ESS. Szczególną uwagę zwrócono na układy z ogniwami w zastosowaniu jako element zintegrowanej sieci. (Zintegrowane systemy magazynowania energii – przegląd stanu wiedzy)
PL
Wspomaganie zasilenia energetycznego energią pozyskiwaną - z innych niż konwencjonalne kopaliny - źródeł, jest koniecznością nie wymagającą uzasadniania. Pozostaje jedynie problem wyboru najkorzystniejszej konfiguracji systemu energetycznego zasilającego odbiorców w energię pochodzącą z takich źródeł. Najbardziej racjonalnym zdają się tu być konfiguracje z hybrydowym skojarzeniem źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. W artykule zaprezentowana została procedura budowy modelu hybrydowego systemu energetycznego lokalnego przeznaczenia, jako podstawy do opracowania zmetryzowanej metody oceny ich efektywności.
EN
Problem of producing energy from sources other than conventional is generally known. everywhere. In general, the problem consists in a choice of more useful energetic system configurations. In this paper the problem of modelling of hybrid energetic system to describe methods of evaluation their effectiveness has been considered. This method may be used to choose useful HSE configuration in special conditions.
16
PL
Morskie systemy energetyczne, które pozwolą zapewnić wysoką jakość zasilania, będą oparte głównie na wysokonapięciowych i stałoprądowych sieciach przesyłowych HVDC. Nadal brakuje praktycznego doświadczenia do optymalnej pracy i regulacji tych złożonych systemów i ich wpływu na zarządzanie równolegle połączonych sieci AC. Nowe koncepty muszą być opracowywane i testowane, zarówno w zakresie technologii (urządzenia pomiarowe i sterowania), jak i aplikacji (symulacyjne i wizualizacyjne). Zadaniem projektu "Sea Power Grid-Secure", finansowanego prze niemieckie ministerstwo ochrony środowiska, jest badanie niezawodności takich systemów, ich sposobów regulacji, obserwowalności, a także zabezpieczenia. Autorzy – oprócz opisu projektu – zawarli w tekście interesujące podsumowanie jego pierwszych wyników.
EN
Wind farms in the North Sea are expected to play a key role in supplying electricity to Europe in the nearest future. Therefore the issue of reliability and control of Offshore Wind Power Systems is of primary importance for the Interconnected Network of ENTSO-E in Europe and its operational safety. All the EU states need a high-quality electricity supply to meet the demands of large industrial customers. The Offshore Wind Power Systems, which will ensure high-quality supply, are designed to be based on the HVDC technology. However, we are still lacking experience to ensure optimal operation and control these complex systems and their impact on the management of interconnected AC grids. Therefore new ideas and concepts have to be developed and tested in the area of technology (measuring and control systems) and application (simulation and visualization). One of them is the project called "Sea Power Grid-Secure", financed by the German Ministry of Environment Protection, aimed to test the reliability, control, observability and security of such systems. The paper provides a description of the project and summary of its initial results.
19
Content available remote Distributed intelligence for Smart Grid Control
EN
This paper provides an overview of the challenges, their potential solutions and the trends in the control of electrical power distribution in presence of distributed generation. Power grids are supposed to go through a significant transformation in the close future. Distribution is supposed to be mostly affected. The tutorial reviews the current practice and outlines the possible evolutions towards a more intelligent grid able to operate more dynamically mostly under the hypothesis of a large penetration of renewable energy sources or distributed energy sources more in general. Some specific topics are then addressed with reference to recent research results such network-based control, distributed state estimation and distributed intelligence.
PL
Przypuszcza się, że systemy energetyczne będą w najbliższej przyszłości poddane zasadniczym zmianom i zmiany te będą najbardziej dotyczyły systemów rozdzielczych. Artykuł jest przeglądem wyzwań, trendów i potencjalnych rozwiązań różnych problemów sterowania w systemach energetycznych z generatorami rozproszonymi. Artykuł omawia obecne podejście i szkicuje możliwy rozwój systemów energetycznych w kierunku systemów inteligentnych o większej zmienności i wysokiej penetracji odnawialnych źródeł energii. Omawiane są także pewne szczegółowe zagadnienia badawcze, takie jak sterowanie sieciowe, estymacja stanów rozłożonych oraz inteligencja rozłożona.
PL
Jednym z celów stawianych współczesnym naukom technicznym w zakresie energetyki jest zbudowanie inteligentnego systemu dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Smart Grid. System taki ma stanowić rozwinięcie istniejących systemów energetycznych. Ma on cechować się znacznie wyższą niezawodnością, dobrą współpracą z odnawialnymi źródłami energii oraz umożliwiać efektywne zarządzanie przekazem energii, w tym rozliczeniami za energię w czasie rzeczywistym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.