Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo skalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Oto opoka, a na niej zbudowano – Kazimierz Dolny
PL
Opoki i gezy są jednymi z charakterystycznych kopalin skalnych regionu lubelskiego. Skały te od dawna użytkowano tu, a także w regionie świętokrzyskim i łódzkim, w lokalnym budownictwie. Obecnie są one zapomniane, a ich znaczenie jest marginalne. Liczne badania i praktyka, potwierdzają również przydatność obu kopalin jako surowca do produkcji cementu, w tym gatunków specjalnych. Po wojnie wykorzystywano opoki na znaczną skalę do regulacji Wisły, ale ich znaczenie jako kamieni budowlanych niemal zanikło. Niektóre opuszczone kamieniołomy opok i gez przekształcono w cenne geostanowiska. Takie obiekty dawnego, historycznego już dziś górnictwa skalnego można podziwiać zwłaszcza w Kazimierzu Dolnym i jego okolicach. Przypominają one o wielowiekowych tradycjach wykorzystania tych specyficznych kopalin oraz stanowią istotny element dokumentujący georóżnorodność regionu. W okolicach Kazimierza Dolnego, który leży w obrębie tzw. Małopolskiego przełomu Wisły znajdują się jeszcze inne interesujące obiekty geoturystyczne (zwłaszcza geomorfologiczne), a wśród nich wysokie skarpy doliny Wisły, piaszczyste łachy tworzące malownicze wyspy na rzece oraz dobrze wykształcone i zachowane wąwozy lessowe. Innym przejawem bogatej georóżnorodności tych okolic jest obecność wód mineralnych i zmineralizowanych, które wydobywa się w Nałęczowie zarówno dla celów leczniczych uzdrowiska, jak i do produkcji znanej wody „Nałęczowianka”.
EN
Opoka and gaize are one of the characteristic rocks in the Lublin region. These rocks have long been used here, as well as in the Świętokrzyskie and Łódź regions, in local construction. Now they are forgotten and their significance is marginal. In the light of results of several analysis, and practices both of them are suitable for cement production (for special cements too). After the war, opoka was used as a stone material for the Vistula river regulation, but its importance as building stones has almost disappeared. Some abandoned quarries were transformed into valuable geosites. We can visit today such objects of the former, historic rock mining in Kazimierz Dolny and its surroundings. They remind of centuries-old traditions of using these specific ricks and are an important element documenting the geodiversity of the region. In the vicinity of Kazimierz Dolny, which is located within the so-called Vistula River Gorge of Lesser Poland, there are also other interesting geotourism facilities (especially geomorphological) like: the high slopes of the Vistula valley, picturesque sandy islands on the river and well-developed and preserved loess gorges. Another manifestation of the rich geodiversity of this area is the presence of mineral and mineralized waters, which are used in Nałęczów for the therapeutic purposes of the spa as well as for the production of the well-known „Nałęczowianka” water.
EN
The paper discusses the issue of the utilization of selected raw materials obtained as by-products of rock mining and processing in the ceramic industry in Poland. The raw materials in question are: kaolinite-rich clayey substance remaining after quartz sand washing and alkalis-rich finest fractions generated in the course of the production of granite crushed aggregates. Despite usually high content of coloring oxides, they have been utilized for the production of ceramic goods, the high whiteness of which is not required after firing. High interest in these materials was connected with the implementation of the fast firing method as well as modernization and large scale expansion of the domestic ceramic industry, especially ceramic tiles and sanitaryware sectors. Between the mid-1990s and 2018, the annual consumption of kaolinite raw materials being by-products of quartz sand washing increased from ca. 20,000 to 100,000–120,000 Mg. At the same time the sales of secondary granite fractions utilized as a flux in the ceramic industry rose from 30,000 to 120,000 Mg per year in 2007–2008, and 50,000–70,000 Mg per year most recently. The development of the utilization of these raw materials has been an example of the rational and comprehensive management of all the minerals that occur in deposits in operation. This is particularly important in the context of the depletion of these raw materials reserves and the limited availability of their new deposits. Furthermore, this also makes a contribution towards reducing the scale of imports of raw materials for the ceramic tile industry, which is inevitable due to insufficient supplies from domestic sources.
PL
W artykule omówiono znaczenie wykorzystania ubocznych surowców mineralnych z górnictwa i przeróbki kopalin skalnych w przemyśle ceramicznym w Polsce. Wśród tych surowców istotną rolę odgrywają: wzbogacona w kaolinit substancja ilasta stanowiąca produkt uboczny płukania piasków kwarcowych oraz bogate w alkalia odpadowe najdrobniejsze frakcje ziarnowe powstające przy produkcji granitowych kruszyw łamanych. Surowce te, mimo zwykle dużej zawartości tlenków barwiących, znajdują zastosowanie w produkcji wyrobów ceramicznych, które nie muszą mieć wysokiej białości po wypaleniu. Rozwój ich wykorzystania ma ścisły związek z wdrożeniem w przemyśle ceramicznym technologii szybkiego wypalania oraz rozbudową sektora płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych w Polsce. Dynamiczny rozwój zapotrzebowania na surowce do ich produkcji zapoczątkowany został w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Do 2018 r. zużycie surowca kaolinowego pozyskiwanego ubocznie zwiększyło się z około 20 tys. Mg/r. do 100–120 tys. Mg/r. Sprzedaż frakcji granitowych wykorzystywanych w przemyśle ceramicznym w roli topnika wzrosła w tym okresie z poziomu około 30 tys. Mg/r. do maksymalnie 120 tys. Mg/r. w latach 2007–2008, oraz 50–70 tys. Mg/r. w ostatnim okresie. Omawiane surowce nadal będą stanowić istotne uzupełnienie krajowej podaży surowców ceramicznych. Rozwój ich wykorzystania jest przykładem racjonalnej i kompleksowej gospodarki kopalinami w złożach eksploatowanych. Jest to szczególnie istotne wobec wyczerpywania się zasobów złóż eksploatowanych oraz ograniczonych możliwości udostępnienia nowych złóż. W istotny sposób przyczynia się także do zmniejszenia skali importu surowców mineralnych dla przemysłu płytek ceramicznych, w związku z niewystarczającą w stosunku do potrzeb podażą ze źródeł krajowych.
EN
Due to the rapid wear of the teeth of the vibration rippers that work to compact and very compact soils, their regeneration by means of pad welding is becoming more and more common. This article presents the technology of pad welding ripper teeth and materials used to pad them. The paper presents the results of comparative research in the wear of new teeth and teeth subjected to the process of pad welding. The research results showed lower wear in welded teeth. The use of padding welds to strengthen the surface of teeth results in prolonging their service life.
PL
W związku z szybkim zużywaniem się zębów zrywaków wibracyjnych urabiających grunty zwięzłe i bardzo zwięzłe coraz częściej stosowana jest ich regeneracja metodą napawania. W artykule przedstawiono technologię napawania zębów zrywaków oraz materiały stosowane do napawania zębów zrywaków. Praca zawiera wyniki porównawcze badań zużycia nowych zębów z zębami poddanymi procesowi napawania. Wyniki badań wykazały mniejsze zużycie zębów napawanych. Wykorzystanie napoin do wzmacniania powierzchniowego zębów zrywaków prowadzi do wydłużenia ich czasu eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z identyfikacją właściwości skał przeznaczonych do urabiania za pomocą materiałów wybuchowych. Wskazano metody badań właściwości skał oraz ich zastosowanie w projektowaniu robót strzałowych, a także możliwe skutki wynikające z nieprawidłowej ich oceny. Opisano także sposoby weryfikacji wstępnych parametrów budowy geologicznej na podstawie robót wiertniczych i możliwości wykorzystania dostępnych informacji do poprawy efektów strzelania.
EN
The article presents main problems related to identifying properties of rocks intended for mining with explosives. Methods for determining rock properties and their application in blast design are indicated, as well as possible effects resulting from their incorrect evaluation. Methods to verify initial geological structures parameters based on drilling works and possibility of using the available information to improve blasting effects were also described.
EN
This article presents a concept method which aids the forecasting of the reclamation cost in post-rock mining areas. The method may also prove useful in estimating the investment profitability of a mining operation at its planning stage as well as managing a potential Reserve Fund to cover future activities, such as land reclamation. The development of the method consisted in defining a set of basic/typical land reclamation directions and the typical structure of reclamation operations/works, which are based on “statistically stable” values. The estimations included the distribution of the probable cost of these works with respect to the reclamation direction and were calculated on the basis of the analyzed current price lists and historical land reclamation projects. The article proposes a method for estimating the cost structure of multi-directional projects by combining the basic directions. The changeability and predictability of various land reclamation solutions was analyzed in terms of fuzzy logic. A price list was developed, which included unit costs for separate types of reclamation works, independent of their type and scale. The assumed optimal measure involved comparing the cost of individual types of operations to the surface of the reclamation area. As an example, the method was also applied to hypothetical data from a clastic rock mine with a surface of 20 ha, and for the forest, agricultural and forest-agricultural reclamation directions. The forest-agricultural reclamation directions was presented in the proportions of 0.3:0.7.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję metody szacowania kosztów rekultywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych, która może być użyteczna do określania opłacalności inwestycji górniczej na etapie planowania, a także szacowania ewentualnych funduszy rezerwowych na realizację zdarzeń przyszłych, którym jest rekultywacja. W tym celu zdefiniowano zbiór podstawowych i typowych kierunków rekultywacji i ustalono typową dla nich strukturę operacji/robót rekultywacyjnych, które opierają się na „statystycznie stabilnych” wartościach. Na tej podstawie oszacowano rozkłady prawdopodobnego kosztu realizacji tych robót zależnie od kierunku rekultywacji na podstawie analiz aktualnych cenników i archiwalnych projektów rekultywacyjnych. Zaproponowano sposób szacowania struktury kosztów projektów wielokierunkowych przez mieszanie kierunków podstawowych. Zmienność i przewidywalność różnych rozwiązań rekultywacyjnych analizowana była w terminach logiki rozmytej. W dalszej części opracowano cennik jednostkowych kosztów realizacji poszczególnych robót niezależny od rodzaju i ich wielkości. Przyjęto, że najlepszą miarą będzie koszt poszczególnych rodzajów prac odniesionych do powierzchni rekultywowanego terenu. Podano sposób użycia metody na przykładzie hipotetycznych danych dla kopalni skał okruchowych o powierzchni 20 ha oraz dla leśnego, rolnego i rolno-leśnego kierunku rekultywacji. Z tym, że kierunek rekultywacji rolno-leśny został przedstawiony w proporcjach odpowiednio 0,3:0,7.
6
EN
The article presents the results of the wear testing of buttons in selected types of bits with the diameter of 95 mm used for blast hole drilling in a rock mining. The purpose of the testing was to determine the type of the wear of peripheral and frontal buttons in the actual operating conditions of bits and the impact of selected parameters of the drilling process and of sharpening the buttons on their durability. Tests of button wear were carried out by the blasthole drilling in deposits of the Devonian and Triassic dolomites. For the blast hole drilling with tested bits, drilling rigs HSB 500 and HBM 60, equipped with down-the-hole impact mechanisms VKP 95-2 from the company Permon were used. Tests on the wear of buttons were carried out according to the adopted methodology, taking into account both their abrasive wear and wear through crushing or falling out. During the drilling of holes, every effort was made to use fixed values of parameters of the drilling process, except for the value of drill stem rotation speed, because one of objectives of the research was to determine its impact on the abrasive wear of tested bits buttons. The obtained results of tests proved that the predominant type of wear of button bits for blast hole drilling is an abrasive wear of frontal buttons, and regular sharpening of the buttons allows increasing the operating time of rock bits by up to 35%.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań zużycia słupków w wybranych typach koronek wiertniczych o średnicy 95 mm stosowanych do wierceń otworów strzałowych w górnictwie skalnym. Celem badań było ustalenie rodzaju zużycia słupków obwodowych i czołowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji koronek oraz wpływu wybranych parametrów procesu wiercenia oraz ostrzenia słupków na ich trwałość. Badania zużycia słupków zostały przeprowadzone w złożach dolomitów dewońskich i triasowych w wierceniu otworów strzałowych. Do wierceń otworów strzałowych z wykorzystaniem badanych koronek były zastosowane wiertnice HSB 500 oraz HBM 60, wyposażone we wgłębne mechanizmy udarowe VKP 95-2 firmy Permon. Badania zużycia słupków przeprowadzone zostały według przyjętej metodyki uwzględniającej zarówno ich zużycie ścierne, jak i zużycie poprzez wykruszenie lub wypadnięcie. Podczas wiercenia otworów starano się stosować stałe wartości parametrów procesu wiercenia z wyjątkiem wartości prędkości obrotowej przewodu wiertniczego, ponieważ jednym z celów badań było ustalenie jej wpływu na zużycie ścierne słupków badanych koronek. Uzyskane rezultaty badań dowiodły, że dominującym rodzajem zużycia koronek słupkowych do wiercenia otworów strzałowych jest zużycie ścierne słupków czołowych, a regularne ostrzenie słupków pozwala zwiększyć czas eksploatacji koronek nawet o 35%.
PL
W związku z pojawieniem się projektów nowych wydań norm FprEN 12620:2017, AprEN 13043:2015, FprEN 13139:2017 oraz FprEN 13242:2017, w artykule porównano dotychczasowe wymagania dla kruszyw stosowanych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wymaganiami opisanymi w projektach. Uwzględnione zostały badania, w stosunku do których zaobserwowano zmiany w wymaganiach zawartych w projektach ww. norm.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for loaders and drilling rigs used in rock mining.
PL
Kopalnia Piława Górna należy do Kompanii Górniczej, będącej jednym z największych polskich producentów kruszyw dla infrastruktury drogowej i kolejowej. Od połowy 2007 roku prowadzi wydobycie złoża amfibolitu. Nasza redakcja odwiedziła tereny zakładu górniczego oraz wyrobiska, by przekonać się o zmianach, które wpłynęły na aktualną kondycję kopalni.
PL
Dzisiejsze podejście do zarządzania w branży górnictwa skalnego podważa tradycyjne koncepcje prowadzenia przedsiębiorstwa. Pracownicy reprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności, maja inne aspiracje i potrzeby. Nie chcą już występować tylko w roli wykonawców.
PL
Artykuł prezentuje wpływ sezonowości produkcji w górnictwie odkrywkowym na organizację pracy, a także przedstawia sposoby zmniejszenia sezonowości na proces produkcyjny w kopalniach odkrywkowych. Sezonowość oznacza różne natężenie jakiegoś zjawiska w czasie. Związana jest ze zjawiskami biologicznymi, jak i z koniunkturą na pewne wyroby.
EN
The paper refers to the article [3] that describes a method of determining seasonality parameters of mineral production in surface mining. Seasonality is a serious disruption to the production process which manifests itself in large fluctuations in production over time. It makes the organization of work difficult, it changes the rhythm of production and creates the need to take action to reduce the effects of seasonality in mines. The article presents measures of reducing the effects of seasonality.
PL
W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
The article presents a short selective overview of basic machines and equipment used in rock mining. Machines and equipment applied in the processes accompanying the extraction of rock raw materials, as well as the usage of these machines and equipment, have been detailed.
PL
Średnio ponad 50% zakładów przemysłowych w Polsce wykazuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku do atmosfery i wartość ta w ciągu ostatnich 20 lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Problem ten występuje z różnym natężeniem także w kopalniach surowców skalnych. Jakie są dopuszczalne poziomy hałasu i jak sobie z nim radzić?
PL
Od ponad półwiecza zarządzanie produkcją w różnych sektorach gospodarki wspomagane jest przez techniki symulacyjne. Choć górnictwo skalne nie należy do obszarów o dużej dynamice wdrażania innowacyjnych technologii, to pojawienie się aplikacji umożliwiających wykonywanie symulacji w wirtualnym środowisku 3D prowokuje pytanie - czy narzędzia te można skutecznie wykorzystywać w tej branży?
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące kompleksowego wykorzystania kopaliny ze złoża magnezytu „Braszowice” oraz bezodpadowej produkcji, w aspektach uwarunkowań historycznych, geologiczno-górniczych oraz regulacji prawnych. Zwrócono uwagę na unikatowość jedynego eksploatowanego złoża kopaliny magnezytowej w Polsce, o zmieniającym się przemysłowym wykorzystaniu w 150. letniej historii eksploatacji. Zasygnalizowano istotne problemy dotyczące gospodarki złożem, wynikające z niewielkiego (na poziomie 7%) udziału kopaliny w bilansie wydobywczym. Wskazano na bezodpadowe wykorzystanie 1,2 mln ton/rok mas ziemnych i skalnych oraz podejmowania nowych kierunków wykorzystywania skał współwystępujących.
EN
The article presents selected issues on the comprehensive utilization of minerals from “Braszowice” deposit of magnesite and waste-free production, in the aspects of historical conditions, geological and mining regulations. Attention was drawn to the uniqueness of the deposit - the only magnesite operated in Poland, minerals of changing industrial use in the 150-year history of operation. A significant problem with management of the deposit is signaled, resulting from the fact that the low (~7%) participation of minerals in the balance of mining. The article indicates the directions of waste-free use of 1.2 million tons/year of masses of soil and rock, and making new activities directed at possible evidence of “by-product”.
PL
Przedstawiono problematykę rozbudowy kopalni Wieśnica jako inwestycji zrównoważonej w aspektach bezpieczeństwa. Usystematyzowano pojęcie terminu HSE w relacjach z biznesem odpowiedzialnym. Wskazano na uwarunkowania środowiskowe i lokalne, mające wpływ na podjęcie decyzji, ograniczających inwestycje rozbudowy kopalni. Podniesiono znaczenie kwestii bezpieczeństwa w zadaniach inwestycyjnych modyfikacji układu wydobywczego z zastosowaniem kruszarni lokotrack oraz transportu przenośnikowego. Opisano przedsięwzięcia techniczne, ograniczające uciążliwości zakładu przeróbczego oraz transportu ekspedycyjnego. Zwrócono uwagę na udział nakładów, służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa inwestycji rozbudowy kopalni, jako biznesu zrównoważonego.
EN
The article presents the problem of expansion of the mine Wieśnica as a sustainable investment in safety aspects. It systematizes the concept if HSE as a responsible business relationships. Local and environmental conditions affecting investment decision are identified, restricting expansion of the mine. The authors underline the importance of safety in the endeavour of mining investment to modify the system using Lokotrack crushing and conveyor transport. They discuss the scope of technical projects limiting nuisance processing plant and transportation expeditionary. Attention was paid to the share of expenditure aimed at improving the safety level of investment for the expansion of the mine, as a sustainable business.
17
PL
W publikacji poddano analizie wpływy do budżetów gmin wynikające z eksploatacji kopalin skalnych. Przychody gmin z eksploatacji lokalnych surowców mineralnych pochodzą głównie z opłat eksploatacyjnych oraz podatków za gospodarcze użytkowanie gruntu. Przeprowadzone badania wykazały, że udział opłat eksploatacyjnych oraz podatków od gospodarczego użytkowania gruntu w dochodach gmin jest bardzo zróżnicowany, od 0,01% w mieście Bolesławiec do 45,6% w gminie Mietków. W przypadku 37,5% badanych gmin wpływy te są znikome tj. do 1%, a w przypadku 24% gmin duże, tj. od 5 do 45,6%. Dla pozostałych 38,5% gmin wpływy te stanowią od 1 do 5%. Analizowane w artykule badania mogą stanowić argumentację dotyczącą zagospodarowywania, a co za tym idzie ochrony złóż z tym, że powinny stanowić jeden z elementów oceny wpływu na lokalną gospodarkę. Innymi elementami, które powinny być rozpatrywane to rola górnictwa skalnego w tworzeniu miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczym lokalnym, regionalnym i krajowym, a także korzyści płynące z przyszłego zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.
EN
The publication analyses commune budgetary receipts from mining of rock mineral deposits. The communes revenue from mining of local mineral raw materials mostly comes from mining fees and taxes on industrial use of land. The conducted research study showed that the share of mining fees and taxes on industrial use of land in the incomes of the communes is very diverse, from 0.01 per cent in town of Bolesławiec, to 45.6 per cent in commune of Mietków. In case of 37.5 per cent of the analysed communes, these receipts are inconsiderable; that is, up to 1 per cent; and in case of 24 per cent of the communes, these are considerable; namely, from 5 to 45.6 per cent. For 38.5 per cent of the communes, these receipts constitute from 1 to 5 per cent. The research study presented in the article may provide argumentation concerning development and the resulting protection of the deposits; however, this should be only one of the elements of assessing the impact on a local economy. Other elements that should be taken into account are the role of rock mining in creating new jobs and local, regional and national economic development, as well as, advantages resulting from future development of post-exploitation terrain.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad modułem ładowarka zrealizowanych w ramach projektu rozwojowego pt.: ,,Zintegrowany system sterowania technologią wydobycia surowców skalnych” finansowany ze środków NCBiR. Projekt zrealizowany był w latach 2011-2014, a jego głównym celem było opracowanie i przetestowanie na obiektach rzeczywistych systemów automatyzacji procesu wydobycia surowców skalnych metodą lądową oraz spod lustra wody w wyrobiskach odkrywkowych, a także wprowadzenie nowoczesnego systemu organizacji i zarządzania wydobyciem w tych kopalniach.
EN
The paper describes a module for a loader, which was created within the project entitled „The integrated control system for opencast mining technology”. The project was financed by NCBiR and implemented in 2011 - 2014. The main objective of the project was to develop and test the system for open pit mining in real conditions, including surface and underwater mining methods. A modern tool to support and optimize mining management was also developed.
PL
W artykule scharakteryzowano Moduł: Wozidło, stanowiący część opracowanego w ramach projektu rozwojowego Zintegrowanego System Sterowania Technologią Wydobycia Surowców Skalnych. Przedstawiono budowę modułu i możliwość jego konfiguracji sprzętowej. W oparciu o zastosowane rozwiązania techniczne przedstawiono proces testowania, a także rezultaty zainstalowania modułu na obiekcie rzeczywistym.
EN
The paper describes one of the modules of The Integrated Control System for Rock Mining Technology, which was created within the development project. The article presents the structure and possibilities of hardware configuration. On the basis of applied technical and hardware solutions, process testing and results of installing the module on real object have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę kształtowania się wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych w Polsce po transformacji ustrojowej, to jest w latach 1989÷2012. Do analizy i oceny dynamiki zmian wykorzystano dane publikowane przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz statystyczne zasady analizy szeregów czasowych. Na podstawie stochastycznej zależności tempa zmian produkcji kruszyw od PKB opracowano prognozy wydobycia kruszyw naturalnych, w tym łamanych i żwirowo-piaskowych na okres 2014÷2020.
EN
This paper presents an analysis of extraction and production of natural aggregates in Poland after the political transformation in the years 1989÷2012. On the basis of data published by the Polish Geological Institute as well as by use of statistical time-series analysis principles an analysis and evaluation of dynamics changes was performed. Basing on the stochastic relation between the rate of changes in the production of aggregates and the GDP, the forecasts of aggregates extraction, including crushed rock and sand and gravel, for years 2014÷2020 were made.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.