Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plazma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Plazmowe technologie przemysłowe - cięcie
PL
Cięcie plazmowe jest metodą prowadzącą do utraty spójności materiału, w której ciepło potrzebne do przetopienia elementu pochodzi z obłoku plazmy powstałego na skutek ogniskowania łuku elektrycznego jonizującego gaz przepływający przez ten łuk. Stopiony materiał jest wydmuchiwany ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem.
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
EN
In this paper several studies were carried out using a sterilization method with a corona electrical discharge plasma. A tip-to-plane configuration were used with negative and positive polarity power supplies to perform a parametric sterilization studies on E. coli (ATCC 25922) and Bacillus subtilis (ATCC168) bacteria. Plasma has several effects, but the most important are the bacteria destruction on packaging surface and food products for safer products and less likely to be contaminated during longer storage, and the non-aggressive sterilization of heat-sensitive surgical instruments such as endoscopes. These studies present the bacteria resistance and interaction phenomenon by each polarity of the direct current (DC) plasma source on the surfaces. The obtained results show that relatively short treatment time of the order of few minutes is sufficient to remove a significant wet charge of E. coli (Gram G-) by positive polarity and only 11 min by negative polarity. On the other hand, only 65% of Bacillus subtilis (Gram G+) charge was sterilized by positive polarity and 12% by negative polarity for 40 min treatment time. To conclude this work, a comparison was made between the two polarities.
PL
W artykule przedstawiono szereg metod sterylizacji z wykorzystaniem plazmy przy wyładowaniu koronowym. Badano efekt przy różnych rodzajach bakterii. Stwierdzono pełną sterylizację po czasie od kilku do kilkunastu minut. Ale w przypadku niektórych bakterii nawet 40 minut dawało efekt tylko w 65%.
6
Content available remote The cutting of steels using various methods
EN
The article describes tests of steel subjected to cutting with laser, plasma and abrasive waterjet. The research discussed in the article also involved microstructure observation and changes in hardness after cutting are as well as the assessment of surface quality based on measurements of surface parameters.
PL
W fizyce jądrowej zjawiskiem fuzji nazywamy łączenie jąder pierwiastków lekkich, któremu towarzyszy wydzielanie się energii. Kontrolowanej fuzji izotopów deuteru i trytu przypisuje się wielkie znaczenie dla rozwiązania problemów energetycznych. Koncepcja ta bazuje na rezultatach osiągniętych podczas kampanii eksperymentalnych prowadzonych na największym działającym tokamaku JET (Joint European Torus). Kolejnym krokiem w ujarzmieniu energii termojądrowej będzie budowany we Francji tokamak ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Rozpoczęło się projektowanie pierwszej prototypowej elektrowni fuzyjnej DEMO (DEMOnstration Power Station). Rozwój energetyki opartej na zjawisku fuzji jądrowej nastręcza jednak wiele problemów technologicznych, których rozwiązanie wciąż pozostaje wyzwaniem.
EN
In nuclear physics, the fusion is the process of binding together of the nuclei of the light elements with releasing the energy. The controlled fusion of deuterium and tritium is considered as the solution of contemporary energetic problems. This conception based on results achieved in the frame of experimental campaigns conducted on the biggest and still workable JET tokamak. The next step in thermonuclear energy controlling is the tokamak ITER that is being built in France. Currently, work is underway on design of the first prototype fusion power plant DEMO. The development of fusion power engineering carries away the complex technological problems that still have to be solved.
PL
Omówiono szereg nowych rozwiązań Instytutu Spawania Elektrycznego, które zostały opracowane w ciągu ostatnich lat, w tym technologie i urządzenia do spawania z zastosowaniem wysokoskoncentrowanych źródeł energii – plazmowego, laserowego oraz wiązki elektronów. Opracowano technologie spawania: rur, tytanu o dużej grubości, stopów aluminiowo-litowych i stali o podwyższonej wytrzymałości, a także technologie parowo-gazowe służące do produkcji nanostrukturalnych materiałów do łączenia materiałów kompozytowych oraz międzymetalicznych. Opracowano również technologie i urządzenia do spawania i cięcia pod wodą, nowe narzędzia do spawania wiązką elektronów w otwartej przestrzeni kosmicznej. W celu zwiększenia trwałości i niezawodności spoin zaproponowano wykorzystanie po spawaniu obróbki z zastosowaniem impulsów prądu elektrycznego o dużej gęstości oraz przekuwanie mechaniczne o wysokiej częstotliwości. W zakresie badań nieniszczących opracowano urządzenia numeryczne na bazie przetworników mikroprocesorowych, a dla wyrobów o skomplikowanym kształcie – robot przemysłowy wyposażony w układ śledzenia. Opracowano nowy sposób hodowania monokryształów metali trudnotopliwych. Opisano nowe urządzenia i narzędzia do zgrzewania tkanek żywych.
EN
The article presents a number of recent solutions developed at the E.O. Paton Electric Welding Institute including technologies and equipment for welding performed using highly-concentrated power sources such as plasma, laser and the electron beam. The above-named technologies were developed in order to weld pipes, thick titanium, aluminium–lithium alloys and high-strength steels. The solutions presented in the article also include vapour-phase technologies used in the production of nanostructured materials enabling the joining of composite materials and intermetallics. The article also discusses newly developed technologies and equipment used in underwater welding and cutting as well as a new electron beam tool for welding in outer space. In addition, the article suggests the application of postweld treatment based on high-density electric impulses and high-frequency mechanical peening in order to increase the service life and reliability of welds. In addition, the article presents the use of digital equipment based on high-sensitive solid-body converters used in non-destructive tests of welded joints as well as the application of industrial robots provided with a technical vision system in relation to products characterised by complex geometry. The article also presents a new method enabling the growing of single crystals of refractory metals and new equipment enabling the welding of live tissues.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań technologią próżniowo-plazmową CMS PVD (ang. Cylindrical Magnetron Sputtering Physical Vapour Deposition) z wykorzystaniem magnetronu cylindrycznego – liniowego – wewnątrz przewodu lufy. Inspiracją rozpoczęcia badań przy udziale Huty Stalowa Wola jest próba rozwiązania problemu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej konstrukcji obciążonych zmiennym polem ciśnienia w warunkach silnego oddziaływania chemicznego. Analizowana technologia może stanowić alternatywę dla bardzo uciążliwych ekologicznie i zdrowotnie technik galwanicznych wytwarzania powłok chromu technicznego. Powierzchniami modyfikowanymi są ściany wewnętrzne rur stalowych ferrytycznych o średnicach od 45 do 100 mm, w tym lufy moździerza 98 mm, udostępnionej przez Hutę Stalowa Wola. W pracy przedstawiono zarys procedury technologicznej wytwarzania powłok TiN, CrN, TiCN na stali lufowej 38HN3MFA.
EN
The publication presents the results of CMS PVD (Cylindrical Magnetron Sputtering Physical Vapor Deposition) research with the use of a cylindrical – linear magnetron inside barrel's conductor. The initiation of research with participation of Huta Stalowa Wola is an attempt to solve the problem of increasing service life of chemical and pressure-loaded components of chemical installations and utilities, containing cylindrical surfaces in their design. The analyzed technology can be an alternative to highly ecologically and healthily harmful, galvanic techniques for the production of technical chromium coatings. Modified surfaces are internal walls of ferritic steel pipes with diameters from 45 to 100 mm, including a barrel of a 98 mm mortar, made available by Huta Stalowa Wola. The paper presents an outline of the technological procedure for the preparation of TiN, CrN, TiCN coatings on 38HN3MFA barrel steel.
PL
Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania układu sekwencera. Przeprowadzono dyskusję proponowanej architektury oraz omówiono realizację modelu w języku Matlab w celu doboru parametrów użytkowych implementowanych rozwiązań. Przedstawiono implementację architektury układu sekwencera w systemie diagnostyki gorącej plazmy w tokamaku WEST.
EN
This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements system where parallel data processing is crucial. Authors point out advantages of the developed architecture. Additionally is discussed model of the architecture realized in MATLAB environment in order to select most optimal parameters adjusted to specific processes. Last sections presents implementation of the sequencer architecture in plasma diagnostics measurement system for WEST tokamak.
EN
The results of an investigation on the stability of low-temperature plasma and corona discharge modification effects on polyhydroxybutyrate (PHB) surface layers (SL) are presented. The changes in geometrical structure and chemical composition were examined using atomic force microscopy (AFM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), respectively. The measurements were carried out immediately after the modification process, as well as 3, 6, and 9 weeks later.
PL
Oceniano efekty modyfikowania warstwy wierzchniej (ang. SL) polihydroksymaślanu (PHB) za pomocą plazmy niskotemperaturowej oraz wyładowań koronowych po upływie 3, 6 i 9 tygodni od zakończenia procesu. Metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej PHB powoduje trwałe zmiany struktury geometrycznej i składu chemicznego badanych powierzchni.
14
Content available remote Parametry materiałowe plazmy łuku powietrznego w ujęciu mikroskopowym
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych parametrów materiałowych plazmy łuku elektrycznego w ujęciu mikroskopowym. Wykorzystując prawa i zależności znane między innymi z teorii kinetycznej gazów oraz mechaniki płynów, można wielkości te obliczyć lub przybliżyć analitycznie. Wyznaczone w ten sposób parametry materiałowe mogą być następnie wykorzystane, w celu określenia ich wartości w modelu magnetohydrodynamicznym plazmy łuku powietrznego.
EN
The article presents the general characteristics of selected material parameters of arc plasma in the microscopic depiction. These quantities can be calculated analytically or approximated with the use of laws and equations known for example from the kinetic theory of gases and fluid mechanics. Thus designated material parameters can then be used to determine its value in the magnetohydrodynamic model of arc plasma in air.
PL
Przedmiotem pracy jest koncepcja oraz wstępna weryfikacja eksperymentalna koaksjalnego, plazmowego magnetohydrodynamicznego zapłonnika mało wrażliwych materiałów miotających. Koncepcja jest interesującą alternatywą dla zapłonników, w których plazma wytwarzana jest metodą eksplodującego drutu w generatorach plazmy typu CPG (Capillary Plasma Generator), będących przedmiotem badań wielu laboratoriów na całym świecie.
EN
A concept of plasma coaxial magneto-hydrodynamic igniter for low vulnerability gun propellants and initial experimental results are presented in this paper. The concept is an interesting alternative for igniters generating the plasma by a blasting wire such as CPG (Capillary Plasma Generator) systems which have been recently investigated in many worldwide laboratories.
16
Content available Particle-in-Cell electrostatic numerical algorithm
EN
Existing global models of interaction between the solar wind (SW) and the local interstellar medium (LISM) describe the heliosphere that arises as a result of this interaction. There is a strong motivation to develop a kinetic model using the Particle-in-Cell (PIC) method to describe phenomena which appear in the heliosphere. This is however a long term scientific goal. This paper describes an electrostatic Particle-in-Cell numerical model developed in the Institute of Aviation in Warsaw, winch includes mechanical and charge exchange collisions between particles in the probabilistic manner using Direct Simulation Monte Carlo method. This is the first step into developing simulations of the heliosphere incorporating kinetic effects in collisionless plasmas. In this paper we focus only on presenting the work, which have been done on the numerical PIC algorithm.
PL
Istniejące globalne modele oddziaływania wiatru słonecznego (SW) z lokalną materią międzygwiazdową (LISM) opisują heliosferę, która powstaje w wyniku interakcji tych dwóch ośrodków. Istnieje silna motywacja do opracowania modelu kinetycznego wykorzystującego metodę Particle-in-Cell (PIC) w celu opisu zjawisk, które zachodzą w heliosferze. Jednakże jest to długoterrninowy cel naukowy. W artykule przedstawiono elektrostatyczny model numeryczny PIC. opracowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, który obejmuj e kolizje mechaniczne i rezonansową wymianę ładunków pomiędzy cząstkami w sposób probabilistyczny metodą Direct Simulation Monte Carlo. Jest to pierwszy krok w opracowywaniu symulacji heliosfery zawierającej efekty kinetyczne w plazmach bezzderzeniowych. W tym artykule koncentrujemy się tylko na prezentowaniu prac, które zostały wykonane z wykorzystaniem algorytmu numerycznego PIC.
EN
An efficient theory of the polarization state evolution of electromagnetic wave at the magnetized plasma is presented. Angular variable technique (AVT), developed on the basis of quasi-isotropic approximation (QIA) of geometrical optics, describes both quasi-longitudinal propagation (Faraday Effect) and quasi-transverse propagation (Cotton-Mouton effect), even in the case when both effect combine nonlinearly. It could be used as a theoretical background for a polarimetric diagnostic of at any type laboratory or interstellar plasma as long as the conditions of weak anisotropy and weak inhomogeneity are fulfilled. As an example, equations of AVT are applied to magnetized plasma with parameters typical for magnetic fusion devices.
PL
W artykule przedstawiona jest teoria ewolucji stanu polaryzacji fali elektromagnetycznej w niejednorodnym ośrodku, jakim jest plazma znajdująca się w polu magnetycznym. Prezentowana technika zmiennych kątowych (AVT) została opracowana na podstawie przybliżenia quasi-izotropowego (QIA) optyki geometrycznej. Opisuje ona zmiany polaryzacji zarówno w przypadku propagacji równoległej do pola magnetycznego (efekt Faradaya), jak i propagacji poprzecznej (efekt Cotton- -Moutona). Umożliwia również interpretację pomiaru polarymetrycznego, w przypadku gdy oba efekty są istotne i oddziałują ze sobą nieliniowo. Proponowany formalizm może stanowić podstawę teoretyczną diagnostyki polarymetrycznej dla dowolnego typu plazmy, o ile spełnione są warunki słabej anizotropii i słabej niejednorodności. Równania AVT zastosowano do namagnesowanej plazmy o parametrach występujących we współczesnych reaktorach termojądrowych.
PL
Przedstawiono problematykę zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej (wieprzowo-wołowej i drobiowej). Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące powstawania i zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej. Przedstawiono technologiczne możliwości wykorzystania krwi oraz jej pochodnych (plazmy krwi i hemoglobiny) w różnych gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle paszowym. Podjęto również próbę oceny skutków takich zabiegów dla środowiska (z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia) w porównaniu z utylizacją tej grupy odpadów.
EN
Problems dealing with animal slaughter blood disposal (pork- beef and poultry) are described. Key issues concerning formation and disposal of slaughter blood are characterized. Technological possibilities of using blood and its derivatives (blood plasma and hemoglobin) are demonstrated in a variety of applications, including those in feed industry. An attempt of assessment of environmental effects of such treatment using a lifecycle assessment method compared with the utilization of this waste was also performed.
PL
W artykule przedstawiono opracowane przez Zespół Autorów systemy szeregowania danych przychodzących z wielu źródeł w czasie rzeczywistym. Na wstępie krótko omówiono zasadę działania detektorów GEM wykorzystywanych do rejestracji promieniowania w tokamakach. Przedstawiono ogólnie budowę systemu do realizacji diagnostyki gorącej plazmy, działającego z dużą liczbą kanałów wejściowych. Szczegółowo omówiono system szeregowania danych. Przedstawiono wymagania algorytmu, opracowane koncepcje, napotkane problemy oraz implementacje algorytmów w układach FPGA. Dodatkowo przedstawiono przykładowe wyniki z działania systemu.
EN
This paper presents designed by the Research Team high performance sorting algorithms working in real time, for data coming from many concurrent sources. The introduction is a brief description of the basics of the GEM detectors, used for tokamaks’ radiation registration. In the paper is discussed the general design structure of electronic systems working with high number of input channels. In the article is described fast data processing, with focus on algorithms implemented in FPGA. Description covers in detail aspects of sorting algorithm. The article presents requirements of the algorithm, concepts, problems and implementation in the FPGA. The measurement result of the systems are also briefly discussed.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez Zespół Autorów system zabezpieczeń i diagnostyki dla detektora gazowego GEM. Na wstępie krótko omówiono zagrożenia na jakie narażony jest detektor GEM oraz elektroniczne systemy pomiarowe pracujące w bliskiej odległości od reaktora termojądrowego. Przedstawiono koncepcje modułu do ciągłego monitorowania stanu systemu do diagnostyki gorącej plazm. Pod względem bezpieczeństwa omówiono dwa kluczowe podsystemy: moduł zabezpieczeń i system chłodzenia cieczą. Opisano funkcjonalność systemu, przyjęte rozwiązania sprzętowe oraz implementacją oprogramowania. Na końcu przedstawiono praktyczne wykorzystanie systemu.
EN
This paper presents designed by the Research Team electronic protection and diagnostic system for GEM detectors. The introduction is a brief description of the hazards to which GEM detector and electronic measurement system operating close to fusion reactor are exposed. The concept of an electronic module for continuous monitoring of the state of the system for plasma hot plasma is presented. Two main safety subsystem are described: security module and liquid cooling system. Description cover aspects of system functionality, hardware construction and implemented firmware. Finally, the practical use of the system is presented.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.