Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka energetyczna budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Nadrzędnym i długoterminowym celem opracowania Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (w skr. EPBD) jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2050 roku o 80-95% w porównaniu z rokiem 1990. Pamiętając, że za około 36% całkowitej emisji C02 w Europie odpowiada sektor budownictwa - można się domyślać, że branża ta jest w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej, jako dająca szansę znacznych oszczędności.
3
Content available remote Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym
PL
W artykule wykonano analizę wpływu zastosowania paneli fotowoltaicznych w przykładowym drewnianym budynku zabytkowym. Analiza uwzględnia potencjał redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię końcową. Analizując wpływ zastosowania instalacji PV na wskaźnik zapotrzebowania budynku na EK i EP, uwzględniono wariant z bieżącym zużyciem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV oraz wariant częściowego magazynowania wyprodukowanej energii w sieci elektroenergetycznej. Wykonana analiza doprowadziła do wniosku, że uwzględnienie wpływu magazynowania części energii elektrycznej w sieci, w obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, skutkuje znacznym zmniejszeniem wskaźników EK i EP oraz powoduje, że spełnienie wymagań WT2017 i WT2021 staje się możliwe w przypadku budynków zabytkowych, w których wykonanie termomodernizacji mogłoby skutkować zatraceniem ich wartości zabytkowych.
EN
This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarked wooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PV generated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating building energy demand results in a significant reduction of FE and PE indicators, and also in it becoming possible to meet the WT2017 and WT2021 requirements in landmarked buildings in which thermomodernisation might cause the loss of their value as landmarks.
4
Content available remote Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
PL
W artykule omówiono główne założenia nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przedstawiono wytyczne opracowania długoterminowej strategii renowacji istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article discusses the main assumptions of the new Energy Performance of Buildings Directive. Guidelines for the development of a long-term renovation strategy for existing residential and non-residential buildings, as well as new obligations on the energy performance of buildings, have been presented.
6
Content available remote Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody
PL
Koszt ciepłej wody zależy od ilości energii pobieranej przez układ ciepłej wody. Energia pobierana do przygotowania ciepłej wody przeznaczona jest do podgrzania zimnej wody do niezbędnej temperatury, pokrycia strat ciepła układu przygotowania ciepłej wody oraz strat w obiegu cyrkulacji. W artykule przedstawiono bilans cieplny układu przygotowania ciepłej wody. Dla czterech różnych budynków określono i przeanalizowano wskaźniki charakteryzujące zużycie ciepła. Przeanalizowano wpływ rozwiązania konstrukcji budynku na zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji ciepłej wody. Przedstawiono wnioski.
EN
Hot water costs depend on the amount of energy that is taken by hot water system. The energy used for hot water preparation is designed for cold water heating to a proper temperature, for covering the heat losses of hot water preparation system and for covering the heat losses in circulation cycle. The paper presents the thermal balance of hot water preparation system . The energy consumption indicators are determined and analysed for four different buildings. The influence of building on the energy for hot water system demand is analysed. The conclusions are shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w budynku mieszkalnym po wykonaniu w nim prac termomodernizacyjnych, które wpłynęły na poprawę jego charakterystyki energetycznej. Analiza obejmuje zużycie energii do ogrzewania budynku, stan mikroklimatu wnętrz oraz warunki komfortu cieplnego przed i po termomodernizacji. Analizę tę przeprowadzono w celu oceny wpływu działań energooszczędnych na warunki mikroklimatu wnętrz oraz stan komfortu cieplnego użytkujących je osób.
EN
The article presents the results of research in a residential building after the thermal modernization, which have contributed to the improvement of its energy performance. The analysis covered energy consumption, state of indoor microclimate and thermal comfort conditions before and after thermal modernization. This analysis was conducted to assess the impact of energy saving on microclimate conditions and the comfort of occupants.
8
Content available remote Wpływ zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki
PL
W artykule omówiono zmiany w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynków z 2015 r. Na podstawie starych i nowych przepisów przeprowadzono obliczenia cieplne i sporządzono certyfikaty charakterystyki energetycznej zabytkowej kamienicy w Warszawie. Wyniki obliczeń zaprezentowano w postaci wykresów i porównano. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wpływu zmian w metodzie obliczania charakterystyki cieplnej budynku na wyniki.
EN
This article studies the changes made in 2015 in the methodology for calculating the energy performance of buildings. The calculations and the certificate are done for the historical house located in Warsaw. They are prepared following the present and the previous national regulations.The results are introduced in the graphs and compared with each other. The summary describes the impact of changes in the rules for the energy calculations results.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę zmian wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EPH+W – potrzeby na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody) dla przykładowego budynku wielorodzinnego z tytułu zysków ciepła od nasłonecznienia elementów oszklonych. Budynek został przyporządkowany do wybranej stacji meteorologicznej. Celem przeprowadzonej analizy było oszacowanie stopnia wpływu tych zysków na wartość wskaźnika EPH+W. W obliczeniach uwzględniono różny stopień przeszklenia przegród budowlanych, różne usytuowanie budynku względem kierunków świata. Wariantowo przyjęto współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez powierzchnie oszklone oraz współczynnik redukcyjny z tytułu zacienienia od przeszkód zewnętrznych. Obliczenia charakterystyki energetycznej wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla budynku nie wyposażonego w instalację chłodzenia. Założono, że budynek zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej i spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród oraz instalacji ogrzewczej i ciepłej wody.
EN
This paper presents an analysis of changes in the factor of annual demand for non-renewable primary energy (EPH+W - the need for heating, ventilation and hot water) for heat gains from the sun glazed elements of an example of a multi-family building. The building has been assigned to the selected weather station. The aim of the analysis was to assess the impact of these gains on the value of factor EPH+W. The calculations take into account different degrees of glazing of building partitions, different location of the building in relation to the directions of the world. A permeability coefficient of solar radiation through the glazed surfaces and a reduction factor due to shading from external obstacles were alternatively assumed. Energy performance calculations were performed in accordance with applicable regulations as for the building not equipped with a cooling system. It was assumed that the building is supplied from a district heating network and meets the requirements of technical and building regulations in the field of thermal insulation of partitions, heating system and hot water.
PL
W niniejszej publikacji skupiono się na ocenie wpływu szczelności budynków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym na ich zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. W celu sformułowania wniosków przeprowadzone zostały ilościowe oraz jakościowe badania szczelności obudowy jednorodzinnych budynków pasywnych i energooszczędnych. Następnie przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Na podstawie badań oraz obliczeń przeprowadzono symulację wpływu zmniejszenia strumienia powietrza infiltrowanego przez nieszczelności w obudowie budynku, na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ szczelności obudowy budynku na zapotrzebowania na energię.
EN
This publication focuses on assessing the impact of the tightness of single-family houses with a higher energy standard on their energy demand for heating. In order to formulate conclusions quantitative and qualitative research, including tightness test (blower door) has been conducted in energy-efficient and passive houses. In the next step, energy demand for heating has been estimated. Based on the observation and results, the simulation of the impact of reducing the flow of infiltrated air through leaks in the buildings for energy demand for heating is calculated. The simulation results confirm the dependence between the tightness of the building and energy demand.
11
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń charakterystyki energetycznej budynku niskoenergetycznego zlokalizowanego w okolicach Warszawy. Wybrany do rozważań budynek jest budynkiem jednorodzinnym, w którym zastosowano rozwiązania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz pierwotnej do celów grzewczych. Budynek nie wymaga chłodzenia, ze względu na odpowiednią bryłę i strukturę oraz elementy zacieniające. Rozważania odnoszą się do części charakterystyki energetycznej budynku dotyczącej ogrzewania budynku i przedstawiają, jak znacznie mogą różnić się wskaźniki energochłonności w zależności od pochodzenia danych (teoretycznych – standardowych lub rzeczywistych - eksploatacyjnych) wykorzystywanych do wyznaczenia charakterystyki. Niestety obowiązująca metodyka obliczeniowa uniemożliwia uwzględnienie wszystkich rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, zwłaszcza tych niekonwencjonalnych, co jest istotą tworzenia budownictwa niskoenergetycznego, a tym bardziej samowystarczalnego. Co więcej również samo wyznaczenie zapotrzebowania na energię użytkową także uniemożliwia uwzględnienie istotnych rozwiązań strukturalno- materiałowych budynku wpływających na rzeczywiste zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej dla analizowanego budynku, uzyskany na podstawie rzeczywistych danych (łącznie z zapotrzebowaniem na ciepło do c.w.u.) wyniósł 24,9 kWh/(m2rok), natomiast na podstawie danych teoretycznych 48,54 kWh/(m2rok). Oba wyniki wskazują na niskie zużycie energii w budynku, jednak wartości te różnią się dwukrotnie, chociaż dotyczą tego samego budynku. Zaleca się więc w przypadku budynków niskoenergetycznych wykorzystywania rzeczywistych danych eksploatacyjnych budynku.
EN
The article presents selected results of calculations the energy performance of low energy building located near Warsaw. In the selected building solutions aimed at reducing the energy needs for space heating and demand for final and primary energy consumption are introduced. Considerations apply to the part of the energy performance characteristic of the building connected with space heating only. Results show, how much may the indices of energy consumption depend on the origin of the data (theoretical - standard or real – in-situ) used to determine the characteristics. Unfortunately actual methodology of calculation makes it impossible to cover all real operating conditions, especially these unconventional, what is the essence of creating low-energy buildings, and the more self-sufficient ones. Moreover, the determination of the demand for usable energy also makes it impossible to take into account relevant solutions of structure and materials used in a building. Total primary energy consumption for the building, obtained based on actual data (including domestic hot water demand) is 24.9 kWh/(m2year), and on the basis of theoretical data-48.54 kWh/(m2year). Both results indicate a low energy consumption in the building, but these values differ twice. It is therefore recommended in a case of a low energy building to use actual in-situ data of the building.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyk energetycznych budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej sporządzonych na podstawie dwóch aktów prawnych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. W ocenie wariantowo wykorzystano dane wejściowe zaproponowane przez administrację państwową oraz rzeczywiste dane klimatyczne oraz zapotrzebowania urządzeń elektrycznych na moc. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną pasywnego budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej w sezonie ogrzewczym.
EN
The article presents a comparative analysis of selected energy characteristics for the experimental building of Poznan University of Technology. The characteristics have been drawn up on the basis of two decrees: The Decree of the Ministry of Infrastructure of 6 November 2008 and of 27 February 2015. The assessment is based on the input data proposed by the legislation, real meteorological data and power requirement of electric equipment. The article presents energy evaluation of the experimental passive building of Poznan University of Technology during heating period.
PL
W artykule dokonano oceny budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz jego technicznego wyposażenia w cyklu życia. Studium przypadku przeprowadzono dla budynku zlokalizowanego w Poznaniu. Przeanalizowano wpływ przyjętych założeń na wartość kosztu globalnego w funkcji energii końcowej dostarczanej do osłony bilansowej budynku na potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wariantowano: jakość obudowy budynku (współczynniki przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych i przezroczystych, współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przeszklenia, udział mostków cieplnych oraz szczelność powietrzną budynku), rozwiązanie wentylacji powiązane ze standardem energetycznym budynku (od naturalnej, przez hybrydową, do mechanicznej nawiewno-wywiewnej) oraz zyski wewnętrzne. Jakość systemów technicznych różnicowano w zależności od standardu energetycznego poprzez podanie współczynników sprawności regulacji i emisji, dystrybucji oraz akumulacji. Do oceny zastosowano metodę kosztów globalnych zawartą w PN-EN 15459 Charakterystyka energetyczna budynków. Ekonomiczna ocena instalacji energetycznych budynków.
EN
The article assesses the multifamily residential building and its technical equipment in the life cycle. A case study was carried out for the building located in Poznan. The influence of the assumptions on the value of the global cost in the function of final energy supplied to the building for heating, ventilation and domestic hot water preparation was analyzed. Variants: the quality of the building envelope (heat transfer coefficients of opaque and transparent envelope, the permeability coefficient of solar radiation glazing, thermal bridges and air tightness of the building), ventilation solution associated with building energy standard (from natural by hybrid to mechanical ventilation system) and internal gains. The quality of technical systems was differentiated according to energy standard by giving ratio of emissions, generation, distribution and storage. Method was used to assess the global costs given in polish standards PN-EN 15459 Energy performance in building – Economic evaluation procedure for energy systems in building.
PL
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej z jednej strony zapewnia nam fundusze unijne do realizacji zamierzeń, z drugiej strony nakłada zobowiązania wynikające z dalekosiężnej wspólnotowej polityki w różnych obszarach działalności gospodarczej. Samorząd Małopolski wraz z wiodącymi Małopolskimi Uczelniami realizuje wyzwania których końcowym efektem jest wywiązanie się ze złożonych na arenie międzynarodowej zobowiązań w tym dotyczących poprawy energochłonności sektora budownictwa. Jednym z małopolskich projektów jest projekt SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce, którego efektem jest powstanie i działanie Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Eksperci Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, drugiej kluczowej dla Politechniki jednostki opracowali pierwszy w Polsce Certyfikat dla budynków energooszczędnych, wykorzystujący Polskie uregulowania prawne.
EN
Polish EU membership on one hand provides us with the EU financial assets, needed to realize the orders, on the other hand some liabilities are imposed, stemming from the long term community policies within a variety of areas of the economic activity. The Lesser-Poland self-government, along with the leading Lesser-Poland Universities, is facing the challenges, the result of which would be meeting the commitments and declarations made in the international arena, including those related to the improvement of the energy-saving status of the building construction sector. The SPIN initiative is one of the projects born in the Lesser-Poland area – it is a model of innovation transfer in the Lesser-Poland area, the effect of which is visible in the operations carried out by the Lesser Poland Center for Energy-Saving Buildings (Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego). The experts working for the Center and for the Lesser Poland Laboratory for Energy-Saving Buildings (Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego), which is the second key unit for the University’s of Technology initiative, have developed altogether the first energy-saving building certificate in Poland. The document utilizes the Polish legal regulations.
17
Content available remote Nowe zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków
PL
W artykule problemowym autor przedstawia genezę i przebieg trwającej batalii o upowszechnienie budynków energoefektywnych. Proponuje stosowną klasyfikację budynków niskoenergochłonnych i zwraca uwagę na stopniowe konkretyzowanie definicji pojęcia budynku o prawie zerowym zużyciu energii (nZEB). W artykule przedstawiono definicję budynków o niskim zużyciu energii (zarekomendowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i oceniono stopień jej równoważności z ramową definicją nZEB. W podsumowaniu została zasygnalizowana potrzeba szerszego spojrzenia na jakość użytkową budynków proekologicznych.
EN
The author presents the root and course of a battle aimed at popularizing energy-efficient buildings. He suggests a relevant classification of low-energy consumption buildings and draws attention to a gradual process of a more and more precise definition of near-zero energy consuming buildings. In the article there is a presentation of buildings with low-energy consumption (as recommended by the Ministry of Infrastructure and Development) and an evaluation is made of the level of its equality with the guideline definition of near-zero energy consuming buildings. ln the summary a need is signalled of a better insight into the maintenance quality of environment-friendly buildings.
PL
Artykuł opisuje audyty wprowadzone w ustawie o efektywności energetycznej, które są podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej.
EN
The article describes audits that are introduced in the Energy Efficiency Act. The audits are a basic document required to acquire an energy efficiency certificate.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.