Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwo rolne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Suggestions of development of agricultural farms, specialised in milk production
EN
In the paper, the development of dairy farms was described; different factors, determining the development of milk production were considered. They include, for example, the application of modern technical and technological solutions. The development of milk-producing farms requires constant investments and extending their activities e.g. by a direct sale. In the article, the financial-economic analysis of investing on a given farm was carried out. It has revealed that such investment is profitable and brings advantages. The planned investment is characterized by many strong points and the most important one includes a financial stability of the farm and the openness of the owner to novelties. The weakest side of the investment is a big distance from the site of milk sale. It has been found that the competitiveness of Polish farmers is affected by innovations and modern technologies, introduced to the farms.
PL
W artykule opisano rozwój gospodarstw mleczarskich i wzięto pod uwagę różne czynniki determinujące rozwój produkcji mleka. Obejmują one na przykład zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Rozwój gospodarstw produkujących mleko wymaga ciągłych inwestycji i rozszerzenia ich działalności, np. przez sprzedaż bezpośrednią. W artykule przeprowadzono analizę finansowo-ekonomiczną inwestycji w danym gospodarstwie. Okazało się, że taka inwestycja jest opłacalna i przynosi korzyści. Planowana inwestycja charakteryzuje się wieloma mocnymi stronami, a najważniejszą z nich jest stabilność finansowa gospodarstwa i otwartość właściciela na nowości. Najsłabszą stroną inwestycji jest duża odległość od miejsca sprzedaży mleka. Stwierdzono, że na konkurencyjność polskich rolników wpływ mają innowacje i nowoczesne technologie wprowadzane do gospodarstw.
EN
The main aim of the article is to identify pro-environmental actions in farms in the Wielkopolska region. The article uses the results of surveys carried out in 2020 in a group of 120 agricultural holdings from Wielkopolska running agricultural accounting according to the FADN (Farm Accountancy Data Network) system. The time scope of the analyses referred to the period 2016-2019, and in the case of economic data to 2018. The issue of proenvironmental activity on farms is complex due to the integration of the economic and environmental dimensions, which requires further scientific knowledge. It was found that the investigated farms in Wielkopolska, which undertook pro-environmental actions, most often realized it in the area of land improvement. The farms which showed the highest activity in terms of undertaken pro-environmental measures were more strongly connected with the market. The managers of these farms are open to innovative ecological solutions despite their quite high age (e.g. half of them are planning to install photovoltaics). It was also found that it was easier for larger farms to carry out pro-environmental measures due to the wider possibilities of income creation. In the case of smaller farms, there is a greater need to implement measures from the area of pro-environmental investments. In turn, in larger units, measures reducing production intensity, and in all groups concerning land improvement.
PL
Głównym celem pracy jest rozpoznanie działań prośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w Wielkopolsce. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2020 roku w grupie 120 gospodarstw rolnych z Wielkopolski prowadzących rachunkowość rolną według systemu FADN. Zakres czasowy analiz odnosił się do okresu 2016-2019, a w przypadku danych ekonomicznych do roku 2018. Problematyka aktywności prośrodowiskowej gospodarstw rolnych jest złożona ze względu na integrację wymiaru ekonomicznego i środowiskowego, co wymaga dalszego poznania naukowego. Stwierdzono, że badane gospodarstwa rolne w Wielkopolsce, które podejmowały działania prośrodowiskowe najczęściej realizowały to w obszarze dotyczącym poprawy stanu gruntów. Gospodarstwa, które wykazywały się najwyższą aktywnością w zakresie podejmowanych działań prośrodowiskowych były silniej powiązane z rynkiem. Kierownicy tych gospodarstw pomimo dość wysokiego wieku są otwarci na innowacyjne rozwiązania ekologiczne (np. połowa z nich planuje zainstalowanie fotowoltaiki). Stwierdzono również, że większym gospodarstwom łatwiej jest prowadzić działania prośrodowiskowe ze względu na szersze możliwości kreacji dochodów. W przypadku gospodarstw mniejszych istnieje większa potrzeba realizacji działań z obszaru inwestycji prośrodowiskowych, w większych jednostkach z kolei działania obniżające intensywność produkcji, a we wszystkich grupach dotyczące poprawy stanu gruntów.
EN
The article discusses the issue of strategies implemented in Polish farms and innovations created as a result. On farms, as well as in enterprises from other industries, net income is assumed as the main goal. In order to achieve it, the direction of development is defined, which may be manifested, for example, by directing production, modernization of the farm or increasing production efficiency. To this end, a strategy is created and implemented in the farms, as a result of which innovation takes place. The objective is to achieve a competitive advantage and maximize net income. Research purpose of this work is to identify the implemented strategies and innovations introduced, as a result, in Polish farms.
EN
The primary objective of the article is to identify the accumulation processes in farms in Poland based on the economic size as well as the context of eco-efficiency (from the perspective of Environmental Sustainable Value). In addition, the importance of subsidies in generating accumulation was specified and the context of eco-efficiency was taken into account. Analysis of the environmental context was carried out with the use of the assessment of subsidies for public goods and return to cost ratio (RTC) based on the concept of Sustainable Value (SV). Cross-analysis has shown that with the transition to groups of farms with an increasing economic size, the situation was more favourable from the perspective of the accumulation rate and its level per 1 ha. Subsidies play a significant role in shaping accumulation. It was observed that the higher rate of accumulation associated with the transition to groups of farms with greater economic strength is accompanied by an increase in eco-efficiency through the prism of the RTC indicator. Larger (but not the largest) farms are more efficient in using the transformation of environmental inputs into production output, which does not mean that they exert an absolutely lower environmental pressure.
PL
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na wielkość ekonomiczną jak również kontekst eko-efektywności (z perspektywy Environmental Sustainable Value). Do badania kontekstu środowiskowego wykorzystano ocenę dopłat za dobra publiczne oraz return to cost ratio (RTC), opierający się na koncepcji Sustainable Value (SV). Analiza przekrojowa wykazała, że wraz z przechodzeniem do grup gospodarstw o coraz większej wielkości ekonomicznej sytuacja była coraz korzystniejsza z perspektywy stopy akumulacji, jak i jej poziomu na 1 ha. Istotny udział w kształtowaniu akumulacji mają subsydia. Dostrzeżono, że wyższej stopie akumulacji związanej z przechodzeniem do grup gospodarstw rolnych o większej sile ekonomicznej, towarzyszy wzrost eko-efektywności przez pryzmat wskaźnika RTC. Gospodarstwa większe (ale nie największe) efektywniej wykorzystują transformację nakładów środowiskowych na efekty produkcyjne, co nie oznacza że wywierają absolutnie niższą presję środowiskową.
EN
The problem of succession has been more and more frequent in investigations concerning the future of agricultural farms in Poland. The reducing number of inhabitants, ageing society and a declining number of new births are only some of the factors which highlight this problem. The focus of the study was on the agricultural farms in the case of accidental events such as death or serious illness that makes it impossible for the owner to make representations and sign on behalf of the business solely. These problems are critical from the standpoint of ensuring the continuous operation of the farm. The study was carried out with using a questionnaire and analysis of the independence of the Chi-square test (χ2). Most of the farmers studied think about what would happen in the case of their permanent loss of ability to manage the farm, and especially in the case of their sudden death. The opportunities for presence of other negative events such as serious illnesses seem to be neglected by those who manage agricultural farms. This is likely to be due to the psychological reluctance to think and prepare for such difficult scenarios. The study also demonstrated the lack of correlation between the size of agricultural farm and securing farmers against the accidental events. A moderate relationship was observed only at the level of general planning of the future of the agricultural farm. One of the popular forms among the owners of agricultural farms was establishment of a kind of mortis causa plenipotentiary.
PL
Pierwszym pytaniem jakie zadają inwestorzy budujący obiekty rolnicze jest: “dlaczego ceramika”?
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej posiadania i wykorzystania ciągników rolniczych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano liczbowe wyposażenie w ciągniki oraz ich wartość odtworzeniową i amortyzację, a także ich roczne wykorzystanie i strukturę tego wykorzystania. Poza metodami opisu w badaniach zastosowano także statystyczne metody regresji i korelacji. Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa zmniejsza się jednostkowa wartość odtworzeniowa ciągników w tys. zł·ha-1 UR oraz zmniejsza się jednostkowe wykorzystanie ciągników w cnh·ha-1·UR i w kWh·ha-1·UR. Uzyskane parametry liczbowe mogą być wykorzystywane do opracowywania prognoz zmian nakładów energetycznych w polskim rolnictwie do 2030 r.
EN
Results of a comparative analysis of equipment with agricultural tractors and their utilization on 12 model family farms (area from 8 to 150 ha AL) have been presented in the study. The stock of tractors and their reconstruction value and depreciation as well as annual use and its structure have been compared. Apart from description methods, statistical methods of regression and correlation have been applied. It has been stated that along with an increase of the area of model farms the unitary reconstruction value of tractors in thous. PLN·ha-1·AL and their unitary annual use in tractor-hour·ha-1·AL and kWh·ha-1·AL decrease. Acquired number parameters can be used when elaboration of forecasts of energy input changes in Polish agriculture until 2030.
EN
The subject of the study was the principles of land estimation used for the purpose of consolidation proceedings, as they are applied in Poland. The work examines the legal conditions relating to the estimation of land for the purposes of consolidation. Documents prepared in the years 2005–2017 concerning land estimation (resolutions of the consolidation participants, and protocols from the value estimates) have been collected for 41 consolidated sites, located in 28 districts of 11 voivodships (regions). A survey was conducted among the surveyors-designers of the consolidation proceedings, consisting of 19 questions. In the current year, the co-author of the present article was present at meetings of consolidation proceedings’ participants, convened in order to determine the rules for estimating land value on two sites located in different regions, and the material she collected during those meetings was used in the article. The collected data were subjected to an analysis, which showed that within Poland there is no homogeneity in the method of estimating land value for the purpose of consolidation proceedings, and that the method used to determine the value of land, taking into account the 1-hectare estimated rate, and the price of 1dt of rye grain, according to the provisions of the agricultural tax, is incompatible with the principles for the valuation of agricultural real estate, as specified in the law on real estate management.
PL
Przedmiotem badań były zasady szacowania gruntów stosowane w postępowaniach scaleniowych w Polsce. W ramach pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne odnoszące się do szacunku gruntów na potrzeby scaleń. Zebrano dokumentację sporządzoną w latach 2005-2017 dotyczącą szacunku gruntów (uchwały uczestników scalenia i protokoły z przeprowadzonego szacunku) dla 41 obiektów scaleniowych, położonych na terenie 28 powiatów z 11 województw. Przeprowadzono ankietę wśród geodetów-projektantów scaleń, składającą się z 19 pytań. Współautorka artykułu w bieżącym roku była obecna na spotkaniach uczestników scalenia, zwołanych w celu ustalenia zasad szacowania gruntów na dwóch obiektach, zlokalizowanych w różnych województwach i zebrane materiały dotyczące tych spotkań wykorzystane zostały w artykule. Zgromadzone dane poddano analizie, która wykazała, że w Polsce nie ma jednolitości w sposobie szacowania gruntów na potrzeby postępowań scaleniowych oraz że stosowany sposób określania wartości gruntów z uwzględnieniem stawek szacunkowych 1 ha oraz ceny 1dt żyta wg przepisów o podatku rolnym jest niezgodny z zasadami wyceny nieruchomości rolnych określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
11
Content available Technological preconditions in dairy farms
EN
The paper presents the impact of the applied technologies on milk yield of cows in dairy farms. The scope of the research covered technical equipment used in the dairy cattle breeding and milking in 50 farms on the area of Grajewo Province in Podlaskie Voivodeship. The studies were carried out in 2016 with the diagnostic survey method based on the interview questionnaire developed for this purpose. The studies proved that 68% of the respondents from Grajewo Province maintain cattle in a stanchion-tide stable system and the remaining 32% in a free stall system. The group (48%) of the surveyed farmers maintain animals on a deep litter and 34% of them use shallow litter. In case of 18% of the investigated farms, animals are maintained on a slatted floor. In case of 68% of the investigated farms their owners feed cattle in the TMR system while the remaining 32% do it traditionally. The analysed farms in milk production use mainly pipeline milking machines (38%) and bucket milking machines (36%). 22% of the investigated farms have a milking parlour and 4% own a milking robot. A statistical analysis proved a significant correlation between the maintenance system of animals, number of lairs in a cow shed, TMR feeding of cattle, manner of obtaining milk and milk yield of cows.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stosowanych technologii na wydajność mleczną krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Zakresem badań objęto wyposażenie techniczne wykorzystywane w chowie bydła mlecznego oraz doju w 50 gospodarstwach rolnych na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego na podstawie opracowanego w tym celu kwestionariusza wywiadu. Badania wykazały, że 68% ankietowanych gospodarzy z powiatu grajewskiego utrzymuje bydło w systemie uwięziowym, a pozostałe 32% stosuje system wolnostanowiskowy. Grupa (48%) ankietowanych rolników utrzymuje zwierzęta na głębokiej ściółce, a 34% z nich stosuje płytkie ściółkowanie. W przypadku 18% badanych gospodarstw zwierzęta są utrzymywane na podłodze szczelinowej. W przypadku 68% badanych gospodarstw ich właściciele żywią bydło w systemie TMR, natomiast pozostałe 32% żywi zwierzęta tradycyjnie. Analizowane gospodarstwa w produkcji mleka stosują przede wszystkim dojarki przewodowe (38%) oraz dojarki bańkowe (36%). Halę udojową posiada 22% badanych gospodarstw, natomiast 4% z nich posiada robota udojowego. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią korelację między systemem utrzymania zwierząt, liczbą stanowisk legowiskowych w oborze, żywieniem bydła TMR, sposobem pozyskiwania mleka a wydajnością mleczną krów.
EN
Comparative analyses in the national scale were carried out in 300 individual farms from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship in order to search for relations between the production intensity level, work performance and land efficiency and factors which shape them. The analyses concerned the use of Bayesian modelling algorithms for forecasting development of various economic and agricultural indicators which decide on the intensity and competitiveness of agriculture. The paper constitutes the second stage of research, which was preceded with previous preparation of data for modelling with the use of an exploratory overview of available data and TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz et al., 2016). Based on the analyses, which were carried out, networks were built which present the relations between the analyzed variables, and conditional similarities were verified.
PL
Poszukując zależności między poziomem intensywności produkcji a wydajnością pracy i ziemi oraz czynnikami je kształtującymi, przeprowadzono analizy porównawcze w skali krajowej na tle 300 gospodarstw indywidualnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Analiza dotyczyła zastosowania algorytmów modelowania bayesowskiego do przewidywania rozwoju różnych wskaźników ekonomiczno-rolniczych decydujących o intensywności i konkurencyjności rolnictwa. Praca stanowi drugi etap badań, który poprzedzony był wcześniejszym przygotowaniem danych do modelowania wykorzystując do tego eksploracyjny przegląd dostępnych danych, oraz technikę TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz i in., 2016). W oparciu o przeprowadzone analizy zbudowano sieci obrazujące związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi oraz sprawdzono prawdopodobieństwa warunkowe.
PL
W pracy, autor przedstawił sposób oceny prognozowanego efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowanego zmniejszeniem liczby pól gruntu ornego. Prognozowany wymierny efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowany zmniejszeniem liczby pól gruntu ornego w obrębie ewidencyjnym wyraża następująca formuła matematyczna: [formuła] parametr stały równania regresji prostoliniowej kosztu związanego z rozłogiem wzorca-pola gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi, w i-tym przedziale powierzchni, w j.zb.; a/i - parametr stały równania regresji prostoliniowej kosztu związanego z rozłogiem wzorca-pola gruntu ornego o dwustronnych dostępach do dróg, w i-tym przedziale powierzchni, w j.zb.; [oznaczenie] - liczba pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi w obrębie ewidencyjnym, w i-tym przedziale powierzchni, przed scaleniem; [oznaczenie] - prognozowana liczba pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi w obrębie ewidencyjnym, w i-tym przedziale powierzchni, po scaleniu; [oznaczenie] - liczba pól gruntu ornego o dwustronnych dostępach do dróg w obrębie ewidencyjnym, w i-tym przedziale powierzchni, przed scaleniem; [oznaczenie] - prognozowana liczba pól gruntu ornego o dwustronnych dostępach do dróg w obrębie ewidencyjnym, w i-tym przedziale powierzchni, po scaleniu. Z formuły matematycznej wynika, że omawiany efekt jest funkcją przyrostu (zmniejszenia) liczby pól gruntu ornego o jedno- i dwustronnych dostępach do dróg, na skutek scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyjnym. Efekt ten może być wykorzystany, jako jeden z czynników kwalifikujących dany obręb ewidencyjny w zakresie ustalania potrzeb scaleń gruntów gospodarstw rolnych.
EN
Author presents a way of assessment of forecast effect of land parcel consolidation of agricultural estates areas due to decrease of number of land parcels of arable land. The above mentioned calculable forecast effect of land parcel consolidation of agricultural estates within the scope of cadastral district is expressed by following mathematical formula: [formula] constant parameter of the linear regression of the cost related to land configuration of standard arable land. It is assumed that this standard arable land has access to road network from its one side. The constant is expressed in c.u. units and takes different values for determined ranges of areas of the arable lands; a/i – constant parameter of the linear regression of the cost related to land configuration of standard arable land. It is assumed that here the standard arable land has access to road network from its two sides. The constant is expressed in c.u. units and takes different values for determined ranges of areas of arable lands; [symbol] – number of fields of arable land within one cadastral district before the land consolidation takes place. The number expresses amount of fields, which have one side access to road network. This parameter takes different values for determined ranges of areas of the arable lands; [symbol] – predicted number of fields of arable land, which have one side access to road network within one cadastral district after the land parcel consolidation has taken place. This parameter takes different values for determined ranges of areas of the arable lands; [symbol] – number of fields of arable land, which have two side access to road network within one cadastral district before the land parcel consolidation takes place; [symbol] – predicted number of fields of arable land, which have two side access to road network within one cadastral district after the land parcel consolidation has taken place. This parameter takes different values for determined ranges of areas of the arable lands. As a result of analysis of this mathematical formula it was identified that the mentioned effect is a function of increase (or decrease) of number of land parcels of arable land with both one and two side access to roads (this increase or decrease of number of land parcels is a result of land parcel consolidation of agricultural estates within one cadastral district). This effect might be used as one of possible factors that can qualify a cadastral district for process of land parcel consolidation.
EN
Appropriate management of resources and the most effective use of inputs is a fundamental factor on which production profitability depends. Productivity indicators are one of the measures of using resources and inputs. The paper deals with the analysis of land productivity, technical fixed assets, labour resources, mechanization and power energy inputs in 15 environmentally sustainable farms and 15 farms which are not environmentally sustainable. It was reported that environmentally sustainable farms have higher values of productivity indicators than farms which are not environmentally sustainable. Indicators of land productivity, technical fixed assets and mechanization expenditures differ significantly among the investigated farm groups.
PL
Odpowiednie gospodarowanie zasobami i jak najbardziej efektywne wykorzystanie nakładów jest podstawowym czynnikiem warunkującym opłacalność produkcji. Jednym z mierników wykorzystania zasobów i nakładów są wskaźniki produktywności. W pracy dokonano analizy wskaźników produktywności ziemi, technicznych środków trwałych, zasobów pracy, nakładów mechanizacyjnych i energetycznych w 15 gospodarstwach rolnych zrównoważonych środowiskowo i 15 gospodarstwach niezrównoważonych środowiskowo. Stwierdzono, że gospodarstwa zrównoważone środowiskowo mają większe wartości wskaźników produktywności od gospodarstw niezrównoważonych środowiskowo. Wskaźniki produktywności ziemi, technicznych środków trwałych i nakładów mechanizacyjnych istotnie różnią się między badanymi grupami gospodarstw.
PL
W pracy autor przedstawił sposób oceny prognozowanego efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowanego zmniejszeniem liczby pól użytku zielonego. Efekt ten został ustalony na podstawie analizy wymiernego efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, spowodowanego zmniejszeniem liczby pól użytku zielonego i kosztu związanego z rozłogami tych pól. Z formuły matematycznej wynika, że omawiany efekt jest funkcją przyrostu (zmniejszenia) liczby pól użytku zielonego o jedno- i dwustronnych dostępach do dróg, na skutek scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyjnym. Efekt ten może być wykorzystany, jako jeden z czynników kwalifikujących dany obręb ewidencyjny w zakresie ustalania potrzeb scaleń gruntów gospodarstw rolnych.
EN
The Author presents a way of assessment of forecast effect of land parcel consolidation of agricultural estates areas due to decrease of number of land parcels of grassland. The effect was developed on the basis of research of both calculable effect of land parcel consolidation of agricultural estates due to decrease of number land parcels of grassland as well as the cost related to land configuration of these land parcels. As a result of analysis of this mathematical formula it was identified that the mentioned effect is a function of increase (or decrease) of number of land parcels of grassland with both one and two side access to roads (this increase or decrease of number of land parcels is a result of land parcel consolidation of agricultural estates within one cadastral district). This effect might be used as one of possible factors that can qualify a cadastral district for process of land parcel consolidation.
PL
W opracowaniu przedstawione zostaną badania obejmujące ocenę istniejącego stanu gruntów gospodarstw rolnych w miejscowości Rudnik Stróża - woj. podkarpackie. Materiał badawczy obejmie wszystkie grunty należące do osób zamieszkujących badaną wieś. Wykorzystane dane źródłowe pozyskane zostaną z katastru nieruchomości a zastosowanie narzędzi informatycznych pozwoli na określenie niezbędnych parametrów przestrzennego ukształtowania działek i gospodarstw we wsi. Podstawowym elementem badań będą ciągłe części działek ewidencyjnych, objętych jedną formą użytkowania. Szczegółowe badania dotyczyć będą oceny działek ornych i działek z trwałym użytkiem zielonym oraz ich rozmieszczenia we wsi. Uzyskany wynik umożliwi określenie pozytywnych i negatywnych stron badanego układu gruntowego wskazując niezbędne przemiany w zakresie jego poprawy.
EN
The study presents the researches covering the assessment of a current state of the agricultural lands in the village of Rudnik Stróża - voivodeship podkarpackie. The research material will include all lands belonging to people residing the examined village. The source data which are to be used will be obtained from the land register and the use of IT tools will allow to specify the necessary parameters of the plots and farms spatial shape. The basic element of the research will be a continual parts of the registered parcels of land covered by one form of usage. Detailed studies will concern the assessment of plots with arable land and plots earmarked for grassland and their location in the village. The output will allow to identify the positive and negative sides of the examined ground indicating the necessary changes in the area of its improvement.
PL
W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. Stwierdzono, że do największej ilości zdarzeń dochodzi podczas transportu z udziałem przyczep i ciągników rolniczych oraz podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. Największy odsetek zdarzeń miał miejsce na polach i łąkach, w obejściu gospodarstw i podczas poruszania się po drogach publicznych. Rolnicy wskutek wypadku najczęściej doznają urazów kończyn górnych i dolnych, a także wielonarządowych.
EN
In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in Koszalin. It was found that the largest number of events occurred during transport involving trailers and tractors as well as during manual handling. The highest percentage of events took place on the fields and meadows, farms farmyard and during moving on public roads. Farmers suffered as a result of the accident of the upper and lower limbs, as well as multiple organs of their bodies.
EN
The article presents advantages resulting from implementation of the precise agriculture technology in a farm. The objective of the paper was to analyse devices used in precise agriculture on the example of the selected agricultural farm located in Podlaskie Voivodeship. Documentation of the farm and data included in the questionnaire of the survey carried out with the farm owner were the source of indispensable information. For determination of the costs of return of investments planned in the farm, the method of data analysis and TeeJeet calculation were used. Implementation of the precise agriculture technology in the investigated farm caused reduction of the costs related to running a farm. The introduced changes allowed saving approximately PLN 14 thousand annually on crop protection treatments and approximately PLN 19 thousand annually on the precise sowing of mineral fertilizers. Costs related to the purchase of devices which allow generation of such savings return after 3-4 years.
PL
W pracy przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym. Celem pracy była analiza zastosowania urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego, położonego w województwie podlaskim. Źródłem niezbędnych informacji wykorzystanych podczas analizy była dokumentacja gospodarstwa oraz dane zawarte w kwestionariuszu wywiadu przeprowadzonego z właścicielem gospodarstwa. Do określenia kosztów zwrotu planowanych w gospodarstwie inwestycji wykorzystano metodę analizy danych dodatkowo wykorzystano kalkulator firmy TeeJeet. Wdrożenie technologii rolnictwa precyzyjnego w badanym gospodarstwie przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wprowadzone zmiany pozwoliły zaoszczędzić około 14 tys. PLN rocznie na zabiegach ochrony roślin oraz około 19 tys. PLN rocznie na precyzyjnym wysiewie nawozów mineralnych. Koszty związane z zakupem urządzeń pozwalających na wygenerowanie takich oszczędności zwracają się po około 3-4 latach.
EN
The paper presents the analysis of use of IT technologies by farmers. Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2015 constituted research material. The research area covered farms located in Podlaskie Voivodeship on the area of two counties i.e. Wysokie Mazowieckie (50 questionnaires) and Zambrów County (50 questionnaires). The questionnaire is a research instrument. The research was to determine the level of use of specialist computer programs by farmers and their needs concerning acquisition of information on innovations in agriculture. Due to the obtained results one may find out that a low number of farmers uses specialist computer programs in their farms. In Wysokie Mazowieckie County it is only 8% of respondents and in Zambrów County 14%. The main source of information on innovations in agriculture is the Internet, professional agricultural press and television.
PL
W pracy przedstawiono analizę użytkowania przez rolników technologii informatycznych. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach rolnych w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone w województwie podlaskim na terenie dwóch powiatów tj. wysokomazowieckiego (50 ankiet) oraz zambrowskiego (50 ankiet). Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania miały na celu określenie poziomu wykorzystania przez rolników specjalistycznych programów komputerowych, a także jakie są ich potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż niewielka liczba rolników wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe w swoim gospodarstwie. W powiecie wysokomazowieckim tylko 8% respondentów a w powiecie zambrowskim 14%. Głównym źródłem pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie jest Internet, fachowa prasa rolnicza oraz telewizja.
PL
Chów bydła mlecznego, jego efekty ekonomiczne i produkcyjne są ściśle uzależnione od struktury gospodarstw rolnych specjalizujących się w tej dziedzinie. Celem prowadzonych badań ankietowych było określenie zmian, które zaszły w okresie ostatnich 20 lat w odniesieniu do stanu wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane do produkcji mleka. Badania zostały przeprowadzone w 2013 r. i objęto nimi 95 gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka usytuowanych w powiecie makowskim i ostrołęckim, w województwie mazowieckim. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wzrost i rozwój wyposażenia technicznego gospodarstw, co przekłada się na zwiększenie obsady zwierząt w gospodarstwie oraz poprawę ich dobrostanu.
EN
Dairy cattle breeding, it’s economic and production effects are strictly dependent on the structure of agricultural holdings specialized in the art. In Poland there are many farms focused on milk production, but their held stocks are in average four times smaller than in the same farms of other EU countries and the yield of dairy cows is approx. 20% smaller. The aim of the survey study was to determine the changes that have taken place over the last 20 years in relation to the state of farm equipment in mechanization measures used in milk production. The study was conducted in 2013 and it included 95 farms specialized in milk production located in the district of Maków and Ostrołęka, in the Mazowieckie province. The results indicate a significant level of increase and modernization of technical equipment, which translates into an increasing number of animals held on the farm and the improvement of their living conditions and hygiene.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.