Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia montażu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.6 Transport i zasady montażu
2
Content available remote Test roztłaczania w kontroli jakości tulei polimerowych
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie w procesie kontroli jakości wyrobów gotowych metody roztłaczania tulei polimerowych wykonywanych z nylonu. Przedstawiono problemy związane z technologią montażu tulei, na podstawie których są określane wymagania jakościowe w zakresie parametrów wymiarowych i wytrzymałościowych. Podkreślono fakt, że podstawowym problemem technologicznym występującym podczas wtłaczania polimerowej tulei w metalową obudowę jest pękanie polimeru spowodowane oddziaływaniem siłowych obciążeń technologicznych. Sformułowano podstawowe wymagania dotyczące reprezentatywnego testu kontrolnego odtwarzającego wymuszenia zbliżone do warunków rzeczywistych. Badania tulei przeprowadzono metodą roztłaczania, polegającą na statycznym wciskaniu w badany element zgłębnika w postaci stalowego stożka o kącie 30°. Proces badań prowadzono, aż do zniszczenia każdej badanej tulei. Zastosowanie prezentowanej metody przedstawiono na przykładzie dwóch typów tulei polimerowych formowanych w technologii wtrysku ciśnieniowego z tworzywa Zytel 79G13. Badane tuleje stanowią komponent składowy łącznika elastycznego stosowanego w budowie układów zawieszenia samochodów osobowych. Pierwszym rodzajem były tuleje kołnierzowe z kształtowym pogrubieniem kołnierza występującym na fragmencie obwodu, drugim zaś tuleje kołnierzowe z kołnierzem osłabionym poprzez wybranie pełniące rolę gniazda ustawczego. Zarejestrowane charakterystyki obciążenia badanych próbek cechują się stabilnością wyników określających siłę niszczącą, przemieszczenie niszczące i sztywność statyczną badanego układu. Charakter wywołanego uszkodzenia jest bardzo podobny do uszkodzeń powstają-cych w rzeczywistych warunkach wymuszeń siłowych. Zarejestrowane charakterystyki obciążania wykazują jednak znaczną różnicę w przebiegu procesu dla obu grup badawczych, spowodowaną odmienną w obu badanych przypadkach sztywnością statyczną układu badawczego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano stwierdzenie, że metodę można stosować w bieżącej kontroli jakości gotowych wyrobów występujących w postaci tulei, otrzymywanych z nylonu w technologii wtrysku ciśnieniowego.
EN
The paper presents the use of the expanding method for polymer bushings made of nylon in the process of quality control of finished products and describes problems related to the assembly technology for the bushings which set the standards for qualitative requirements of dimension and fatigue strength parameters. The authors underline the fact, that the main technological problem which occurs when forcing a bushing into a metal casing is the polymer cracking, which appears due to the impact of the technology power load. The requirements towards the representative control test, which reproduces the input forces similar to those that occur in real-life conditions are also described. The tests were conducted with the use of the expanding method consisting in the pressing of a sampler into a tested element. The used sampler was a steel cone with a 30° angle. The tests were conducted until each tested bushing got damaged. The use of the described method is presented based on two types of polymer bushings, which are made via pressure injection molding technology for Zytel 79G13 plastics. The tested bushings are an element of flexible joints used in car suspension systems. The first object of the research was a head bushing with a thickened flange that occurs on a fragment of a rim. The second tested object was a head bushing with a flange weakened by a recess playing a role of a jack actuator. The registered characteristics of loads put on samplers show stability of results related to the value of the damaging force, the damaging shift and the stiffness of the tested system. The characteristics of the imposed damage to a great extent resemble casualties, which occur in real-life conditions of forced induction. However, the registered characteristics of loads put on samplers demonstrate a significant difference in the process flow for the two types of the tested head bushings, which is caused by the contrary static stiffness of the tested system for each case under investigation. Based on the results of the undertaken research, the thesis statement was formulated, saying that the method is to be used in the current quality control of finished products, namely the bushings made of nylon via pressure injection molding technology.
PL
W okresie od sierpnia 2012 r. do maja 2013 r. zrealizowano montaż łuków mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu metodą transportu wodnego. Masa jednej sekcji montażowej wynosiła 2700 ton i była przedmiotem wielu złożonych zagadnień teoretycznych, inżynierskich, jak również źródłem niezapomnianych wrażeń dla projektantów, wykonawców oraz środowiska Torunia i całej Polski. W artykule opisano złożone zagadnienia analizy montażowej jednostki pływającej użytej do realizacji robót.
EN
From August 2012 to May 2013 the mounting of the arches of a bridge over the Vistula river in Toruń, applying the method of water transportation, was completed. The weight of one mounting section was 2700 tons and was the subject of numerous complex theoretical and engineering issues, as well as the source of unforgettable experience for designers, contractors and engineering circles of Toruń and all over Poland. The article presents the complex issues of the mounting analysis of a watercraft used to complete the works.
4
Content available remote Ściany osłonowe scalone w systemie W-70
PL
W pracy przedstawiono zarys problematyki związanej z silnikami synchronicznymi dużej mocy z magnesami trwałymi. Pokazano problemy występujące podczas projektowania, montażu i eksploatacji tych silników. Praca przedstawia przykłady realizacji zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii montażu magnesów trwałych w maszynie synchronicznej dużej mocy.
EN
The paper presents problems with large power permanent magnets synchronous motors. There are shown design, assembly and operation problems. The paper presents examples of realization of the construction solutions and assembly technology of permanent magnets in large power synchronous motor.
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga zainstalowania rusztu wewnętrznego z systemem wężownic. Konstrukcję rusztu stanowi zestaw niezależnych belek stalowych wciąganych do wnętrza komory paleniskowej kotła za pomocą hydraulicznych siłowników linowych. W takich warunkach procedura podnoszenia rusztu, choć teoretycznie stosunkowo prosta w praktyce sprawia wiele kłopotów ekipom monterskim. Nierównomierne wciąganie belek rusztu może spowodować zerwanie systemu wężownic, a w rezultacie zagrożenie dla pracujących tam ludzi oraz ogromne straty materialne. Dlatego kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa całego procesu montażu wężownic jest umożliwienie stałego monitorowania poziomu belek rusztu. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został prototypowy mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu. To nowatorskie rozwiązanie wspomagające montaż podsystemów kotła energetycznego zostało przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The technology of power boiler pressure subsystems erection requires installation of inner grid with the system of coils. The construction of the inner grid consist of set of independent beams which are suspended by means of strand jacks. In spite of that theoretically the procedure of suspending the grid seems to be very simply, that is very inconvenient for the operating stuff in fact. Not uniform suspending process could lead to brake the system of coils and as a result could be a danger to workers and could bring about significant financial loss. Therefore the control of beams level is crucial to ensure the safety of whole coil erection process. To this end the microprocessor based prototype, industrial level indication system was designed, tested and built. This novel solution supporting assembly of power boiler subsystems is presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono metodykę ustalania kolejności montażu części i zespołów wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu oraz powstałego na jego podstawie grafu skierowanego. Do prezentacji wyrobu zaproponowano macierzową postać grafu, umożliwiającą jego efektywne przeszukiwania mające na celu znalezienie dróg ekstremalnych. Do znajdowania najlepszych rozwiązań wykorzystano natomiast algorytm Dijkstry.
EN
The paper presents methodology of assembly sequence of product parts and units with application of hypergraph and directed graph, based on the previous. To introduce the product representation, a matrix graph representation is used as it facilitates efficient searching, which leads to detection of extreme paths. Dijkstry algorythm is responsible for finding the best solutions.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania kolejności montażu wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu i grafu skierowanego. Matematyczną reprezentację digrafu struktury wyrobu opisano za pomocą macierzy stanów oraz macierzy grafu. Do wyszukiwania najlepszej kolejności montażu jednostek montażowych wykorzystano algorytm Dijkstry. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The paper presents a method of product assembly sequence with the use of digraph and directed graph. The mathematic representation of product structure digraph has been displayed with employment of state matrix and graph matrix. Searching for the best solutions within the order of assembly units was conducted with Dijkstry algorythm application. The final part of the analysis presents the results of the study.
PL
Przedstawiono założenia projektowe, wpływ na rozwój komunikacji kołowej przy wjeździe i wyjeździe z Gdyni, wpływ inwestycji na środowisko, przebieg realizacji ostatniego III etapu trasy w trudnym terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, sposoby wykonania filarów i ustrojów nośnych w terenie w zależności od możliwości dojazdu środków produkcji.
EN
The following issues are presented: assumptions to the design, influence of the investment project on the development of road traffic entering and exiting the city of Gdynia, environmental impact of the project, the course of construction of the final, 3rd stage of the Route in the difficult area of the Tri-City Landscape Park, the methods of construction of piers and bridge superstructures depending on the restrictions in the access of construction machinery to the area.
PL
W artykule przedstawiono próbę opracowania modelu matematycznego struktury wyrobu z wykorzystaniem hipergrafu oraz powstałego na jego podstawie grafu skierowanego. Opracowany hipergraf i digraf umożliwiają ustalenie dopuszczalnej kolejności montażu części i zespołów maszyn. Omówiono podstawowe definicje i zależności dotyczące modelowania wyrobu z wykorzystaniem hipergrafów oraz zaproponowano macierzową reprezentację digrafu. Końcowa część zawiera wnioski z przeprowadzonych badań oraz kierunki dalszych prac.
EN
The paper contains the attempt to work out a mathematical model of the product, using a hypergraph and the digraph based on it. The proposed structures allow one to find the possible assembly sequence of machine parts and units. The study covers all the basic definitions and interrelations connected to the product modeling with the use of hypergraphs. Moreover, the matrix digraph representation has been proposed. The final part presents the results of the study and stipulates the further direction of the work.
14
Content available remote Bezpieczne szalowanie
16
EN
When designing assembly processes it is particularly difficult to determine the optimum automation level, i.e., the ratio of manual to automatic assembly operation times. This factor considerably affects the productivity since it determines product assembly labour intensity, the number of assemblers and the type and cost of equipment. The system module presented allows considerable flexibility in the analysis and assessment of product suitability for automatic assembly, the selection of assembly equipment and the creation of new configurations of assembly stands, depending on changing needs of manufactured products. By interrelating product design and technological features with productivity and production cost-effectiveness ratios the module allows one to derive a simpler and more objective method of determining the automation level.
PL
Podczas projektowania procesów technologicznych montażu szczególnie trudnym zadaniem jest wyznaczenie optymalnego poziomu automatyzacji, tzn. stosunku czasów ręcznie i automatycznie wykonywanych zabiegów związanych z montażem wyrobu. Czynnik ten znacznie wpływa na efektywność produkcji, ponieważ determinuje pracochłonność montażu wyrobu, liczbę monterów oraz typ urządzeń i ich koszty. Zaprezentowany moduł systemu umożliwia znaczną elastyczność w analizie i ocenie przydatności wyrobu do automatycznego montażu, doborze urządzeń montażowych, tworzeniu nowych konfiguracji stanowisk, odpowiednio do zmieniających się potrzeb produkowanych wyrobów. W powiązaniu cech konstrukcyjnych i technologicznych wyrobu ze wskaźnikami efektywności i ekonomiczności produkcji umożliwia uzyskanie prostszej i obiektywnej metody wyznaczania poziomu automatyzacji.
17
Content available remote Nowości w polskim budownictwie mostów stalowych
PL
Przedstawiono metodę wspornikowego montażu segmentów, stosowaną w Hiszpanii w budowie mostów z betonu sprężonego o średniej i dużej rozpiętości przęseł i przekroju poprzecznym skrzynkowym. Opisano proces prefabrykacji segmentów i ich konstrukcję oraz technologię montażu przęseł. Podano przykłady zrealizowanych obiektów.
EN
The cantilever method of segments montage, which is commonly used in Spain for erection of medium and large span box girder bridges from post-tensioned concrete, has been presented. Prefabrication cycle and construction of segments have been described, as well as technique of girders erection. Examples of executed bridges have been given.
PL
Opisano projekt i technologię montażu dachu nad Stadionem Olimpijskim w Atenach, który jest jedną z najbardziej spektakularnych budowli inżynierskich, zbudowanych w ostatnich latach. O jego wyjątkowym charakterze stanowią zarówno unikatowa konstrukcja złożona z dwóch łuków o rozpiętości 304 m, jak również specjalnie opracowana technologia montażu. Czas montażu konstrukcji wyniósł zaledwie 15 miesięcy.
EN
The design and assembly technology for roof construction above the Olimpic Stadion at Athen - one of extremelly spectacular engineering object built in the last years has been presented. The exceptional unical construction composed of two 304 m span arches as well as unusual assembly technology have been presented.
20
Content available remote Planning of assembly sequences based on hybrid evolutionary algorithms
EN
The paper deals with the planning of assembly sequences. An evolutionary algorithm for the planning of assembly sequence has been developed. Its use is illustrated by an example and the results obtained are discussed. The application of the algorithm to production process control can bring substantial benefits, which involves quick preparation of the system for performing manufacturing tasks and for the current control of the flow of the product in the system. As the assembly process cost and lead time are reduced, the efficiency of the product manufacturing increases.
PL
Jednym z głównych zadań projektowania procesu technologicznego montażu jest ustalenie najwłaściwszej kolejności sekwencji montażowych, wyznaczenie różnych wariantów kolejno-ści operacji montażowych oraz ocena tych wariantów pozwalająca ustalić sekwencję opty-malną. Kryterium oceny powstałych planów montażu jest ostatecznie całkowity koszt procesu montażu. Właściwy wybór planu montażowego, eliminując pewne operacje, znacznie ograni-cza liczbę reorientacji części bazowej, liczbę zmian narzędzi, łączenie zabiegów w operacje wielozabiegowe i jednoczesne przyłączanie kilku części. Zmniejsza się przez to ilość potrzeb-nych urządzeń montażowych i ostatecznie redukuje koszty produkcji. W artykule przedsta-wiono problem wariantowości sekwencji montażu oraz wyboru optymalnego planu operacji. Zastosowanie przedstawionego algorytmu w sterowaniu operacyjnym procesem produkcyjnym umożliwia osiągnięcie korzyści związanych z przygotowaniem systemu do wykonywania za-dań produkcyjnych w krótkim czasie i do bieżącego sterownia przepływem wyrobu w syste-mie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.