Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sintered carbides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Cechy mikrostruktury i właściwości narzędzi grawerskich z węglika wolframu
PL
W pracy badano narzędzia grawerskie w kształcie ściętych stożków o kątach wierzchołkowych 10°, 15°, 20° i 30°, wykonane z węglika wolframu w osnowie kobaltu. Badane narzędzia tzw. rylce, produkowane są z przeznaczeniem do obróbki materiałów takich jak: drewno, wosk, szkło akrylowe, PVC, MDF, miękkie metale, kompozyty wzmocnione włóknem szklanym, itp. Narzędzia poddano badaniom stanu powierzchni i krawędzi w obszarze około wierzchołkowym z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej. Dodatkowo, określono wymiary wierzchołków narzędzi. Mikrostrukturę narzędzi zobrazowano metodą mikroskopii świetlnej, a występujące w niej fazy zidentyfikowano metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. Właściwości mechaniczne narzędzi scharakteryzowano w pomiarach twardości oraz statycznej próbie ściskania z przeciwpróbką z zahartowanej stali C20. W badaniach wykazano silnie porowatą mikrostrukturę narzędzi, charakterystyczną dla materiałów spiekanych z proszków.
EN
In the work, engraving tools in the shape of truncated cones with apex angles 10°, 15°, 20° and 30° made of tungsten carbide in the cobalt matrix were studied. Test tools called cutters are produced for the purpose of machining materials such as: wood, wax, acrylic glass, PVC, MDF, soft metals, glass fiber reinforced composites, etc. The tools were subjected to surface and edge condition testing in the apical area using scanning electron microscopy. In addition, the dimensions of tool tips have been specified. The microstructure of tools was visualized by means of light microscopy, and the phases present in it were identified by X-ray diffractometry. The mechanical properties of tools were characterized in the measurement of hardness and static compression test with counter-sample made of hardened C20 steel. The research showed a highly porous microstructure of tools, characteristic of materials sintered from powders.
2
Content available remote Analysis of the surface texture during the process of grinding sintered carbides
EN
This paper presents the analysis of surface texture after grinding of sintered tungsten (WC) and silicon carbides (SiC). The properties and application of sintered carbides, as well as the selection of machining parameters during the grinding of these materials were presented. The literature survey related to the analysis of surface texture after grinding of sintered carbides was also carried out. The analysis revealed that grinding speed and depth, as well as grain size and carbides' manufacturing method have significant influence on the surface roughness parameters' values. This paper can be also the starting point to the further research on grinding performance analysis of sintered carbides during cutting with tools with defined geometry.
PL
Celem prezentowanych badań była analiza struktury geometrycznej powierzchni węglików spiekanych: wolframu (WC) i krzemu (SiC) po szlifowaniu. Przedstawiono właściwości i zasto-sowanie węglików spiekanych, a także dobór parametrów obróbkowych do szlifowania tych materiałów. Omówiono literaturę dotyczącą analizy struktury geometrycznej powierzchni węglików spiekanych po szlifowaniu. Analiza wykazała istotny wpływ prędkości i głębokości szlifowania, a także wielkości ziarna węglików i technologii ich wytwarzania na chropowatość powierzchni. Może to być punkt wyjścia do dalszych badań skrawalności węglików spiekanych podczas obróbki narzędziami o zdefiniowanej geometrii.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składowych całkowitej siły skrawania podczas procesu toczenia węglików spiekanych WC-Co (25%Co i 15%Co) narzędziami z polikrystalicznego diamentu PCD. W czasie obróbki wykorzystano płytki o trzech promieniach zaokrąglenia rε W badaniach skupiono się nad wpływem rε, vc, f oraz zawartości kobaltu Co dla stałej głębokości skrawania ap równej 0.2 mm na wartość składowych całkowitej siły skrawania (Ff, Fp, Fc). Plan badań opracowany został według metody Taguchi'ego. Stwierdzono, że największy wpływ na siły skrawania ma promień zaokrąglenia rε. Największe wartości zarejestrowano dla składowej posuwowej siły Ff, mniejsze dla siły skrawania Fc, najmniejsze dla siły obwodowej Fp. Dla poszczególnych składowych sił skrawania przedstawiona została analiza wariancji ANOVA. Dzięki analizie ANOVA zauważono istotny wpływ dodatkowego czynnika na wartości powstających sił ze względu na dużą wartość wariancji błędu MSe.
EN
The paper presents results of cutting force components research during sintered carbides turning (25 and 15 %Co) by tools with edge made of polycrystalline diamond PCD. The inserts with three different nose radii rε were used to machining. The main focus of the investigation are the rε, vc, f and Co content influence at the constant depth of cut equals 0.2 mm on the cutting force components (Ff, Fp, Fc). The plan of research was made according to the Taguchi method. Based on the analysis of the mean factor effects on the cutting force components an indication the greatest influence for the nose radius rε from the research factors was possible. During sintered carbides turning, the highest values of the cutting forces were recorded for the feed force Ff, smaller for the main cutting force Fc and the lowest for the passive force Fp due to the high hardness of work piece materials. For particular components of the cutting force also ANOVA variance analyses were performed. The analyses allowed to notice another factor influence on the cutting forces regarding the big value of the error variance MSe.
PL
W artykule przedstawiono możliwe techniki spajania termicznego węglików spiekanych ze stalą przy wytwarzaniu narzędzi pracujących w kopalniach rud miedzi i węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na właściwości oraz zalety i wady technologii klejenia, lutowania zgrzewania i spawania węglików spiekanych ze stalą. Podano przykłady narzędzi i części maszyn, wykonanych określonymi technikami spajania, do pracy w obróbce skał i w przemyśle wydobywczym. Szczególną uwagę poświęcono technikom lutowania twardego, z których najszersze zastosowanie, przy wytwarzaniu narzędzi górniczych, ma lutowanie indukcyjne.
EN
Possible techniques thermal bonding sintered carbides with steel in the manufacture of tools working in a mine copper ore and coal were presented in the article. Call attention to the characteristics as well as advantages and disadvantages of the technology adhesive bonding, brazing, pressure welding and welding sintered carbides with steel. Show the examples of tools and parts of machines, carried out certain bonding techniques, to work in the treatment the rocks and mining. A special attention given to brazing techniques, from which the widest use, in the manufacture of mining tools, is induction brazing.
PL
Możliwość uzyskania trwałego i funkcjonalnego połączenia klejowego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: odpowiedniego związania spoiny klejowej z powierzchnią materiału łączonego (adhezja) oraz osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości w samej spoinie klejowej (kohezja). W artykule omówiono wyniki badań mających na celu poprawę właściwości adhezyjnych przez odpowiednie przygotowanie powierzchni elementów łączonych do procesu klejenia. Przedstawiono również wyniki prac nad zwiększeniem oddziaływań kohezyjnych realizowanie przez zbrojenie klejów napełniaczami proszkowymi. Omówiono wpływ ww. czynników na wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych węgliki spiekane - stal.
EN
The possibility of obtaining a durable and functional adhesive joint requires fulfilling of two basic conditions: proper bonding of adhesive with an adherend surface (adhesion); and achieving of adequate strength in adhesive itself (cohesion). In this article, results of research aimed improving of adhesion properties by proper preparation of combine surfaces are discussed. Results of work on increasing cohesive interaction obtained by reinforcing adhesives with powder fillers are presented. The influence of the above mentioned factors on the shear strength of sintered carbides - steel adhesive joints were discussed.
PL
Zaprezentowano sposób otrzymywania powłok typu duplex na nożach frezerskich z węglików spiekanych. Warstwę podłożową z azotku tytanu nanoszono techniką łukową na stanowisku PUSK-83. Warstwę wierzchnią złożoną, zawierającą nanokrystaliczny azotek tytanu z amorficznym azotkiem krzemu, nanoszono planarnym magnetronem. Target magnetronu wykonano ze specjalnego spieku zawierającego 96% at. Ti i 4% at. Si. Spiek otrzymano metodą prasowania na gorąco. Wykonano badania mikrostruktury warstw przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego o wysokiej zdolności rozdzielczej. Stwierdzono, że otrzymana powłoka charakteryzuje się dużą mikrotwardością bliską 30 GPa. Potwierdzono współzależność między trwałością ostrzy pokrytych płytek frezerskich TPKN 1603PPR SM25T/P25 a mikrotwardością warstwy.
EN
The method of the duplex coatings obtaining on sintered carbide inserts was presented in the paper. The base layer had been obtained by the arc PVD method with the PUSK-83. The external layer of nanocristalline titanium nitride with amorphous silicone nitride had been sputtered with the planar magnetron. The magnetron target had been made of the titanium silicon sinter containing 96% at. of Ti and 4% at. of Si. The sinter was obtained by hot pressing method. The microstructure investigation with high resolution transmission electron microscope was performed. The obtained coating is characterized by high micro-hardness, close to 30 GPa. Trial runs were performed for TPKN 1603PPR SM25T/P25 inserts. Correlation between wear of the investigated inserts and the hardness of the coating had been proven.
7
Content available remote Powłoki (TiAl)N na frezach palcowych z węglika spiekanego
PL
W pracy badano właściwości powłok (TiAl)N naniesionych na lite frezy palcowe z węglika spiekanego. Prace obejmowały badania laboratoryjne i przemysłowe. Oceniano grubość i twardość powłoki. Mierzono siłę tarcia, która pozwoliła na określenie współczynnika tarcia. Dodatkowo prowadząc badania przemysłowe tak przygotowanych frezów sporządzono diagramy zużycia poszczególnych ostrzy frezów i wstępnie oceniono okres trwałości niektórych ostrzy.
EN
The researches of (TiAl)N coatings properties on monolithic end mills of sintered carbides are described in this paper. The laboratory and the industrial researches were done on these mills. The thickness and the hardness of (TiAl)N coatings were evaluated. The friction forces were measured and the friction factors were found. The diagrams of wear of coated wedges of end mills were made industrial researches - the tool life were preliminary evaluated.
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz własności użytkowe narzędzi skrawających wykonanych z węglików spiekanych z naniesionymi w procesie PVD (katodowe odparowanie łukowe) cienkimi przeciwzużyciowymi powłokami typu TiN + gradient lub multi (Ti,Al,Si)N+TiN.
EN
Presented are the results obtained in structural tests and practical properties of the sintered carbide tools provided with fine film hard wearing TiN + gradient or multi (Ti,Al,Si)N+TiN coatings applied in PVD methods arc vaporation process.
9
Content available remote Klejenie węglików spiekanych
PL
W artykule przedstawiono klejenie węglików spiekanych ze stalą w aspekcie wytwarzania narzędzi. Porównano klejenie z procesami lutowania twardego. Zwrócono szczególną uwagę na różnice we właściwościach łączonych materiałów i wynikające z nich problemy łączenia. Wykonano połączenia klejowe przy użyciu kleju anaerobowego LOCTITE 638. Przedstawiono wyniki statycznej próby ścinania połączeń klejowych węglików spiekanych gat. S 20 ze stalą 45 (C45 wg PN EN 10083 – 1) oraz WC – 45, kobalt – 45 i 45 – 45. Wykazano wyraźne różnice we własnościach wytrzymałościowych połączeń klejowych metali i węglików spiekanych, które są zaliczane do materiałów pasywnych przy łączeniu klejami anaerobowymi.
EN
In this article presented is gluing of sintered carbides with steel in aspect of tool fabrication. Gluing and hard soldering processes were compared. Particularly attention was drawn to the differences in properties of joint materials and resulting from this bonding problems. Glue joints were executed with usage of anaerobes glue LOCTITE 638. The results of static shearing test of glue joints of sintered carbides grade S 20 with steel 45 (C45 according to PN EN 10083 – 1) and WC – 45, cobalt – 45 and 45 - 45 are presented. Distinct differences in shear strength properties of glue joints of metals and sintered carbides, which are classified as a materials passive during bonding, are showed.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby intensyfikacji anodowego roztwarzania. Przeprowadzono próby doświadczalne szlifowania elektrochemicznego węglików spiekanych B40. Badano wpływ gęstości prądu anodowego na intensywność wydzielania barwnych osadów na anodzie.
EN
The most effective method is anode activation by abrasive tool. Safine substance has been liberated to electrolyte during abrasive electrochemical grinding of sintered carbides B40. There were cobalt hydroxide CO(OH)3 and cobalt carbonate CaCO3. Next colourful deposit has been deposited on anode. Increase of anode current density caused rise of pink deposit liberation (cobalt cation).
PL
Przedstawiono opracowaną metodę nieniszczących badań spieków, opartą na zjawisku rozchodzenia się ultradźwiękowej fali podłużnej i jej tłumienia w ośrodku. Na przykładzie badań strukturalnych węglika spiekanego B2D (91,5 % węglika wolframu, 8,5 % kobaltu) stosowanego do produkcji matryc, niezbędnych przy wytwarzaniu diamentu syntetycznego, zaprezentowano sposób określania jakości strukturalnej tych materiałów.
EN
The method for non-destructive sintered metal studies, based on propagation of longitudinal wave of ultrasound and its attentuation was presented. On the example of the structural studies of sintered carbides B2D, are applied to matrix manufacturing needed during synthetic diamond production was described the method of quality material determination.
PL
Opracowano technologię kompozytowego materiału ELWOM 25 przeznaczonego na elektrody do drążenia elektroerozyjnego w węglikach spiekanych, przystosowanego do pracy w drążarkach firmy Charmilles.
EN
Paper presents ELWOM 25 composite material, designed for tungstencarbides electro-discharge machining on Charmilles EDM machines.
13
Content available remote Badania trwałości narzędzi pokrytych warstwą TiN wykrawających ze stali.
PL
Przedstawiono wyniki badań zużywania się stempli tnących w procesie wykrawanie części z blachy prądnicowej EP 530-50A. Przebieg krzywych zużycia wyznaczono drogą pośrednią poprzez pomiar wysokości zadziorów na krawędzi wykrojek na różnych etapach procesu wykrawania. Przeprowadzono również obserwacje metalograficzne powierzchni zużytych stempli wykonanych ze stali narzędziowej SWtM i stali spiekanej ASP23 pokrytych warstwa TiN i bez pokrycia oraz badania porównawcze stempli wykonanych z weglika spiekanego G40.
EN
Results of wear testing of punches used for making parts of dynamo sheet E 530-50A. Metallographic examinations were made of the surface of used punches made of tool steep SW7M and sintered steel ASP23 coated with TiN layer and without any coat. Comparative tests of punches made of sintered carbide G40.
PL
Omówiono modele propagacji pęknięć w węglikach spiekanych. Dokonano pomiaru współczynnika K[C(HV)], odporności na powierzchniowe pękanie węglików spiekanych. Pomiary te zrealizowano w elektrolitach: pasywnym i aktywnym. Zidentyfikowano pęknięcia i przełomy w węglikach spiekanych po szlifowaniu elektrochemicznym.
EN
The present paper reports on crack propagation models in sintered carbides. There were taken measurements of the K[C(HV)] confficient of the sintered carbides resistance to surface cracking both in passive and active electrolytes. The research identified cracks and fractures in sintered carbides due to electrochemical grinding.
15
PL
W pracy badano właściwości powłok TiN naniesionych na lite frezy palcowe z węglika spiekanego. Frezy pokrywane były za pomocą napylarki do odparowywania, reaktywnym łukiem elektrycznym na urządzeniu PUSK - 83 przy temperaturze 773 i 1073 K oraz czasach 15 i 30 minut. Prace obejmowały badania laboratoryjne i przemysłowe tak wykonanych frezów. Oceniano grubość i twardość powłoki. Mierzono siłę tarcia, która pozwoliła na określenie współczynnika tarcia. Powłoki TiN zapewniają nie tylko uzyskanie odpowiednio niskiego współczynnika tarcia (ok. 20% niższy niż dla frezów niepokrytych) ale i wysokiej twardości powierzchniowej. Dodatkowo prowadząc badania przemysłowe tak przygotowanych frezów sporządzono diagramy zużycia poszczególnych ostrzy frezów i wstępnie oceniono okres trwałości niektórych ostrzy. Średnia trwałość badanych frezów była równa a niekiedy wyższa od trwałości frezów handlowych firmy Coromant. Najlepsze wyniki uzyskano dla wyższej temperatury procesu.
EN
The research work on TiN coatings' properties on monolithic end mills of sintered carbides is described in this paper. The end mills were coated by PVD arc method in PUSK - 83 installation. The temperatures of coating processes were 773 K and 1073 K, the time of deposition - 15 min. and 30 min. The laboratory and the industrial researches were done on these mills. The thickness and the hardness of TiN coatings were evaluated. The friction forces were measured and the friction factors were found. The TiN coatings provide suitably low friction factor (about 20% lower in composition with sintered carbides) and high surface hardness. The diagrams of wear of coated wedges of end mills were made in the industrial research and the tool lifes were preliminary evaluated. The mean tool life of investigated mills was the same (or sometimes was higher) as the tool life of professional Coromant mills. The best results of experiments were obtained at higher temperature of coating process.
16
Content available remote Warstwy nanokrystalicznego diamentu na węglikach spiekanych.
PL
Przeprowadzone badania wykazały, że wytworzone wastwy nanokrystalicznego diamentu charakteryzują się wielkościami ziaren dochodzącymi do 800 x 800 nm. Tworzą one na podłożu z węglików spiekanych powłokę o grubości ok 0,5 mikrometra. Istnieje więc możliwość zastosowania ich na ostrza narzędzi stosowanych w przemyśle meblarskim. Zanim jednak do tego dojdzie potrzebe jest przeprowadzenie jeszcze wielu testów i prób. Z pewnością pierwsze wyniki badań są bardzo obiecujące.
EN
Films of nanocrystalline diamond, deposited on cutting tools made out of sintered carbides for machining of wood-like materials, bring about an improvement of mechanical properties of these tools as well as cause a significant increase of their durability. Large demand for this type of tools stemming from the dynamic development of furniture industry, quality improvement of its products and search for ways of lowering production costs, is an encouraging factor that makes the authors to continue the presented research and work to further improve the technology of nanocrystalline diamond (NCD) films deposition onto cutting tools for machining wood-like materials.
PL
Praca dotyczy wytwarzania, badania oraz zastosowania warstw nanokrystalicznego diamentu (NCD) otrzymywanego metodą plazmy wysokiej częstotliwości (RF PCVD), na narzędziach skrawających z węglików spiekanych do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Przydatność tak wytworzonych warstw NCD sprawdzono w warunkach badań eksperymentalnych. Stwierdzono znaczny wzrost trwałości narzędzi w warunkach produkcyjnych. Bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu narzędzia związane z dynamicznie rozwijającym się przemysłem meblarskim, wzrostem jakości wytwarzanych produktów zachęca autorów do kontynuowania prac badawczych nad doskonaleniem technologii wytwarzania tego rodzaju warstw.
EN
In the paper, a method of generation of plasma spraying of nanocrystalline diamond layers (NCD) in the cutting tools with sintered carbide for wood-base materials has been described. The results of investigations concerned the usefulness of the NCD coatings to increase the life of cutting tools have been presented.
18
PL
Zaprojektowano nowy kształt impulsów mocy oraz opracowano konstrukcję i wykonano generator do ich wytwarzania. Określono wartości wydajności energetycznej i efektywności procesu EDM dla zaprojektowanych impulsów napięcia i naptężenia prądu o nowym kształcie. Przeprowadzono badania procesu EDM węglików spiekanych G40 z zastosowaniem elektrody z miedzi M1E. Uzyskano m.in. pięciokrotny wzrost wydajności energetycznej i efektywności procesu EDM, zmniejszenie zużywania się elektrody miedzianej oraz znaczne zmniejszenie grubości warstwy uszkodzonej. Nowe impulsy mocy zapobiegaja powstawaniu zwarć podczas obróbki.
EN
A new shape of power pulsed and also design features and workmanship of the pulse generator. Power output and EDM process effectiveness for the designed voltage and current pulses of a new shape. Examining the EDM process of sintered carbides G40 with the use of copper electrode M1E.
PL
Badano wpływ przygotowania powierzchni węglików spiekanych na siłę adhezji i trwałość narzędzi pokrywanych warstwą cBN. W badaniach stosowano narzędzia bez wstępnego przygotowania powierzchni, z powierzchnią przygotowaną mechanicznie i trawioną chemicznie. Badania adhezji warstw oraz badania skrawalnościowe narzędzi pokrywanych warstwą CBN wykazały, że najlepszym sposobem przygotowania powierzchni jest trawienie chemiczne. Stwierdzono, że wysoka adhezja warstw cBN związana jest z tworzeniem się warstwy przejściowej między warstwą a osnową kobaltową.
EN
Influence of sintered carbides surface preparation on adhesion and cutting tools covered with cBN layer, life time was examined. Tools without any treatment and tools with mechanically prepared and chemically etched surface were tested. Adhesion tests and cutting tests of tools covered with cBN layers show that the best method of surface preparation is chemical etching of surface. It was found that high adhesion of cBN layers is connected with interface layer between boron nitride and cobalt binder.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn zużywania sie ostrzy narzędzi z węglików spiekanych w szerokim zakresie prędkości skrawania od ok. 20m/min do blisko 1000m/min, stosowanych przy obróbce High Speed Cutting. Na podstawie analizy literatury wykazano, że w zakresie prędkości skrawania powyżej 250m/min dominujacą formą zużycia węglików spiekanych jest dyfuzja W, Ti oraz Co do obrabianego przedmiotu. W prezentowanej pracy podjęto próbę wytworzenia powłok DLC na podłożu monokryształu krzemu i materiale endoprotezy stawu biodrowego celem wstępnej oceny cech mechanicznych formowanych powłok. Badania odporności na zużycie ścierne wytworzonych powłok wykazują ich wzrost odporności na zużycie w porównaniu z badaniami zużycia podłoża. Stwierdzono bardzo duży wpływ późniejszego wygrzewania formowanych powłok w próżni w temperaturze z zakresu od 823 K do 923 K na przyrost odporności na zużycie ścierne.
EN
The article presents the analysis of reason for wear of tool blades made of sintered carbides in a wide range of cutting speed from c.a. 20m/min to speeds close to 1000m/min, used at High Speed Cutting machining. On the basis of available sources analysis, it was proved that within the cutting speed above 250m/min a dominating form of sintered carbides wear is diffusion of W, Ti and Co to the machined object. The presented work undertakes the attempt to produce DLC coatings on a silicon monocrystal substrate and the hip joint endoprosthesis material in order to conduct a preliminary assessment of mechanical features of formed coatings. The research in abrasive wear resistance of formed coatings indicates on their increase in the wear resistance in comparison to substrate wear tests. The research revealed a very large influence of further heating of formed coatings in vacuum at the temperature ranging from 823 K to 923 K upon the increase in abrasive wear resistance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.