Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształtka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System rowkowy, w skład którego wchodzą rowkowane łączniki, kształtki oraz cała armatura, zapewnia rozwiązania stawiające czoła najsurowszym warunkom spotykanym w branży górniczej. W instalacjach produktami Victaulc stosujemy typowe rury stalowe, ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie nasze produkty przeznaczone do branży górniczej posiadają dopuszczenia odpowiedzialnych za to jednostek certyfikujących w Polsce, takich jak GIG czy KOMAG. Mechaniczny system łączenia rur Victaulic przeznaczony jest do instalacji rurowych eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach, takich jak: wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury czy agresywne media.
EN
The grooved system, which includes grooved connectors, shaped elements and all fittings, provides solutions meeting the toughest conditions encountered in the mining industry. In installations with Victaulic products typical steel, galvanized or stainless steel pipe are used. All our products meant for the mining industry are licensed by respective certifying bodies in Poland such as CMI or KOMAG. The Victaulic mechanical pipe connection system is designed for piping systems operating under the most difficult conditions such as high pressure, extreme temperatures or aggressive media.
EN
Properties of composites made through saturation of ceramic reinforcement preforms with liquid metal are the cause of growing use of these materials. Taking increasing requirements regarding environment protection into consideration, already during design of such materials one should think of a way of their recycling at the end of life. The recycling of these materials is conducted by separation of components. Determining optimal superficial conditions of a recycling system: liquid metal matrix – reinforcement preform – medium enables automatic course of the recycling process, but does not guarantee high yield of metal. With identical superficial conditions of the recycling system and different structure of reinforcement preforms significant differences in metal yield can be obtained. Identification of a type of a capillary present in reinforcement preforms may allow to determine, already during stage of material design, which types of composites will undergo the recycling process better and for which types one has to accept decreased yield of matrix metal. This identification can be done on the basis of an analysis of results obtained during examination conducted with mercury porosimetry, comparing acquired hysteresis graphs with model graphs proposed by de Boer for adsorbent analysis. Considering the analysis of image of structure of examined reinforcement preforms makes the identification process easier and faster.
3
PL
Opierając się na wysokotemperaturowej syntezie SHS, wytwarzano porowate kształtki ceramiczne do umacniania kompozytów na osnowie stopu aluminium. Wytworzone z mieszaniny włókien tlenu aluminium Saffil, proszku Ti oraz grafitu płatkowego prostopadłościenne próbki umieszczano w komorze mikrofalowej. Magnetron zasilano stałą mocą 540 W, inicjując i podtrzymując reakcję w strumieniu przepływającego gazu CO2. Włókna nadawały kształtce początkową wytrzymałość, natomiast proszki utworzyły twarde związki zawierające Ti. Rejestrowano zmiany temperatury oraz prędkość propagacji syntezy. Kształt krzywych temperatur dla wszystkich próbek był podobny. Największą temperaturę syntezy 1860°C uzyskiwały próbki zawierające 10% Al2O3, 10% Ti i 5% grafitu. Synteza niektórych próbek przebiegała z powtórnym wzrostem temperatury świadczącym o podtrzymywaniu reakcji przez mikrofale. Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe wykazały dostateczną jednorodność struktury, choć w niektórych przypadkach spotykano nieprzereagowane do końca cząstki proszku Ti. Analiza chemiczna EDS produktów reakcji potwierdziła występowanie tlenków oraz złożonych związków zawierających Al. i Ti. Niezależnie od zawartości grafitu związki te przyjmowały formę pofałdowanych pasm wokół litych bądź pustych obszarów. W zależności od dostępu do CO2 reakcja mogła być spowalniana, skutkując bardziej zwartymi wydzieleniami Ti. Wytworzone w wyniku syntezy spaleniowej związki tytanu po nasyceniu ciekłym metalem dobrze łączyły się z osnową. Można przypuszczać, że zachodziła reakcja redox i na powierzchni wydzieleń powstawały tlenki aluminium oraz związki międzymetaliczne z układu Al-Ti. Kształtki o jednorodnej strukturze nasycano stopem AlSi7Mg metodą prasowania w stanie ciekłym. Przeprowadzone badania wykazały korzystny wpływ umocnienia na rozszerzalność cieplną oraz twardość HB.
EN
On the base of high temperature synthesis SHS porous ceramic preforms for aluminum matrix composite reinforcing were produced. From mixture of Saffil alumina fibres, Ti powder and flaky graphite block samples were formed, dried and next placed in microwave chamber. Magnetron was supplied with constant power of 540 W to ignite and support reaction in flowing stream of CO2 gas. Fibres create initial skeleton build and preform strength, whereas Ti powder processed to hard titanium compounds. Temperature changes and velocity of synthesis front propagation were recorded. Temperature profiles were similar for all samples. The highest synthesis temperature of 1860°C was detected for samples containing 10% Al2O3, 10% Ti and 5% of graphite, all the percentages v/v. Synthesis of some samples proceeded with second temperature increase as a result microwave radiation support. Microscopic observation showed sufficient structure homogeneity, though in some cases unprocessed Ti particles occurred. Chemical analyze EDS of reaction products revealed presence of oxides and complex Al and Ti compounds. Independently of graphite content these compounds formed folded strips around solid or empty volume. Depends on CO2 availability, reaction could be slowed down resulting in more compacted Ti compounds. Created as a result of combustion synthesis Ti compound after infiltration with liquid metal properly bounded with the matrix. It could be assumed that redox reaction proceeded and on surface of Ti compound alumina and Al-Ti compounds were created. The preforms with homogeneous structure were infiltrated with AlSi7Mg by squeeze casting method. Performed tests showed that reinforcement improved hardness HB and reduced thermal expansion.
EN
Application of water equivalents method to calculation of ceramic heat exchangers are presented. By water equivalents method, mathematic model and algorithm of calculation the recuperators made of magnesia shapes were elaborated. By the model, ceramic recuperator to glass melting tank were calculated.
PL
Według metody równoważników wodnych opracowany został model matematyczny i algorytm obliczeń rekuperatorów ceramicznych wykonanych z kształtek magnezytowych. Według modelu obliczono rekuperator do wanny szklarskiej.
5
Content available remote Synteza spaleniowa związków międzymetalicznych Al-Ti
PL
Przedstawiono badania porowatych materiałów Al-Ti wytworzonych na drodze syntezy spaleniowej. Niektóre z wytworzonych struktur można nasycać ciekłym stopem aluminium, umacniając w ten sposób strefowo odlewy. Analizowano przebieg syntezy, sposób powstawania struktury, jej skład fazowy, stopień jednorodności oraz rodzaj porowatości. Przygotowywano cylindryczne wypraski z proszków Al oraz Ti w różnym stosunku stechiometrycznym. Syntezę prowadzono w specjalnie zbudowanym reaktorze mikrofalowym, umieszczając prasówkę w falowodzie w silnie skoncentrowanym polu. Zarejestrowane pirometrem temperatury pokazały, że przyspieszenie propagacji syntezy następowało w momencie tworzenia się związku Al3Ti. Najwyższą temperaturę syntezy osiągały próbki zawierające 50-67% at. Al. Obserwacje mikroskopowe ujawniły zaokrąglone ziarna z rdzeniem z roztworu stałego Ti(Al). Zasadnicza część ziarna składała się ze związku AlTi3, który przy brzegu przechodził w AlTi. Niemal we wszystkich rodzajach próbek, w szczególności z większym udziałem Al, budowa ziaren była podobna. Wokół nich formowały się otoczki ze związków AlTi i Al2Ti. Skład chemiczny osnowy odpowiadał w przybliżeniu stosunkowi stechiometrycznemu wyjściowej mieszaniny proszków. Badania XRD potwierdziły wielofazową budowę otrzymanych struktur i niewielki wpływ ziarnistości proszku Ti. Część próbek charakteryzowała się regularną budową i otwartą porowatością. Materiały te zawierające 75, 67 i 55% at. Al zostały użyte do wytworzenia kompozytów na osnowie stopu aluminium.
EN
Investigations of porous Al-Ti materials produced by combustion synthesis were presented. Some of produced structures can be infiltrated with liquid aluminum alloy reinforcing castings. Synthesis and structure formation route, phase composition, degree of homogeneity and porosity sort were analyzed. Cylindrical green compacts from Al and Ti powder in Al:Ti = 75:25, 70:30, 67:33, 60:40, 55:45, 50:50, 45:55, 28:72 stoichiometric ratio were prepared. Granularity of Al powder amounts -325, Ti powder -325 and -200. In order to prepare cylindrical specimens 23 mm in diameter and 4.5 mm high, the powder mixture was cold pressured at 484 MPa. Synthesis was conducted in special constructed microwave reactor with a quartz tube filled with argon atmosphere. Compact was ignited in waveguide under strongly focused field. Temperature were controlled using continuous regulated power supply with pyrometer Raytek, model Marathon MM. Diameter of the measuring spot was ca. 0.6 mm. The structures were examined with X-ray diffraction (XRD) and a scanning microscope JEOL JSM-5800LV with an attachment for chemical analysis EDS. Recorded temperature shows that acceleration of synthesis propagation followed after Al3Ti compound formation. Samples containing 45-55 at. % Al reached the highest synthesis temperature. During microscope investigation rounded grains with core from (Ti) solid solution were observed. These grains mainly contain AlTi3 compound, which pass into AlTi at the external edge. Almost for all kind of samples, especially with higher Al content, composition of grains was similar. Around them envelopes of AlTi and Al2Ti were formed. Chemical composition of matrix was adequate to stoichiometric ratio of initial powder mixture. XRD investigation confirmed multiphase structure and little influence on it of Ti powder granularity. Part of samples with regular structure and open porosity, containing 75, 67 and 55 at. % Al were used for production of composites with aluminium alloy matrix. Porous materials (preform) were infiltrated under 40 MPa pressure to locally reinforce casting.
6
Content available remote Wysokotemperaturowa synteza kształtek Al-Cr w polu mikrofalowym
PL
Opracowano metodę wytwarzania materiałów kompozytowych umacnianych porowatymi kształtkami ze związków międzymetalicznych Al-Cr. Sprasowaną na zimno mieszaninę proszków Al i Cr w stosunku stechiometrycznym od 7:1 do 1:1 w formie cylindrycznych próbek nagrzewano w komorze mikrofalowej. Energia z magnetronu było przesyłana falowodem i za pomocą stroika skupiana na próbce w osłonie argonowej. Po zainicjowaniu samorozwijającej wysokotemperaturowej syntezy (SHS) pole mikrofalowe wyłączano, a reakcja obejmowała całą próbkę. Analiza przebiegu syntezy na podstawie krzywych temperatury pokazała, że ze wzrostem zawartości Cr reakcja osiągała wyższą temperaturę, w krótszym czasie uwalniała się większość energii, występował wyraźny skok temperatury. Przy niesprzyjających warunkach syntezy, odbiegających od warunków przemiany adiabatycznej, w próbce pozostała część nieprzereagowanego proszku Cr. Wokół tych cząstek tworzyła się wyraźna otoczka z około 50% wag. zawartością Cr. Z postępem reakcji czysty chrom powoli przechodził w otoczkę, która ostatecznie zanikała. Wytworzone kształtki zbudowane były ze związków Al-Cr, na powierzchni których występowały drobne wydzielenia. Jednorodna struktura z dostateczną porowatością otwartą nadawała się do nasycenia ciekłym stopem aluminium. Pomimo spotykanej w niektórych przypadkach porowatości w strukturze kompozytów wstępne próby przyniosły zadowalające rezultaty i potwierdziły możliwość umacniania odlewów związkami międzymetalicznymi.
EN
Production method for composite materials reinforced with Al-Cr intermetallic compounds was elaborated. At the beginning proper amount of metallic powders were mixed to make specimens with stoichiometric ratio of Al to Cr ranges from 7:1 to 1:1. Next using cold isostatically pressure (CIPed) cylindrical specimens with a diameter of 23-mm and a height of 4.5 mm were prepared. The specimens were placed in microwave chamber to carry out sef-propagating high temperature synthesis. Quartz tube with flowing argon protected specimens from atmosphere and oxidization. Microwave energy was transferred from magnetron via standard waveguide and with the help of tuner focused on the specimen. After initiating high-temperature synthesis magnetron was turned off and reaction spread through entire specimen. Alumina blanket partly insulated reacted material, which were ignited by SiC susceptor. Using one-color optical pyrometer Raytek, model Marathon MM with 0.6 mm spot in diameter, profile of temperature during synthesis were measured and recorded. Due to the low exothermic character of the reaction synthesizing Al-Cr intermetallic compounds, cylindrical specimens were preheated to about 870 K. Analyze of profile for different compositions and stoichiometric ratio revealed that with increasing of Cr powder content maximum temperature is higher and heat from exothermic reaction is liberated in a shorter time. In specimens containing smaller amount of Cr, with stoichiometric ratio 7:1, propagation front was unstable and moved with two temperature gradient stops. Microscopic observation of fracture revealed porous morphology with rounded Al-Cr compound covered by small cuboid particles. In some cases when adiabatic conditions was not reached and heat leak rate was too high, cores of Cr particles were surrounded by layer of other Al-Cr compound. This layer was enriched by ca. 50% wt. of Cr. EDS analysis confirmed original concentration of chromium in the centre, which decreased toward outer perimeter. During synthesis enriched layer consumes Cr cores and spreads over external area with smaller Cr content. In order to synthesize Cr with Al completely, material should be insulated or higher amount of chromium powder embedded in aluminum matrix. Some of the synthesized materials with regular morphology and sufficiently open porosity were infiltrated with casting aluminum alloy. Using direct squeeze casting method and typical processing parameters, casting was reinforced with intermetallic structure. It confirmed usefulness of preforms and reduces their natural brittleness.
7
EN
Mathematical model of high-efficiency ceramic recuperators using the new generation of shapes was elaborated. The parameters and characteristics magnesia, fusion cast alumina-mullite-zirconia, chamotte recuperator shapes were compared. Ceramic recuperator to glass tank was calculated by the model.
PL
Opracowano model matematyczny wysokosprawnych rekuperatorów ceramicznych wykonanych z nowej generacji kształtek. Porównano parametry i charakterystyki kształtek rekuperatorowych: magnezjowych - topionych, oraz korundowo-mulitowo-cyrkonowych i szamotowych - odlewanych. Według opracowanego modelu zaprojektowano rekuperator ceramiczny do wanny szklarskiej.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zestalaniem odpadów poflotacyjnych wytwarzanych w KGHM POLSKA MIEDŹ SA. za pomocą cementu portlandzkiego oraz mieszaniny cementu portlandzkiego ze szkłem wodnym. Przeprowadzono badania ich własności fizykochemicznych, a także wykonano analizę mikroskopową. Stwierdzono, że odpady te można zestalać zarówno za pomocą cementu portlandzkiego, jak i jego mieszaniny ze szkłem wodnym. Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że wytrzymałość mechaniczna jest ściśle powiązana z rozmieszczeniem lepiszcza w badanym odpadzie.
EN
Results of a study on solidification of flotation tailings produced at the KGHM Polska Miedź S.A. with a use of Portland cement and its mixture with a water-glass are presented. Physical and chemical properties of the tailings were examined, and their microscopic analysis was made. It was found that they can be solidified by means of Portland cement or its mixture with water-glass. The microscopic examination showed that mechanical strength of the material obtained is closely related to an arrangement of a binder in the tailings examined.
10
Content available remote Fully fashioned biaxial weft knitted fabrics
EN
Advanced composite manufacturing processes demand the use of fully fashioned near-net shape preforms. Flat knitting technology is especially suited for the production of such products. Research work which has been carried out at the ITB proved the possibility to obtain biaxial reinforced multi-layer weft knitted fabrics with fixed fabric edges, by varying the number of stitches in wale direction. The capability of this method is shown for an open cuboid and a spherical shell.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.