Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper coating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Results of the investigations on electrodepositon of zinc, copper and copper-zinc alloy coatings from the galvanic baths based on 2-hydroxyethyl- trimethylammonium acetate have been presented in the paper. An influence of cathodic current density on structure of the deposits (SEM) was determined. Moreover, a chemical composition (EDS) as well as a phase composition (XRD) of the obtained alloy coatings were analysed. On the basis of the realized studies it was found that the current conditions influence on grain size of zinc coatings, however in the case of Cu and Cu-Zn coatings the effect is unessential. The electrodeposited brass alloys were solid solutions of zinc in copper.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad elektroosadzaniem powłok cynkowych, miedzianych i stopowych Cu-Zn z kąpieli galwanicznych opartych na octanie 2-hydroksyetylo-(trimetylo)amoniowym. W ramach pracy określono wpływ katodowej gęstości prądu na strukturę osadzonej powłoki (SEM). Ponadto wykonano analizę składu chemicznego (EDS) oraz składu fazowego (XRD) wytworzonych powłok stopowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że warunki prądowe wpływają na rozmiar ziaren powłok cynkowych, jednakże w przypadku powłok Cu i Cu-Zn wpływ ten jest nieznaczny. Powłoki mosiężne osadzone elektrolitycznie stanowiły roztwór stały cynku w miedzi.
2
Content available remote Metalizacja włókien światłowodowych metodą chemiczno-elektrochemiczną
PL
Opracowano wieloetapową chemiczno-elektrochemiczną metodę metalizacji włókien światłowodowych miedzią i niklem bez etapu aktywacji palladem. Metoda obejmuje odtłuszczanie, trawienie, uczulanie, aktywację, metalizację chemiczną i metalizację elektrochemiczną. Podano wyniki testów wytrzymałościowych oraz przykład zastosowania otrzymanych metalizowanych włókien.
EN
Com. acrylics-coated, optical glass fibers were washed with Me₂NCH, degreased with a NaOH soln., etched with HF, activated by chem. coating with Ag (redn. of Ag⁺ with Sn²⁺), chem. (current less) plated with Cu and then electroplated with Cu (up to 1 A/dm²) for 15 min. Optionally, the Cu-coated fibers were addnl. chem. plated with Ni. The Nicoated fibers were more heat resistant than the Cu-coated ones. The coating with Cu resulted in an increase of the tensile strength of the fiber. The metal-plated fibers were successively soldered with a soft Sn-Pb solder. Surface quality was assessed by optical microscopy.
PL
W metodzie niskociśnieniowego natryskiwania zimnym gazem (z ang. Low Pressure Cold Spraying - LPCS) powłoka konstytuowana jest z proszku pozostającego w stanie stałym. Połączenie cząstek następuje poprzez dynamiczne odkształcenie materiału i ma charakter przede wszystkim mechanicznego zakleszczania. W wyniku silnego odkształcenia plastycznego cząstek oraz podłoża skorupa tlenkowa zostaje rozkruszona i usunięta z powstającą wypływką. Dlatego aby doszło do połączenia metali o czystej powierzchni, niezbędne jest usunięcie warstwy tlenków. Artykuł przedstawia wpływ stopnia utlenienia proszku miedzianego o morfologii dendrytycznej na właściwości mechaniczne powłok (przyczepność, twardość, moduł Younga) naniesionych metodą LPCS na podłoże stopu aluminium AW1350. Powłoki naniesiono przy użyciu dwóch komercyjnych proszków dendrytycznych o granulacji -40+15 μm. Stopień utlenienia proszków określono poprzez mikroanalizę rentgenowską EDX. Analizę mikrostruktury przeprowadzono przy zastosowaniu mikroskopii skaningowej (SEM) oraz świetlnej. Przyczepność powłok określono metodą odrywania, natomiast twardość metodą Vickersa przy obciążeniu 2,94 N. Wraz ze wzrostem utlenienia proszku zwiększyła się porowatość naniesionych powłok, która lokalnie dochodziła do 12%. Przekłada się to na niskie właściwości mechaniczne, twardość rzędu 66 HV0,3 oraz wytrzymałość 3 MPa. Proszek o mniejszym stopniu utlenienia pozwolił nanieść powłoki o wyższej twardości 84 HV0,3 oraz wytrzymałości 5,5 MPa.
EN
Low-pressure cold spraying (LPCS) method is a solid-state particle deposition process. Particles bond mechanism is due to material dynamic plastic deformation and take a form of mechanical interlocking. As a result of particles and substrate plastic deformation oxide layer is crushed and removed with creating material jet. Therefore metallic bonding occurs after oxide layer removal. Presented paper shows the influence of copper powder oxidation of dendritic morphology on mechanical properties of the coatings (bond strength, hardness, Young’s modulus) deposited by LPCS method onto AW1350 aluminium alloy. The coatings were deposited of two various commercially available dendritic powders with the particles size of -40+15 μm. Powders particles oxidation was determined with EDX analysis. SEM and OM was employed to analyse microstructure of the coatings. Moreover the coatings bond strength was measured with pull-off test and hardness with Vickers method using load of 2,94 N. The coatings porosity increased with increasing powder oxidation and amounted up to 12%. As a result low mechanical properties, e.g. hardness of 66 HV0.3 and bond strength of 3 MPa, were obtained. The coatings deposited of powder with lower oxidation showed higher hardness and bond strength, amounted to 84 HV0.3 and 5.5 MPa, respectively.
4
Content available remote Przyczepność powłok miedzi na podłożu aluminiowym naniesionych metodą LPCS
PL
Metoda niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (ang. Low Pressure Cold Spraying – LPCS) umożliwia nanoszenie powłok z miękkich metali, takich jak Sn, Zn, Al, Cu, ewentualnie Ni i Fe, oraz ich stopów. W procesie zaleca się stosowanie domieszki ceramiki do proszku metalu, w celu polepszenia właściwości mechanicznych uzyskanych warstw oraz zwiększenia wydajności procesu. Budowanie warstw z samego proszku metalu jest również możliwe. W pracy badano wpływ zastosowanego proszku na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę uzyskanych powłok, naniesionych przy stałych parametrach procesu. Skupiono się na wykonaniu powłok miedzianych, które są powszechnie stosowane w elektrotechnice. Wykorzystano komercyjne proszki dendrytyczne; proszek Cu z domieszką Al2O3 (w proporcji obj. 50% Cu/50% Al2O3) o granulacji -45+15 μm oraz proszek Cu o granulacji -50+15 μm, którymi pokryto stop aluminium AA1350. Przeprowadzone analizy miały na celu określenie przyczepności warstw oraz ich mikrotwardości. Powłoki były odrywane zgodnie z PN-EN 582, bez obróbki powierzchni. Warstwy natryskiwano przy wykorzystaniu manipulatora, co umożliwiło uzyskanie równomiernie nałożonej powłoki.
EN
Low Pressure Cold Spraying method (LPCS) allows build coatings with soft metals such as Sn, Zn, Al, Cu, even Ni and Fe and their alloys. In the process admixture of ceramics to the metal powder is recommended to improve mechanical properties of deposited coatings and increase deposition efficiency. Building coatings with pure powder without ceramic is also possible. In the manuscript the influence of used powder on mechanical properties and microstructure of obtained coatings, deposited with constant process parameters is presented. Copper coatings were deposited, which are commonly used in the electrical engineering. Two kinds of commercial available dendritic powders, Cu powder with Al2O3 admixture (50% Cu/50% vol. Al2O3) with a particle size of -45+15 μm and pure Cu powder with a particle size of -50+15 μm were used in the tests. Aluminum alloy AA 1350 was used as a substrate. The aim of the research was to identify coatings bond strength and microhardness. The bond strehgth tests consisted in pulling off the coatings in accordance with standard PN-EN 582 without coating surface machining preparation. In the spraying process manipulator was used, what gives uniformly deposited coatings.
PL
Opracowany w połowie lat 80 ubiegłego stulecia przez zespół prof. A. Papyrina proces natryskiwania zimnym gazem znalazł wiele nowych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Główną zaletą procesu jest możliwość uniknięciu niekorzystnego wpływu temperatury na cząstki materiału powłokowego i podłoże, który występuje w pozostałych metodach natryskiwania cieplnego. Z tego powodu właściwości powłok natryskanych zimnym gazem są nieosiągalne innymi metodami. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych właściwości powłok miedzianych natryskanych zimnym gazem przy użyciu systemu CGT Kinetics 4000.
EN
Process of cold spraying was dveloped by prof A. Papyrin team in the mid of 80 of the last century and it has found a lot of new applications in different branches of industry. The main advantage of this process it is possibility to avoid detrimental influence of temperature on the sprayed powder particles and substrate what occurs in the case of other methods of thermal spraying. It is the reason why unique properties of cold spraying coatings are not possible to achieve by other methods. CGT Kinetics 4000 system has been applied to spray samples. Results of structure investigations and properties of cold sprayed cooper coatings carried out by means of SEM Jeol JSM 5400 are presented.
PL
Omówiono proces cięcia łukowo-powietrznego elektrodą węglową. Zbadano efektywność cięcia blach ze stali niestopowej w zależności od własności elektrod węglowych, w tym grubości powłoki miedzianej na ich powierzchni.
EN
The air carbon-arc cutting process has been presented. The relationship between efficiency of cutting of non-alloy steel and properties of carbon electrodes, including copper coating thickness on their surface, has been investigated.
PL
Natryskiwanie zimnym gazem jest najnowszą metodą natryskiwania cieplnego. Dzięki uniknięciu niekorzystnego wpływu temperatury na cząstki materiału powłokowego i podłoże pozwala ona uzyskać właściwości powłok nieosiągalne dotychczas konwencjonalnymi metodami natryskiwania cieplnego. W artykule przedstawiono podstawy procesu natryskiwania zimnym gazem oraz jego zastosowania w przemyśle. Pokazano ponadto wyniki badań własnych struktury i analizy liniowej powłoki miedzianej natryskanej zimnym gazem wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego Jeol JSM 5400.
EN
Cold spraying in the modem method of thermal spraying. Thanks to the avoidance of detrimental effect of high temperature on surface particles and substrate, this method allows to obtain coating properties which are impossible to achieve by conventional thermal spraying methods. Paper presents bases of cold spraying process and its industrial applications. Results of structure investigations of cold sprayed copper coating carried out by means of SEM Jeol JSM 5400 are presented.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zjawisk fizykochemicznych wynikających ze styku ostrza noża tokarskiego z obrabianą stalą o różnych promieniach zaokrąglenia ostrza na proces konstytuowania powłok. Badano promień zaokrąglenia ostrza. Promień zaokrąglenia naroża ostrza 1,2 mm znacznie umacnia powierzchnię obrobioną i częściowo tworzy 'zamkniety' charakter struktury powierzchniowej, co może utrudniać dopasowanie parametrów sieci przestrzennych tworzonej powłoki do podłoża. Zastosowanie ostrzy noży tokarskich i promieniu zaokrąglenia 0,4 i 0,8 mm z technologicznego punktu widzenia jest optymalne.
EN
The effect of physical-chemical phenomena resulting from lot the cutting tool edge contact with machined steels on process of coatings formation is presented for different radii of the edge. Radius of edge was investigated. Radius 1,2 mm considerably strenghtens machined surface and partially does from 'closed' surface structure what may result in difficulties with matching of space structure to substrate. The optimum from tribological point od view is application lot the tool with edge radius 0,4 and 0,8 mm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.